[ad_1]

20/12/1995 مؤرخ 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar’ın yürürlüğe konulması; وزارة الاقتصاد 20/6/2017 مؤرخ 64953 كتابات رقم على, 20/2/1930 مؤرخ 1567 القانون رقم 1 بوصة, 14/5/1964 مؤرخ 474 القانون رقم 2 عشر, 6/5/1986 مؤرخ 3283 القانون رقم 2 عشر, 27/10/1999 مؤرخ 4458 القانون رقم 16 عشر, 22 الثالث و 55 المادة مع 2/2/1984 مؤرخ 2976 وفقا لأحكام القانون رقم, مجلس الوزراء 3/7/2017 وقد وافقت على.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

مادة 1 - (1) 20/12/1995 مؤرخ 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

مادة 2 - (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 مؤرخ 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

مادة 3 - (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Karanna ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

مادة 4 - (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) ليتم شحنها إلى تركيا قبل تاريخ نشر هذا القرار يتكون من وثيقة النقل التي تنظم تركيب البضاعة من تاريخ نشر هذا القرار على أقصى تقدير 45 في إطار اليوم تسجيل التشريعات الجمركية أو حالة البيانات الجمركية للإعلان ملخص استيراد, هذا القرار لا تنطبق.

مادة 5 - (1) Bu Karar yayımı talihinde yürürlüğe girer.

مادة 6 - (1) ينفذ هذا القرار من قبل وزير الاقتصاد.

TABLO

G.T.İ.P. MADDE İSMİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI* (%)
1 2 3 4 8
5 6 7
8402.11.00.00.00 Saatte 45 tondan fazla buhar üreten su borulu kazanlar 0 0 0 20 20 20 20
8402.12.00.00.00 Saatte 45 ton veya daha az buhar üreten su borulu kazanlar 0 0 0 20 20 20 20
8402.19.10.00.00 Alev borulu kazanlar 0 0 0 20 20 20 20
8402.19.90.00.11 Duman borulu kazanlar 0 0 0 20 20 20 20
8402.19.90.00.19 Diğerleri 0 0 0 20 20 20 20
8402.20.00.00.00 Kızgın su kazanları 0 0 0 20 20 20 20
8402.90.00.10.11 Ondüle külhanlar 0 0 0 10 10 10 10
8402.90.00.10.19 Diğerleri 0 0 0 10 10 10 10
8402.90.00.90.11 Buhar boruları 0 0 0 10 10 10 10
8402.90.00.90.12 Buhar domları 0 0 0 10 10 10 10
8402.90.00.90.13 Buhar toplayıcı borular (kollektörler) 0 0 0 10 10 10 10
8402.90.00.90.14 Ondüle külhanlar 0 0 0 10 10 10 10
8402.90.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 10 10 10 10
8403.10.10.00.00 Dökme demirden olanlar 0 0 0 20 20 20 20
8403.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 20 20 20 20
8403.90.10.00.00 Dökme demirden olanlar 0 0 0 10 10 10 10
8403.90.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 10 10 10 10
8404.10.00.10.00 Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazlar 0 0 0 20 20 20 20
8404.10.00.90.11 Su ısıtıcıları (ekonomizörler) ve hava ısıtıcıları 0 0 0 20 20 20 20
8404.10.00.90.12 Kızdırıcılar ve kızdırıcı soğutucuları 0 0 0 20 20 20 20
8404.10.00.90.13 Buhar ve ısı akümülatörleri 0 0 0 20 20 20 20
8404.10.00.90.14 Kurum temizleme cihazları 0 0 0 20 20 20 20
8404.10.00.90.15 Gaz tasarruf cihazları 0 0 0 20 20 20 20
8404.10.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 20 20 20 20
8404.20.00.00.00 Buhar güç üniteleri için kondansörler 0 0 0 20 20 20 20
8404.90.00.10.00 Merkezi ısıtma kazanları ile birlikte kullanılan yardımcı cihazların aksam ve parçaları 0 0 0 10 10 10 10
8404.90.00.90.11 Kızdırıcı borular 0 0 0 10 10 10 10
8404.90.00.90.19 Diğerleri 0 0 0 10 10 10 10
8416.10.10.00.00 Otomatik kontrol tertibatı bulunanlar 0 0 0 14,9 14,9 14,9 14,9
8416.10.90.00.00 Diğerleri 0 0 0 14,9 14,9 14,9 14,9
8416.20.10.00.00 Sadece gaz için olanlar (monoblok, bir vantilatör ve bir kontrol cihazı ile birlikte bulunanlar) 0 0 0 14,9 14,9 14,9 14,9
8416.20.20.00.11 Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri 0 0 0 14,9 14,9 14,9 14,9
8416.20.20.00.19 Diğerleri 0 0 0 14,9 14,9 14,9 14,9
8416.20.80.00.11 Tozlaştırılmış katı yakıt brülörleri 0 0 0 14,9 14,9 14,9 14,9
8416.20.80.00.19 Diğerleri 0 0 0 14,9 14,9 14,9 14,9
8416.30.00.00.00 Mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil) 0 0 0 14,9 14,9 14,9 14,9
8416.90.00.00.11 Brülörlere ait olanlar 0 0 0 7,5 7,5 7,5 7,5
8416.90.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 7,5 7,5 7,5 7,5
8428.10.20.90.11 İnsan taşımaya mahsus olanlar 0 0 0 7,6 7,6 7,6 7,6
8428.10.20.90.12 Yük taşımaya mahsus olanlar 0 0 0 7,6 7,6 7,6 7,6
8428.10.20.90.19 Diğerleri 0 0 0 7,6 7,6 7,6 7,6
8428.10.80.90.00 Diğerleri 0 0 0 7,6 7,6 7,6 7,6
8428.40.00.00.00 Yürüyen merdiven ve yürüyen platformlar 0 0 0 7,6 7,6 7,6 7,6
8431.31.00.00.11 Boyu 1 metre ve üzeri asansör ışık perdesi (boy fotoseli) 0 0 0 7,6 7,6 7,6 7,6
8431.31.00.00.12 Asansör kılavuz rayları 0 0 0 7,6 7,6 7,6 7,6
8431.31.00.00.19 Diğerleri 0 0 0 7,6 7,6 7,6 7,6
8539.50.00.00.00 LED ampuller 0 0 0 20 20 20 20
*1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova; 2: Güney Kore, 3: Malezya, 4: Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu, 5: En Az Gelişmiş Ülkeler, 6: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler, 7: Gelişme Yolundaki Ülkeler, 8: Diğer Ülkeler

[ad_2]