[ad_1]

بيان : 2019 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Mevzuatı eskiyeni karşılaştırılması

2019 ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLIGLERI MEVZUAT ESKI YENI KARSILASTIRMASI

30 Aralık 2018 Tarihli ve 30641 Sayılı Resmî Gazete – 1.Mükerrer

 • İthalatta standartlara uygunluk denetimi tebliği (ürün güvenliği

ve denetimi: 2019/1 )

Tebliğ Kapsamını aşağıda belirtilen maddeler içerisinde değişiklikler yapılmıştır;

İthalatçının sorumluluğu başlıklı 12. Maddeye aşağıdaki 4. fıkra eklenmiştir. Buna göre sonradan yapılan kontrollerde tebliğ eki listelerde yer aldığı tespit edilen ürünlere ilişkin uygulanacak usul ve esaslar belirtilmiştir.

İthalatçının sorumluluğu başlıklı, مادة 12 -

 • YENİ HALİ İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir. (eklenmiştir.)

Ürünlere ait standart uygulaması değişiklikleri aşağıdaki şekildedir.

7612.10.00.00.00 Bükülebilir Alüminyum Göz Merhemi Tüpleri isimli eşya ile sınırlı olmak üzere TS 4936 göre yapılan test uygulamadan çıkartılmıştır
7612.90.80.00.00 Diğerleri(Alüminyum Tüpler-Katı Formdaki İlaçlar İçin) TS 5463 Standardı çıkartılmıştır.

7210.50.00.90.11
Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş (Soğuk Haddelenmiş Teneke Mamuller-
Elektrolitik Kalay Kaplı ve Elektrolitik Krom/Krom Oksit Kaplı Çelik ) TS EN 10202 – Standardı eklenmiştir.

Geçici Madde uyarınca tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan yukarıdaki ürünler için tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2018/1 sayılı tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan
  Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2019/3)

Tebliğ Kapsamını aşağıda belirtilen maddeler içerisinde değişiklikler yapılmıştır;

Buna göre tebliğin kapsam dışı başlıklı 8. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca Dahilde işleme rejimi kapsamında çevre katkı payı ödenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici faaliyet belgesi veya Çevre İzin Lisans Belgesine sahip tesislere verilmesi şartıyla tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.

MADDE.8 (3) - ESKİ HALİ Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alması halinde bu ürünlerin ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

YENİ HALİ Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B’deki listelerde yer alması halinde, çevre katkı payı ödenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici faaliyet belgesi veya Çevre İzin Lisans Belgesine sahip tesislere verilmesi şartıyla bu ürünlerin ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Tebliğin ‘serbest bölgelerde oluşan atıklar’ başlıklı 10 maddesine göre serbest bölgelerden çıkarılması talep edilen atıklar İl müdürlüğünden alınacak onaya müteakip çıkarılır. Serbest bölgelerden çıkarılan atıklara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılan 6 aylık raporlama zorunluluğu kaldırılmış; talep edilmesi durumunda ibraz edilmek üzere saklanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

مادة 10 - ESKİ HALİ (2) Atık Komisyonunun uygun görüşünü müteakip, bu atıklar birinci fıkranın (ج) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderilir, ayrıca Uygunluk Yazısı aranmaz.

(3) Serbest Bölge Müdürlükleri, bölgeden çıkartılan atıklara ilişkin bilgileri 6 aylık raporlar halinde düzenli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderir. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, buna ilişkin yazı gönderilir.

YENİ HALİ 2) Atık Komisyonunun uygun görüşünü müteakip, İl Müdürlüğünden alınacak onaya istinaden bu atıklar bölgeden çıkarılır, çıkarılan atıklar birinci fıkranın (ج) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderilir, ayrıca Uygunluk Yazısı aranmaz.

(3) Serbest Bölge Müdürlükleri, bölgeden çıkartılan atıklara ilişkin bilgileri talep edilmesi durumunda ibraz edilmek üzere saklar.

EK-1 sayılı listede yer alan uygunluk denetimine tabi atıklar listesinde yer alan 4707.10.00.00.00 Gümrük tarife istatistik pozisyonu 4707 tarife pozisyonu olarak değiştirilmiştir. Buna göre 4707 tarife pozisyonun alt açılımında yer alan Atıkların tamamı tebliğ kapsamına alınmıştır.

Geçici 1. Madde uyarınca tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithali tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2018/3 sayılı tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

ESKİ HALİ 4707.10.00.00.00 – Beyazlatılmamış kraft kâğıdı veya karton

ya da oluklu

Kağıt veya kartondan olanlar (hurda kağıt, karton atığı)

YENİ GTIP : 4707 – Geri Kazanım amaçlı kağıt veya karton döküntü ,kırpıntı ve hurdaları

· Sağlık Bakanlığının özel iznine tabi maddelerin ithalat denetimi tebliğ Japonyadan ithal edilecek gıda ve tarım ürünlerinin radyasyon kontrolü tebliği (ürün güvenliği ve denetimi: 2019/4)

Tebliğ Kapsamı uygulamada içerik olarak bir değişiklik olmakla birlikte tebliğ eki listelerde aşağıdaki şekilde değişikliğe gidilmiştir.

