T.C.
الجمارك والتجارة وزارة
المديرية العامة للجمارك

عدد : 85593407-156.02
موضوع : “Jet-Ski”, “Motorbot”, “Sert Polietilen Bot” ve “Tekne” Ticari
İsimli Eşyanın KDV Oranı

03.07.2017 / 26205632
توزيع PLACE ل

“Jet-Ski”, “Motorbot”, “Sert Polietilen Bot” ve “Tekne” ticari isimli eşyanın KDV oranı ile ilgili Maliye Bakanlığından alınan 06.06.2017 tarihli ve 50169878-200.03-E.68631 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

المعلومات والحاجة إلى إرضاء.

Erkan ERTÜRK
باكان.
Daire Başkanı

EKLER:
A 1. Bir adet yazı örneği.

DISTRIBUTION:
المديرية الجهوية للجمارك اسطنبول والتجارة
Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

T.C.
MALİYE BAKANLIGI
Gelir İdaresi Başkanlığı

أولئك

06.06.2017

عدد: :50 169878-200.03-E.68631
موضوع: “Jet-ski”, “motorbat”, “sert polietilen
bot” ve “tekne” ticari isimli eşyaların
KDVoranı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(المديرية العامة للجمارك)
Dumlupınar Bul. لا: 151 Eskişehir Yolu 9.Km. 06800 Çankaya/ANKARA

فائدة: ا) 24/04/2017 مؤرخ 24445749 رقم نوع.

ب) 16/05/2017 مؤرخ 25036968 رقم نوع.

فائدة (ا)’ da kayıtlı yazınızda 8903 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı belirtilen “jet-ski”, “motorbat” ve “sert polietilen bat (şişirilebilir olmayan, boyu 2,5 metreden fazla, ağırlığı 100 kg’dan fazla, motor takılarak hareket ettirilen, spor amaçlı)” ticari isimli eşyaların; فائدة (ب)’de kayıtlı yazınızda ise 8903.99.99.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen “motorbat” ve “tekne” ticari isimli eşyaların katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda bilgi istenilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

ومع ذلك،, 2017/9759 sayılı Kararname ile 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırası değiştirilmiş ve 03.02.2017 tarihinden itibaren “yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri” bu sıra uyarınca % l oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.

من الطرف الاخر, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Bakanlığınıza da intikal ettirildiği anlaşılan 27.04.2017 مؤرخ 36056 sayılı yazısında “… yapısı bakımından bir deniz aracının tekne olarak kabul edilmesine ilişkin bir kısıtlama olmayıp yukarıda belirtilen tanımlar göz önüne alınarak; sabit karinalı ve kenarları şişme malzemeden olanlar ile motoru dıştan veya içten takmalı olan tüm teknelerin “yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri” kapsamında olması gerektiği değerlendirilmektedir.” ifadesine yer verilmiştir.

Buna göre, ilgide kayıtlı yazılarınızda 8903 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı belirtilen “jet-ski” hariç olmak üzere, “motorbat”, “sert polietilen bot (şişirilebilir olmayan, boyu 2,5 metreden fazla, ağırlığı 100 kg’dan fazla, motor takılarak hareket ettirilen, spor amaçlı)” ve “tekne” ticari isimli eşyaların 2007/13033 مرقمة (BKK) eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırası kapsamında değerlendirilerek % l oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

وقعت البريد الإلكتروني
Mahmut SÜTCÜ
باكان.
Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı