بيان : Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliğinin bazı madde ve eklerinde değişiklik yapıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

مادة 1 - 21/5/2014 مؤرخ 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasına, “Gümrük Kanununun 5/A, 10,” ibaresinden sonra gelmek üzere “37, 40, 45, 46, 48, 66,” ibaresi eklenmiştir.

مادة 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci, dördüncü ve altıncı fıkralarında yer alan “5 inci maddenin birinci fıkrasının (ج) ilâ (ğ) bentlerinde” ibaresi “5 inci maddenin birinci fıkrasının (ج) ilâ (ı) bentlerinde” olarak, “birinci fıkrasının (j) bendinde” ibaresi “birinci fıkrasının (l) bendinde” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının son iki cümlesi “Yeni kurulan ya da sertifika sahibi şirketi devralan şirketin sertifikalandırılmasında yapılacak yerinde incelemede tüzel kişiliği sona eren sertifika sahibi şirketin 13 üncü veya 160 ıncı madde uyarınca incelenmiş olan tesislerinin, bu inceleme üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş ise 8 inci maddede belirtilen koşullara uygun olup olmadığına yeniden bakılmaz. Ancak bunun dışındaki tesislere bakılır.” olarak, dördüncü fıkrasının son cümlesi “Başvurunun 13 üncü madde uyarınca yapılacak yerinde incelemesinde sertifikası yenilenen şirketin 13 üncü veya 160 ıncı madde uyarınca incelenmiş olan tesislerinin, bu inceleme üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş ise 8 inci maddede belirtilen koşullara uygun olup olmadığına yeniden bakılmaz, ancak devralınan şirketin tesislerinin bu koşulları sağlayıp sağlamadığına bakılır.” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “154 üncü maddenin on birinci fıkrası” ibaresi “154 üncü maddenin on ikinci fıkrası” olarak, üçüncü ve beşinci fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Sertifika sahibi olsun veya olmasın bölünme tarihi itibariyle en az üç yıldır faaliyette bulunan bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümünü yeni kurulacak bir şirkete kısmi veya tam bölünme suretiyle devretmesi halinde, idaresi ve murakabesi ve/veya sermayesi bakımından bölünen şirketle yeni kurulan şirket arasında vasıtalı veya vasıtasız şirket ilişkisi bulunması koşuluyla, devralan tüzel kişiliğin yapacağı sertifika başvurusunda en az üç yıldır fiilen faaliyette bulunma şartı aranmaz, ancak bölünen şirketin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ج) ilâ (ı) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin bölünme tarihi öncesine ait ceza kararı sayıları ile aynı maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen bölünme tarihi öncesine ait beyan sayısı sertifika talebinde bulunan kişi adına düzenlenmiş ceza kararları ve beyan sayıları ile birlikte değerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci maddenin birinci fıkrası, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (ج) bendi, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (ب) bendi ve 121 inci maddenin birinci fıkrasının (ب) bendinin değerlendirilmesinde bölünen şirketin bölünme tarihi öncesine ait verileri de kullanılır.”

"(5) Sertifika sahibi şirketin, sertifika sahibi bir başka şirkete devir suretiyle katılması veya sertifika sahibi bir başka şirketle yeni bir tüzel kişilik altında birleşmesi durumunda, yeniden sertifika başvurusunda bulunulmaz, ancak durum sertifikayı düzenlemiş olan bölge müdürlüğüne bildirilir. Bildirim neticesinde yapılacak incelemede bildirim kapsamı her bir şirketin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ج) ilâ (ı) bentlerinde yer alan ihlallere ilişkin ceza kararı sayıları ile aynı maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen beyan sayısı birlikte değerlendirilir, 7 nci madde ile 35 inci maddenin birinci fıkrası, 45 inci maddenin birinci fıkrası, 52 nci maddenin birinci fıkrası, 57 nci maddenin birinci fıkrası, 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (ج) bendi, 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (ب) bendi ve 121 inci maddenin birinci fıkrasının (ب) bendinin değerlendirilmesinde her bir şirketin verileri birlikte kullanılır. Yapılan inceleme neticesinde bu fıkrada belirtilen şartların karşılanamadığının tespiti halinde, sertifika ile sertifika kapsamı izin ve yetkilerin askıya alınmasına ilişkin ilgili hükümler uygulanır.”

مادة 3 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (h) و (ı) bentleri eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş, üç, dört ve beşinci fıkralarında yer alan “(ج) ilâ (ğ)” ibareleri “(ج) ilâ (ı)” olarak, sekizinci fıkrasında yer alan “(h), (ı) و (i)” ibaresi “(i), (j) و (k)” olarak değiştirilmiştir.

“h) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde beyan edilen özet beyanlardan kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 237 nci maddesi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının üç katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı toplam sayısının, beşten fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen özet beyan toplam sayısının binde beşini aşmaması.

ı) Başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, on ikişer aylık üç dönem ayrı ayrı olmak üzere, her bir dönem içerisinde beyan edilen özet beyanlardan kaynaklı gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle, haklarında Kanunun 237 nci maddesi uyarınca Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulsüzlük cezasının yetmiş beş katını aşan tutarda düzenlenmiş ceza kararı sayısı toplamlarının, ikiden fazla olmak koşuluyla, her bir dönemde başvuru sahibi tarafından beyan edilen özet beyan toplam sayısının binde birini aşmaması.”

مادة 4 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(6) Birinci fıkranın (ج) ilâ (ı) bentlerinin uygulanmasında, gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce ihlalin beyan sahibi tarafından tespit edilerek gümrük idaresine bildirilmesine istinaden düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.”

"(9) Birinci fıkranın (ğ) bendinin uygulanmasında, hava yolu taşımacılığı kapsamında tescil edilen özet beyanlara ilişkin olarak Kanunun 241 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi uyarınca düzenlenen ceza kararları dikkate alınmaz.

(10) Bu maddenin uygulanmasında, ceza kararının beyannamenin tescil yılından daha sonraki bir yılda düzenlenmiş olması halinde Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasındaki tutarın üç, yirmi beş ve yetmiş beş katı tutarlarının hesaplanmasında ceza kararının düzenlendiği tarihte öngörülen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tutarı dikkate alınır.

(11) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinin uygulanmasında, başvuru sahibinin temsilci sıfatıyla TIR Karnesi işlemlerinden kaynaklı olarak aldığı cezaların yanı sıra, başvuru sahibinin temsilci sıfatıyla TIR Karnesi işlemleriyle ilgili olarak aynı dönem içerisinde sistem üzerinde yaptığı beyanlar da dikkate alınır.”

مادة 5 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (F) bendinin birinci ve ikinci alt bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Gümrük konularıyla ilgili birimlerinde ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerinde; yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği yetki belgesine, gümrük müşavirliği izin belgesine ya da gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesine sahip olan veya en az iki yılı yönetici konumunda olmak üzere asgari altı yıl gümrük işlemleri ile ilgili birimlerde çalışmış olan personel istihdam etmek veya

2) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri, gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısı istihdam eden tüzel kişilerden ya da faaliyet alanı itibariyle gümrük, dış ticaret ve lojistik işlemlerine ilişkin en az üç yıldır danışmanlık hizmeti veren firmalardan gümrük konuları ve buna ilişkin iç kontrol süreçlerine yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti almak.”

"(2) Birinci fıkranın (ا) ila (h) bentlerinde belirtilen koşulların sağlandığının kabul edilebilmesi için, 13 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenen yerinde inceleme değerlendirme formu üzerinden yeterli puanın alınması gerekir. Söz konusu puanlama ile bu puanlamanın değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

مادة 6 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Birinci fıkrada belirtilen koşulların sağlandığının kabul edilebilmesi için, 13 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenen yerinde inceleme değerlendirme formu üzerinden yeterli puanın alınması gerekir. Söz konusu puanlama ile bu puanlamanın değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

مادة 7 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “güncel” ibaresi “geçerli” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Güncel imza sirküleri aslı ya da örneği.”

مادة 8 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Birinci fıkranın (ب) و (ç) bentlerinde sayılan belgelerin,” ibaresi “Ek-1/A’da yer alan başvuru formu ve birinci fıkranın (d) bendinde sayılan belgenin 15/1/2004 مؤرخ 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik imzalı olmaları, (ب), (ج) و (ç) bentlerinde sayılan belgelerin ise,” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına “Başvuru formu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Ek-2’de yer alan soru formu” ibaresi eklenmiş, aynı maddeye aşağıdaki on ikinci fıkra eklenmiştir.

"(12) 61, 80 و 101 nci maddeler kapsamında diğer kişilerden taşıma hizmeti alınmak istenilmesi halinde, taşıma hizmeti alınan firmanın hizmet sözleşmesi, taşıma hizmeti alınan firma için 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan fiillerden ötürü mahkûmiyet kararının bulunmadığına dair adli sicil belgeleri ile bu kişilerden sürekli olarak yurt dışında ikamet etmekte olan yabancı uyruklular için kendileri ve yönetim kurulu başkanı tarafından imzalanmış Ek-3/B’de yer alan taahhütnamenin de ibraz edilmesi gerekir.”

مادة 9 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Bu Madde 13.01.2018 Tarihinde yürürlüğe girecektir.)

"(3) Birinci fıkranın (e) bendinde sayılan;

ا) ISO 9001 sertifikası, başvuru sahibinin gümrük, dış ticaret, üretim, lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerini,

ب) ISO 27001 sertifikası; gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlerine ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacıyla kullandığı güvenlik önlemlerini,kapsamalı ve bu faaliyetlerin yürütüldüğü tüm idari bina ve tesislere ilişkin olarak alınmış olmalıdır.”

مادة 10 - Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki on üçüncü fıkra eklenmiştir. (Bu Madde 13.01.2018 Tarihinde yürürlüğe girecektir.)

"(13) Birinci fıkranın (ا) bendinde yer alan soru formu Bakanlıkça belirlenecek elektronik formatta düzenlenir ve 15/1/2004 مؤرخ 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca elektronik imzalı ibraz edilir.”

مادة 11 - Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci ve dokuzuncu fıkralarının sonuna “ Bu süre başvuru sahibine bilgi verilmesi kaydıyla on beş iş günü uzatılabilir.” cümlesi eklenmiş, on birinci fıkrasına “Genel Müdürlüğe” ibaresinden önce gelmek üzere “başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü ile” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “yirmi iş günü” ibaresi “kırk iş günü” olarak değiştirilmiş, on ikinci fıkrasında yer alan “on iş günü” ibaresi “yirmi iş günü” olarak değiştirilmiş, aşağıdaki on dördüncü ve on beşinci fıkralar eklenmiştir.

"(14) Bu madde uyarınca ön incelemesi devam eden başvuru sahibinin aşağıda yer alan bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması halinde, durum beş iş günü içerisinde başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü ile Genel Müdürlüğe bildirilir.

ا) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) bendinde sayılan kişiler,

ب) Ek 1/A da yer alan başvuru formunun 1 no’lu kısmında yer alan bilgiler.

(15) 14 üncü fıkrada belirtilen bilgilerden başvuru sahibinin ticaret siciline kayıtlı olduğu yerde değişiklik olması ve ticaret siciline bağlı bulunulan yeni yerin Ek-20’de yer alan tabloya göre farklı bir bölge müdürlüğünün yetkisi kapsamında bulunması halinde, başvuru dosyası başvuruyu kabul eden bölge müdürlüğü tarafından Ek-20’de yer alan tabloya göre belirlenen yetkili bölge müdürlüğüne gönderilir.”

مادة 12 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “otuz iş günü” ibaresi “kırk beş iş günü” olarak, “otuz iş gününe kadar” ibaresi “kırk beş iş gününe kadar” olarak, “on beş iş günü” ibaresi “yirmi iş günü” olarak ve “Ek-7’de yer alan” ibaresi “Bakanlıkça belirlenecek” olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “ihracatta yerinde gümrükleme izni, ithalatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi veya izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilen tesislerin tamamına bakılırken,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasının (ب) و (ج) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan “Ek-7’de yer alan” ibaresi “Bakanlıkça belirlenecek” olarak değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“b) Bu tesislerde 57 nci maddenin birinci fıkrasının (ب) و (ج) bentleri veya, 76, 96 ya da 121 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) و (d) bentlerinde sayılan teçhizat ve donanımın bulunup bulunmadığı,

ج) Bu tesislerin 106 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkrasında veya 130 uncu maddenin birinci ile ikinci fıkrasında belirtilen güvenli depolama alanına/güvenli park alanına sahip olup olmadıkları.”

"(9) Bu madde uyarınca yapılan yerinde inceleme kapsamında başvuru sahibine ait tesislerden hangilerinin incelendiğinin açık adresleriyle birlikte ve incelemenin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) ilâ (ç) bentlerini kapsayıp kapsamadığının yerinde inceleme değerlendirme formunda mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

(10) Bu madde uyarınca yerinde incelemesi devam eden başvuru sahibinin aşağıda yer alan bilgilerden herhangi birinde değişiklik olması halinde durum beş iş günü içerisinde başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü ile Genel Müdürlüğe bildirilir.

ا) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) bendinde sayılan kişiler,

ب) Ek 1/A da yer alan başvuru formunun 1 no’lu kısmında yer alan bilgiler.

(11) 10 uncu fıkrada belirtilen bilgilerden başvuru sahibinin ticaret siciline kayıtlı olduğu yerde değişiklik olması ve ticaret siciline bağlı bulunulan yeni yerin Ek-20’de yer alan tabloya göre farklı bir bölge müdürlüğünün yetkisi kapsamında bulunması halinde, başvuru dosyası başvuruyu kabul eden bölge müdürlüğü tarafından Ek-20’de yer alan tabloya göre belirlenen yetkili bölge müdürlüğüne gönderilir.

(12) Bu madde uyarınca yerinde incelemesi devam eden başvuru sahibinin Ek-1/C, Ek-1/D, Ek-1/E, Ek-1/F’de yer alan başvuru formlarında belirtilen tesislerden başka bir tesiste ihracatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi, izinli alıcı yetkisi veya ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilmesi veya bu formlarda belirtilen tesislerden bir veya daha fazlasının izin veya yetki kapsamına alınmasından vazgeçilmek istenilmesi halinde, söz konusu formlar yeniden düzenlenerek başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğü ile Genel Müdürlüğe gönderilir.”

مادة 13 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Sertifika üzerinde yer alan bilgiler ile sertifikanın geçerlilik durumu, “R harfi, sertifikaya ilişkin başvurunun yapıldığı yılın son iki hanesi, sertifika başlangıç tarihinin son iki hanesi, düzenleyen bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin trafik kodu ve düzenlenen sertifikaya ilişkin başvurunun 12 nci maddenin birinci fıkrasına göre verilen kayıt numarasından” oluşan on bir haneli rakamsal birleşim dikkate alınarak oluşturulacak referans numarası (örnek: R1617340001) ile kayda alınır. Belirlenen referans numarası sertifikanın üzerine yazılır.”

"(7) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) bendinde sayılan kişiler hakkında aynı bentte sayılan kanunlar uyarınca başlatılan inceleme ve soruşturma sonucunda cumhuriyet savcılığı tarafından dava açılmış olması sertifika düzenlenmesini engellemez, ancak düzenlenen sertifika kapsamında sertifika sahibinin eksik beyan usulü, kısmi teminat uygulaması, götürü teminat uygulaması, basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR Dolaşım Belgesi düzenleme ve vize etme izni ile eşyanın kıymetine bakılmaksızın fatura beyanı veya EUR.MED fatura beyanı düzenleme izni dışındaki hak ve yetkilerden dava süreci beraat kararı ile kesin olarak lehlerine sonuçlanıncaya kadar, faydalanmasına izin verilmez.”

مادة 14 - Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 18 inci maddesinin sekizinci ve onuncu fıkralarına “değişiklik başvurusuna ilişkin verilen başvuru kayıt numarası” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve başvurunun kayda alındığı tarih” ibaresi eklenmiştir.

مادة 15 - Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Götürü teminat uygulamasının kapsamı sertifika sahibinin talebine bağlı olarak aşağıdaki (ا) veya (ب) bentlerine göre belirlenir.

ا) Dâhilde işleme rejimi dâhil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ya da,

ب) Dâhilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri.”

مادة 16 - Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrasında yer alan “başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği” ibaresi ile altıncı fıkrasında yer alan “götürü teminat yetkisine ilişkin başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği” ibaresi “hesaplamanın yapıldığı” olarak değiştirilmiştir.

"(1) Götürü teminat uygulamasından yararlanmak isteyen sertifika sahibi tarafından verilmesi gereken teminat tutarı;

ا) Götürü teminat yetkisi başvurusu sahibinin, sertifikanın düzenlenmesine ilişkin 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasının (ب) bendinde belirtilen bildirimin yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergilerinin toplam kıymetinin yüzde onu olarak,

ب) Götürü teminat yetkisinin güncellenmesi veya kapsamının değiştirilmesine ilişkin başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kaydına alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde götürü teminat yetkisi sahibinin gerçekleştirdiği gümrük işlemlerine ilişkin olarak teminata konu olan gümrük vergilerinin toplam kıymetinin yüzde onu olarak,belirlenir. 39 uncu maddede belirtilen kapsam değişikliğine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu tutarların bir yıllık geçerlilik süresi içerisinde yeniden hesaplanması talep edilemez.”

مادة 17 - Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(7) 35 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirlendiği şekilde, Avro türünden iki milyon Avro tutarında teminat verilmiş olması halinde, götürü teminat yetkisi sertifika sahibinin aksine bir talebi bulunmadığı müddetçe, sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğünce re’sen güncellenir.”

مادة 18 - Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Sertifika sahibince 120 nci madde uyarınca izinli alıcı yetkisinden vazgeçilmesi halinde 32 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki buna ilişkin götürü teminat yetkisi, 142 nci madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izninden vazgeçilmesi halinde 32 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki buna ilişkin götürü teminat yetkisi geri alınır.” ibaresi ile aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

مادة 19 - Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “düzenlenmesini gerektiren ihracatını yapmış” ibaresi “düzenlemiş” olarak değiştirilmiştir.

مادة 20 - Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, üçüncü fıkrasının sonuna “Bu kapsamda kullanılacak tesislerde birinci fıkranın (ب) و (ج) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.” cümlesi eklenmiş, dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“c) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.”

"(5) Sivil havacılık mevzuatı uyarınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bilinen gönderici olarak belirlenmiş olan kişilerden birinci fıkranın (ا) bendinde belirtilen koşul aranmaz. Ancak, bu hüküm uyarınca tanınmış olan ihracatta yerinde gümrükleme izni sadece aynı mevzuat kapsamında ihracatı hava yolu ile gerçekleştirilecek eşyanın işlemlerinde uygulanır.”

مادة 21 - Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın taşınması

مادة 58 - (1) İhracatta yerinde gümrükleme izninin uygulanmasında, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi eşyasını aşağıda belirtilen şekilde taşıtabilir:

ا) İzinli gönderici aracılığıyla,

ب) 61 inci madde uyarınca uygun bulunan izinli gönderici yetkisi sahibi olmayan taşımacı aracılığıyla,

ج) Mülkiyetinde olan veya kiralama yoluyla idaresi altında bulunan araçlarla transit beyanından sorumlu kişi olarak kendisi.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait eşya parsiyel taşımacılık dâhilinde yalnızca izinli gönderici yetkisi bulunan kişiler aracılığıyla taşınabilir.

(3) Transit beyanında belirtilen varış noktasının Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesi dışında bir yer olması halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihraç edilecek eşyaya ilişkin taşıma işlemi sadece izinli gönderici yetkisine sahip kişi aracılığıyla yapılabilir.

(4) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi eşyasını, ihracatta yerinde gümrükleme izni olan tesisinden izinli gönderici yetkisi sahibi taşıyıcı aracılığıyla taşıtması durumunda, eşyanın araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri izinli gönderici tarafından yapılır.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi eşyasını, ihracatta yerinde gümrükleme izni olmayan tesisinden taşıtamaz.

(6) İzinli gönderici vasıtasıyla gerçekleştirilen taşımalarda izinli göndericinin kapsamlı teminat sertifikası veya teminattan vazgeçme sertifikasında uygulanan tahditler saklıdır.

(7) İzinli gönderici yetkisi olmayan kişilerce yapılacak taşımalarda;

ا) Transit beyanı ihracatta yerinde gümrükleme izin sahibi tarafından verilir,

ب) Eşya taşıma aracına ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi gözetiminde yüklenir,

ج) Taşıma aracı ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından, 72 nci maddede belirtilen özel tipte mühür kullanılarak mühürlenir.”

مادة 22 - Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 59 - (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/C’de yer alan onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvuru formunda belirtilir.

(2) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından ihracatta yerinde gümrükleme izninde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin 154 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca derhal bildirilmesi zorunludur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca izin kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde 154 üncü maddesi uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(5) İhracatta yerinde gümrükleme izni başvurusunun sertifika alınmasına müteakip yapılması veya mevcut izin kapsamına ikinci fıkra uyarınca yeni tesis eklenmesinin istenilmesi halinde, sertifika sahibince izin kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin (ا) ilâ (ç) fıkralarında belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına aşağıdaki durumlarda yeniden bakılmaz.

ا) Tesisler 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme veya 160 ıncı madde uyarınca yapılan izleme sırasında, 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında 8 inci maddenin (ا) ilâ (ç) fıkralarında belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıkları açısından daha önce incelenmiş ve yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

ب) Tesisler 124 üncü madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme kapsamında yetkilendirilmişse ve bu tesislere ilişkin yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

(6) Beşinci fıkra uyarınca işlem yapılabilmesi için izin kapsamına alınmak istenildiği belirtilen tesisin daha önce yapılan yerinde inceleme sırasında, 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası kapsamında 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) ilâ (ç) bentlerini de kapsayacak şekilde incelenmiş olduğunun 13 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca önceki yerinde inceleme neticesinde düzenlenmiş olan yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmiş olması gerekir.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmemiş olan tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları karşılayıp karşılamadıklarının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(8) Beşinci fıkra uyarınca izin kapsamında işlem yapılmak istenildiği belirtilen beşinci fıkra uyarınca incelenmiş olan tesislerde 57 nci maddenin birinci fıkrasının (ب) ile (ج) bentlerine sayılan teçhizatın mevcut olup olmadığı yetkili Bölge Müdürlüğünce ihracatta yerinde gümrükleme veya izin kapsamına tesis ekleme başvurusunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunda tesislerde 57 nci maddenin birinci fıkrasının (ب) ile (ج) bentlerine sayılan teçhizatın mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde tesisin ihracatta yerinde gümrükleme kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. İnceleme sonucunda tesislerde 57 nci maddenin birinci fıkrasının (ب) ile (ج) bentlerine sayılan teçhizatın mevcut olmadığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Beşinci fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmak istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce sekizinci fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.”

مادة 23 - Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beşinci” ibaresi “dördüncü” olarak, beşinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri,

ا) Sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğrudan;

ب) Başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından,belirlenir.”

مادة 24 - Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Aşağıdaki koşulların karşılanması halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında, 58 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen eşyayı izinli gönderici olmayan kişilerle de taşıtabilir;” ibaresi “Aşağıdaki koşulların karşılanması halinde, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi, eşyasını ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında, izinli gönderici olmayan taşıyıcılara da taşıtabilir;” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “58 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

مادة 25 - Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ب) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (ج) bendinin sonuna “ve kodları” ibaresi eklenmiştir.

مادة 26 - Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın gümrük işlemleri

مادة 67 - (1) İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında ihraç edilmeye hazır olan eşya, ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında olan tesiste taşıma aracına yüklenmek üzere açık veya kapalı, yeterli aydınlatma düzenine sahip olan bir yere konulur ya da bu yerde taşıma aracında yüklü olarak bekletilir. İhraç edilmeye hazır olan eşya ve/veya duruma göre taşıma aracı bekletileceği yere alınırken, bu yerlerde bulundukları sürece ve bu yerlerden çıkartılırken devamlı olarak kamera kayıtlarına alınır.

(2) Birinci fıkra uyarınca ihraç edilmeye hazır olarak ayrı bir yere alınan eşyanın, başka herhangi bir eşya ile karışmaması ve yetkisiz müdahalenin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.

(3) İhracat eşyasının ikinci fıkrada belirtilen şekilde muhafaza altına alınmasını müteakip ihracat beyannamesi, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi veya temsilcisi tarafından, eşyanın bulunduğu ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilerek onaylanır. Bu suretle eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğu beyan sahibince gümrük idaresine elektronik ortamda bildirilmiş olur. Eşyanın ihracı için gerekli olan bütün belgeler hazır bulundurulur ve eşya tesisten çıkışına izin verilinceye kadar ikinci fıkrada belirtilen şekilde muhafaza altında bekletilir.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca ihracat eşyasının ihraç edilmeye hazır olduğunun beyan sahibince gümrük idaresine bildirilmesinden otuz dakika içerisinde beyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağı, gümrük idaresince beyan sahibine elektronik ortamda bildirilir.

(5) Dördüncü fıkrada belirtilen sürenin bitiminde, gümrük idaresince izin sahibine eşyanın muayene edilmeyeceğinin bildirilmesi halinde, yüklü olarak bekletilen taşıma aracı veya eşya araca yüklenmemişse yükleme yapılan araç 58 inci madde hükümleri uyarınca, ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi ya da izinli gönderici tarafından mühürlenir.

(6) Dördüncü fıkrada belirtilen sürenin bitiminde, eşyanın muayenesinin yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya üçüncü fıkrada belirtilen bildirimin yapıldığı esnada bulundurulduğu yerde muayene ile görevli memur gelinceye kadar mücbir sebepler hariç müdahale edilmeksizin bekletilir. Eşyanın muayene edilmesini müteakip beyana aykırı bir durum olmadığının tespit edilmesi halinde, 58 inci maddede yer alan yükleme ve mühürleme esasları çerçevesinde işlem yapılır.

(7) Muayenesi öngörülen eşyanın taşıma aracında yüklü olarak bekletiliyor olması halinde, muayene ile görevli memurun değerlendirmesine göre eşya taşıma aracından indirilerek ya da araçta yüklü olarak muayene edilebilir.

(8) Altıncı ve yedinci fıkralar uyarınca yapılacak muayene işlemi, dördüncü fıkra uyarınca yapılan kontrol türünün bildirimini müteakip azami üç saat içinde firmanın ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı tesisine gidilerek başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesise gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz. Muayene işleminin eşyanın muayene edileceğine ilişkin yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır.

(9) İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait ihracat eşyasına ilişkin transit beyanı, eşyanın ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinden ihraç edilecek olması halinde, üçüncü fıkrada belirtilen ihracat beyannamesinin tescil edilerek onaylandığı gümrük müdürlüğüne yapılır.

(10) Eşyaya ilişkin transit beyanının işlemlerinin tamamlanmasından sonra eşyanın tesisten çıkışı yapılır.

(11) Aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürleme işlemi yapılmaksızın eşyanın izin kapsamı tesisten çıkışı gerçekleştirilebilir;

ا) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre gerekli şartların mevcut olması,

ب) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına ilişkin koşulların yerine getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin alınmış olması,

ج) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.

(12) Eşyanın ihracata hazır olduğuna ilişkin üçüncü fıkrada belirtilen bildirimin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

ا) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

ب) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,en geç bir saat öncesine kadar ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep üçüncü fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(13) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin izinli gönderici yetkisi sahibinin tesislerinde yapılacak olması halinde bu madde hükümleri yerine 84 üncü madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(14) İhracından vazgeçilen eşyanın, bulunduğu tesisten çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi iptal edilmeden yapılamaz.”

مادة 27 - Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İzin kapsamında ihracı gerçekleştirilen eşyaya ilişkin olarak bulunduğu tesislerden çıkışında tutulması gereken asgari kayıtlar

مادة 69 - (1) İzin kapsamında ihraç edilecek eşyanın bulunduğu tesisten çıkışında eşyaya ve eşyayı taşıyacak taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

ا) Eşyanın/taşıma aracının tesisten çıkış tarihi ve saati,

ب) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,

ج) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Varsa eşyanın seri numaraları,

d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

F) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

g) Eşyanın yükleneceği taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ğ) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

h) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı,

ı) 67 nci maddenin on birinci fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takılacak özel tipte mührün numarası.

i) 91 inci maddesi uyarınca taşıma aracının bir başka tesisten kısmen yüklü olarak gelmiş olması halinde, izin kapsamı ihraç edilecek eşyanın bulunduğu tesiste kırılan araç mührünün numarası.”

مادة 28 - Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mühürlenecek olması durumunda” ibaresi “mühürlenebileceği hallerde” olarak değiştirilmiştir.

مادة 29 - Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ا), (ج) و (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 67 nci maddenin altıncı ve yedinci fıkrası kapsamında yapılacak kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.”

“c) 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir ay, 69 uncu maddede belirtilen kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 67 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kamera kayıtları ile 69 uncu maddede belirtilen kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.”

مادة 30 - Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 74 - (1) Aşağıda sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ilk seferde sertifika sahibi yazılı olarak uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla hakkında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

ا) 58 inci maddenin bir ila üçüncü fıkraları, 61 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası, 62 nci madde, 67 nci maddenin bir ila üç, beş ile altıncı fıkraları, 72 nci maddenin birinci fıkrası ve 73 üncü maddede belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

ب) 67 nci maddenin on dördüncü fıkrası,

ج) 58 inci maddenin dört, beş ve yedinci fıkrası, 69 uncu maddenin birinci fıkrası ve 72 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

ç) 58 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca izin kapsamında taşınan eşyanın kap, ağırlık ve/veya adet olarak ihracat beyannamesi kapsamında beyan edilenden farklı olduğunun anlaşılması,

d) 61 inci maddenin birinci fıkrasının uygulandığı durumlarda, yetki kapsamında taşınan eşyaya ilişkin transit beyanında, taşınan eşya ile taşındığı beyan edilen eşyanın dörtlü tarife pozisyonu bazında farklılık olduğunun anlaşılması,

e) 67 nci maddenin on birinci fıkrası uyarınca gerekli koşullar yerine getirilmemiş olmasına rağmen mühürleme işlemi yapılmaksızın izin kapsamı eşyanın tesislerden çıkarılması,

F) 67 nci maddenin on ikinci fıkrası uyarınca gümrük müdürlüğüne talepte bulunulmaksızın ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında mesai saatleri dışında işlem yapılması,

g) 72 nci maddenin birinci fıkrası uyarınca ihracat eşyasını taşıyan aracın ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından mühürlenmesinde özel tipte mührün kullanılmaması,

ğ) İzin kapsamında ihracı gerçekleştirilen eşyanın beyana aykırı olduğunun veya beyan harici eşyanın ihraç edilmeye çalışıldığının tespit edilmesi,

h) Eksik beyan usulüne ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca beyannameye eklenmesi zorunlu olmayan ancak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca saklanması gereken belgelerden bir veya daha fazlasının mevcut olmadığının tespit edilmesi.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (ب), (ج), (ç), (d), (F), (ğ) veya (h) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması halinde, söz konusu kişiler yazılı olarak tekrar uyarılır ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

(3) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin üç ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

ا) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (ا), (e) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

ب) İkinci fıkrada belirtilen işlemlerin tamamlanmasını takip eden üç yıl içerisinde sertifika sahibi kişilerce birinci fıkranın (ب), (ج), (ç), (d), (F), (ğ) veya (h) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(4) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin altı ay süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

ا) Üçüncü fıkranın (ا) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (ا), (e) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

ب) Üçüncü fıkranın (ب) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (ب), (ج), (ç), (d), (F), (ğ) veya (h) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(5) Aşağıda sayılan hallerde, ihracatta yerinde gümrükleme uygulamasından yararlanan kişilerin ihracatta yerinde gümrükleme izinlerinin iki yıl süreyle askıya alınmasını teminen diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla haklarında Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilerek sertifikanın düzenlendiği bölge müdürlüğüne derhal bildirimde bulunulur.

ا) Dördüncü fıkranın (ا) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (ا), (e) veya (g) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması,

ب) Dördüncü fıkranın (ب) bendi uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitimini müteakip üç yıl içerisinde birinci fıkranın (ب), (ج), (ç), (d), (F), (ğ) veya (h) bentlerinde belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirildiğinin anlaşılması.

(6) Beşinci fıkra uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan sertifika sahibi kişilerce, askıya alma süresinin bitiminden sonra birinci fıkrada belirtilen ihlallerden herhangi birinin tekrar gerçekleştirilmesi halinde kişi birinci kez ihlalde bulunmuş sayılır ve birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(7) Sertifika sahibinin aşağıdaki koşullardan herhangi birine artık sahip olmadığının anlaşılması halinde ihracatta yerinde gümrükleme izni bu koşulların tümü yeniden sağlanıncaya kadar askıya alınır;

ا) 57 nci maddenin beşinci fıkrasının uygulandığı durum haricinde, içinde bulunulan takvim yılının sonunda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapılmış olması,

ب) İzin kapsamı eşyanın depolanması, boşaltılması, muayenesi ve izin kapsamı eşyadan numune alınabilmesi için gerekli teçhizat ve donanımın bulunması,

ج) İzin eşyanın gerektiğinde tartımı için gerekli düzeneğe sahip olunması.

(8) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, tespit edilen ihlaller arasında üç yıldan fazla süre geçmiş olduğu durumlarda en son işlenen ihlal birinci ihlal olarak sayılır.

