Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2017/15 Sayılı GenelgeVekaletnamelerde İmza Sirküleri ve Beyannameleri