[ad_1]

Açıklama : Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Seri No: 5), Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Seri No:6) ile Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ithal edilecek alkollü içkiler için iletilen bandrol taleplerinin incelenmesinde uyulacak usul ve esaslar hk.

1. Amaç ve Tanımlar

1.1. Amaç

Bu talimat; 23 Aralık 2008 tarihli ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Seri No: 5), 07 Kasım 2009 tarihli ve 27399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Seri No:6) ile 06 Haziran 2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında ithal edilecek alkollü içkiler için iletilen bandrol taleplerinin incelenmesinde uyulacak usul ve esasları belirler.

1.2. Tanımlar

Bandrol: Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin üzerine yapıştırılacak olan taklit edilemez nitelikteki açık güvenlik unsurları tüketiciler tarafından, gizli güvenlik unsurları özel olarak üretilmiş taşınabilir cihazlarla kamu denetçileri tarafından tespit edilebilir özelliklere sahip olan kıymetli damga niteliğindeki kağıdı (bira için kodlanmış etiketi),

Alkollü içki bildirimi: İthalatçı tarafından, üreticisi, markası, üretim prosesi, ambalaj hacmi, etiketi aynı olan her bir ürün için ürüne ait bilgi ve belgeleri içeren dosya ve eklerini ifade eder.

2. Bandrol Talebi, İncelenmesi ve Uygunluk Onayı

2.1. Bandrol talebi için, ithalatçının bandrol talep yazısı (6 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Ek-1) ve ekinde alkollü içki bildirim dosyası ile birlikte müracaat edilir.

2.2. Her bir ürün için ilk alkollü içki bildirim dosyası aşağıda yer alan bilgi ve belgeleri içermelidir.

– Alkollü içki bildirim formu (Talimat Eki-1),

– Ürün bildirimi ve ekleri (İçerik sertifikası, sağlık sertifikası, varsa yaş sertifikası vb. ile orijinal ve Türkçe Etiketin firma tarafından onaylanmış örneği),

– Sevkiyat bildirimi,

– Üretim prosesi,

– Teknik spesifikasyon formu (Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Ek-4/a/b/c),

– Ülkemiz mevzuatında yer almayan alkollü içkiler için (tekila gibi) menşe ülke standardı veya teknik düzenlemesi.

2.3. Alkollü içki bildiriminde bulunan firmaların daha sonraki bildirimlerinde, aynı ürün bildirimi, üretim prosesi ve teknik spesifikasyon bilgilerine sahip ürünler için, alkollü içki bildirim formu ile birlikte ilk dosyalarındaki bilgilerin geçerli olduğuna dair taahhütname (Talimat Eki-2) ve sevkiyat bildirimi iletilmesi yeterlidir.

2.4. Bandrol talebi ve eki belgeler incelenerek, varsa eksik evrak tamamlatılır.

2.5. İlk kez distile alkollü içki ithalatı yapacak firmalara ilk başvurularında en fazla toplam 60.000 adet bandrol verilmesi onaylanır. Bu firmaların ilk bir yıldaki ithalatlarında önceki ithalata ilişkin kapatılmış/işlem görmüş gümrük beyannamelerinin temini istenir.

2.6. Dosya tam ise, dosya içeriği bilgi ve belgelerin mevzuata uygun olup olmadığı incelenir; uygun değil ise bandrol talebi reddedilir ve firmaya yazı ile bildirilir, uygun ise bandrol uygunluk onay yazısı hazırlanarak imzaya sunulur.

2.7. Bandrol uygunluk onay yazısı KEP veya kargo yoluyla yetkili firma (Sicpa Turkey…A.Ş.) ile ilgili ithalatçı firmaya tebliğ edilir.

