[ad_1]

بيان : Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinde belirtilen fazla çalışma ücretleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü maddesinde yer alan tutarların ve 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezasının 2018 yılı yeniden değerleme oranına göre yeniden belirlenmesi hakkında Tebliğ

Ticaret Bakanlığından:

الغرض والنطاق

مادة 1 - Bu Tebliğin amaç ve kapsamı, 30/11/2018 مؤرخ 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (تسلسل رقم: 503) ile 2018 yılı için yeniden değerleme oranı % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiş olduğundan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 مؤرخ 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 مؤرخ 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesidir.

4458 sayılı Gümrük Kanununda yer alan usulsüzlük cezasının yeniden belirlenmesi

مادة 2 - 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 130,00 TL olarak uygulanır.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi

مادة 3 - 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (ا) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 12,00 TL diğer işlemler için 28,00 TL, (ب) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 28,00 TL, diğer işlemler için 44,00 TL olarak uygulanır.

Gümrük Yönetmeliğinde yer alan tutarların yeniden belirlenmesi

مادة 4 - Gümrük Yönetmeliğinin;

ا) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ا) bendinde belirtilen tutar 226.000,00 TL , (ب) bendinde belirtilen tutar 1.157.000,00 TL, (ج) bendinde belirtilen tutar 1.157.000,00 TL,

ب) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 130,00 TL

olarak uygulanır.

مادة 5 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 6 - Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]