بيان : Badem ve ceviz ithalatında uygulanmakta olan gözetim miktarları artırılmış; kaju cevizi gözetim uygulaması kapsamına alınmış ve taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşya ile ilgili hususların bildirildiği geçici madde eklenmiştir.

Ekonomi Bakanlığından:

مادة 1 - 3/3/2005 مؤرخ 25744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2005/5)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

GTİP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD doları/ton*)
0801.31.00.00.00 Kabuklu 2.000
0801.32.00.00.00 Kabuksuz 9.000
0802.11 Kabuklu 4.400
0802.12 Kabuksuz 6.900
0802.31.00.00.00 Kabuklu 3.500
0802.32.00.00.00 Kabuksuz 6.500

*ton: brüt ağırlık”

مادة 2 - Aynı Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “CIF kıymetine” ibaresi “birim gümrük kıymetine” olarak değiştirilmiştir.

مادة 3 - Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış işlem

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Tebliğ hükümleri uygulanır.”

مادة 4 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 5 - Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.