3. Yürürlük

3.1. Bu talimat yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

EKLER

  • EK-I İTHALATÇILAR İÇİN ALKOLLÜ İÇKİ BANDROL TALEP FORMU
  • Ek-4a  BİRA TEKNİK SPESİFİKASYON RAPORU
  • Ek-4b  ŞARAP VE ŞARAP KÖKENLİ FERMENTE ALKOLLÜ İÇKİ TEKNİK SPESİFİKASYON RAPORU
  • Ek-4c  DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİ TEKNİK SPESİFİKASYON RAPORU

EK-I

İTHALATÇILAR İÇİN ALKOLLÜ İÇKİ BANDROL TALEP FORMU

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Sögütözü Cad. No:31 06520 Söğütözü-Çankaya/ANKARA

Dağıtım Yetki Belgesini haiz alkollü içki ithalatçısı olarak ithalatını yapmak istediğimiz ürün/ürünlerin bandrollenmesinde kullanılmak üzere yetkili firmadan bandrol temin edilmesi gerekmektedir.

Aşağıda yer alan tabloda bilgileri bulunan “bandrol talep edilen ürün/ürünler” ve “talep edilen bandrol miktarı” kapsamındaki başvurumuzun onaylanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. … /…. /….

Firma Kaşesi
Yetkili imza

Adı-Soyadı / Unvanı :

Sicil No :

Vergi Dairesi :

Vergi Kimlik Numarası :

Firma Adresi :

Telefon/Faks :

E-posta Adresi :

 

Bandrol Talep Edilen Ürün ve Talep Edilen Bandrol Miktarı Bilgileri
GTİP Ana Kategori(Fermente / Distile) Kategori Alt Kategori Marka Ambalaj Hacmi (cl) Alkol Miktarı (Hacmen %) Miktarı (Adet)
 

 

 

 

 

 

 

 


Ek-4a
(Ek:RG-06/04/2005-25778)

BİRA TEKNİK SPESİFİKASYON RAPORU

ÜRÜNE AİT BİLGİLER

Ana Kategorisi : Fermente Alkollü İçki
Kategorisi : Bira
Markası :
Ambalaj Şekli :
Türkçe Etiket İçeriği :
Ürünü Tanımlayıcı Diğer
Teknik Özellikler :

Analizler Birimi En Az En Çok
Yoğunluk (g/ml, 20°C)
Etil Alkol (% hacim, 20°C)
Toplam Kuru Madde (% ağırlık)
Acılık (BU)
Bulanıklık
Karbondioksit (% ağırlık)
Diasetil (mg/l)
Serbest Amino Azot (mg/l)
Son Fermantasyon Derecesi (%)
Toplam Oksijen (mg/l)
pH
Renk (EBC Birimi)
Toplam SO2 (mg/l)

 

Tarih / İmza / Kaşe Tarih / İmza / Kaşe
Dağıtım Yetkisini Haiz Firma Ürünün Üretici Firması

Açıklama ve Kısaltmalar:

1 – BU: Bitterness Units

2 – EBC: European Brewery Convention

3 – AOAC: Association of Official Analytical Chemists

4 – Biranın analizi, bira analizlerine ilişkin Türk Gıda Kodeksinde belirtilen analiz yöntemleri, bu yöntemlerin bulunmaması halinde TS 2259 nolu “Şişelenmiş ve Kutulanmış Biralar” veya “AOAC” veya “Analytica EBC” standardındaki analiz yöntemleri kullanılarak yapılır.


Ek-4b
(Ek:RG-06/04/2005-25778)

ŞARAP VE ŞARAP KÖKENLİ FERMENTE ALKOLLÜ İÇKİ TEKNİK SPESİFİKASYON RAPORU

ÜRÜNE AİT BİLGİLER
Ana Kategorisi : Şarap ve Şarap Kökenli Fermente Alkollü İçki
Kategorisi : Şarap/Köpüren Şarap/Vermut/Aromatize Şarap/….
Markası : 
Ambalaj Şekli :
Türkçe Etiket İçeriği :
Ürünü Tanımlayıcı Diğer
Teknik Özellikler :

