Dahilde işleme rejimi kapsamındaki beyannamelerde düzeltme yapılmasına ilişkin 2011/1 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmış ve aşağıdaki genelge düzenlenmiştir:

 

       T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.01.00-010.06.01                                                                            27/9/2012

Konu : DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme

 

 

GENELGE ( 2012/31)

 

İlgi:7/1/2011 tarihli ve 2011/1 sayılı Genelge

DIR  Otomasyon  Projesi  kapsamında,  Ekonomi  Bakanlığında  elektronik  ortamda  kayıtlı  Dahilde İşleme İzin  Belgeleri  (DİİB)  kapsamında  tescil  edilen  ithalat  ve  ihracat  beyannamelerine  ilişkin bilgiler, yükümlüsünce gümrük beyannamesine muafiyet ve satır kodu yazılmak suretiyle anılan Bakanlığa aktarılmaktadır.

Bu çerçevede, elektronik ortamda düzenlenen DİİB kapsamında BİLGE Sisteminde  tescil edilen;

– 3141 ve 3151 rejim kodları ile tescil edilen ve “Kapanmış” statüye gelen ihracat beyannameleri,

–  51  ve  41’le  başlayan  rejim  kodları  ile  tescil  edilen  ve  “Kapatılabilir”  statüye  gelen  ithalat

beyannameleri,

– 4051 ve 4010 rejim kodu ile tescil edilen ve “Kapanmış” statüye gelen ithalat beyannamelerinde,

Muafiyet Kodu ve Satır kodu alanlarına yanlış veri girişi yapılması durumunda, BİLGE Sistemi üzerinde 2010/27 sayılı Genelge’de belirtilen esaslara uygun olarak beyannamenin Kalem Ekranında bulunan Muafiyetler alanı (Dahilde İşleme Rejimine ilişkin muafiyet kodları için) ile DİİB satır kodu alanında ilgili satır kodu bilgisine ilişkin değişiklik yapılabilir. Ancak, bahse konu düzeltme talepleri, kaydedilmesi  talep  edilen  yeni  bilginin  ait  olduğu  DİİB  açık  olduğu  süre  içerisinde  gümrük idarelerince kabul edilebilir.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen rejim kodları ile tescil edilen ve kapanmış/kapatılabilir statüye gelen gümrük beyannamelerine ilişkin olarak yükümlüsünce DIR Muafiyetler ve/veya DIB Satır kodu alanlarına ilişkin olarak yapılacak yazılı düzeltme talepleri gümrük idarelerince, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtildiği şekilde  karşılanır:

1- Eski bilginin kayıtlı olduğu DİİB’in Açık (Kapatma Talepli dahil) olması halinde, beyannamenin düzeltme talebinde bulunulan kaleminde kayıtlı bilgilerden kaynaklı olarak eski belgenin ilgili satır kodunda bir miktar aşımı olmadığı, miktar aşımı var ise ilgili belgede bu aşıma ilişkin revize işleminin yapıldığı,

Eski bilginin kayıtlı olduğu DİİB’in Kapalı olması halinde, beyannamenin düzeltme talebinde bulunulan  ilgili kalemindeki  eşyaya  ilişkin  bilginin  eski  belgenin  taahhüt  hesabının  kapatılması esnasında kullanılmadığı,

Yapılması talep edilen satır kodu değişikliği işlemi ile aktarma yapılacak miktara istinaden yeni bilginin ait olduğu DİİB’de, herhangi bir miktar aşımı oluşmadığı,

hususlarında ilgili İhracatçı Birliğinden teyit alınması,

2- Gümrük mevzuatı ve sair mevzuat açısından uygun bulunması,

3- Yeni satır kodunun ait olduğu DİİB’in ihracat/ithalat listesinin ilgili satırında kayıtlı eşyaya ilişkin bilgilerle birlikte belge üzerinde kayıtlı diğer bilgilerin, beyannamede kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğunun tespit edilmesi,

suretiyle,  gümrük  idare  amirinin  belirlediği  memur  tarafından  gerek  sistem  üzerinde  gerekse beyannamenin bütün nüshaları üzerinde gerçekleştirilir.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mehmet GÜZEL

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri