Ekonomi Bakanlığından:

الغرض والنطاق

مادة 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, Aykonsan-Aydın Kontrplak Orman Ürünleri San. Nak. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Bizon Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Dastaş Demircioğlu Ağaç San. ve Tic. A.Ş., Erbaa Kaplama San. ve Tic. Ltd. الأمراض المنقولة جنسيا. ve Taşköprü Tarım Hayvancılık Orman Ürünleri Tekstil Madencilik Tic. ve San. A.Ş. firmaları adına Kontrplak Üreticileri Derneği tarafından gerçekleştirilen başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “kontrplak” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarının belirlenmesidir.

Dayanak

مادة 2 - (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 مؤرخ 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 مؤرخ 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 مؤرخ 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

مادة 3 - (1) Bu Tebliğde geçen;

ا) وزارة: Ekonomi Bakanlığını,

ب) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyetini,

ج) Genel Müdürlük: Bakanlık İthalat Genel Müdürlüğünü,

ç) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

d) KONÜDER: Kontrplak Üreticileri Derneğini,

e) NGGS: Nihai Gözden Geçirme Soruşturmasını,

F) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

g) Yönetmelik: 30/10/1999 مؤرخ 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ğ) YÜD: Yerli üretim dalını,

ifade eder.

Önleme tabi ürün

مادة 4 - (1) Önleme tabi ürün, 4412.10, 4412.31, 4412.33, 4412.34 و 4412.39 GTP’lerde yer alan “kontrplak”tır.

(2) TGTC’ye ilişkin 30/12/2016 مؤرخ 29934 مرقمة (2. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 مؤرخ 2016/9645 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 4412.32 nolu GTP’te sınıflandırılan ürünler, 4412.33 و 4412.34 nolu GTP’lerde sınıflandırılmaya başlanmıştır.

(3) Bahse konu GTP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir.

(4) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

Başvurunun temsil niteliği


مادة 5 -
(1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, KONÜDER tarafından adına başvuru yapılan firmaların Yönetmeliğin 18 inci ve 20 nci maddeleri çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmış olup Tebliğin ilgili bölümlerinde bu firmalar, YÜD olarak anılacaktır.

(2) Söz konusu başvuru, Akça Kontrplak Fabrikası San. ve Tic. A.Ş., Anıl Orman Ürün San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Bayrak Ağaç Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti., Bayrak Kontraplak Orman Ürünleri İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., Çağ Orman Ürünleri ve Oto A.Ş., Deksan Demircioğlu Kontrplak Fabrikası, Dülger Mobilya İmalat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., Menta Mobilya Koltuk Malz. Orm. Ür. Nak. San. Tic. Ltd. Şti., Panel Kontrplak San. ve Tic. Ltd. الأمراض المنقولة جنسيا, Pelit Arslan Kontrplak Fabrikası A.Ş., Petek Kontrplak San. ve Tic. A.Ş., Sağlamlar Orman Tarım Ürün. Tic. ve San. A.Ş., TKS Tosya Ağaç Kaplama ve Yonga Levha San. Tic. A.Ş. ve Tunçay Kontrplak Orman Ürünleri İnş. Tur. Tic. ve San. Ltd. الأمراض المنقولة جنسيا. tarafından da desteklenmektedir.

Mevcut önlem

مادة 6 - (1) 20/10/2006 مؤرخ 26325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2006/28) uyarınca ÇHC menşeli “kontrplak” için metreküp başına 240 ABD Doları dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Söz konusu önleme ilişkin yürütülen ilk NGGS, 10/7/2012 مؤرخ 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2012/16) ile sonuçlandırılmış ve dampinge karşı kesin önlemin aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

(3) ÇHC menşeli kontrplakların ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiası ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma neticesinde, 28/10/2016 مؤرخ 29871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2016/45) ile Bulgaristan ve Vietnam menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Gerekçe

مادة 7 - (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 12/1/2017 مؤرخ 29946 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2017/2) ile mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2) Mezkûr ilanı müteakip YÜD tarafından iletilen başvuruların incelenmesi neticesinde, ÇHC menşeli önleme konu ürün için uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna ilişkin olarak bir NGGS açılmasını haklı kılacak bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Karar ve işlemler

مادة 8 -
(1) Yapılan inceleme sonucunda; NGGS açılabilmesi için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile ÇHC menşeli önlem konusu ürüne yönelik olarak Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde bir NGGS açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Piyasa ekonomisi değerlendirmesi

مادة 9 - (1) ÇHC’de yerleşik soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu 11 inci maddede belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmesi durumunda bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi, aksi takdirde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanır. Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerinin tatbiki halinde adı geçen ülkeler için piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi öngörülür.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

مادة 10 - (1) Soruşturma açılmasını müteakip, başvuruda belirtilen ve Bakanlıkça tespit edilen soruşturmaya konu ürünün bilinen ithalatçılarına, soruşturma konusu ülkelerde yerleşik bilinen üretici/ihracatçılarına ve soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliği, başvurunun gizli olmayan özeti ve soru formlarına erişim hususunda bilgiye yer verilir.

(3) Bakanlıkça tespit edilememesi nedeniyle bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan diğer ilgili tarafların soru formuna Bakanlığın internet sayfasındaki ilgili bölümden erişmeleri mümkündür.

(4) Soruşturmaya ilişkin yazılı ve sözlü iletişim Türkçe yapılır. İlgili tarafların soru formuna ilişkin yanıtlarını ve bu yanıtlar dışında kalan tüm bilgi, belge, görüş ve taleplerini yazılı olarak Türkçe sunmaları gerekir. Türkçe dışında bir dilde sunulan yanıt, bilgi, belge, görüş ve talepler dikkate alınmaz.

(5) İlgili taraflar, soru formunda istenilen bilgiler haricinde soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerini, destekleyici deliller ile birlikte Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(6) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden; ancak bu maddenin birinci fıkra ve üçüncü fıkra kapsamına girmeyen meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, ürünü girdi olarak kullanan işletmeler gibi diğer ilgili taraflar görüşlerini Genel Müdürlüğe yazılı olarak 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen süre içerisinde sunabilir.

(7) İlgili taraflarca soru formuna verilen cevaplar, soruşturmayla ilgili sunulan diğer bilgi, belge ve görüşler ile destekleyici deliller aksi belirtilmedikçe yazılı olarak sunulur. Yazılı sunumlarda ilgili tarafların isim ve unvanı, adres bilgileri, elektronik posta adresi, telefon ve faks numaraları belirtilir.

(8) Soruşturma süresince Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde gizlilik kaydıyla verilen her türlü bilgi, belge ve görüşün gizli olmayan bir özeti sunulur. Gizli olmayan özet, esas bilginin makul ölçüde anlaşılmasına olanak sağlayacak ayrıntıda olur. İlgili taraflar, istisnai hallerde bu bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olduklarını belirtebilir. Bu gibi istisnai durumlarda, bilgilerin özetlenemeyecek nitelikte olmasının nedenlerinin belirtilmesi gerekir.

Süreler

مادة 11 - (1) 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bildirimin gönderilemediği ilgili taraflar ile beşinci fıkrasında belirtilen bütün ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve soru formuna ilişkin cevaplarını bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak 37 günlük süre içerisinde sunabilir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden 10 uncu maddenin altıncı fıkrası kapsamına giren diğer ilgili taraflar, soruşturma ile ilgili görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren soruşturmanın akışını etkilemeyecek şekilde soruşturma süreci içerisinde sunabilir.

İşbirliğine gelinmemesi

مادة 12 - (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, ilgili taraflardan birinin verilen süreler dâhilinde ve istenilen biçimde gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaması ya da bu bilgi ve belgelere erişimi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması veya yanlış ya da yanıltıcı bilgi vermesi hallerinde söz konusu taraf işbirliğine gelmemiş sayılır. Bu gibi hallerde soruşturma kapsamındaki geçici veya nihai belirlemeler, olumlu ya da olumsuz şekilde, mevcut verilere göre yapılır.

(2) İlgili tarafların işbirliğine gelmemesi veya kısmen işbirliğine gelmesi halinde bahse konu taraf için soruşturmanın sonucu işbirliğine gelinmesine nazaran daha az avantajlı olabilir.

Meri önlemin uygulanması

مادة 13 - (1) Yönetmeliğin 35 بوصة maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meri önlem soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yetkili merci ve adresi

مادة 14 - (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekir.

T.C. وزارة الاقتصاد

المديرية العامة للالواردات

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

Söğütözü Mah. 2176 Cad. لا:63 Çankaya/ANKARA

الفاكس: +90 312 204 86 33

E-posta: ngs187@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

مادة 15 - (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

قوة

مادة 16 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

تنفيذي

مادة 17 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.