A 1 sayılı listeden çıkarılan ürünler

2924.29.70.0

0.35

N-acetyl antranilik asit Çıkarılmıştır.

A 1 sayılı listeye eklenen ürünler

2924.23.00.1

0.00 N-acetyl antranilik asit Eklenmiştir.
2933.39.99.0

0.28

ANPP (4-anilin-N-phenethylpiperidine)

Eklenmiştir

2933.39.99.0

0.29

NPP (N-phonethyl-piporidone) Eklenmiştir

· Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat denetimi (أمان المنتج والتحكم فيه: 2019/5)

Kapsam başlıklı 2. Maddeye b) fıkrası ilave edilmiştir. Buna göre söz konusu fıkra uyarınca ürünlerin EK 12 sayılı orman yetiştirme materyalleri arasında yer alması durumunda Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine; Transit rejimi ve antrepo rejimleri kapsamında denetim esaslarına tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

ESKİ HALİ مادة 2 - (1) هذا الإخطار; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tâbi tutulmak istenen eklerdeki listelerde yer alan ürünler ile 5 inci maddenin üçüncü fıkrası dahilindeki ürünleri kapsar.

YENİ HALİ مادة 2 - (1) Bu tebliğ ;

ا ) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tâbi tutulmak istenen EK1-A/1B/2/3/4/5/6 ve EK 7 de belirtilen ürünler ile 5. Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları sağlayan ürünleri

 1. ب) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine; Transit rejimi ve antrepo rejimine tabi tutulan EK-12 de belirtilen orman yetiştirme materyallerini kapsar

Kontrol belgesi başlıklı 8/1. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş buna göre kontrol belgesine tabi ürünler listesine EK 12 de belirtilen orman materyalleri eklenmiş; aynı maddeye yeni eklenen 3. Fıkrada başvuruya ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

ESKİ HALİ مادة 8 - (1) Ek-1/A ve Ek-3’te yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesi aranır

YENİ HALİ مادة 8 - (1) Ek-1/A , Ek-3 ve Ek-12 de yer alan ürünlerin ithalatında Uygunluk Yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Tarım ve Orman Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesi aranır

YENİ HALİ EKLENMİŞTİR مادة 8 - (3) EK-12 de yer alan ürünler için ithalatçı veya temsilcisi tarafından ek 13 de yer alan Kontrol Belgesi formu doldurularak proforma fatura veya fatura ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığına (Orman Genel Müdürlüğü) başvurulur

Kontrol Belgesinin geçerlik süresi başlıklı 9. Maddesi aşağıdaki şekilde değişikliğe uğramıştır. Buna göre Ek -12 sayılı listede yer alan ürünler ile birlikte Kontrol belgesi geçerlilik süresi 12 ay olarak belirtilen ürün listesine 18.06 , 19.04 , 2208.70 GTİP nolu ürünler ilave edilmiştir.

ESKİ HALİ مادة 9 - (1) Kontrol Belgesinin geçerlik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren;

 1. Ek-1/A’da yer alan ürünler için dört aydır. Ancak 05.04, 15.04, 1516.10, 15.17, 1518.00, 19.01, 19.02, 19.05, 2103.90.90, 21.04, 2105.00, 21.06, 2202.99 tarife pozisyonunda yer alan ürünler için on iki aydır.

YENİ HALİ مادة 9 - (1) Kontrol Belgesinin geçerlik süresi, düzenlendiği tarihten itibaren;

 1. ا) Ek-1/A’da ve Ek -12’de yer alan ürünler için dört aydır. Ancak 05.04, 15.04, 1516.10, 15.17, 1518.00, 06,19.01, 19.02, 19.04,19.05, 2103.90.90, 21.04, 2105.00, 21.06, 2202.99,2208.70 tarife pozisyonunda yer alan ürünler için on iki aydır.

Gümrük işlemleri başlıklı 12. Maddesine 5. Fıkra eklenmiştir buna göre EK 12 kapsamındaki ürünlerin uygun çıkmaması durumunda yapılacak gümrük işlemlerine yer verilmiştir.

YENİ HALİ مادة 12 - (5) Uygunsuz bulunan EK-12 de yer alan ürün, on gün içinde ithalatçı veya temsilcisi tarafından mahrecine iade edilir veya masrafları ithalatçı vey temsilcisi tarafından karşılanmak üzere imha suretiyle tasfiye edilir.

EK-1/A Listesine eklenen ve çıkartılan ürünler aşağıdaki gibidir

18.06 YENİ

EKLENDİ

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları
1904.90.10.10.0

0(ا) ÇIKARTILDI

Kakao içerenler (pirinçten elde edilen hazırlanmış gıda)
1904.90.10.90.0

0(ا) ÇIKARTILDI

Diğerleri (pirinçten elde edilen hazırlanmış gıda)
19.04

YENİ EKLENDİ

Hububat veya hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda mamulleri (corn flakes gibi); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ön pişirme ya pılmış veya başka surette hazırlanmış dane (mısır hariç) veya flokon halindeki hububat veya diğer şekilde işlenmiş daneler (un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve kaba un hariç):

2208.70

YENİ EKLENDİ

Likörler
7101.21.00.00.0

0

YENİ EKLENDİ

İşlenmemiş olanlar (Kültür incileri)

EK-1/B Listesine eklenen ve çıkartılan ürünler aşağıdaki gibidir

0602.90.10.00.0

0 YENİ

EKLENDİ

Mantar Miselleri
1702.11

ÇIKARTILDI

Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %99 veya daha fazla laktoz (anhidrit laktoz olarak ifade edilen) içerenler

1702

YENİ EKLENDİ

Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal iIe karıştırılmış olsun olmasın); karamel:
2922.49

ÇIKARTILDI

Diğerleri

2925.29.00.00

YENİ EKLENDİ

Diğerleri
29.30

YENİ EKLENDİ

Kükürtlü organik bileşikleri
29.42.00

YENİ EKLENDİ

Diğer Organik Bileşikler
3105.10

YENİ EKLENDİ

Bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları:
32.04

YENİ EKLENDİ

Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın):
33.02

YENİ EKLENDİ

Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil); içeceklerin imalinde kulla nılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar:
3507.10.00.00.0

0

ÇIKARTILDI

Peynir mayası ve konsantreleri

35.07

YENİ EKLENDİ

Enzimler; tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar enzimler:
3926.90

YENİ EKLENDİ

Diğerleri

EK-2 sayılı Gıda ve yem sanayiinde kullanılan bitkisel ürünler ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler

EK-2 Listesine eklenen ürünler aşağıdaki gibidir

2924.29.70.00.3

7

YENİ EKLENDİ

3-OXO -2-Phenylbutanamide

EK-12 Liste aşağıdaki gibidir yeni eklenmiştir

0602.90.41.00.1

1

Çelikler
0602.90.41.00.1

2

Fidanlar
0602.90.41.00.2

9

Diğerleri
1209.99.10.00.0

0

Orman ağaçlarının tohumları

Geçici 1. Madde uyarınca tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi ürünlerin ithali tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2018/5 sayılı tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği Ve Denetimi:2019/6)

Tebliğin 3.maddesinin 3.fıkrasına ‘’halonun kritik kullanım alanları için yapılır “ ifadesi eklenmiştir.Kritik kullanım alanlarında yapılacak ithalatlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni aranır.

ESKİ HALİ (3) Ek-1’deki listede yer alan kimyasallardan aşağıdaki tabloda belirtilenlerin ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni ile ve yalnızca; laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amaçlı olarak Ek-4’te belirtilen hususlar dikkate alınarak; ya da kritik kullanım alanları için yapılır.

YENİ HALİ: HALİ (3) Ek-1’deki listede yer alan kimyasallardan aşağıdaki tabloda belirtilenlerin ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni ile ve yalnızca; laboratuvar amaçlı veya zorunlu kullanım amaçlı olarak Ek-4’te belirtilen hususlar dikkate alınarak; ya da Ek-5’te yer alan halonun kritik kullanım alanları için yapılır.

Ayrıca tebliğin 3.maddesine aşağıdaki gibi (4).fıkra eklenmiştir.

(4) 2903.76.10.00.00 و 2903.76.20.00.00 GTİP’li kimyasalı içeren 8424.10 GTİP’de yer alan eşyaların, Ek-5’te yer alan halonun kritik kullanım alanlarında yapılacak ithalatları Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni ile yapılır.

6.maddenin 2.fıkrasının d bendine Servis amaçlı ithal edilecek madde başvurularında Ticaret Bakanlığından(ithalat Genel Müdürlüğünden alınacak ithal lisansının Elektronik ortamda olabileceği gibi fiziksel olarak ta alınabileceği hususu ilave edilmiştir.

Tebliğ eki listelere Ek-5 sayılı listede aşağıda yer alan ürünler ilave edilmiştir.
HALONUN KRITIK KULLANIM ALANLARI

HALONUN KRITIK KULLANIM ALANLARI-2

HALONUN KRITIK KULLANIM ALANLARI-3

HALONUN KRITIK KULLANIM ALANLARI-4

 • Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği ( Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7)

Tebliğ kapsamı uygulamada içerik olarak önceki yıla göre bir değişiklik yapılmamıştır.

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2019/8)

İthalatçının sorumluluğu başlıklı 12. Maddeye aşağıdaki 6. fıkra eklenmiştir. Buna göre sonradan yapılan kontrollerde tebliğ eki listelerde yer aldığı tespit edilen ürünlere ilişkin uygulanacak usul ve esaslar belirtilmiştir.

مادة 12 - (6) İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1 veya Ek-2’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

Geçiş süreci başlıklı Geçici maddeye 2. Fıkra eklenmiştir.
Buna göre tebliğ kapsamında yeni eklenen GTİP numaraları için kırk beş günlük geçiş süresi belirlenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1

 • Ek-1’de belirtilen, ancak “Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (2018/8)’nin Ek-1’inde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında kırk beş gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için uygulanmaz.

Ek-1 Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal EkipmanlarıYönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi (Bildirim Formu Gerektirmeyen) Ürünlerin Listesi’ne ait aşağıdaki Gtip eklenmiştir.

Tebliğ eki 1 sayılı listeye 8517.62.00.90.00 tarife pozisyonu eklenmiştir.(Geçici maddeye eklenen 2. Fıkra ile ilgili Gtip yeni eklendiği için 45 gün süreyle Tareks izni alınmayacaktır.)

· CE işareti taşıması gereken bazı ürünlerin ithalat denetimi tebliği (ürün güvenliği ve denetimi :2019/9)

Tebliğin Risk analizi başlıklı 8. Maddesinin 2 fıkrasında Risk analizinde kullanılacak kriterler kapsamında görüş alınacak bakanlıklar bölümünden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çıkarılmıştır.

ESKİ (2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir

YENİ (2) Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TSE ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Tareks referans numarasının Gümrüklere beyanı başlıklı 3. Fıkrasında kapsam dışı olarak beyanının yanında gümrük idarelerince yapılan tespitlerde GTİP değişikliği sonucunda Tebliğ eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlere ilişkin usul ve esaslar şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.

ESKİ (3) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18090099262013095773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır

YENİ (3) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18090099262013095773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen veya GTİP değişikliği sonucunda Tebliğ eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

Tebliğin İthalatçının sorumluğu başlıklı 12. Maddeye 4 fıkra eklenmiştir. Buna göre sonradan yapılan kontrollerde tebliğ eki listelerde yer aldığı tespit edilen ürünlere ilişkin uygulanacak usul ve esaslar belirtilmiştir.

YENİ (4) İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-2’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

Tebliğin Geçiş süreci başlıklı Geçici Madde 2 kaldırılmıştır.

ESKİ (2) Ek-2’de belirtilen, ancak “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (أمان المنتج والتحكم فيه: 2017/9)’nin Ek-2’sinde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında kırk beş gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için uygulanmaz.

Tebliğin EK-1 sayılı listesinde yer alan ürünlere ilişkin direktif ve yönetmelik değişikliklerine ilişkin tablolar aşağıdaki gibidir

Eski

Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan

Elektrikli Ekipman

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili اللائحة (LVD)

Yeni

Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan

Elektrikli Ekipman

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Belirli Gerilim Sınırları İçin

Tasarlanan Elektrik Ekipmanları ile İlgili Yönetmelik (LVD)

Eski

Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler,

Elektrikli

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu

Sistemler İle İlgili اللائحة (ATEX)

Yeni

Elektrik Motorları,

Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler, Su

Pompaları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Enerji İle İlgili Ürünlerin

Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik (ECO- DESİGN)

Eski

Elektrik Motorları, Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli

Süpürgeler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Enerji İle İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin اللائحة (ECO- DESIGN )

Yeni

Elektrik Motorları,

Ev Tipi Lambalar, Elektrik Lambaları, Armatürler, Klimalar, Vantilatörler, Elektrikli Süpürgeler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Ürünllerin Enerji Ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik (ENERJİ ETİKETLEMESİ)

Tebliğin EK-1 sayılı listesinden çıkarılan ve dahil edilen GTİP değişikliklerine ilişkin tablolar aşağıdaki gibidir

Eski * kaldırılmış.

51 8415.10.90.00.

00

Ayrı elemanlı sistemler(split sistem) Makine, LVD, EMC, ENERJİ

Yeni * eklenmiş.

51

8415.10.90.00

.11

Değişken Debili (VRF) olanlar

Makine, LVD,

EMC, ENERJİ

ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

52

8415.10.90.00

.19

diğerleri

Makine, LVD, EMC, ENERJİ

ETİKETLEMESİ, ECO-DESIGN

Eski * kaldırılmış.

55 8415.90.00.90.

11

Split sistemlerin dış üniteleri LVD

Yeni * eklenmiş.

56 8415.90.00.90.

02

Değişken debili (VRF)

olanlar

LVD
57 8415.90.00.90.

09

Diğerleri LVD

Eski * kaldırılmış.

224 8479.89.97.90.

00

Diğerleri Makine

.İthalatçının sorumluluğu başlıklı 1. Maddesine aşağıdaki 4 fıkra ilave edilmiştir. Buna göre sonradan yapılan kontrollerde tebliğ eki listelerde yer aldığı tespit edilen ürünlere ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.

(12/4) İthal edilmiş ürünün GTİP’ nun Ek-1 ‘de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından bakanlık tüketicinin korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne bildirilir. İlgili birimin ürünün güvensiz olduğunu tespit

ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin

olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

Ek-1 ‘e aşağıdaki eklemeler yapılmıştır.