(9) Bir ilâ altıncı fıkraların uygulanmasında, birinci fıkrada belirtilen ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirildiğinin tek seferde tespit edilmesi veya ilgili uyarı veya askıya alma işlemleri başlatılamadan birinci fıkrada belirtilen ihlallerin tekrar gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu ihlaller tek ihlal olarak kabul edilir ve diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ihlale konu beyannamelerin her biri için ayrı ayrı Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası tatbik edilir.

(10) Yedinci fıkrada belirtilen koşulun yeniden sağlanması ve ihracatta yerinde gümrükleme izninin yeniden istenilmesi halinde, 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması gerekir. Bu koşulun yeniden sağlandığının tespiti halinde, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, askıya alma sona erdirilir.

(11) 141 inci madde uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni askıya alınan kişinin ihracatta yerinde gümrükleme izni de askıya alma süresince askıya alınır.

(12) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürelerin başlangıç tarihi olarak bu madde uyarınca tatbik edilen Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrasına ilişkin ceza kararının düzenlenme tarihi esas alınır.

(13) Bu maddenin uygulanmasında, ihlallerin birden fazla kez gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin hesaplanmasında her ihlal kendi içinde değerlendirilir.”

مادة 31 - Aynı Yönetmeliğin 77 nci maddesinin başlığı “İzinli gönderici yetkisi kapsamı eşyanın taşınması” olarak, birinci ve dördüncü fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) İzinli gönderici kapsamında işlem yapılması durumunda ihracat eşyasının araca yüklenmesi ve aracın mühürlenmesi işlemleri;

ا) Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahipse tercihe bağlı olarak ya kendisinin izin kapsamındaki tesislerinde ya da eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.

ب) Eşya sahibi ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip değilse, eşyanın transit rejimi çerçevesinde taşımasını gerçekleştirecek olan izinli gönderici yetkisi sahibinin yetki kapsamındaki tesislerinde gerçekleştirilir.Her iki durumda da eşya, araca izinli gönderici yetkisi sahibi gözetiminde yüklenir ve araç izinli gönderici yetkisi sahibi tarafından mühürlenir.”

"(4) İzinli gönderici yetkisi sahibi, yetki kapsamında olmayan tesislerinden yetki kapsamında taşıma yapamaz.”

مادة 32 - Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 78 – “(1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/D’de yer alan izinli gönderici yetkisi için başvuru formunda belirtilir.

(2) İzinli gönderici yetkisi sahibi tarafından yetki belgesinde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İzinli gönderici yetkisi kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin 154 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde 154 üncü maddesi uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla yetki kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(5) İzinli gönderici yetkisi başvurusunun sertifika alınmasına müteakip yapılması veya mevcut yetki kapsamına ikinci fıkra uyarınca yeni tesis eklenmesinin istenilmesi halinde, sertifika sahibince yetki kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin (ا) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına aşağıdaki durumlarda yeniden bakılmaz.

ا) Tesisler 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme veya 160 ıncı madde uyarınca yapılan izleme sırasında 8 inci maddenin (ا) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıkları açısından daha önce incelenmiş ve yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

ب) Tesisler 99 uncu madde uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında yetkilendirilmişse ve bu tesislere ilişkin yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

(6) Beşinci fıkra uyarınca işlem yapılabilmesi için yetki kapsamına alınmak istenildiği belirtilen tesisin daha önce yapılan yerinde inceleme sırasında 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) ilâ (ç) bentlerini de kapsayacak şekilde incelenmiş olduğunun 13 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca önceki yerinde inceleme neticesinde düzenlenmiş olan yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmiş olması gerekir.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmemiş olan tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları karşılayıp karşılamadıklarının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(8) Beşinci fıkra uyarınca yetki kapsamında işlem yapılmak istenildiği belirtilen beşinci fıkra uyarınca incelenmiş olan tesislerde 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ile (d) bentlerinde sayılan teçhizatın mevcut olup olmadığı yetkili Bölge Müdürlüğünce izinli gönderici yetkisi veya yetki kapsamına tesis ekleme başvurusunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunda tesislerde 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ile (d) bentlerinde sayılan teçhizatın mevcut olduğunun tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde tesisin izinli gönderici yetkisi kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. İnceleme sonucunda tesislerde 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ile (d) bentlerinde sayılan teçhizatın mevcut olmadığının tespit edilmesi halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Beşinci fıkra uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamına alınmak istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce sekizinci fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.”

مادة 33 - Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beşinci” ibaresi “dördüncü” olarak değiştirilmiş, “78 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen durum hariç” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, beşinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri,

ا) Sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğrudan;

ب) Başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından,belirlenir.”

مادة 34 - Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (ج) bendinin üçüncü alt bendinde yer alan “(ا), (ب), (ç), (e), (g), (ğ) و (h)” ibaresi “(ا), (ب), (ç), (e), (g), (ğ), (h), (ı) و (i)” olarak değiştirilmiştir.

مادة 35 - Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin birinci fıkrasına “işlem görmüş” ibaresinden sonra gelmek üzere “yetkilendirilmiş yükümlülere ait” ibaresi eklenmiştir.

مادة 36 - Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İzinli gönderici yetkisi kapsamı eşyanın gümrük işlemleri

مادة 84 - (1) İzinli gönderici yetkisi kapsamında izinli göndericinin tesisinden ihraç edilecek olan eşya, taşıma aracına yüklenmeye hazır olarak açık veya kapalı bir yere konulur ya da taşıma aracında yüklü olarak bekletilir.

(2) Birinci fıkra uyarınca ihraç edilmeye hazır olarak ayrı bir yere alınan eşyanın, başka herhangi bir eşya ile karışmaması ve yetkisiz müdahalenin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır. Eşyanın veya taşıt aracının yüklü olarak konulduğu yer kamera sistemi ile yirmi dört saat kesintisiz olarak izlenmeli ve yeterli aydınlatma düzenine sahip olmalıdır.

(3) İhracat eşyasının ikinci fıkrada belirtilen şekilde muhafaza altına alınmasını müteakip ihracat beyannamesi, ihracatçı veya temsilcisi tarafından, eşyanın bulunduğu izinli gönderici tesisi için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünden elektronik ortamda tescil edilerek onaylanır.

(4) İzinli gönderici tarafından eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğu gümrük idaresine elektronik ortamda bildirilir.

(5) Eşyanın ihraç edilmeye hazır olduğu gümrük idaresine bildirilmeden önce eşya izinli gönderici tarafından ilişkili olduğu ihracat beyannamesi ve eklerinde yer alan bilgilerle karşılaştırılarak kontrol edilir.

(6) Dördüncü fıkra uyarınca ihracat eşyasının ihraç edilmeye hazır olduğunun izinli gönderici tarafından gümrük idaresine bildirilmesinden otuz dakika içerisinde beyanın hangi kontrol türüne tabi tutulacağı, gümrük idaresince beyan sahibi ile izinli göndericiye elektronik ortamda bildirilir.

(7) Altıncı fıkrada belirtilen sürenin bitiminde, gümrük idaresince izinli gönderici yetkisi sahibine eşyanın muayene edilmeyeceğinin veya ihracat beyannamesinin belge kontrolüne tabi tutulmayacağının bildirilmesi halinde, eşyanın araca yüklenmesini müteakiben veya eşya taşıma aracında yüklü olarak bekletiliyorsa doğrudan, on birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(8) Altıncı fıkrada belirtilen sürenin bitiminde,

ا) Eşyanın muayenesinin yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya muayene ile görevli memur gelinceye kadar konulduğu yerde müdahale edilmeksizin bekletilir.

ب) Belge kontrolünün yapılacağının bildirilmesi halinde, eşya yapılan belge kontrolü sonucunda konulduğu yerden çıkartma izni verilinceye kadar müdahale edilmeksizin bekletilir. Belge kontrolünün öngörülmesi halinde, beyanname eki belgeler ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilir.

ج) Bu fıkrada belirtilen eşyanın müdahale edilmeksizin bekletileceği süre ihracat beyannamesi verilen eşyanın dördüncü fıkra uyarınca ihracat eşyasının ihraç edilmeye hazır olduğunun izinli gönderici tarafından gümrük idaresine bildirilmesini müteakip işlemeye başlar.

ç) Eşyanın muayenesi veya belge kontrolü sonucunda muayene veya belge kontrolü ile görevli memur tarafından beyana herhangi bir aykırılığın bulunmadığının bildirilmesini müteakip on birinci fıkra uyarınca işlem yapılır.

(9) Muayenesi öngörülen eşyanın taşıma aracında yüklü olarak bekletiliyor olması halinde, muayene ile görevli memurun değerlendirmesine göre eşya taşıma aracından indirilerek ya da araçta yüklü olarak muayene edilebilir.

(10) Sekizinci ile dokuzuncu fıkralar uyarınca yapılacak muayene işlemi, altıncı fıkra uyarınca kontrol türünün bildirimini müteakip azami üç saat içinde firmanın tesislerine gidilerek başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin izinli gönderici yetkisi kapsamı eşyanın bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. Belge kontrolünün öngörülmesi ve yapılan belge kontrolü sonucunda eşyanın muayenesine karar verilmesi halinde, bu fıkrada belirtilen muayeneye başlama süresi bu kararın yükümlüsüne bildirilmesini müteakip işlemeye başlar. İzinli gönderici yetkisi sahibinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen süre dikkate alınmaz. Muayene işleminin eşyanın muayene edileceğine ilişkin yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır.

(11) Yedinci ve duruma göre sekizinci fıkradaki işlemlerin bitimini müteakip izinli gönderici, aracında taşıyacağı eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi veya beyannamelerinin tescil numaralarını içeren transit beyanını elektronik ortamda gümrük idaresine iletir ve araç izinli gönderici tarafından mühürlenir. Bu fıkranın uygulanmasında, TIR Karnesi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Transit beyannamesinde teminat verilmesi gereken hallerde sadece kapsamlı teminat kullanılabilir. Transit beyannamesi için hareket idaresince yapılan teminat kontrolü izinli gönderici tarafından yapılır.

(12) Eşyaya ilişkin transit beyanının işlemlerinin tamamlanmasından sonra eşyanın tesislerden çıkışı yapılır.

(13) Aşağıdaki şartların tümünün yerine getirilmesi koşuluyla mühürleme işlemi yapılmaksızın eşyanın izin kapsamı tesislerden çıkışı gerçekleştirilebilir;

ا) Eşyanın mühürsüz taşınabilmesi için ilgili transit mevzuatına göre gerekli şartların mevcut olması,

ب) İlgili transit mevzuatına göre eşyanın mühürsüz taşınmasına ilişkin koşulların yerine getirilmiş ve gerekli her türlü önlemin alınmış olması,

ج) Taşınacak eşyaya ve taşıma aracına izinsiz müdahalelere karşı en az asgari düzeydeki gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin alınmış olması,

ç) Gümrük idaresince aksine bir bildirim yapılmamış olması.

(14) İzinli gönderici yetkisi kapsamında taşınacak eşyaya ilişkin transit beyanında, taşınacak eşyanın asgari olarak yer aldığı dörtlü tarife pozisyonu da belirtilir.

(15) Eşyanın ihracata hazır olduğuna ilişkin dördüncü fıkrada belirtilen bildirimin mesai saatleri dışında yapılmak istenilmesi halinde,

ا) Bu bildirim ile mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talep aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilecekse o günün mesai bitiminin,

ب) Bu bildirim, aynı takvim günü içerisinde gerçekleştirilmeyecek ancak mesai saatleri dışında işlem yapılacağına ilişkin talebi takip eden ilk iş gününün mesai başlangıcından önce gerçekleştirilecekse en son iş gününün mesai bitiminin,en geç bir saat öncesine kadar ihracat beyannamesinin tescil edildiği gümrük müdürlüğüne talepte bulunulur. Bu talep dördüncü fıkrada belirtilen bildirimin hangi tarihte ve yaklaşık hangi saatte yapılacağı bilgisini içerir. Mesai saatleri dışında işlem yapılmak istenilmesi halinde global mesai uygulamasından yararlanılması gerekir.

(16) Bu maddenin uygulanmasında, eşya sahibinin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip olması halinde, eşya muayenesinin öngörüldüğü durumlar haricinde, eşyanın ihracat işlemleri sırasında ayrıca beyannameye ilişkin belge kontrolü yapılmaz ancak, beyanname eki belgeler gümrük idaresince istenildiğinde ibraz edilmek üzere eşya sahibi tarafından muhafaza edilir.

(17) İhracat eşyasının gümrükleme işlemlerinin ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinde yapılacak olması halinde, bu madde hükümleri yerine 67 nci madde hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(18) İhracından vazgeçilen eşyanın, bulunduğu tesisten çıkışı, bu eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi iptal edilmeden yapılamaz.”

مادة 37 - Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin birinci fıkrasının (ب) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (ç) bendinin sonuna “ve kodları” ibaresi eklenmiştir.

مادة 38 - Aynı Yönetmeliğin 88 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yetki kapsamında taşınacak eşyaya ilişkin olarak bulunduğu tesislerden çıkışında tutulması gereken asgari kayıtlar

مادة 88 - (1) Yetki kapsamında ihraç edilecek eşyanın bulunduğu tesisten çıkışında eşyaya ve eşyayı taşıyacak taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

ا) Eşyanın tesisten çıkış tarihi ve saati,

ب) Eşyanın ilişkili olduğu ihracat beyannamesinin tarih ve sayısı,

ج) Varsa eşyanın sipariş numaraları,

ç) Varsa eşyanın seri numaraları,

d) Varsa firmaca verilmiş diğer numaralar,

e) Varsa eşyaya ait kapların cinsi, kapların adedi ve eşyanın kapları üzerinde bulunan ayırt edici numaraları,

F) Eşya ambalajsız ise, varsa eşyanın üzerinde bulunan ayırt edici numaraları (şasi, seri numarası ve benzerleri),

g) Eşyanın yükleneceği taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ğ) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

h) 84 üncü maddenin on üçüncü fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takılacak özel tipte mührün numarası.

(2) İzin kapsamında ihraç edilecek eşyanın gümrük işlemleri eşya araçta yüklü olarak gerçekleştirilecekse tesisten çıkışı yapılan taşıma aracına ilişkin kayıtlar asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde tutulur;

ا) Taşıma aracının güvenli park alanından çıkış tarihi ve saati,

ب) Taşıma aracının çekici ve dorsesinin plaka numarası,

ج) Taşıma aracı konteynerse konteyner numarası,

ç) Taşınan eşya dökme ise eşyanın toplam ağırlığı,

d) 84 üncü maddenin on üçüncü fıkrasında belirtilen haller dışında taşıma aracına takılacak özel tipte mührün numarası.

(3) 91 inci maddesi uyarınca taşıma aracının bir başka tesisten kısmen yüklü olarak gelmiş olması halinde, izin kapsamı ihraç edilecek eşyanın bulunduğu tesiste kırılan araç mührünün numarası duruma göre birinci veya ikinci fıkrada belirtilen çıkış kayıtlarına kaydedilir.”

مادة 39 - Aynı Yönetmeliğin 91 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “89 uncu ve 90 ıncı madde” ibaresi “84 üncü madde” olarak, “70 inci ile 71 inci madde” ibaresi “67 nci madde” olarak, dördüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Aracın yetki kapsamındaki ikinci tesise varışında, aracın ikinci tesise vardığı, o tesis için yetkilendirilmiş olan gümrük idaresine bildirilir. Bu bildirimi müteakip, o tesisten yüklenecek eşya için 84 üncü maddenin yedinci ve duruma göre sekizinci fıkrası uyarınca yükleme izni verilmesi halinde, varsa araç mührü 84 üncü maddenin yedinci fıkrasının uygulandığı durumlarda izinli alıcı yetkisine de sahip olan izinli gönderici, 84 üncü maddenin sekizinci fıkrasının uygulandığı durumda ise muayene ile görevli memur tarafından kırılarak o tesiste bulunan eşya araca yüklenir. Birinci tesisten ikinci tesise sevkiyat için başlatılmış olan transit rejimi ilgili mevzuatı uyarınca sonlandırılarak, aracın bulunduğu tesisten bir başka tesise veya çıkış gümrük müdürlüğüne sevki için, taşınan eşyaya ilişkin ihracat beyannamesi veya beyannamelerinin tescil numaralarını içerecek şekilde yeni bir transit beyanı elektronik ortamda gümrük idaresine iletir ve araç 84 üncü maddenin on üçüncü fıkrasında belirtilen durumlar haricinde izinli gönderici tarafından 92 nci maddede belirtilen izinli gönderici mührü ile mühürlenir ve taşıma aracına takılan mührün numarası transit beyanına kaydedilir.”

مادة 40 - Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “90 ıncı” ibaresi “84 üncü” olarak değiştirilmiştir.