Analizler Birimi En Az En Çok Analiz Yöntemi (*)
Yoğunluk (g/ml, 20°C) 1
Özgül Ağırlık (20°C/20°C) 1
Etil Alkol (% hacim, 20°C) 3
Toplam Kuru Madde (g/l, 20°C) 4
İndirgen Şekerler (invert şeker cinsinden) (g/l) 5
Toplam Asit (tartarik asit cinsinden) (g/l) 13
Uçar Asit (asetik asit cinsinden) (g/l) 14
Sitrik Asit Konsantrasyonu (mg/l) 17
Serbest Kükürt Dioksit (mg/l) 25
Toplam Kükürt Dioksit (mg/l) 25

 

Tarih / İmza / Kaşe Tarih / İmza / Kaşe
Dağıtım Yetkisini Haiz Firma Ürünün Üretici Firması

Açıklama:

(*) : “Şarap Analiz Yöntemleri”ne ilişkin Türk Gıda Kodeksinde belirtilen analiz yöntemleri, bu yöntemlerin bulunmaması halinde 1/8/2003 tarih ve 1990R2676 nolu AB Mevzuatında mevcut; aynı numaralı analiz yöntemleri. Ayrıca, % hacim etil alkol tayininde referans yöntem, “Etil Alkol Analiz Yöntemleri”ne ilişkin 1/5/2004 tarih ve 2000R1623 nolu AB Mevzuatında mevcut; 1 nolu analiz yöntemidir. Alkolmetre ile distilatın 20°C’deki alkol miktarı ölçülür.


Ek-4c
(Ek:RG-06/04/2005-25778)

DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİ TEKNİK SPESİFİKASYON RAPORU

ÜRÜNE AİT BİLGİLER
Ana Kategorisi :
 Distile Alkollü İçki
Kategorisi : Rakı / Viski / Konyak / Kanyak / Brendi / Votka / Cin / Likör / ….
Markası : 
Ambalaj Şekli : 
Türkçe Etiket İçeriği :
Ürünü Tanımlayıcı Diğer
Teknik Özellikler :

Analizler Birimi En Az En Çok Analiz Yöntemi
Yoğunluk (g/ml, 20°C) I
Etil Alkol (% hacim, 20°C) I
Toplam Kuru Madde (g/l, 20°C) II
Uçar Asit (asetik asit cinsinden) (g/hl mA) A
İndirgen Şeker (invert şeker cinsinden) (g/l) B
Sakaroz (g/l) B
Toplam Şeker (invert şeker cinsinden) (g/l) B
Kırılma İndisi (20°C) C
Aldehitler (asetaldehit cinsinden) (g/hl mA) III
Esterler (etilasetat cinsinden) (g/hl mA) III
Metanol (g/hl mA) III
n-propanol (propan-1-ol) (g/hl mA) III
2-butanol (butan-2-ol) (g/hl mA) III
Iso butanol (2-metilpropan-1-ol) (g/hl mA) III
n-butanol (butan-1-ol) (g/hl mA) III
Aktif amil alkol (2-metilbutan-1-ol) (g/hl mA) III
Iso amil alkol (3-metilbutan-1-ol) (g/hl mA) III
Amil alkoller (g/hl mA) III
Anetol (trans-anetol cinsinden) (g/l) IV
Toplam Yüksek Alkoller(2-metilpropan-1-ol cinsinden) (g/hl mA)
Toplam Uçucu Madde (g/hl mA)

 

Tarih / İmza / Kaşe Tarih / İmza / Kaşe
Dağıtım Yetkisini Haiz Firma Ürünün Üretici Firması

 

Açıklama ve Tanımlamalar:

1- I, II, III, IV : “Distile Alkollü İçkiler Analiz Yöntemleri”ne ilişkin Türk Gıda Kodeksinde belirtilen analiz yöntemleri, bu yöntemlerin bulunmaması halinde 4/12/2002 tarih ve 2000R2870 nolu AB Mevzuatında mevcut; aynı numaralı analiz yöntemleri. Ayrıca, % hacim etil alkol tayininde referans yöntem, “Etil Alkol Analiz Yöntemleri”ne ilişkin 1/5/2004 tarih ve 2000R1623 nolu AB Mevzuatında mevcut; 1 nolu analiz yöntemidir. Alkolmetre ile distilatın 20°C’deki alkol miktarı ölçülür.

