[ad_1]

14 شهر نوفمبر 1975 tarihli “TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi”nin (1975 tarihli TIR Sözleşmesi) 1/f ve 10 uncu maddelerinin Türkçe metninde, 15/8/2017 مؤرخ 2017/10740 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla değişiklik yapılmıştır.

Sözleşme’nin 1/f maddesi;

“İthal veya ihraç vergi ve resimleri” deyimi, verilen hizmetin yaklaşık bedeli ile sınırlı olan ücret ve masrafları kapsamayan, ancak eşyanın ithali/ihracında veya buna bağlı olarak alınan gümrük vergileri ve tüm diğer vergi, resim, ücretler ile diğer masrafları ifade eder.

Madde 1, fıkra (F) için Açıklama Notu

0.1 (F) 1 inci maddenin (F) bendi kapsamı dışındaki ücret ve masraflar, Akit Taraflarca eşyanın ithal veya ihracı nedeniyle veya bunlara bağlı olarak konulan, ancak ithal ve ihraç vergi ve resimleri dışındaki tüm tutarları ifade eder. Bu tutarlar, verilen hizmetin yaklaşık bedeli ile sınırlıdır; ve yerli ürünlere dolaylı bir koruma veya ithalat/ihracat üzerindeki mali amaçlı vergileri ifade etmez. Bu ücret ve masraflar, diğerlerinin yanı sıra, aşağıdaki ödemeleri içerir:

  • Transit için talep edildiği takdirde menşe şahadetnameleri,
  • Kontrol amacı ile gümrük laboratuarları tarafından yapılan tahliller,
  • Normal çalışma saatleri ve gümrük binaları dışında yapılan gümrük muayeneleri ve gümrükleme işlemleri,
  • İnsan, hayvan ve bitki sağlığı gerekçeleriyle yapılan kontroller.”

Sözleşmenin 10 uncu maddesinin açıklama notu;

“0.10-1 TIR işlemini sonlandırma belgesinin usulsüz veya hile yoluyla temin edilmesinden; TIR işleminin kaçakçılık için uyarlanmış yük bölmesi veya konteynerler aracılığıyla yapılması, sahte veya geçersiz belgelerin kullanımı gibi yasadışı yollara başvurulması, eşyanın değiştirilmesi, gümrük mühürleri ile oynanması gibi durumların tespit edilmesi veya sonlandırma belgesinin diğer yasadışı yollarla temin edilmiş olması anlaşılır.”

olarak değiştirilmiştir.

Kaynak: 19 Eylül 2017 مؤرخ 30185 sayılı Resmi Gazete

[ad_2]