مادة 41 - Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) İzinli gönderici yetkisi verilmiş sertifika sahiplerince bu Yönetmelikten kaynaklı diğer yükümlülüklerinin yanı sıra aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekir.

ا) 84 üncü maddenin sekizinci ve dokuzuncu fıkraları kapsamında yapılacak kontrollerde muayene ile görevli memura eşyanın muayenesinin yapılması için gerekli kolaylığı sağlamak.

ب) İhracat beyannamesi eki tüm belge örneklerini muayene ile görevli memur tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak.

ج) 84 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kamera kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren en az bir ay, 88 inci maddede belirtilen kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren en az üç yıl süre ile saklamak.

ç) Gümrük idaresine 84 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen kamera kayıtları ile diğer kayıtların istenildiğinde bir kopyasını vermek veya bu kayıtların görevli memur tarafından yerinde incelenmesine olanak tanımak.

d) İzinli gönderici yetkisi kapsamında kullanılacak özel mührün ve kırılan mühürlerin korunmasını sağlamaya yönelik bütün gerekli tedbirleri almak.”

مادة 42 - Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ج) و (ç) bentleri ile on üç ve on dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “taşınan eşyanın” ibaresi “taşınan ihracat eşyasının” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında, üçüncü fıkrasının (ب) bendinde, dördüncü fıkrasının (ب) bendinde ve beşinci fıkrasının (ب) bendinde yer alan “birinci fıkranın (ب), (ç), (e), (F) veya (g) bentlerinde” ibaresi “birinci fıkranın (ب), (e), (F), (g) veya (ğ) bentlerinde” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (ا) bendinde, dördüncü fıkrasının (ا) bendinde ve beşinci fıkrasının (ا) bendinde yer alan “(ج)” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkrasının (ا), (ب) و (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkranın sonuna aşağıdaki (ğ) fıkrası eklenmiştir.

“a) 77 nci maddenin bir ilâ dördüncü fıkrası, 80 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası, 81 inci madde, 84 üncü maddenin iki ila sekizinci fıkraları, 84 üncü maddenin on sekizinci fıkrası, 92 nci madde ve 93 üncü maddede belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,

ب) 84 üncü maddenin on bir ve on dördüncü fıkraları, 88 inci maddenin bir ilâ üçüncü fıkrası, 91 inci maddenin dokuzuncu fıkrası ve 92 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,"

“d) 84 üncü maddenin on üçüncü fıkrası uyarınca gerekli koşullar yerine getirilmemiş olmasına rağmen mühürleme işlemi yapılmaksızın izin kapsamı eşyanın tesislerden çıkarılması,"

“ğ) 84 üncü maddenin on birinci fıkrasında belirtilen teminatın doğruluğuna ilişkin kontrolün yapılmadığının anlaşılması.”

مادة 43 - Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yetkilendirilmiş yükümlüler ile A veya B sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi sahiplerinin” ibaresi “yetkilendirilmiş yükümlülerin” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

مادة 44 - Aynı Yönetmeliğin 98 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği” ibaresi “teminatın ibraz edildiği” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “39 uncu maddede belirtilen usuller çerçevesinde işlem yapılarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

مادة 45 - Aynı Yönetmeliğin 99 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 99 - (1) İzinli alıcı yetkisi kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/E’de yer alan izinli alıcı yetkisi için başvuru formunda belirtilir.

(2) İzinli alıcı yetkisi sahibi tarafından izinli alıcı yetkisinde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde, 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İzinli alıcı yetkisi kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin154 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca yetki kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde 154 üncü maddesi uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla yetki kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(5) İzinli alıcı yetkisi başvurusunun sertifika alınmasına müteakip yapılması veya mevcut yetki kapsamına ikinci fıkra uyarınca yeni tesis eklenmesinin istenilmesi halinde, sertifika sahibince yetki kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin (ا) ilâ (ç) fıkralarında belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına aşağıdaki durumlarda yeniden bakılmaz.

ا) Tesisler 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme veya 160 ıncı madde uyarınca yapılan izleme sırasında 8 inci maddenin (ا) ilâ (ç) fıkralarında belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıkları açısından daha önce incelenmiş ve yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

ب) Tesisler 78 inci madde uyarınca izinli gönderici yetkisi kapsamında yetkilendirilmişse ve bu tesislere ilişkin yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

(6) Beşinci fıkra uyarınca işlem yapılabilmesi için yetki kapsamına alınmak istenildiği belirtilen tesisin daha önce yapılan yerinde inceleme sırasında 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) ilâ (ç) bentlerini de kapsayacak şekilde incelenmiş olduğunun 13 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca önceki yerinde inceleme neticesinde düzenlenmiş olan yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmiş olması gerekir.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmemiş olan tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları karşılayıp karşılamadıklarının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(8) Beşinci fıkra uyarınca yetki kapsamında işlem yapılmak istenildiği belirtilen tesislerde;

ا) 96 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) ile (d) bentlerine sayılan teçhizatın mevcut olup olmadığı,

ب) Tesiste bulunan güvenli depolama alanının 106 ncı maddenin birinci fıkrasında yer alan koşulları taşıyıp taşımadığı,

ج) Tesiste bulunan güvenli park alanının 106 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşıyıp taşımadığı,yetkili Bölge Müdürlüğünce izinli alıcı yetkisi veya yetki kapsamına tesis ekleme başvurusunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunun olumlu sonuçlandırılması halinde, beş iş günü içerisinde tesisin izinli alıcı yetkisi kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. İnceleme sonucunun olumsuz olarak sonuçlandırılması halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Beşinci fıkra uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamına alınmak istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce sekizinci fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.”

مادة 46 - Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beşinci” ibaresi “dördüncü” olarak, beşinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca izinli alıcı yetkisi kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri,

ا) Sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğrudan;

ب) Başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından,belirlenir.”

مادة 47 - Aynı Yönetmeliğin 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (ج) bendinin üçüncü alt bendinde yer alan “(ا), (ب), (ç), (e), (g), (ğ) و (h)” ibaresi “(ا), (ب), (ç), (e), (g), (ğ), (h), (ı) و (i)” olarak değiştirilmiştir.

مادة 48 - Aynı Yönetmeliğin 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(3) İzinli alıcı yetkisi sahibinin aynı zamanda izinli gönderici yetkisine sahip olması ve işlem yapılacak tesisin her iki yetki kapsamı işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olması halinde, bu maddede belirtilen güvenli depolama alanı ile güvenli park alanı ithalat ile ihracat eşyasının birbirine karışmaması için gereken bütün önlemlerin alınmış olması kaydıyla izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılacak işlemler için de kullanılabilir.”

مادة 49 - Aynı Yönetmeliğin 108 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında” ibaresi “84 üncü maddenin on üçüncü fıkrasında” olarak değiştirilmiştir.

مادة 50 - Aynı Yönetmeliğin 115 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) İkinci fıkranın (ج) bendi veya üçüncü fıkranın (ج) bendi uyarınca yapılacak muayene işlemi, 104 üncü madde uyarınca izinde belirtilen kontrol türü bildirim süresinin bitimini müteakip azami üç saat içinde izinli alıcıya ait tesislere gidilerek başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. Muayene işleminin eşyanın muayene edileceğine ilişkin yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır. Belge kontrolünün öngörülmesi ve yapılan belge kontrolü sonucunda eşyanın muayenesine karar verilmesi halinde, bu fıkrada belirtilen muayeneye başlama süresi bu kararın verilmesini müteakip işlemeye başlar. Eşya sahibinden veya izinli alıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz.”

مادة 51 - Aynı Yönetmeliğin 117 nci maddesinin beşinci, altıncı, yedinci, dokuzuncu ve onuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmış, dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Eşyanın ilk boşaltılacağı tesiste, tesisin izinli alıcıya ait olması halinde 110 uncu madde, tesisin ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait olması halinde 133 üncü madde hükümleri, tesis gümrük antreposuysa ilgili antrepo mevzuatı uyarınca işlem yapılmasını müteakip araç, yeni bir transit beyanı verilmek suretiyle taşınan eşya için yetki kapsamında işlem yapılacak bir sonraki tesise sevk edilir.”

"(8) Aracın yetki kapsamındaki ikinci tesise varışında 110 uncu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır.”

مادة 52 - Aynı Yönetmeliğin 119 uncu maddesinin on üç ve on dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkrasının (ا) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 97 nci madde, 101 inci maddenin birinci ve beşinci fıkrası, 102 nci madde, 107 nci maddenin beşinci fıkrası, 108 inci maddenin yedinci fıkrası, 109 uncu maddenin ikinci fıkrası, 110 uncu maddenin üç ilâ beşinci fıkrası, 111 inci maddenin birinci, ikinci, dördüncü, beşinci, altıncı, onuncu ve on dördüncü fıkrası, 112 nci madde, 113 üncü maddenin birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkrası, 115 inci maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve yedinci fıkrası, 116 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrası, 117 nci maddenin birinci, dördüncü, sekizinci, on birinci, on üçüncü fıkrası, 118 inci madde, 133 üncü maddenin üç ilâ beşinci fıkrası, 134 üncü maddenin birinci, ikinci ve beşinci fıkrası, 135 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve beşinci fıkrası, 136 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkrası, 138 inci maddenin üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkrası ve 139 uncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen hükümlerden herhangi birine aykırı hareket edildiğinin anlaşılması,"

مادة 53 - Aynı Yönetmeliğin 121 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) İzin kapsamında işlem yapılacak tesislerde, gerektiğinde eşyanın tartımı için gerekli düzeneğe sahip olmak.”

مادة 54 - Aynı Yönetmeliğin 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “başvurunun ilgili bölge müdürlüğünün genel evrak kayıtlarına girdiği” ibaresi “teminatın ibraz edildiği” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci fıkrasında yer alan “39 uncu maddede belirtilen usuller çerçevesinde işlem yapılarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

مادة 55 - Aynı Yönetmeliğin 124 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 124 - (1) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılacak tesisler 11 inci veya 18 inci madde kapsamında yapılacak başvuru sırasında Ek-1/F’de yer alan ithalatta yerinde gümrükleme izni için başvuru formunda belirtilir.

(2) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibi tarafından ithalatta yerinde gümrükleme izninde belirtilmiş tesislerin dışında başka bir tesiste ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılmak istenilmesi halinde 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulur.

(3) İthalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında artık kullanılmayacak veya 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşullardan herhangi birini kaybetmiş olan tesislerin 154 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunularak derhal bildirilmesi zorunludur.

(4) Üçüncü fıkra uyarınca izin kapsamından çıkarılan tesisler 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları şartıyla 18 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca başvuruda bulunulması halinde 154 üncü maddesi uyarınca yapılacak işlem saklı kalmak kaydıyla izin kapsamına yeniden dâhil edilebilir.

(5) İthalatta yerinde gümrükleme izni başvurusunun sertifika alınmasına müteakip yapılması veya mevcut izin kapsamına ikinci fıkra uyarınca yeni tesis eklenmesinin istenilmesi halinde, sertifika sahibince izin kapsamına alınması istenilen tesislerin 8 inci maddenin (ا) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına aşağıdaki durumlarda yeniden bakılmaz.

ا) Tesisler 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme veya 160 ıncı madde uyarınca yapılan izleme sırasında 8 inci maddenin (ا) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıkları açısından daha önce incelenmiş ve yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

ب) Tesisler 59 uncu madde uyarınca ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında yetkilendirilmişse ve bu tesislere ilişkin yapılan inceleme üzerinden üç yıldan daha az bir süre geçmişse.

(6) Beşinci fıkra uyarınca işlem yapılabilmesi için izin kapsamına alınmak istenildiği belirtilen tesisin daha önce yapılan yerinde inceleme sırasında 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) ilâ (ç) bentlerini de kapsayacak şekilde incelenmiş olduğunun 13 üncü maddenin dokuzuncu fıkrası uyarınca önceki yerinde inceleme neticesinde düzenlenmiş olan yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmiş olması gerekir.

(7) Altıncı fıkra uyarınca yerinde inceleme değerlendirme formunda belirtilmemiş olan tesislerin 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ا) ilâ (ç) bentlerinde belirtilen koşulları karşılayıp karşılamadıklarının tespiti 13 üncü maddede belirtilen yerinde inceleme işlemleri uygulanarak yapılır.

(8) Beşinci fıkra uyarınca izin kapsamında işlem yapılmak istenildiği belirtilen tesislerde;

ا) 121 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) ile (d) bentlerine sayılan teçhizatın mevcut olup olmadığı,

ب) Tesiste bulunan güvenli depolama alanının 130 uncu maddenin birinci fıkrasında yer alan koşulları taşıyıp taşımadığı,

ج) Tesiste bulunan güvenli park alanının 130 uncu maddenin ikinci fıkrasında yer alan koşulları taşıyıp taşımadığı,yetkili Bölge Müdürlüğünce ithalatta yerinde gümrükleme izni veya izin kapsamına tesis ekleme başvurusunun kayda alındığı tarihten itibaren on iş günü içerisinde incelenir. İnceleme sonucunun olumlu sonuçlandırılması halinde, beş iş günü içerisinde tesisin ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında da kullanılabilmesine ilişkin işlemler tamamlanarak Genel Müdürlüğe ve başvuru sahibine bildirimde bulunulur. İnceleme sonucunun olumsuz olarak sonuçlandırılması halinde, beş iş günü içerisinde başvuru sahibine bildirimde bulunulur.

(9) Beşinci fıkra uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamına alınmak istenilen tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olması halinde, başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce, başvurunun kayda alındığı tarihten itibaren beş iş günü içerisinde tesisin bulunduğu yere en yakın gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne yedinci fıkra kapsamında inceleme yapılmak üzere bildirimde bulunulur. İncelemeyi yapan bölge müdürlüğü inceleme sonuçlarını başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğüne beş iş günü içerisinde bildirir. Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünce sekizinci fıkra uyarınca gerekli bildirimler yapılır.”

مادة 56 - Aynı Yönetmeliğin 125 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “beşinci” ibaresi “dördüncü” olarak, beşinci fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) Bu maddenin uygulanmasında, bir ilâ üçüncü fıkralar uyarınca ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında işlem yapılacak gümrük müdürlükleri,

ا) Sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğüne bağlı olmaları durumunda sertifika başvurusunun yapıldığı veya sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından doğrudan;

ب) Başka bir bölge müdürlüğüne bağlı olmaları halinde bağlı bulundukları bölge müdürlüğünün görüşü alınmak suretiyle sertifika başvurusunun yapıldığı/sertifikayı düzenleyen bölge müdürlüğü tarafından,belirlenir.”

مادة 57 - Aynı Yönetmeliğin 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(3) İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin aynı zamanda ihracatta yerinde gümrükleme iznine sahip olması ve işlem yapılacak tesis için her iki izin kapsamı işlem yapılmak üzere yetkilendirilmiş olunması halinde, bu maddede belirtilen güvenli depolama alanı ile güvenli park alanı, ithalat ile ihracat eşyasının birbirine karışmaması için gereken bütün önlemlerin alınmış olması kaydıyla, ihracatta yerinde gümrükleme yetkisi kapsamında yapılacak işlemler için de kullanılabilir.”

مادة 58 - Aynı Yönetmeliğin 132 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “90 ıncı maddenin dokuzuncu fıkrasında” ibaresi “84 üncü maddenin on üçüncü fıkrasında” olarak değiştirilmiştir.

مادة 59 - Aynı Yönetmeliğin 138 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(5) İkinci fıkranın (ب) bendi veya üçüncü fıkranın (ب) bendi uyarınca yapılacak muayene işlemi, 128 inci madde uyarınca izinde belirtilen kontrol türü bildirim süresinin bitimini müteakip azami üç saat içinde eşyanın bulunduğu ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait tesislere gidilerek başlatılır. Ancak eşyanın bulunduğu tesis için yetkilendirilen gümrük müdürlüğünün iş yoğunluğu veya mücbir sebeplerden ötürü bu sürenin ithalatta yerinde gümrükleme izni sahibinin eşyasının bulunduğu tesislere gidilerek muayene yapılması için yeterli olmaması halinde, ilgili gümrük müdürü, gerekçesi belirtilmek suretiyle, süreyi uzatmaya yetkilidir. Muayene işleminin eşyanın muayene edileceğine ilişkin yapılan bildirimi müteakip üç saat içerisinde başlatılamayacak olması ve bu sürenin ilgili gümrük müdürü tarafından bu fıkrada belirtilen şartlar altında uzatılmış olması halinde, muayene işlemi en geç bir sonraki iş gününün başlangıcını takip eden üç saat içerisinde başlatılır. İthalatta yerinde gümrükleme izni sahibinden veya izinli alıcıdan kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmelerde bu fıkrada öngörülen ek süre dâhil süre dikkate alınmaz.”

مادة 60 - Aynı Yönetmeliğin 141 inci maddesinin birinci fıkrasının (ا) bendinde yer alan “114 üncü maddenin üçüncü ve beşinci fıkrası” ibaresi “114 üncü maddenin üçüncü fıkrası” olarak, “137 nci maddenin üçüncü, beşinci ve altıncı fıkrası” ibaresi “137 nci maddenin üçüncü fıkrası” olarak değiştirilmiş, “130 uncu maddenin dördüncü fıkrası,” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ب) bendinde yer alan “114 üncü maddenin üçüncü ve dördüncü fıkrası” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, “137 nci maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası” ibaresi “137 nci maddenin dördüncü fıkrası” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin on üçüncü ve on dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve yedinci fıkrasına (ج) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ç) İzin kapsamı eşyanın gerektiğinde tartımı için gerekli düzeneğe artık sahip olmadığının,"

مادة 61 - Aynı Yönetmeliğin 144 üncü maddenin ikinci fıkrasına “(ا) و (ç) bendinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “tahlile tabi tutulacağı” ibaresi eklenmiştir.

مادة 62 - Aynı Yönetmeliğin 147 nci maddesinin on ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve on üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(12) Birinci fıkranın (ج) bendinde belirtilen durumda eşyanın yeşil hatta işlem gördüğünün gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine bildirilmesi halinde, bu maddede belirtilen askıya alma hükümleri uygulanmaz, ancak diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir aykırılık için Kanunun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.”

مادة 63 - Aynı Yönetmeliğin 153 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “57 nci maddenin beşinci fıkrasında” ibaresi “57 nci maddenin altıncı fıkrasında” olarak, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişitirilmiş ve altıncı fıkrada yer alan “Ek-7’de yer alan” ibaresi “Bakanlıkça belirlenecek” olarak değiştirilmiştir.

"(4) Ek-2’de yer alan soru formu, sertifika sahibi tarafından, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren üç yılda bir kez güncellenerek sertifika sahibinin mevcut durumunu yansıtacak şekilde hazırlanır.”

مادة 64 - Aynı Yönetmeliğin 154 üncü maddesine yedinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

"(8) 158 inci madde uyarınca düzenlenen raporda tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin cezalar ile aynı dönem için gümrük idaresince 159 uncu madde uyarınca yapılacak kontroller neticesinde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin cezalar arasındaki fark, Bakanlıkça belirlenecek kriterlere göre raporun yetersizliği sonucu doğuracak nitelikte ise sertifika üç ay süreyle askıya alınır.”

مادة 65 - Aynı Yönetmeliğin 155 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(7) Adlarına sertifika düzenlenen kamu kuruluşlarından 9 uncu maddede belirtilen özelliklerden artık hiç birine haiz olmadığı öğrenilenlerin sertifikası, sertifika kapsamı tüm hak ve yetkilerle birlikte süresiz olarak geri alınır.”

مادة 66 - Aynı Yönetmeliğin 156 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ج) bendinde yer alan “57 nci maddenin beşinci fıkrasında” ibaresi “57 nci maddenin altıncı fıkrasında” olarak değiştirilmiştir.

مادة 67 - Aynı Yönetmeliğin 158 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Sertifikanın düzenlendiği tarihten sonraki her on iki aylık dönem sonunda sertifika kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (F) bendinin ikinci alt bendinde sayılan özellikteki tüzel kişilerce bu dönemlerin sonuna tekabül eden tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar incelenir ve bu inceleme neticesinde usul ve esasları Bakanlıkça belirlenecek olan yıllık faaliyet raporu düzenlenir.”

مادة 68 - Aynı Yönetmeliğin “Çeşitli ve Son hükümler” başlıklı Dördüncü Kitabının başına kitap başlığından sonra gelmek üzere aşağıdaki 161/A maddesi eklenmiştir.

“Beyana aykırılık

MADDE 161/A – (1) 74 üncü maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi, 141 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi ile 147 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen beyana aykırılık;

ا) 27/10/1999 مؤرخ 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlarda veya vergilendirmeye esas olan sayı, baş, ağırlık gibi ölçülerde aykırılık olduğunun,

ب) Kıymeti üzerinden gümrük vergisine tabi eşyanın beyan edilen kıymetinin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 23 ilâ 31 inci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymete göre noksan olduğunun,

ج) İhraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsinde farklılık bulunduğunun,tespitini kapsamaktadır.

(2) Birinci fıkranın (ا) bendinin uygulanmasında Gümrük Tarifesini oluşturan unsurlardaki aykırılıkların tespitinde aşağıda belirtilen hususlardan herhangi birinin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılır:

ا) Tarife alt pozisyonunda farklılık olması.

ب) Her türlü vergi ile ek mali yükümlülüğün ad valorem usulde oran veya spesifik usulde miktarında farklılık olması.

ج) Gümrük vergisinin muaflık hükümlerinin uygulanmasında ya da eşyaya uygulanacak dış ticaret politikası önlemlerinde veya düzenlemelerinde farklılığa neden olması.

(3) Birinci fıkranın (ا) bendinin uygulanmasında, dökme halde gelen eşyada vergilendirmeye esas olan ağırlığa ilişkin aykırılıkların tespitinde yüzde üçü aşan orandaki farklılıklar dikkate alınır.

(4) Eşyanın tarife alt pozisyonunun beyan edilenden açıkça farklı olduğu tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın kolayca anlaşılabiliyor olmaması halinde, ikinci fıkranın (ا) bendi beyana aykırılık unsuru olarak sayılmaz.

(5) Birinci fıkranın (ج) bendinin uygulanmasında, ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatı değişik gösterilerek ilgili kanun hükümlerine göre teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanma durumu hariç olmak üzere, ihraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktar veya cinsinde yüzde ondan daha az farklılık olduğu durumlar dikkate alınmaz.

(6) Beyana aykırılığın gümrük idaresince tespitinden önce beyan sahibi tarafından gümrük idaresine bildirilmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümleri uygulanmaz ancak, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla her bir aykırılık için 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.

(7) 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (F) bendinde ve 119 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen ağırlığa ilişkin beyanda aykırılıkların tespitinde dökme halde gelen eşyada yüzde üçü aşan orandaki farklılıklar dikkate alınır.”

مادة 69 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 161/B maddesi eklenmiştir.

“İştigal alanında olmayan eşya

MADDE 161/B – (1) 141 inci maddenin birinci fıkrasının (F) bendi ile 147 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen iştigal alanında olmayan eşya; sertifika sahibinin ticaret siciline tescil ettirilmiş şirket ana sözleşmesinde belirtilen esas faaliyet konusu itibariyle aşağıdakilerin haricindeki eşyayı kapsamaktadır:

ا) Bir hizmetin yerine getirilmesi veya bir eşyanın üretilmesinde kullanılan her türlü girdiyi,

ب) Bir hizmetin yerine getirilmesi veya bir eşyanın üretilmesinde kullanılan her türlü araç, teçhizat ve donanım ile bunların yedek parçalarını ve sarf malzemelerini,

ج) Yönetim ve organizasyon yapısı içerisindeki birimlerin faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacak olan her türlü araç, teçhizat ve donanım ile bunların yedek parçalarını ve sarf malzemelerini,

ç) Faaliyet konusu kapsamında gerçekleştirilen satış ve pazarlama işlemlerinde ve yatırım ile Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak eşyayı,

d) Faaliyet konusunda belirtilmiş olması halinde, faaliyet konusu kapsamında yurt içi veya yurt dışı satışı gerçekleştirilecek eşyayı.

(2) Gümrük idaresince eşyanın teslim edilmesinden sonra yapılacak kontrol neticesinde ithalatta yerinde gümrükleme veya yeşil hat kapsamında işlem gören eşyanın firmanın iştigal alanında olmadığı şüphesinin doğması halinde, eşya sahibince gerekli bilgi ve belgelerin ibraz edilerek söz konusu eşyanın birinci fıkra kapsamına girdiğinin ispat edilmesi gerekir, aksi takdirde 141 ve/veya 147 nci maddenin ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır.”

مادة 70 - Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin başlığı “İhracatta yerinde gümrükleme izni, izinli gönderici yetkisi, izinli alıcı yetkisi ile ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında tesis eklenmesi için geçici sınırlama” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

مادة 71 - Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olmayan kişilerin 31/12/2019 tarihinden önce yapacakları sertifika başvuruları kabul edilmez;

ا) 10 uncu maddenin yedi ilâ onuncu fıkralarında sayılan belgelerden en az birine sahip olmak,

ب) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat yapmış olmak,

ج) Sertifika başvurusunun yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük bir yıl içerisinde 121 inci maddenin birinci fıkrasının (ب) bendinde sayılan koşullardan en az birini karşılamış olmak,

ç) Sivil havacılık mevzuatı uyarınca Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından bilinen gönderici olarak belirlenmiş olmak,

d) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesine sahip olmak,

e) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belgeye sahip olmak.”

مادة 72 - Aynı Yönetmeliğin aşağıdaki maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

ا) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendi,

ب) 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası,

ج) 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi,

ç) 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası,

d) 42 nci maddesinin dokuzuncu ve onuncu fıkraları,

e) 63, 65, 68, 70, 71, 82, 86, 87, 89 و 90 وكلاء شركة,

F) 114 üncü maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları,

g) 122 nci maddesinin birinci fıkrası,

ğ) 137 nci maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları,

h) Geçici 2 nci maddesinin birinci, ikinci, dördüncü ve altıncı fıkraları,

ı) Geçici 3 üncü maddesi.

مادة 73 - Aynı Yönetmeliğin 1, 6, 11, 15 و 18 no’lu ekleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

مادة 74 - Aynı Yönetmeliğin 2 no’lu eki ekteki şekilde değiştirilmiştir. (Bu Madde 13.01.2018 Tarihinde yürürlüğe girecektir.)

مادة 75 - Aynı Yönetmeliğin 7 no’lu eki yürürlükten kaldırılmıştır. (Bu Madde 13.01.2018 Tarihinde yürürlüğe girecektir.)

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 2, 3, 5, 6, 7, 9 و 73 üncü maddelerde yapılan düzenlemeler bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yapılmış sertifika başvurularına uygulanmaz.

(2) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca elektronik imza ile imzalanan soru formu, başvuru sahibinin tercihine bağlı olarak 76 ncı maddenin birinci fıkrasının (ا) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılacak başvurularda ıslak imzalı olarak da ibraz edilebilir. Bu durumda, ıslak imzalı olarak ibraz edilen soru formu 10 uncu madde kapsamında düzenlenir.

(3) 74 üncü maddenin yürürlüğe girmesinden önce yapılan başvurular bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

مادة 76 - Bu Yönetmeliğin;

ا) 9, 10, 74 و 75 inci maddeleri Yönetmeliğin yayımı tarihinden üç ay sonra,

ب) Diğer hükümleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

مادة 77 - Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.


Ek-1/A

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURU FORMU

Başvuru Türü: Başvuru Kaydına İlişkin Bilgiler (Bu bölüm resmi makamlarca doldurulacaktır.)
[ ] Yeni Başvuru[ ] Sertifikada Değişiklik Başvuru No:
Başvuru Tarihi:
Başvuruyu Kaydeden Memurun Sicil No:
1-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler:
Unvanı:
Firmanın kuruluş tarihi: Faaliyete başlama tarihi: Fiilen faaliyette bulunulan süre:.…yıl.…ay
Vergi numarası: Ticaret siciline kayıtlı olduğu yer: Ticaret sicil no:
Faaliyette Bulunulan Serbest Bölge:
(Bu kısım yalnızca serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar tarafından doldurulacaktır.)
1.2-Adres Bilgileri: (Şirket merkezi dışındaki adres bilgilerinin aynı olması durumunda “aynı” ibaresi yazılacaktır.)
ا. Şirket merkezi adresi:
ب. Ana faaliyetin yürütüldüğü adres:
ج. Yazışma adresi:
d. Gümrükle ilgili belgelerin tutulduğu adres:
e. Muhasebe kayıtlarının tutulduğu adres:
F. Varsa üretim/imalat yapılan tesislerin adresleri
i.
ii.
)
g. Varsa depolama alanlarının adresleri
i.
ii.
)
h. Varsa gümrük ve dış ticaret işlemlerine yönelik faaliyetlerin yürütüldüğü diğer tesislerin adresleri
i.
ii.
)
1.3- İletişim Bilgileri:
Telefon numarası: Faks numarası:
İnternet adresi: e-posta adresi:
2-Başvuruyu Yapan Temsilciye ilişkin Bilgiler:
Adı ve soyadı:
T.C. kimlik no.su: Telefon numarası:
Unvanı / Görevi: e-posta adresi:
3-Gerektiğinde Bilgi Alınabilecek Şirket Yetkilileri:
Adı ve soyadı: Adı ve soyadı: Adı ve soyadı:

Unvanı / Görevi:

Unvanı / Görevi:

Unvanı / Görevi:

Telefon numarası: Telefon numarası: Telefon numarası:
e-posta adresi: e-posta adresi: e-posta adresi:
4- Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına İlişkin Bilgiler :(Bu kısım daha önce sertifika alınmışsa doldurulacaktır.)
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası No: Sertifika Tarihi: لا Referans:
5.1 Faaliyet Alanı: (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
[ ] İhracatçı [ ] İmalatçı [ ] İthalatçı
[ ]Taşımacı [ ] Kamu Kuruluşu [ ] Diğer (Belirtiniz) ….………………..
5.2 Faaliyet Gösterilen Sektör:
6-Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında Talep Edilen Uygulamalar: (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
[ ] İhracatta Yerinde Gümrükleme İzni [ ] A.TR Düzenleme İzni [ ] Fatura Beyanı/EUR.MED Fatura Beyanı Düzenleme İzni
7-Talep Edilen Diğer Uygulamalar: (Birden çok seçenek işaretlenebilir)
[ ] İthalatta yerinde gümrükleme İzni [ ] Götürü Teminat Yetkisi
[ ] İzinli Gönderici Yetkisi [ ] İzinli Alıcı Yetkisi
8-Değişiklik Talebine İlişkin Bilgiler (Bu bölüm mevcut bir sertifika üzerinde yazılı bilgilerde veya sertifika kapsamındaki izin/yetkilerde değişiklik yapılmak istenilmesi halinde doldurulacaktır)
8.1 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasında Kayıtlı Bilgilerde Değişiklik (Md. 17) [ ]
[ ] Vergi Numarası:
[ ] Ticaret Unvanı:
[ ] Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer:
[ ] Ticaret Sicil Numarası:
[ ] Adres:
8.2 Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamı İzin/Yetkilerde Değişiklik (Md. 18) [ ]
8.2.1 Sertifika Kapsamına Yeni İzin/Yetki Ekleme Talebi [ ]
(Sertifika kapsamına ilave edilmesi talep edilen izin/yetki 6 و 7 no.lu bölümlerde işaretlenmek suretiyle belirtilmelidir.)
8.2.2 Sertifika Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin Geri Alınması Talebi [ ]Geri alınması talep edilen izin/yetki türü:……………………………..
Geri alınması talep edilen izinin/yetkinin numarası:…………………..
8.2.3 Sertifika Kapsamında Yararlanılan İzin/Yetkinin Kapsamını Değiştirme Talebi [ ]
Değişikliğe İlişkin Notlar:
-Götürü teminat yetkisi talep ediliyorsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var olup içeriğinde değişiklik yapılmak isteniyorsa Ek-l/B de eklenmelidir.
-Onaylanmış ihracatçı yetkisi talep ediliyorsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var olup içeriğinde değişiklik yapılmak isteniyorsa Ek-l/C de eklenmelidir.
-İzinli gönderici yetkisi isteniyorsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var olup içeriğinde değişiklik yapılmak isteniyorsa Ek-l/D de eklenmelidir.
-izinli alıcı yetkisi isteniyorsa veya mevcut sertifika kapsammda bu yetki var olup içeriğinde değişiklik yapılmak isteniyorsa Ek-l/E de eklenmelidir.
-İthalatta yerinde gümrükleme izni talep ediliyorsa veya mevcut sertifika kapsamında bu yetki var olup içeriğinde değişiklik yapılmak isteniyorsa Ek-l/F de eklenmelidir.
9- Sertifikayı almaya hak kazanmanız halinde, internet yoluyla kamuya duyurulacak yetkilendirilmiş yükümlü listesinde yer almayı onaylıyor musunuz? [ ] Evet [ ] Hayır
10- Beyan:Bu belge ve ek 1/B [ ] , 1/C [ ], 1/D [ ], 1/E [ ] ve/veya 1/F [ ]’deki belgeler ile bu belgelere ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