2- A : Titrimetrik yöntem.

3- B : Luff-Schoorl yöntemi.

4- C : Refraktometrik yöntem.

5- mA: mutlak Alkol (% 100’lük alkol)

Aldehitler: asetaldehit (etanal), asetal (1,1-dietoksietan) toplamı.

Esterler: Metil asetat, etil asetat toplamı.

Yüksek Alkoller: n-propanol, 2-butanol, iso butanol, n-butanol, aktif amil alkol, iso amil alkol toplamı.

Toplam Uçucu Madde: Metanol ve etil alkol dışındaki uçucu asitlik de dahil aldehit, ester ve yüksek alkoller toplamı.

6- Not : GC analizinde aktif ve iso amil alkol bileşenleri bir arada pik verirse, bu iki pikin toplamı alınır ve “amil alkoller” şeklinde ifade edilir.

TALİMAT EKİ-1

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Söğütözü Cad. No:31 06520 Söğütözü-Çankaya/ANKARA

İthalatını yapmak istediğimiz aşağıda bilgileri bulunan ürünle ilgili “Alkollü İçki Bildirimi” dosyası ekte yer almaktadır.

Verilen tüm bilgi ve/veya belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu, beyan edilen bilgi ve/veya belgelerde değişiklik olması halinde bildireceğimizi ve ithalatı, Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2017-19) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

Bilgilerinize arz ederim. …/…/201.

Firma Kaşesi
Yetkili imza

Eki: Alkollü İçki Bildirimi Dosyası (1 adet – …. Sayfa)

Alkollü İçkiye İlişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan alınmış Ürün Bildirim :

Tarihi :

Sayısı :

Bildirim Sahibi İthalatçı Firmanın :

Ticaret Unvanı :

Adresi :

Telefonu ve Faksı :

Elektronik Posta Adresi :

Vergi Dairesi / Numarası : ………………………. /………………………………….

İthal Edilecek Alkollü İçkinin :

G.T.İ.P. :

Markası :

Kategorisi ( * ) :

Alt Kategorisi :

Alkol Miktarı ( % hacmen ) :

Ambalaj Hacmi ( cl ) :

Geçerlilik Miktarı ( ürün adedi ) : ……… koli/kasa x …….. ürün adedi (kolideki/kasadaki)

Geçerlilik Miktarı ( litre = ürün adedi x cl ) :

Olgunlaştırma Süresi ( yıl ) ( ** ) :

Ürün Yılı ( *** ) :

Üretildiği Ülke :

( * ) : Bira, şarap, likör, votka, cin, brendi, viski, vb.

( ** ) : Viski, konyak, brendi kategorisindeki ürünler için.

( *** ) : Şarap kategorisindeki ürünler için. (Not: Bu kategorideki ürünlerin yaş sertifikasının

olması durumunda, olgunlaştırma süresi esas alınır.)

TALİMAT EKİ-2

TAAHHÜTNAME

..-…… numaralı ürün bildirimimizi içeren alkollü içki bildirimimize esas ürüne ait olarak, ilgili mevzuat gereği Bakanlıklarına sunmuş olduğumuz tüm bilgi ve belgelerin halen geçerli olduğunu, bu bilgi ve belgelerde bir değişiklik olması halinde değişikliğe ilişkin bilgi ve/veya belgeyi tarafınıza temin edeceğimizi taahhüt ederiz. …/…/20..

Firma Kaşesi

Yetkili imza

[ad_2]