3213.10.00.00.00 Takım halindeki boyalar (sanatsal etkinliklerde kullanılanlar ve profesyonel ürünler hariç. Eklenmiştir
9609.10.10.00.00 ‘’Kurşunları’’ grafitten olanlar (yalnızca kurşun boya kalemleri)

9609.10.90.00.00

Diğerleri (yalnızca kurşun boya kalemleri)

9609.90.10.00.00

Pasteller ve Kömür kalemler (yalnızca pastel boyalar)
9609.90.90.00.00 Diğerleri (yalnızca çocukların kullanımına yönelik tebeşirler)

Güvenliği ve Denetimi Tebliği 2019/11)

Tebliğ Kapsamını aşağıda belirtilen 11. Maddesinin 3.fıkrasında Kapsam dışı işlemlerine “Gtip değişikliği sonucunda Tebliğ eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde Tareks başvurusu yapılır” ibaresi ilave edilmiştir.

 1. Maddesinin 3.fıkrası – ESKİ HALİ ;
 • Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18110099232013015773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen

ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5

inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

 • İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirilir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul

Tebliğ Kapsamında aşağıda belirtilen maddeler içerisinde değişiklikler yapılmıştır;

(3) Bu Tebliğ Hariçte İşleme Rejimi uyarınca ihraç edilip geri gelen eşyaları kapsamaz.

مادة 4 - (1) Bu Tebliğ kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler, TAREKS üzerinden ve risk analizine göre yapılır.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünleri ithal etmek isteyen firmaların, 29/12/2011

مؤرخ 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (أمان المنتج والتحكم فيه: 2011/53)

çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına TAREKS’te işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir

مادة 5 - (1) Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler 7/10/2009 مؤرخ 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.

 • Kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-işlemler” kısmında yer alan “Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) Uygulaması” bölümünü veya e-Devlet kapısını kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu
 • Başvuru üzerine, TAREKS tarafından firmaya işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası
 • Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

مادة 6 - (1) A.TR Dolaşım Belgeli olduğu kullanıcı tarafından

TAREKS’te beyan edilen ürünler için ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

 • Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Ek- 3’te yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
 • 29/9/2009 مؤرخ 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması

Hakkındaki Kararın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen

eşyanın ithalatında TAREKS üzerinden başvuru yapılmaz, ithalat işlemleri 9 uncu maddeye göre sonuçlandırılır.

 • Risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerekli görülmesi halinde, birinci veya ikinci fıkra kapsamına giren ürünler de fiili denetime tabi tutulabilir.

Buna böre TAREKS risk analizine ilişkin düzenlemere ilişkin uygulamara yer verilmiştir.

مادة 7 - (1) Kullanıcıların TAREKS üzerinden beyan ettiği bilgiler çerçevesinde, fiili denetime yönlendirilen ürünler TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.

 • Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak Bakanlıkça
 • Risk analizi sonucunda fiili denetime yönlendirilmeyen ürünlerin ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.
 • Risk analizi neticesinde fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek- 2’de belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dahil 2 iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir.

مادة 8 - (1) Kullanıcı, denetim sürecine ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

 • Denetim sürecine ve sonucuna ilişkin bildirimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (أمان المنتج والتحكم فيه: 2011/53)’nin 6 ncı maddesi kapsamında yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında kullanıcılar tarafından beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.
 • Yapılan denetimde, üründe mevzuata aykırılık tespiti halinde durum ilgili gümrük idaresine yazıyla ayrıca

مادة 9 - (1) Ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunludur.

 • TAREKS referans numarası verildiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.
 • 2009/15481 مرقمة 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Kararın 112 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen eşyanın ithalatında 19120099118115014436576 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine

ESKİ HALİ:

مادة 5 - (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik, Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği, Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği ile Elastomer ve Kauçuktan Yapılmış Olan Biberon Başlığı ve Emziklerde N-nitrosamin ve N-nitrosamine Dönüşebilen Maddelerin Miktarı ve Bu Maddelerin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 مؤرخ 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

مادة 10 - (1) İthalatçı, bu Tebliğ kapsamında denetlensin veya denetlenmesin, ithal ettiği bütün ürünlerin her halükârda Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik ile Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği de dahil olmak üzere ilgili tüm mevzuata uygun ve güvenli olmasından, 29/6/2001 مؤرخ 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca sorumludur.

 • TAREKS üzerinden yürütülen denetimlerde, ilgili mevzuata, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğe ilişkin uygulamalara aykırı hareket eden kullanıcının yetkisi, fiilin ağırlığına göre belirli bir süre askıya alınır, firmanın denetim başvuruları belirli bir süre ve/veya oranda fiili denetime yönlendirilir. Bu yaptırımlar uygulanırken belirlenen süreler ve denetim oranları, firmanın başvuru sıklığı, varsa önceki ihlalleri ve/veya ürünün niteliği gibi hususlar dikkate alınarak

مادة 12 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

(1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici

Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliğine (أمان المنتج والتحكم فيه:

2017/12) göre sonuçlandırılır.