Tarih Beyan Edenin
Firma Kaşesi/Kurum Mührü Adı-Soyadı
Unvanı

11. Başvuru Formuna Eklenen Belgeler
A. Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü İçin Verilen Belgeler
1. Adli Sicil Belgeleri
1.1 Yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında düzenlenmiş Adlı Sicil Belgesi [ ]
1.2 Varsa sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için imzalı Beyan Formu (Ek-3/A) [ ]
2. Borcu Yoktur Belgeleri
2.1 Vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı [ ]
2.2 SGK prim borcu bulunmadığını gösterir yazı veya borcu bulunmakla birlikte bu borcun teminata bağlandığını, yapılandırıldığını, tecil edildiğini, taksitlendirildiğini veya mahsup talebi kabul edildiğini gösterir yazı [ ]
3. Yeminli Mali Müşavir Raporu [ ]
4. ISO 9001 Sertifikası [ ]
5. ISO 27001 Sertifikası [ ]
6. Soru Formu [ ]
7. İmza Sirküsü [ ]
8. Resmi dairelerce yapılan başvurularda yalnızca Başvuru Formu ibraz edilir. [ ]
9. Sermayesinin tamamı devlete ait KİT ve İDT’ler ile sermayesinin tamamı bir KİT veya İDT’ye ait müesseselerce yapılan başvurularda başvuru formunun yanı sıra Ortaklık ve Sermaye Yapısını Gösterir Belge ibraz edilir. [X]
B. Talep Edilen İzin/Yetkiler İçin Verilen Belgeler
1. Götürü Teminat Yetkisi Başvuru Formu [ ]
2. Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Başvuru Formu [ ]
3. İzinli Gönderici Yetkisi Başvuru Formu [ ]
4. İzinli Alıcı Yetkisi Başvuru Formu [ ]
5. İthalatta Yerinde Gümrükleme İzni Başvuru Formu [ ]
6. Uluslararası Taşımacı Yetki Belgesi [ ]
7. Grup İmalatçısı Tespit Formu [ ]
8. Madde 10/9 Uyarınca İbraz Edilen Belgeler
8.1 Kapasite Raporu [ ]
8.2 Ekspertiz Raporu [ ]
8.3 İthalat Eşyasının Grup İmalatçılarının Üretiminde Kullanım Oranına İlişkin Rapor [ ]
9. Tesis Ekleme Talep Formu [ ]
10. Madde 61, 80 و 101 Uyarınca Taşıma Yaptırılacak Taşıyıcılar için:
10.1 Yönetim Kurulu üyeleri, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanları hakkında düzenlenmiş Adlı Sicil Belgesi [ ]
10.2 Varsa sürekli olarak yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklular için imzalı Beyan Formu (Ek-3/B) [ ]
10.3 Hizmet Sözleşmesi Örneği [ ]

Ek-1/B

GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURU FORMU
1-Başvuru Türü
[ ] Yeni Başvuru [ ] Güncelleme [ ] Kapsamını Değiştirme
2-Teminat Konusu Toplam Tutar (TL):
3-Teminat Mektubu Bilgileri
3.1-Götürü Teminat Yetkisi İçin Daha Önce Verilmiş Teminat Mektupları
Tarihi Sayısı Tutarı Banka veya Özel Finans Kuruluşu
1 [ ] TL [ ] AVRO
2 [ ] TL [ ] AVRO
3.2- Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı (M.D. 32)1
3.3- Mevcut Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı [ ] GTR1 [ ] GTR2
3.4- Talep Edilen Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı [ ] GTR1 [ ] GTR2
4- İadesi Talep Edilen Teminat Mektubu(Bu bölüm yetkinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi veya geri alınmasının istenilmesi durumunda ve teminat mektubunun iadesi talep edildiğinde doldurulmalıdır.)
Tarihi Sayısı Tutarı Banka veya Özel Finans Kuruluşu
1 [ ] TL [ ] AVRO
2 [ ] TL [ ] AVRO
Bu belge ve eki ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, firmamıza/kurumumuza götürü teminat uygulamasından yararlanma izni verilmesi hususunu müsaadelerine arz ederim.

Tarih Beyan Edenin
Firma Kaşesi/Kurum Mührü Adı-Soyadı
Unvanı
İmzası

1- Tablo 1’e göre belirlenecektir.
طاولة 1

GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİNİN KAPSAMINA İLİŞKİN TABLO (M.D. 32)
TEMİNAT GÖSTERİLECEK KAMU ALACAĞI GÖTÜRÜ TEMİNAT TÜRÜ
Gümrük Antrepo Rejimi Dahil Dahilde işleme rejimi dahil, bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler GTR1
Dahilde işleme rejimi dışında bu Yönetmeliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler. GTR2

Ek-1/C

ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ BAŞVURU FORMU

I. A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİ BAKANLIKÇA YETKİ VERİLEN KİŞİ VE KURULUŞ TARAFINDAN DÜZENLEME VE VİZE İŞLEMİ İÇİN GÜMRÜK İDARELERİNE İBRAZ EDİLME ZORUNLULUĞU OLMAKSIZIN DÜZENLEYEBİLME İZNİ
(Bu kısım izin istenmiyorsa boş bırakılacaktır.)
1.1 İstatistiki Bilgiler
12Aylık Dönem – Başlangıç tarihi …./….//20.. Bitiş tarihi …./….//20..
Sıra no A.TR Dolaşım Belgesi İhracat Beyannamesi İhracat Yapılan Ülke
Tarih عدد Tarih عدد
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II. SERBEST TİCARET ANLAŞMASI YAPILAN ÜLKE VEYA ÜLKE GRUPLARIYLA TERCİHLİ TİCARETTE, TÜRKİYE İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDA TARIM ÜRÜNLERİNİN TERCİHLİ TİCARETİNDE VE ÜLKEMİZ TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ REJİMİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TERCİHLİ TİCARETTE EŞYANIN KIYMETİNE BAKILMAKSIZIN FATURA BEYANI VEYA EUR.MED FATURA BEYANI DÜZENLEYEBİLME İZNİ
(İzin istenmiyorsa bu kısım boş bırakılacaktır)
(Madde 18 و 54 hükümleri çerçevesinde izin kapsamında değişiklik yapılmak isteniyorsa Tablo 1 doldurulmalıdır)
2.1. Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında İhracatı Yapılmak İstenen Eşyanın
Ticari İsmi
Tarife Pozisyonu
İhraç Edileceği Ülke veya Ülkeler Grubu
2.2 İstatistiki Bilgiler
12 Aylık Dönem – Başlangıç tarihi …./…./20.. Bitiş tarihi …/…/20..
تسلسل رقم EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikası İhracat Beyannamesi İhracatın Yapıldığı Gümrük İdaresi İhracatı Yapılan Eşyanın GTİP’i İhracat’ın Yapıldığı Ülke/Ülke Grubu
Tarih عدد Tarih عدد
1
2

III. İHRACATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ (Bu kısım izin istenmiyorsa boş bırakılacaktır.)
1.1 İzin Kapsamı Tesisler
İzin kapsamına tesis eklenmesi [ ]
Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.
2.
3.
2. Başvuru Sahibi Grup İhracatçısıysa İzin Kapsamında Kullanılmak İstenilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Grup İmalatçısının Tesisleri
2.1. Grup İmalatçısının
Unvanı Vergi Numarası Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Tarihi Ve Sayısı
2.1.1 İzin Kapsamı Tesisler
İzin kapsamına tesis eklenmesi [ ]
Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.
2.
3.
2.2 Grup İmalatçısının
(2’den fazla grup imalatçısı varsa, her bir grup imalatçısı için aynı formatta satırlar ilave edilir.)
Unvanı Vergi Numarası Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Tarihi Ve Sayısı
2.2.1 İzin Kapsamı Tesisler
İzin kapsamına tesis eklenmesi [ ]
Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.
2.
3.
3. İzin Kapsamında Bulunan Tesisin İzin Kapsamından Çıkarılması [ ]
Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.
2.
3.
4. İzin Kapsamı Eşyayı Taşıyacak İzinli Gönderici Harici Taşıyıcılar
4.1 İzin Kapsamına Taşıyıcı Eklenmesi [ ]
Taşıyıcının unvanı Taşıyıcının vergi numarası
1.
2.
3.
4.2 İzin Kapsamında Bulanan Taşıyıcının İzin Kapsamından Çıkarılması [ ]
Taşıyıcının unvanı Taşıyıcının vergi numarası
1.
2.
3.

طاولة 1

FATURA BEYANI DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ DEĞİŞİKLİK BAŞVURU FORMU
1. Onaylanmış İhracatçıya İlişkin Bilgiler
Onaylanmış İhracatçı Unvanı
Onaylanmış İhracatçı Yetki Numarası
2.Mevcut Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamında İhracatı Yapılan Eşya
Ticari İsmi
Tarife Pozisyonu
İhraç Edildiği Ülke veya Ülkeler Grubu
3. Değişikliğe Kapsamı
3.1 Mevcut Yetki Kapsamındaki Eşyanın İhracatının Yapılmaya Devam Edilip Edilmeyeceği Evet [ ] Hayır [ ]
(Hayır seçilmişse aşağıdaki soru boş bırakılacaktır.)
3.2 Mevcut Yetki Kapsamındaki Eşyanın İhracatının Yapıldığı Ülke veya Ülke Grubunda Değişiklik İstenip İstenmediği Evet [ ]
(Evet işaretlenmişse, ihracat yapılmak istenen ülke veya ülke grubunu belirtiniz)
……………………….
………………………..
Hayır [ ]
3.3 Mevcut Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Kapsamındaki Eşyadan Farklı Bir Eşya Yetki Kapsamına Alınmak İsteniyorsa Ticari İsmi
Tarife Pozisyonu
İhraç Edildiği Ülke veya İhraç Edileceği Ülkeler Grubu
IV. BEYANBu belge ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, firmamızın/kurumumuzun onaylanmış ihracatçı yetkisi kapsamının talebimiz doğrultusunda değiştirilmesini arz ederim.

Tarih Beyan Edenin
Firma Kaşesi / Kurum Mührü Adı-Soyadı
Unvanı
İmzası


Ek-1/D

İZİNLİ GÖNDERİCİ YETKİSİ BAŞVURU FORMU

1. Yetki Kapsamı Tesisler
1.1. Yetki kapsamına tesis eklenmesi [ ]
Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.
2.
3.
1.2. Yetki kapsamında bulunan tesisin yetki kapsamından çıkarılması [ ]
Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.
2.
3.
2. Sahip Olunan Teminat
Kapsamlı Teminat [ ] Teminattan Vazgeçme [ ]
3. Uluslararası Taşımacı Yetki Belgesi [ ]
(Bir örneği eke konulacaktır.)
4. Yetki Kapsamı Taşıma Yaptırılacak Diğer Taşıyıcılar
4.1 Yetki Kapsamında Taşıyıcı Eklenmesi [ ]
Taşıyıcının unvanı Taşıyıcının vergi numarası
1.
2.
3.
4.2 Yetki Kapsamında Bulunan Taşyıcının Yetki Kapsamından Çıkarılması [ ]
Taşıyıcının unvanı Taşıyıcının vergi numarası
1.
2.
3.
5. Beyan
Bu belge ve eki belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

Tarih Beyan Edenin
Firma Kaşesi / Kurum Mührü Adı-Soyadı
Unvanı
İmzası

Ek-1/E

İZİNLİ ALICI YETKİSİ BAŞVURU FORMU
1. Yetki Kapsamı Tesisler
1.1. Yetki kapsamına tesis eklenmesi [ ]
Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.
2.
3.
1.2. Yetki kapsamında bulunan tesisin yetki kapsamından çıkarılması [ ]
Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.
2.
3.
2. Uluslararası Taşımacı Yetki Belgesi [ ]
(Bir örneği eke konulacaktır.)
3. İzin Kapsamında Bulunan Tesiste Güvenli Depolama Alanı/Güvenli Park Alanı Eklenmesi/Değiştirilmesi
3.1 Güvenli Depolama Alanı Ekleme [ ]
Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.
2.
3.
3.2 Güvenli Depolama Alanı Değişikliği [ ]
Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.
2.
3.
3.3 Güvenli Park Alanı Ekleme [ ]
Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.
2.
3.
3.4 Güvenli Park Alanı Değişikliği [ ]
Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.
2.
3.
4. Yetki Kapsamı Taşıma Yaptırılacak Diğer Taşıyıcılar
4.1 Yetki Kapsamına Taşıyıcı Eklenmesi [ ]
Taşıyıcının unvanı Taşıyıcının vergi numarası
1.
2.
3.
4.2 Yetki Kapsamında Bulunan Taşıyıcının Yetki Kapsamından Çıkarılması [ ]
Taşıyıcının unvanı Taşıyıcının vergi numarası
1.
2.
3.
5. Beyan
Bu belge ve eki belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.

Tarih Beyan Edenin
Firma Kaşesi / Kurum Mührü Adı-Soyadı
Unvanı
İmzası


Ek-l/F

İTHALATTA YERİNDE GÜMRÜKLEME İZNİ BAŞVURU FORMU

1. TESİSLER

1.1 İzin Kapsamı Tesisler

İzin kapsamına tesis eklenmesi [ ]

Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.
2.
3.

1.2. Başvuru Sahibi Grup İthalatçısıysa İzin Kapsamında Kullanılmak İstenilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasına Sahip Grup İmalatçısının Tesisleri

1.2.1. Grup imalatçısının

Unvanı

Vergi Numarası

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Tarihi Ve Sayısı

1.2.1.1 İzin Kapsamı Tesisler

İzin kapsamına tesis eklenmesi [ ]

Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.
2.
3.
1.2.2 Grup imalatçısının

(2’den fazla grup imalatçısı varsa, her bir grup imalatçısı için aynı formatta satırlar ilave edilir.)

Unvanı

Vergi Numarası

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Tarihi Ve Sayısı

1.2.2.1 İzin Kapsamı Tesisler

İzin kapsamına tesis eklenmesi [ ]

Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.
2.
3.

1.3. İzin Kapsamında Bulunan Tesisin İzin Kapsamından Çıkarılması [ ]

Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.
2.
3.

2. İzin Kapsamında Bulunan Tesiste Güvenli Depolama Alanı/Güvenli Park Alanı Eklenmesi/Değiştirilmesi

2.1 Güvenli Depolama Alanı Ekleme [ ]

Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.
2.
3.

2.2 Güvenli Depolama Alanı Değişikliği [ ]

Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.
2.
3.
2.3 Güvenli Park Alanı Ekleme [ ]
Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.
2.
3.
2.4 Güvenli Park Alanı Değişikliği [ ]
Tesisin adı Tesisin açık adresi
1.
2.
3.
3. İthalat Eşyasının Grup İmalatçılarının Üretiminde Kullanım Oranına İlişkin Rapor [ ]
(Bu rapor yetkilendirilmiş yükümlü statüsü bulunan grup imalatçılarının tesislerinin, grup ithalatçısı tarafından ithalatta yerinde gümrükleme izni kapsamında kullanılmak istenilmesi halinde 121 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca düzenlenip eke konulacaktır.)
4. BEYAN
Bu belge ve ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, firmamızın/kurumumuzun ithalatta yerinde gümrükleme izin kapsamının talebimiz doğrultusunda değiştirilmesini arz ederim.

Tarih Beyan Edenin
Firma Kaşesi / Kurum Mührü Adı-Soyadı
Unvanı
İmzası

EK-2: SORU FORMU / ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

1. Soru Formunun, firmanızın farklı birimlerine dağıtılması ve soruların tüm birimlerden yeterli sayıda personelin katılımı ile proje örgüsü ve mantığı çerçevesinde, bir proje lideri koordinasyonunda cevaplanması gerekmektedir.

2. Soru formundaki birinci bölümde (1.1-1.22 numaralı sorularda), firmanızın genel tanıtımı ile ilgili çeşitli bilgiler talep edilmektedir. Bu sayede, firmanızın yer aldığı sektör, işlem hacminin büyüklüğü, işlemlerinin merkezindeki eşyanın niteliği ile iş yaptığı kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu sorular puanlamaya tabi değildir.

3. Soruların tamamı firmanızın Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü koşullarına haiz olup olmadığını anlamak üzere hazırlanmıştır. Firmanız tarafından yerinde gümrükleme/izinli alıcı/izinli gönderici yetkileri talep edilmiş olsa da olmasa da tüm sorular Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü koşulları bakımından cevaplandırılmalıdır.

4. Firmanızın gümrük işlemlerine konu olan eşyanın konulduğu tüm tesisleri yetkilendirilmiş yükümlü statüsü koşullarına uygun olmalıdır. (Sadece yurt içi satışa konu olacak eşyanın bulunduğu tesisleriniz bu kapsamın dışında olup ihraç edilecek eşyanın üretildiği, depolandığı, elleçlendiği, gümrük idaresinde ithal edildikten sonra eşyanın konulduğu tesis gibi tüm tesisleriniz bu kapsamdadır.) Yerinde gümrükleme/izinli alıcı/izinli gönderici yetkileri talep edilmiş olsa da olmasa da sorular tüm tesisler bakımından cevaplandırılmalıdır.

