[ad_1]

بيان : Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde yer alan tutarların ve 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2017 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesi hakkında Tebliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

الغرض والنطاق

مادة 1 - (1) Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 11/11/2017 مؤرخ 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (تسلسل رقم: 484) ile 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 مؤرخ 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 مؤرخ 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesi

مادة 2 - (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 105,00 TL olarak uygulanır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi

مادة 3 - (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (ا) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 9,39 TL, diğer işlemler için 22,52 TL, (ب) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 22,52 TL, diğer işlemler için 35,68 TL olarak uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi

مادة 4 - (1) Gümrük Yönetmeliğinin;

ا) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ا) bendinde belirtilen tutar 183.000,00 TL, (ب) bendinde belirtilen tutar 935.000,00 TL, (ج) bendinde belirtilen tutar 935.000,00 TL,

ب) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 105,00 TL

olarak uygulanır.

قوة

مادة 5 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 ساري المفعول على.

تنفيذي

مادة 6 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]