[ad_1]

2018 Yili Urün Güvenliği ve Denetimi Tebligleri Degerlendirme Tablosu

  • İthalatta standartlara uygunluk denetimi tebliği (ürün güvenliği ve denetimi: 2018/1 )

Tebliğ Kapsamını aşağıda belirtilen maddeler içerisinde değişiklikler yapılmıştır;

  1. madde de belirtilen 5 nolu ek numarası ek 4 olarak değiştirilmiştir

MADDE.6 (7) - ESKİ HALİ Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’ e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair A- 5’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’ e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

MADDE.6 (7) - YENİ HALİ Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’ e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair A- 4’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’ e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

  1. maddenin 8. Fıkrasında belirtilen standartlara uygunsuzluk nedeniyle olumsuz sonuçlanan eşya için Fiili denetimdeki itiraz süresi 7 iş gününden 15 iş gününe değiştirilmiştir

MADDE.9 (8) - ESKİ HALİ İlgili standarda aykırılık tespiti halinde fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve keyfiyet TSE tarafından firmaya bildirilir. لكن, ithalatçı ürünün Ek-1’de veya üçüncü fıkrada belirtilen başka bir standarda göre tekrar denetlenmesini talep eder ve yedi iş günü içerisinde Ek-4 ’teki belgeyi TAREKS’ e yüklerse ürün bu standarda göre tekrar denetlenir.

MADDE.9 (8) - YENİ HALİ İlgili standarda aykırılık tespiti halinde fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve keyfiyet TSE tarafından firmaya bildirilir. Test sonucuna itiraz, keyfiyetin firmaya bildirildiği tarihten itibaren 15 iş günü içinde yapılır. İthalatçının test sonucuna itiraz etmesi veya ürünün Ek-1’de veya üçüncü fıkrada belirtilen başka bir standarda göre tekrar denetlenmesini talep etmesi halinde, ürün ithalatçı tarafından talep edilen standarda göre tekrar denetlenir.

TAREKS kapsam dışı ve muafiyet uygulamaları, YTB makine teçhizat uygulamaları ve diğer kamu kurumlarına ait eşyalara ilişkin referans numaralarının beyan şekli ile ilgili Madde 12’de aşağıdaki şekilde 15 haneli TAREKS referans numaralarının yerine 23 haneli referans numaraları belirlenmiştir.

TAREKS referans numarasının geçerlilik tarihinin verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerli olabileceği hüküm altına alınıştır.

مادة 11 – YENİ HALİ (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

(2) TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.(EKLENDİ)

(3) Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yapılan makine ve teçhizat ithalatında 18010099112013019865484, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamı ürünlerin ithalatında 18010099122013017554484, Milli Savunma Bakanlığınca yapılan ithalatta 18010099132013016724484 ve Savunma Sanayii Müsteşarlığınca AQAP belgeli kurum ve kuruluşlar adına yapılan ithalatta 18010099142013012727484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

(4) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18010099252013015773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

(5) 2009/15481 sayılı “4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar’ın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında 18010099101115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine kaydedilir.

Tebliğ kapsamında standart denetimine tabi EK 1 sayılı listede yer alan ürün listeden çıkarılmıştır.

2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) TS EN 417 Gaz kartuşları (tüpler)
Gaz kartuşları (tüpler)
– Yeniden doldurulamayan
-Metalik-Sıvılaştırılmış
Petrol Gazı ( LPG) için-
Vanalı veya vanasız-
Taşınabilir cihazlarda

  • Japonyadan ithal edilecek gıda ve tarım ürünlerinin radyasyon kontrolü tebliği (ürün güvenliği ve denetimi : 2018/2)

Tebliğ kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır

  • إخطار بمراقبة استيراد نفايات خاضعة للرقابة من حيث حماية البيئة (أمان المنتج والتحكم فيه: 2018/3)

Tebliğ Kapsamında aşağıda belirtilen maddeler içerisinde değişiklikler yapılmıştır.

İthalatçı başlıklı 4. maddenin 1. Fıkrası kapsamında dahilde işleme izin belgesi kapsamında ihraç kayydıyla ithal edilen ürünler listesinden 3910, 3911, 3913 و 3914 tarife poisyonları çıkarılmıştır.