5. Firmanızın birden fazla tesisi bulunması, sertifika alımı sonrası yeni tesis açması veya 59, 78, 99,124 üncü maddeler kapsamında tesis ilavesi yapılmak istenilmesi halinde altıncı bölüm gümrük işlemlerine konu olan eşyanın konulduğu her tesis (sadece yurt içi satışa konu olacak eşyanın bulunduğu tesisleriniz bu kapsamın dışında olup ihraç edilecek eşyanın üretildiği, depolandığı, elleçlendiği, gümrük idaresinde ithal edildikten sonra eşyanın konulduğu tesis gibi tüm tesisleriniz bu kapsamdadır) için ayrı ayrı doldurulacaktır. Her bir tesis için doldurulan altıncı bölüm birbirini izleyen ek numarası verilmek (6/1,6/2) suretiyle “Diğer Tesis” sayfası kopyalanarak soru formuna eklenecektir.

6. Firmanızın organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. bir tesisin içerisinde bulunması halinde altıncı bölümün tamamı firmanızın tesisi/tesisleri, altıncı bölümün 6.1,6.2, 6.6,6.7,6.8,6.10 و 6.12 numaralı bölümleri ise içerisinde bulunduğunuz söz konusu her bir tesis için ayrı ayrı doldurulacaktır. Ayrı ayrı doldurulan altıncı bölüm birbirini izleyen ek numarası verilmek (6/A, 6/B…) suretiyle “Başkasına Ait Tesisler” sayfası kopyalanarak soru formuna eklenecektir.

7. Firmanızın başka firmaların tesislerinden gümrük işlemlerini gerçekleştiriyor olması halinde altıncı bölümün tamamı firmanızın tesisi, altıncı bölümün 6.1, 6.2,6.6,6.7, 6.8,6.10 و 6.12 numaralı bölümleri ise bu işlemlerin gerçekleştirildiği söz konusu her bir tesis için ayrı ayrı doldurulacaktır. Ayrı ayrı doldurulan altıncı bölüm birbirini izleyen ek numarası verilmek (6/A, 6/B…) suretiyle “Başkasına Ait Tesisler” sayfası kopyalanarak soru formuna eklenecektir.

8. Yerinde gümrükleme/izinli alıcı/izinli gönderici yetkileri talep edilmiş olan tesislerde ayrıca Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 59,78, 99 و 124 üncü maddeleri uyarınca aranılan koşullar karşılanmalıdır.

9. Başvuru formu eklerinin elektronik ortamda (CD, flaşlı bellek vb.) Türkçe olarak (yabancı dilde bir belge sunulacaksa çevirisi ile birlikte) verilmesi gerekmektedir. Başvuru formu ekleri kağıt ortamında firma tarafından muhafaza edilir.

10. Yanıtlarınızı kanıtlayıcı belge örneklerinin (sorularda belirtilen hususlarla ilgili; yazılı talimat, kurum içi sirküler, sözleşme, rehber, kitapçık, sertifika, standart belgesi vb.) “ek numarası” vererek yanıt kısmında belirtmek suretiyle forma eklenmesi gerekmektedir.

11. Yanıtlarınızın altında yer alan tabloda, yanıtla ilgili olan ekli belgenin hangi sayfasının hangi bölümüne atıf yapıldığı açıkça belirtilmelidir.

12. Yanıtlarınız değerlendirilirken, sorularda belirtilen hususlarla ilgili mevcut yazılı usulleriniz ile birlikte fiili uygulamanızın olup olmadığına bakılacaktır. (Yazılı usul, konu ile ilgili kişilere bildirilmiş olan yazılı talimat, kurum içi sirküler, sözleşme, rehber, kitapçık gibi ilgili kişilerin yapması gereken işlemleri ve sorumluluklarını gösteren yazılı kaynakları ifade eder.)

13. Soruların yanıtları firmaların farklıkları dikkate alınarak oluşturulmuş olup şıklar seçilirken sadece firmanızı ilgilendirenler işaretlenmelidir.

14. Bu formun elektronik haline Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden (http://risk.gtb.gov.tr/kurumsal- haberler/aeo-yetkilendirilmis-yukumlu-uygulaması adresinden) erişilebilmektedir.

1. FİRMA BİLGİLERİ

1.1. Firma unvanınızı belirtiniz.

1.2. Soru formu yanıtlama sürecine dahil olan departmanlarınızı belirtiniz.

1.3. Soru formuna ilişkin olarak irtibat kurulabilecek kişileri aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

İsim Unvan Telefon E-posta

1.4. Soru formunuzu yanıtlarken üçüncü kişilerden (müşavir, danışman vb.) yardım aldıysanız firma/fırmaları belirtiniz.

1.5. Firmanızın organizasyon yapısını; gümrük ve dış ticaret işlemlerinin hangi departmanlarda yürütüldüğünü de belirtmek suretiyle bir organizasyon şeması ile gösteriniz.

EkNumarası:

1.6. Firmanızın ticari faaliyetlerini aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz (birden fazla olabilir).

Ticari Faaliyet
(imalat, ihracat, ithalat, taşımacılık vb.)
Sektör
(otomotiv, tekstil, gıda, beyaz eşya vb.)

1.7. Ticari faaliyetlerinize konu eşyayı aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

Ticari Tanım 6’lı Tarife Alt Pozisyonu (örn. 8540.19)

1.8. Firmanızda kullanılan muhasebe ve lojistik programlarını aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

Program Adı İşlevi Kurulum Tarihi

1.9. Tesislerinizi (kiralık olanlar dahil) aşağıdaki sütunları içeren bir liste halinde belirtiniz.

Sadece gümrük işlemlerine konu olan ya da olacak eşyanızın konulduğu tesislerinizin belirtilmesi gerekmektedir. Yalnızca yurt içi satışa konu olacak eşyanın bulunduğu tesisleriniz bu kapsamın dışında olup ihraç edilecek eşyanın üretildiği, depolandığı, elleçlendiği, gümrük idaresinde ithal edildikten sonra eşyanın konulduğu tesis gibi tesisleriniz bu kapsamdadır

Tesis Adı Tesisin Ne Amaçla Kullanıldığı (üretim, depolama, idari bina vb.) Adresi

1.10. Tesislerinizde faaliyet gösteren başka (vergi numarası farklı olan) firmalar varsa; aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

Tesis Adı Kullanan Firma Adı Ticari Faaliyeti (imalat, ihracat, ithalat, taşımacılık vb.) YYS Statüsü
Var mı?
Kendi
Grubunuzun
Firması mı?

1.11. Grup firmasıysanız grubunuzdaki firmaların YYS durumunu belirtiniz.

YYS Sahibi Firmalar YYS başvuru sürecindeki firmalar (başvuru hazırlığı devam edenler dahil) Diğer Firmalar

1.12. Tesisleriniz organize sanayi bölgesi, lojistik üssü vb. bir tesisin içerisinde yer alıyorsa söz konusu tesisin adını belirtiniz.

1.13. Firmanız tarafından kullanılan kendinize ait olmayan depo/antrepolar varsa aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

Depo/Antrepo Adı Firma Adı Depolanan Eşya Değeri (Son 1 Yıl) Adresi

1.14. Fason üretim yaptırıyorsanız firmaları aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

Firma Adı İşlem Kıymeti Adres

1.15. İhracatınızı dış ticaret sermaye şirketi/aracı ihracatçı aracılığıyla yaptırıyorsanız bu firmaları aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

Firma Adı İşlem Kıymeti Adres

1.16. Dış ticaret sermaye şirketi/aracı ihracatçı iseniz ihracatını yaptığınız firmaları aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

Firma Adı İşlem Kıymeti Adres

1.17. Taşımacı firma iseniz, varsa hizmet aldığınız alt yüklenici firmaları aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

Firma Adı Toplam Taşımanız İçerisindeki Payı Adres

1.18. Gümrük işlemlerinizi kendi adınıza ve hesabınıza (doğrudan temsil ile) gerçekleştiriyorsanız, gümrük işlemlerinden sorumlu personelinizi ve iletişim bilgilerini bildiriniz.

İsim Unvan İletişim Bilgileri

1.19. Gümrük işlemleriniz için dolaylı temsilci kullanıyorsanız, dolaylı temsilcilerinizi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinizi aşağıdaki bilgileri içeren bir liste halinde belirtiniz.

Firma Adı Vergi No Adres

1.20. Firmanızdaki istihdam sayılarını belirtiniz.

Firmanızda istihdam edilen toplam kişi
Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde istihdam edilen toplam kişi

1.21. Firmanız faaliyetlerine ilişkin değişiklik planlarınız varsa işaretleyiniz.

[ ] Faaliyet alanının değiştirilmesi/genişletilmesi planlanmaktadır.

[ ] Faaliyet yapılan sektörün (otomotiv, tekstil, gıda, beyaz eşya vb.) değiştirilmesi/genişletilmesi planlanmaktadır.

[ ] Ticari faaliyetin (imalat, ihracat, ithalat, taşımacılık vb.) değiştirilmesi/genişletilmesi planlanmaktadır.

[ ] Yönetim Kurulu üyeleri/Şirket Müdürü değişikliği planlanmaktadır.

[ ] Şirket yapısında (birleşme, bölünme vb.) değişiklik planlanmaktadır.

[ ] Şirket türünde (A.Ş., Ltd. الأمراض المنقولة جنسيا. vb.) değişiklik planlanmaktadır.

1.22. Son 3 yıla ait ithalat, ihracat, antrepo ve transit rejimleri kapsamındaki toplam beyanname sayısını ve toplam kıymeti ayrı ayrı belirtiniz.

YIL: واردات تصدير Antrepo Transit
Beyanname Sayısı
Toplam Kıymet

YIL: واردات تصدير Antrepo Transit
Beyanname Sayısı
Toplam Kıymet

YIL: واردات تصدير Antrepo Transit
Beyanname Sayısı
Toplam Kıymet

2. EŞYA HAREKETLERİNE İLİŞKİN KAYITLAR

2.1. Eşya hareketlerine ilişkin kayıtları tutma yetkisinin verilmesinde aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Kayıtlar kağıt ortamında tutuluyorsa kayıtları tutan (kayıtları oluşturan) personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Kayıtlar elektronik ortamda tutuluyorsa kayıtları tutan (veri girişi yapan) personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Kayıtlar elektronik ortamda tutuluyorsa kayıtları tutma (veri girişi yapma) yetkisi verilen personele kullanıcı adı, şifre vb. verilmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

2.2. Eşya hareketlerine ilişkin kayıtlara erişim (değiştirme yetkisi olmadan) yetkisinin verilmesinde aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Kayıtlar kağıt ortamında tutuluyorsa kayıtlara erişebilen personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Kayıtlar elektronik ortamda tutuluyorsa kayıtlara erişebilen personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Kayıtlar elektronik ortamda tutuluyorsa verilere veya bu verileri barındıran ortamlara kişilerin bir kullanıcı adı ve şifre ile erişimi sağlanmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Kayıtlara erişimlerin kaydı tutulmaktadır

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Bilgilere diğer kişi ve personelin erişimi engellenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

2.3. Kayıtları değiştirme yetkisinin verilmesinde aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Kayıtlar kağıt ortamında tutuluyorsa bilgileri değiştirmeye veya ters kayıt yapmaya yetkili personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Kayıtlar elektronik ortamda tutuluyorsa bilgileri değiştirmeye veya ters kayıt yapmaya yetkili personel ve yedek personel unvan ve departman bazında belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Kayıtlar elektronik ortamda tutuluyorsa değiştirme yetkisi verilen personele kullanıcı adı, şifre vb. verilmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Bilgilerin diğer kişi ve personel tarafından değiştirilmesi engellenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Değişiklikten önceki versiyonlara erişim sağlanmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Başka bir merkezde/ilde yedek server bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

2.4. Kayıtlar hem kağıt hem de elektronik ortamda tutuluyorsa, kağıt ortamında ve elektronik ortamda tutulan kayıtlar arasında bağlantı kurulması için aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Eşyaya ilişkin olarak elektronik ortamda verilen numara (seri numarası, referans numarası vb.) kağıt belgelerin üzerine yazılmaktadır

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Belgenin üzerindeki barkodun, kare kod vb.nin okutulması ile elektronik ortamdaki mevcut kayıtla bağlantı kurulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Kağıt ortamındaki belgede yer alan numara (seri numarası, referans numarası vb.) elektronik ortamdaki kayda eklenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

2.5. Firmanızda aşağıdaki aşamalardan hangilerinin kaydedildiğini işaretleyiniz. (Defter kaydı, sisteme kayıt, muhasebe kaydı, envanter kaydı, elektronik posta kayıt olarak sayılmaktadır.)

2.5.1. Eşya Gelmeden Önceki Kayıtlar;

(Bu kısım ithalat yapmayan ve/veya ithalat eşyasına taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

[ ] ا) Siparişin verilmesi.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Siparişin onaylanması

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Eşyanın siparişe uygunluğu

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Eşyanın yüklenmesi

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine taşınması

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Eşyanın sınırdan firma tesisine, depo/antrepoya veya müşterinin tesisine taşınması.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Eşyanın firma tesisinde, depo/antrepoda veya müşterinin tesisinde teslim alınması

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Ödemenin gerçekleştirilmesi.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

2.5.2. Eşya Geldikten Sonraki Kayıtlar;
(Bu kısım ithalat yapmayan ve/veya ithalat eşyasına taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

[ ] ا) Eşyanın konulduğu yer/depo

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Eşyanın stoklara alınması.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Gelen eşyanın, verilen siparişe uygunluğu.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç ) Uygun olmadığından geri gönderilen eşya.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Serbest dolaşımda olmayan eşya (eşyanın dahilde işleme, antrepo, geçici ithalat rejimleri kapsamında olup olmadığı).

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Eşyanın aynı tesis içerisindeki hareketleri.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Eşyanın tesisler arasındaki hareketleri.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Depoya alınırken ya da depolar/tesisler arasında nakledilirken kırılan, bozulan,kaybedilen eşya.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ğ) Eşyanın depolanması için dışarıdan hizmet alıyorsanız, hizmet alınan firmanın stok kayıtları ile kayıtlarınızın karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan farklılıklar.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] h) Taşımacılık için dışarıdan hizmet alıyorsanız, hizmet alınan firmanın kayıtları ile kayıtlarınızın karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan farklılıklar.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ı) Fason üretim yaptırıyorsanız, fason üretim yaptırdığınız firmanın kayıtları ile kayıtlarınızın karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan farklılıklar.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] i) İhracatınızı dış ticaret sermaye şirketi/aracı ihracatçı aracılığıyla yaptırıyorsanız, dış ticaret sermaye şirketi/aracı ihracatçı firmanın kayıtları ile kayıtlarınızın karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan farklılıklar.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] j) Dış ticaret sermaye şirketi/aracı ihracatçı iseniz imalatçı firmanın kayıtları ile kayıtlarınızın karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan farklılıklar.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

2.5.3. Yurt İçinden Alınan ve İhraç Edilecek Eşyaya İlişkin Kayıtlar;
(Bu kısım ihracat yapmayan/ihracat eşyasına taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

[ ] ا) Eşyanın konulduğu yer/depo.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Eşyanın stoklara alınması.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Gelen eşyanın, verilen siparişe uygunluğu.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ]ç) Eşyanın aynı tesis içerisindeki hareketleri.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Eşyanın tesisler arasındaki hareketleri

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Depoya alınırken ya da depolar/tesisler arasında nakledilirken kırılan, bozulan, kaybedilen eşya.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

2.5.4. Üretim Sürecine İlişkin Kayıtlar;
(Bu kısım üretim yapmayan firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

[ ] ا) Eşyanın depolardan üretim alanına gönderilmesi.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Üretim sürecindeki düzensizlik, farklılık, نار, ikincil ürün ve kayıplar.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ]ج) Üretilen ürünün niteliği ve niceliği.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Üretimde kullanılmayan ürün.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Nihai ürünün aynı tesis içerisindeki hareketleri.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Nihai ürünün depolar/tesisler arasındaki hareketleri.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Depoya alınırken ya da depolar/tesisler arasında nakledilirken kırılan, bozulan, kaybedilen nihai ürün.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

2.5.5. Eşyanın Gönderimi Aşamasındaki Kayıtlar;
(Bu kısım ihracat yapmayan/ihracat eşyasına taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

[ ] ا) Alınan sipariş.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Deponun eşyanın satıldığı/gönderileceği konusunda bilgilendirilmesi.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Eşyanın depolanması için dışarıdan hizmet alınıyorsa, hizmet veren firmanın bilgilendirilmesi.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç ) Uygun olmadığından geri gelen eşya.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Stok kayıtlarında güncelleme.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Eşyanın müşteriye veya sınıra sevk edilmesi.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Satış faturası

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Eşyanın gönderildiği yere ulaştığı ile ilgili bilgi.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ğ) Ödeme.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] h) Gönderilen eşyada çıkan eksik veya fazlalıklar.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ı) Eşyanın aynı tesis içerisindeki hareketleri.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] i) Eşyanın depolar/tesisler arasındaki hareketleri.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] j) Depoya alınırken ya da depolar/tesisler arasında nakledilirken kırılan, bozulan, kaybedilen eşya.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

2.6. Kayıtlarınız üzerinden aşağıdaki alanlardan hangisi/hangileri arasında bağlantı kurulduğunu işaretleyiniz.

[ ] ا) Alım siparişleri ile sevkiyat/nakliye.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Alım siparişleri ile depolama (depolama yerleri arasındaki hareketler dahil).

