بيان : 2010/10 sayılı Geçici İthal Edilen Ambalajın İhracı ile ilgili genelgeye Geçici İthal Edilen Ambalajın Başka Firma Tarafından Yeniden İhracı başlıklı 6 ıncı madde eklenmiştir.

HİZMETE ÖZEL

T.C.
الجمارك والتجارة وزارة
Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi

عدد : 72093537-010.06.02

موضوع: 2010/10 Sayılı Genelgede
Değişiklik-Geçici İthal Edilen
Ambalajın İhracı

24.04.2018 /33769735
التعميم
(2018/8)

فائدة: 09.03.2010 مؤرخ, 2010/10 Sayılı Genelge

İlgide kayıtlı Genelgeye aşağıdaki madde eklenmiştir.

“6. Geçici İthal Edilen Ambalajın Başka Firma Tarafından Yeniden İhracı

Geçici ithal edilen ambalajların geçici ithalat işlemini yapan yükümlü dışında başka bir firma tarafından yeniden ihracının gerçekleştirilmesi halinde işlemlerin aşağıdaki şekilde yapılması uygun bulunmuştur.

ا) Tek Pencere Sisteminde (TPS) yapılan izin başvurularında, geçici ithal edilen ambalajları ihraç edecek firma bilgileri sisteme girilir.

İhracat yapma yetkisi verilen firmanın; dış ticaret sermaye şirketi, sektörel dış ticaret şirketi niteliğinde olması veya idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından aralarında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunan aynı gruba ait imalatçı firmaların ihracat işlemlerini gerçekleştiren yine bu gruba ait olan dış ticaret veya pazarlama şirketi olan grup ihracatçısı olması gerekir.

ب) Geçici ithalat kapsamında ithal edilen eşyanın ayniyetine uygun biçimde yeniden ihraç edilmesi gerekmekte olup, TPS üzerinde ihracat yapılabileceği beyan edilen firmanın geçici ithal eşyasını ayniyetine uygun biçimde yeniden ihraç etmesi gerekmektedir.

İzin sahibi firma tarafından ihracat yapma yetkisi verilen firmanın yapacağı ihracat işlemi dolayısıyla tespit edilecek usulsüz işlemlerde, ziyaa uğratılan gümrük vergilerinden izin sahibi ve ihracatçı firma müştereken ve müteselsilen sorumludur.

ج) TPS üzerinde ihracat yapabileceği beyan edilen firma tarafından geçici ithalata konu ambalajın yeniden ihraç edilmesi durumunda yeniden ihracat işlemi, geçici ithalat izinlerinin kapatılmasında kullanılır.”

المعلومات والحاجة إلى إرضاء.

وقعت البريد الإلكتروني
Cenap AŞCI
باكان.
Müsteşar

توزيع:
-كل المديرية الجهوية للجمارك والتجارة