GTIP Madde İsmi Kullanım Amacı

3213.10.00.00.00

Takım halindeki boyalar

Sanatsal etkinliklerde kullanılanlar, parmak boyalar ve profesyonel

ürünler hariç

3213.90.00.00.00

Diğerleri

Sanatsal etkinliklerde

kullanılanlar ve profesyonel ürünler hariç

3923.30.10.00.19

Diğerleri

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan su

mataraları

4016.92.00.00.00

Silgiler

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan silgiler

4202.12.11.00.00

Evrak çantaları, okul çantaları ve benzeri mahfazalar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul ve beslenme

çantaları

4202.12.50.00.00

Kalıplanmış plastik maddelerden yapılmış olanlar

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul ve beslenme çantaları

4202.12.91.10.00

Elastiki veya kauçuklu olmayan örme eşyadan

olanlar

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan

okul malzemeleri

4202.12.91.90.00

Diğerleri

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan beslenme çantaları ve okul çantaları

8214.10.00.00.12

Kalemtraşlar

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan kalemtraşlar

9608.10.10.10.00

Plastik maddelerden olanlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

9608.10.10.90.00

Diğerleri

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

9608.10.99.00.00

Diğerleri Sadece çocukları

cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

9608.20.00.10.00

Plastik maddelerden olanlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

9608.20.00.90.00

Diğerleri

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

9608.30.00.10.00

Plastik maddelerden olanlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan

okul malzemeleri

9608.30.00.90.00

Diğerleri Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

9608.40.00.10.00

Plastik maddelerden olanlar

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

9608.40.00.90.00

Diğerleri Sadece çocukları

cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

9608.50.00.10.00

Plastik maddelerden olanlar Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan

okul malzemeleri

9609.10.10.00.00

“Kurşunları” grafitten olanlar Sadece çocukları

cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri

9609.10.90.00.00

Diğerleri

Sadece çocukları cezbedici nitelikte olan okul malzemeleri
9609.90.10.00.00 Pasteller ve kömür

kalemler

Sadece pastel boyalar

9609.90.90.00.00

Diğerleri

Sadece çocukların kullanımına yönelik renkli tebeşirler

Tebliğ eki ek -1 sayılı liste kapsamından aşağıdaki GTİP numaraları eklenmiştir.

96.03.21.00.00.11

Arayüz Fırçaları(Takma damak fırçaları dahil) Yalnız elle kullanılan diş

fırçaları( Elle Kullanılan ara yüz fırçaları hariç )

9606.21.00.00.19 Diğerleri( takma damak

fırçaları dahil )

4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve

Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para

Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün

Güvenliği Ve Denetimi: 2019/13)

Tebliğ Kapsamında 2018 yılı yeniden değerleme oranı %23,73 olarak belirlenmiş olup; güncel tutarlara ilişkin liste aşağıda yer almaktadır.

4703 القانون رقم 12 nci Maddesinin birinci fıkrasının; Alt Limit

(TL)

Üst Limit

(TL)

(ا) bendinde öngörülen ceza miktarı 5.664 70.816
(ب) bendinde öngörülen ceza miktarı 26.910 354.084
(ج) bendinde öngörülen ceza miktarı 5.664 106.224
(د) bendinde öngörülen ceza miktarı 5.664 35.407
(ه) bendinde öngörülen ceza miktarı 2.832 56.653
(F) bendinde öngörülen ceza miktarı 14.163 106.224
(ز) bendinde öngörülen ceza miktarı 65.151 162.878
(h) bendinde öngörülen ceza miktarı 14.163 35.407

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2019/14)

.

MADDE.8 (2) – Risk analizinde kullanılacak kriterler, gerektiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı(eklenmiştir) ve ilgili diğer tarafların da görüşü alınarak, Bakanlıkça belirlenir.

MADDE.11 (4) - YENİ HALİ (4) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18140099242013015773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen veya GTİP değişikliği sonucunda Tebliğ eki listelerde yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

MADDE.11 (4) – ESKİ HALİ (4) Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18140099242013015773484 olarak belirlenen 23haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

listelerde yer aldığı tespit edilen ürünlere ilişkin uygulanacak usul ve esaslar belirtilmiştir.

MADDE.12 (3) EKLENMİŞTİR (3) İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1 veya Ek-2’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.

ve Denetimi:2018/15)

Tareks referans numarasının Gümrüklere beyanı başlıklı 3. Fıkrasında kapsam dışı olarak beyanının yanında gümrük idarelerince yapılan tespitlerde GTİP değişikliği sonucunda Tebliğ eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlere ilişkin usul ve esaslar şeklinde açıklamaya yer verilmiştir.

ESKİ HALİ TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

 • Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18150099272013015773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

YENİ HALİ TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

 • Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18150099272013015773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen veya GTİP değişikliği sonucunda Tebliğ eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla, ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır.