مادة 4/1 Fıkra; ESKİ HALİ: ا) 39.01-39.14 (39.03 مانعا) tarife pozisyonlu maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,

مادة 4/1 Fıkra; YENİ HALİ: ا) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 و 39.12 tarife pozisyonlu وكلاء, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler,

6310 tarife pozisyonunda yer alan kullanılmış tekstil eşyası döküntüleri artıkları vs için yalnızca dahilde işleme rejimi kapsamında ihraç kaydıyla yapılmak şartıyla ithaline izin veridiğine dair Aşağıdaki c fıkrası yeni olarak eklenmiştir.

  1. ج) 10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 و 6310.90.00.00.19 GTİP’li maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler, ithal edebilir.

İstisnai durumlar başlıklı 7. maddenin 2. Fıkrası kapsamında atıkların beyanı ile ilgili ürünler listesinden 3910, 3911, 3913 و 3914 pozisyonları çıkarılmıştır.

مادة 7/2 Fıkra; ESKİ HALİ: (2) Ek-1’deki listede yer alan, ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen 39.01-39.14 (39.03 مانعا) ürünlerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 12 nci madde hükümleri uygulanır.

مادة 7/2 Fıkra; YENİ HALİ: (2) Ek-1’deki listede yer alan, ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen (39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 و 39.12 tarife pozisyonlu maddeler hariç) ürünlerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 12 nci madde hükümleri uygulanır.

Gümrük İşlemleri başlıklı 11. Madddede yer alan ürünler listesinden 3910, 3911, 3913 و 3914 pozisyonları çıkarılmıştır.

مادة 11/5 Fıkra; ESKİ HALİ: (5) 39.01-39.14 (39.03 مانعا) tarife pozisyonlu maddelerin Ek-1’deki listede tanımlanan madde olmaması halinde, bir örneği Ek-8’de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idarelerine başvurulması üzerine bu maddelerin ithaline doğrudan izin verilir. İlgili gümrük idarelerince Üretici Belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgileri aylık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Diğer gümrük rejimleri kapsamındaki başvurularda, ilgili gümrük idareleri tarafından Üretici Belgesi ve analiz sertifikası aranmaz.

مادة 11/5 Fıkra; YENİ HALİ: (5) 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 و 39.12 tarife pozisyonlu maddelerin Ek-1’deki listede tanımlanan madde olmaması halinde, bir örneği Ek-8’de yer alan Üretici Belgesi ve üretici tarafından düzenlenen analiz sertifikası ile birlikte serbest dolaşıma giriş işleminin yapılacağı gümrük idarelerine başvurulması üzerine bu maddelerin ithaline doğrudan izin verilir. İlgili gümrük idarelerince Üretici Belgesi ve analiz sertifikası ile birlikte ithalatçı bilgileri aylık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir. Diğer gümrük rejimleri kapsamındaki başvurularda, ilgili gümrük idareleri tarafından Üretici Belgesi ve analiz sertifikası aranmaz.

EK-1 sayılı ithali uygunluk denetimine tabi atıklar listesine aşağıdaki tabloda yer alan ürünler eklenmiştir.

39.01 İlk şekillere dönüştürülmüş olan döküntüler, kalıntılar,hurdalar, tozlar,pullar, granüller ve çapaklar
39.02
39.03
39.04
39.05
39.06
39.07
39.08
39.12
6310.10.00.00.00 Tasnife tabi tutulmuş olanlar (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş , nihai ürün şeklinde olmayan )
63.10.90.00.00.11 Terzihanelerde ve hazır giyim atölyelerinde oluşan kırpıntılar (tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş , nihai ürün şeklinde olmayan )
63.10.90.00.00.19 آحرون ((tüketiciden toplanarak elyaf veya kırpıntı haline getirilmiş , nihai ürün şeklinde olmayan )
8548.10.10.00.00 Kullanılmış elektril pilleri , bataryaları (civa içermeyen alkali piller )
8548.10.99.10.00 Çelikten , nikelden olanlar(civa içermeyen alkali piller )
8548.10.99.20.00 Bakırdan olanlar (civa içermeyen alkali piller )
8548.10.99.30.00 Çinkodan olanlar (civa içermeyen alkali piller )

[ad_2]