[ad_1]

بيان : Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğinin, Atık taşıma firma lisansı başvurusunda istenen belgeler ve Araç lisansı başvurusunda istenen bilgi ve belgeler başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

مادة 1 - 20/3/2015 مؤرخ 29301 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belgeler bulundurulur” ibaresi “belgelere sahip olunması gerekir” olarak ve aynı fıkranın (ج), (d), (e), (g), (h) و (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Ticaret sicili gazetesi ve imza sirküleri.”

“d) Firmaya ait olmayan araçlar için araç sahibi ile yapılan kiralama sözleşmesi.

e) Araç sürücülerinin adı soyadı, T.C. kimlik numarası, Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5)/ADR Şoför Eğitim Sertifikası, sürücü ehliyeti, telefonu ve e-posta adresi.”

“g) Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak alınmış geçerli yetki belgesi (C1/C2/K1/K2/L1/L2/N1/N2)."

“h) ATSS ile yapılan sözleşme.

ı) Çevre görevlisi/çevre danışmanlık hizmeti veren firma ile yapılan sözleşme.”

مادة 2 - Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “belgeler bulundurulur” ibaresi “belgelere sahip olunması gerekir” olarak ve aynı fıkranın (ب) و (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Araç ruhsatı.”

“ğ) Mali Sorumluluk Sigortası.”

مادة 3 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

[ad_2]