İthalatçının sorumluluğu başlıklı 13. Maddeye aşağıdaki 4. fıkra eklenmiştir. Buna göre sonradan yapılan kontrollerde tebliğ eki listelerde yer aldığı tespit edilen ürünlere ilişkin uygulanacak usul ve esaslar belirtilmiştir

 • İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde, keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul

2018/15Tebliğin EK-2 Formuna(FİİLİ DENETİME YÖNLENDİRİLEN ÜRÜNLER İÇİN TAREKS’E YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER)

2019/15 Tebliğinin 12. Maddesinin 3.fıkrası kapsamında gerek görülmesi halinde Gümrük Beyannamesi eklenir şeklinde düzenleme yapılmıştır..

İthalatçının sorumluluğu başlıklı 12. Maddeye aşağıdaki 4. Fıkra eklenmiştir. Buna göre sonradan yapılan kontrollerde tebliğ eki listelerde yer aldığı tespit edilen ürünlere ilişkin uygulanacak usul ve esaslar belirtilmiştir.

 • İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sağlık Bakanlığına bildirilir. Sağlık Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul

NOT: Ek-1 de yer alan GTİP listelerinde herhangi bir değişiklik yoktur.

(Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2018/17)

Söz konusu tebliğ 2019 yılı itibariyle ürün güvenliği ve denetimi tebliğleri kapsamından çıkarılmıştır.

0602.90.41.00.11 Çelikler
0602.90.41.00.12 Fidanlar
0602.90.41.00.29 Diğerleri
1209.99.10.00.00 Orman ağaçlarının tohumları

 • Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün

Güvenliği Ve Denetimi: 2018/18

Söz konusu tebliğ 2019 yılı itibariyle yürürlükten kaldırılmış olup, aşağıda ekli liste kapsamı ürünler ürün güvenliği ve denetimi kapsamından çıkarılmıştır.

6401.92.10.00.00 Yüzü kauçuktan olanlar
6401.92.90.00.00 Yüzü plastik maddeden olanlar
6401.99.00.00.00 Diğerleri
6402.19.00.00.00 Diğerleri
6402.20.00.00.00 Ayakkabıların yüzündeki kayışların veya ince şeritlerin tabandaki deliklerden geçirilmek suretiyle ayakkabı yüzünün tabana tutturulduğu diğer ayakkabılar
6402.91.90.00.00 Diğerleri
6402.99.10.00.00 Yüzü kauçuktan olanlar
6402.99.31.00.00 Taban ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar
6402.99.39.00.00 Diğerleri
6402.99.50.00.00 Terlik ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
6402.99.91.00.00 İç tabanının uzunluğu 24 cm. den az olanlar
6402.99.93.00.00 Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar
6402.99.96.00.00 Erkekler için
6402.99.98.00.00 Kadınlar için
6403.19.00.00.00 Diğerleri
6403.91.11.00.00 24 cm. den az olanlar
6403.91.13.00.00 Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar
6403.91.16.00.00 Erkekler için
6403.91.18.00.00 Kadınlar için
6403.91.91.00.00 24 cm. den az olanlar
6403.91.93.00.00 Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar
6403.91.96.00.00 Erkekler için
6403.91.98.00.00 Kadınlar için

6403.99.11.00.00 Dış tabanı ile birlikte topuk yüksekliği 3 cm. den fazla olanlar
6403.99.31.00.00 24 cm. den az olanlar
6403.99.33.00.00 Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar
6403.99.36.00.00 Erkekler için
6403.99.38.00.00 Kadınlar için
6403.99.50.00.00 Terlikler ve ev içinde giyilen diğer ayakkabılar
6403.99.91.00.00 24 cm. den az olanlar
6403.99.93.00.00 Erkek veya kadınlara ait olduğu belirlenemeyen ayakkabılar
6403.99.96.00.00 Erkekler için
6403.99.98.00.00 Kadınlar için
6404.11.00.00.00 Spor ayakkabıları, tenis ayakkabıları, basketbol

ayakkabıları, jimnastik ayakkabıları, antrenman ayakkabıları ve benzerleri

6404.19.10.00.11 Erkekler için
6404.19.10.00.12 Kadınlar için
6404.19.10.00.13 Çocuklar ve bebekler için
6404.19.90.00.11 Erkekler için
6404.19.90.00.12 Kadınlar için
6404.19.90.00.13 Çocuklar ve bebekler için
6406.10.90.90.00 Diğerleri
6406.90.30.00.00 Dış tabanı olmayan fakat iç taban veya diğer kısımlara tutturulmuş ayakkabı yüzlerinden meydana gelenler

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi

Tebliği(2017/20)

Tebliğ kapsamındaki uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında Ve İthalatında Ticari Kalite

Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2018/21)

Tebliğ Kapsamını aşağıda belirtilen maddeler içerisinde

değişiklikler yapılmıştır; buna göre tebliğ kapsamında belirtilen EK 3 ürün listesi ibaresi kaldırılmış, tebliğ eki tüm listelere atıf yapılmıştır.

مادة 2 - (1) هذا الإخطار, Ek-1 ve Ek-2’de yer alan;

 1. İhracat Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen ürünlerin ihracatında,
 2. Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tâbi tutulmak istenen ürünlerin ithalatında,

Ek-3’te (ek 3 listesi çıkarılmıştır) belirtilen Grup Başkanlıklarınca yapılacak ticari kalite denetimlerini kapsar.

1509.10.20.00.00 Ekstra Saf zeytinyağı .Eklenmiştir.

EK1-B Listesi

2008.19.19.00.29 Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar.Çıkarılmıştır.
2008.19.95.00.29 Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar .Çıkarılmıştır.

Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği

(Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2019/23)

Tebliğ Kapsamını aşağıda belirtilen maddeler içerisinde değişiklikler yapılmıştır;

Buna göre tebliğin istisnai durumlar başlıklı 8. Maddesinin

 1. Fıkrası uyarınca Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında çevre katkı payı ödenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici faaliyet belgesi veya Çevre İzin Lisans Belgesine sahip sanayicilere verilmek kaydıyla Metal Hurda İthalatçı Belgesi şartı aranmayacağı,
 2. Fıkrası uyarınca Dahilde işleme rejimi kapsamında çevre katkı payı ödenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici faaliyet belgesi veya Çevre İzin Lisans Belgesine sahip sanayicilere verilmek kaydıyla Metal Hurda İthalatçı Belgesi şartı aranmayacağı,
 3. Fıkrası uyarınca Hariçte işleme rejimi kapsamında çevre katkı payı ödenmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Geçici faaliyet belgesi veya Çevre İzin Lisans Belgesine sahip sanayicilere verilmek kaydıyla Metal Hurda İthalatçı Belgesi aranmayacağı, hüküm altına alınıştır.

MADDE.8 (1) – ESKİ HALİ Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde yer alan metal hurdaya dönüşmesi ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.

YENİ HALİ (1) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde yer alan metal hurdaya dönüşmesi ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, çevre katkı payı alınmak şartıyla; Çevre ve Şehircilik

Belgesine sahip sanayicilere verilmek kaydıyla Metal Hurda İthalatçı Belgesi alınması zorunlu değildir.

 • ESKİ HALİ Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen

ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 و Ek-2’deki listelerde yer alması halinde bu ürünlerin ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

YENİ HALİ (2) Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 ve Ek-2’deki listelerde yer alması halinde, çevre katkı payı alınmak şartıyla; Çevre

ürünlerin ithalatında Metal Hurda İthalatçı Belgesi aranmaz.

 • – ESKİ HALİ (3) Hariçte İşleme Rejimi Kararı kapsamında ihraç edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 ve Ek- 2’deki listede yer alması halinde bu ürünlerin ithalinde bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

YENİ HALİ (3) Hariçte İşleme Rejimi Kararı kapsamında ihraç edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1 ve Ek- 2’deki listede yer alması halinde, çevre katkı payı alınmak şartıyla;

İzin ve Lisans Belgesine sahip sanayicilere verilmek kaydıyla bu

ürünlerin ithalatında Metal Hurda İthalatçı Belgesi aranmaz.

 • Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve

Denetimi: 2019/25)

Tebliğ Kapsamını aşağıda belirtilen maddeler içerisinde değişiklikler yapılmıştır;

İthalatçının sorumluluğu, مادة 12 -

 • YENİ HALİ – İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1’de yer aldığının

sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir. (eklenmiştir.)

Geçici Madde uyarınca tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği kapsaındaki ürünler için tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2018/25 sayılı tebliğ hükümleri uygulanacaktır

Geçiş süreci başlıklı,

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) ESKİ HALİ- Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) YENİ HALİ– Bu Tebliğin yayımlandığı tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithalatı, ithalatçının talebi halinde, Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliğine (أمان المنتج والتحكم فيه: 2018/25) göre sonuçlandırılır.

(2)YENİ HALİ– Ek-1’de belirtilen, ancak Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (أمان المنتج والتحكم فيه: 2018/25)’nin Ek-1’inde belirtilmeyen GTİP’ler kapsamındaki ürünlerin ithalatında kırk beş gün süreyle bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz. Bu fıkra, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılan değişiklikler nedeniyle değişen GTİP’ler için uygulanmaz. (eklenmiştir)

8708.21.10.00.00

Emniyet Kemerleri(Sadece Ticari ve Binek Araçlar)(BM-AEK R3 / BM-AEK R4)

- eklenmiştir.

4011.10.00.90.12 Çelik kuşaklı radyal dış lastikler(BM-AEK R-30) – çıkarılmıştır.
4011.20.10.00.19 Diğerleri (BM-AEK R-54)– çıkarılmıştır.

Hazirlayan:

Ersan KARABAŞ G&D

Mevzuat Müdürü

المخلص الجمركي

Duzenleme:

Cem Sinan Guzel

المخلص الجمركي

[ad_2]