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج ) Alım siparişleri ile muhasebe (örn. fatura, alacaklar ve borçlar, ödemeler).

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Satış siparişleri ile üretim

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Satış siparişleri ile depolama (depolama yerleri arasındaki hareketler dahil).

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Satış siparişleri ile muhasebe (örn. fatura, alacaklar ve borçlar, ödemeler).

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Eşyaya ilişkin belgeler (sipariş formu, fatura, konşimento, manifesto vb.) ile eşyanın ilgili olduğu gümrük beyanı arasında (örn. sipariş numarası ile sipariş konusu eşyanın ihracatı için düzenlenen gümrük beyannamesinin numarasının aynı listede tutulması).

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Finansal kayıtlar (nakit ödeme, toplu ödeme, banka dekontu vb.) ile ilgili olduğu gümrük beyanı arasında.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ğ) Eşyanın gümrük kıymetine dahil olan bütün giderler ile eşyaya ait beyanname arasında (örn. eşya nedeniyle oluşan demoraj masrafının faturasının hangi beyannamelerle ilişkili olduğu vb.).

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

2.7. Ödemelerinize ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Toplu ödemelerde, ödemenin hangi beyannameyle, hangi eşyayla veya hangi hizmetle ilişkili olduğu saptanabilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Banka hesaplarındaki ilgili hareketler, banka nezdinde tutulan hesap özeti veya benzeri işlem açıklamalarında belirtilen bilgiler ile ya da firmanın kendi bünyesinde tuttuğu kayıtlar kullanılarak eşyaya ve verilen hizmete ilişkin işlemler ile örtüştürülebilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Nakit ödeme yöntemi kullanılıyor ise, ödemeler firma tarafından tutulacak kayıtlar yoluyla eşyaya ve verilen hizmete ilişkin işlemler ile örtüştürülebilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

2.8. Muhasebe kayıtları, muhasebe kayıtlarını destekleyici belgeler, muhasebe kayıtlarına yardımcı kayıtlar, stok kayıtları gibi; kayıtlarınızda eşyanın ayırt edici özelliklerinden hangisinin/hangilerinin yer aldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Markası

[ ] ب) Modeli

[ ]ج) Seri numarası

[ ] ç) Tipi

[ ] d) Rengi

[ ] e) Ölçüleri

[ ] F) Cinsi

[ ] g) Ağırlığı

[ ] ğ) Parti numarası

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

3. EŞYA HAREKETLERİNE İLİŞKİN KONTROLLER

3.1. Gelen eşyada aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.(Bu kısım ithalat yapmayan ve/veya ithalat eşyasına taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

[ ] ا) Gelecek eşyanın, sipariş bilgilerine (ağırlık, kap sayısı, cinsi vb.) uygunluğu tedarikçi, taşıyıcı, lojistik firması vb. tarafından, yükleme/sevk aşamasında belgeler üzerinden kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Gelecek eşyanın, sipariş bilgilerine (ağırlık, kap sayısı, cinsi vb.) uygunluğunun karşı tarafta yükleme/sevk aşamasında kontrolünde uyumsuzluk varsa; tedarikçi, taşıyıcı, lojistik firması vb. tarafından yükleme/sevk aşamasında firmanıza bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Gelen eşyanın konşimento, manifesto, yükleme listesi, sipariş emri vb. sevkiyat belgelerine uygun olduğu eşya depoya alınırken fiziki olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Gelen eşyanın depoya alınırken sevkiyat belgelerine uygun çıkmaması halinde kontrolü yapan kişi tarafından yetkili kişi/birime bildirimde bulunulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Gelen eşyanın depoya alınırken kim tarafından uygunluğunun kontrol edilerek sayılacağı önceden belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

3.2. Giden eşyada aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.
(Bu kısım ihracat yapmayan ve/veya ihracat eşyasına ilişkin taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

[ ] ا) Giden eşyanın konşimento, manifesto, yükleme listesi, sipariş emri vb. sevkiyat belgelerine uygunluğu eşyanın depodan çıkarılmasında ve yüklemede fiziki olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Giden eşyanın depodan çıkarılırken sevkiyat belgelerine uygun çıkmaması halinde kontrolü yapan kişi tarafından yetkili kişi/birime bildirimde bulunulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Giden eşyanın sevkiyat belgelerine uygunluğunun eşyanın depodan çıkarılmasında ve yüklemede kim tarafından kontrol edileceği ve sayılacağı önceden belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

3.3. İthal eşyasını doğrudan başka bir firmanın tesisine ya da hizmet aldığınız depo ya da antrepoya getiriyorsanız/taşıyorsanız bu tesis/depo/antrepoda aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Eşya tesis/depo/antrepoya alınırken eşyanın konşimento, manifesto, yükleme listesi, sipariş emri vb. sevkiyat belgelerine uygun olduğu fiziki olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Eşyanın tesis/depo/antrepoya alınırken sevkiyat belgelerine uygun çıkmaması halinde kontrolü yapan kişi tarafından yetkili kişi/birime bildirimde bulunulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Kontrolü yapan kişi önceden belirlenmektedir

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

ç) Kontroller sonrasında tesis/depo/antrepoya alınan eşya, hizmet alınan firma tarafından stok kayıtlarına alınmakta, bu kayıtlar firmanıza bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Eşya tesis/depo/antrepoda güvenle depolanmakta, herhangi bir eksilme, kayıp vb. olduğunda firmanıza acilen bildirimektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Firmanızın kullandığı, başkasının işlettiği tesis/depo/antrepoda, yukarıda sayılan işlemlerin yapılıp yapılmadığının kontrolü için başkasının işlettiği depo/antrepoda firmanız temsilcisi de bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] 3.4. İhracatı bir başka firmanın tesisinden yapıyorsanız ya da ihracat eşyasını bir başka firmanın tesisinden taşıyorsanız ihracatın yapıldığı tesiste aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) İhraç edilen eşyanın sevkiyat belgelerine uygunluğunun kontrolü ve sayımı ihracatın yapıldığı tesiste yerleşik firma tarafından yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) İhracatın yapıldığı tesisten ihraç edilen eşyanın sevkiyat belgelerine uygunluğunun kontrolü ve sayımı ihracatın yapıldığı firmanın tesisinde yerleşik firmanız temsilcisi tarafından yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Kontrolü yapan kişi önceden belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) İhraç edilen eşyanın tesisten ne zaman çıkarıldığının ihracatın yapıldığı tesiste yerleşik firma tarafından kaydı tutulmakta ve bu kayıtlar firmanıza bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

3.5. Eşyanın getirilirken taşınmasında taşıtın aşağıdaki yöntemlerden hangisi/hangileri ile izlenildiğini işaretleyiniz.
(Bu kısım ithalat yapmayan ve/veya ithalat eşyasına taşıma hizmeti vermeyen firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

[ ] ا) Eşya Türkiye Gümrük Bölgesine getirilirken sınır gümrüğüne kadar taşıtın ne zaman, nerede olduğu firmanın ya da taşımacının elektronik sisteminden izlenilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Eşya Türkiye Gümrük Bölgesine getirilirken sınır gümrüğüne kadar taşıtın ne zaman, nerede olduğu firmaya taşımacı (başvuruda bulunan firma taşımacı ise şoförü) tarafından telefon, e- posta vb. yolla bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Eşyanın liman veya havalimanı içindeki hareketleri elektronik sistem üzerinden izlenilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Eşyanın liman veya havalimanı içindeki hareketleri firma temsilcisi, liman işletmesi vb. tarafından telefon, e-posta vb. yolla firmaya bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Eşya sınırdan firma tesisine, depo/antrepoya veya müşterinin tesisine taşınırken taşıtın ne zaman,nerede olduğu firmanın ya da taşımacının elektronik sisteminden izlenilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Eşya sınırdan firma tesisine, depo/antrepoya veya müşterinin tesisine taşınırken taşıtın ne zaman, nerede olduğu firmaya taşımacı (başvuruda bulunan firma taşımacı ise şoförü) tarafından telefon, e-posta vb. yolla bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

3.6. Eşyanın götürülürken taşınmasında taşıtın aşağıdaki yöntemlerden hangisi/hangileri ile izlenildiğini işaretleyiniz.
(Bu kısım ihracat yapmayan ve/veya ihracat eşyasına ilişkin hizmet vermeyen firmalar tarafından doldurulmayacaktır.)

[ ] ا) Eşya firma tesisi, depo/antrepo veya müşterinin tesisinden sınıra taşınırken taşıtın ne zaman, nerede olduğu firmanın ya da taşımacının elektronik sisteminden izlenilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Eşya firma tesisi, depo/antrepo veya müşterinin tesisinden sınıra taşınırken taşıtın ne zaman, nerede olduğu firmaya taşımacı (başvuruda bulunan firma taşımacı ise şoförü) tarafından telefon, e-posta vb. yolla bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) İhracat eşyasının gemiye/uçağa yüklenmesi sistem üzerinden izlenilmekte veya eşyanın taşıta yüklenmesi firma temsilcisi, liman işletmesi vb. tarafından firmaya bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Eşya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıktıktan sonra varış yerine kadar taşıtın ne zaman, nerede olduğu firmanın ya da taşımacının elektronik sisteminden izlenilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Eşya Türkiye Gümrük Bölgesinden çıktıktan sonra taşıtın ne zaman, nerede olduğu firmaya taşımacı tarafından telefon, e-posta vb. yolla bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Eşya Türkiye Gümrük Bölgesinden götürülürken taşıtın ne zaman, nerede olduğu başvuruda bulunan firma taşımacı ise şoförü tarafından telefon, e-posta vb. yolla bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

4. ARŞİV SİSTEMİ

4.1. Bilgilerin sistemde kalma süresi ile ilgili olarak aşağıdaki alanları doldurunuz.

ا) Elektronik ortamdaki ticari kayıtlar sistemde süre ile tutulmaktadır.

ب) Kağıt ortamındaki ticari kayıtlar sistemde süre ile tutulmaktadır.

4.2. Kağıt ortamındaki belgelerin arşivlenmesinde aşağıdakilerden hangisi/hanğilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Belgelerin dosya içinde saklanmasında kronolojik sıralama takip edilmektedir

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Kağıt ortamında tutulan dosyaların açıklamalı fihristi vardır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Kağıt ortamında tutulan dosyaların üzerlerinde konusu veya numaraları yer almaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Dosyalar arandığında bulunabilecek usullerde istiflenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Kağıt belgeler taranarak elektronik ortamda yedeklenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

4.3. Arşivinizde aşağıdakilerden hangisi/hangileri bulunmaktadır işaretleyiniz.

[ ] ا) Aydınlatma yeterlidir.

[ ] ب) Yangın söndürme cihazı, tüpü vb. vardır.

[ ] ج) Yangın sensörü vardır.

[ ] ç) Havalandırma yeterlidir.

[ ] d) Isı ve nem sensörü vardır.

[ ] e) Elektrik kesintilerine karşı jeneratör bulunmaktadır.

[ ] F) Su baskını detektörü vardır.

[ ] g) Giriş ve çıkışlar anahtarlı kilit sistemi ile yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ğ ) Giriş ve çıkışlar kartlı sistemle yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

4.4. Personelinizin arşiv sisteminiz hakkında bilgilendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Firmanızın arşiv sistemiyle ilgili yazılı bir rehberi bulunmaktadır

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Firmanızın arşiv sistematiği hakkında işe girişte eğitim verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Firmanızın arşiv sistematiğine ilişkin rehber, herkesin erişimine açık şekilde ortak klasörde yer almaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

5. GÜMRÜK KURALLARINA UYUM

5.1. Mevzuat Eğitimi ve Mevzuat Değişikliklerinin Takibi

5.1.1. Gümrük ve dış ticaret departmanlarında görevli personelinizin gümrük ve dış ticaret mevzuatı ile ilgili olarak en az yılda bir kez olmak üzere aşağıdaki konulardan hangisine/hangilerine ilişkin eğitim aldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Gümrük ve dış ticaret mevzuatı

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Tarife, kıymet ve menşe belirlenmesi konularında farkındalık.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; lisans, izin, uygunluk belgesine tabi olup olmadığı.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiye tabi olup olmadığı.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulamasına tabi olup olmadığı.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; çift kullanımlı eşya olup olmadığı.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; ithalat veya ihracatının yasak olup olmadığı.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Ticareti yapılan veya hizmet verilen eşyanın; ambargoya tabi olup olmadığı.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

5.1.2. 5.1.l’de belirtilen eğitimlerin aşağıdakilerden hangisi/hangilerinden alındığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Eğitim, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin altıncı maddesinin birinci fıkrasının (F) bendinin birinci alt bendi uyarınca firmanızda istihdam edilen gümrük ve dış ticaret işlemleri konusunda bilgili ve tecrübeli kişi/kişilerden oluşturulan firmanız departmanı tarafından verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Eğitim, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin altıncı maddesinin birinci fıkrasının (F) bendinin ikinci alt bendi uyarınca gümrük ve dış ticaret işlemleri konusunda bilgili ve tecrübeli kişi/kişilerden oluşan firmalardan alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

5.1.3. Gümrük ve dış ticaret mevzuatı değişikliklerinin takip edilmesinde aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Mevzuat değişiklikleri, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin altıncı maddesinin birinci fıkrasının (F) bendinin birinci alt bendi uyarınca gümrük ve dış ticaret işlemleri konusunda bilgili ve tecrübeli kişi/kişilerden oluşturulan, firmanız departmanı tarafından günlük olarak takip edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Mevzuat değişiklikleri, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin altıncı maddesinin birinci fıkrasının (F) bendinin ikinci alt bendi uyarınca gümrük ve dış ticaret işlemleri konusunda bilgili ve tecrübeli kişi/kişilerden oluşan firmalardan hizmet alımı yapılmak suretiyle bu firmalar tarafından günlük olarak takip edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Mevzuat değişikliklerinin firmanın ticaret yaptığı eşya yönüyle gümrük ve dış ticaret işlemlerine etkileri günlük olarak belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Lisans, izin gibi uygulamaların yenileme işlemleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Gümrük ve dış ticaret mevzuatı değişiklikleri ve varsa etkileri değişiklikleri takip etmekle görevli firmanız departmanı veya hizmet alımı yaptığınız firma tarafından gününde ilgili tüm personele e-posta ile ya da yazılı olarak duyurulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Gümrük mevzuatında yapılan değişiklikler iş ortaklarına bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Gümrük ve dış ticaret mevzuatı değişikliklerinin firmanın ticaret yaptığı eşya yönüyle gümrük ve dış ticaret işlemlerine etkisi varsa, bu etki üst yönetime bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

5.2. Gümrük İşlemlerinin Kontrolü

5.2.1. Gümrük beyanı/beyannamesine ilişkin işlemlerin yapıldığı esnada aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Gümrük beyanı/beyannamesine ilişkin tüm cari işlemler ikinci bir göz tarafından kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Gümrük beyanı/beyannamesine ilişkin cari işlemlerin örnekleme usulü ile seçilen bir kısmı ikinci bir göz tarafından kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Gümrük beyanı/beyannamesinde yer alan bilgilerin sipariş ile uygunluğu beyanname gümrük idaresine sunulmadan kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Gümrük beyanı/beyannamesindeki bilgilerin ve ekli belgelerin tam ve doğru olduğu işlemlerin yapıldığı anda kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Kontroller, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin altıncı maddesinin birinci fıkrasının (F) bendinin birinci alt bendi uyarınca firmada istihdam edilen gümrük ve dış ticaret işlemleri konusunda bilgili ve tecrübeli kişi/kişilerden oluşturulan firmanız departmanı tarafından yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Kontroller, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin altıncı maddesinin birinci fıkrasının (F) bendinin ikinci alt bendi uyarınca gümrük ve dış ticaret işlemleri konusunda bilgili ve tecrübeli kişi/kişilerden oluşan, firmalardan hizmet alımı yapılan firma tarafından yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Gümrük işlemleriniz dolaylı temsil yoluyla yapılıyorsa, dolaylı temsili yapan firmada cari işlemleri yapan ve bu işlemleri kontrol eden kişiler farklıdır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

5.2.2. Gümrük işlemleri tamamlandıktan sonra kayıtlar ve belgeler üzerinden aşağıdaki hususları geriye dönük olarak kontrolünde aşağıdakilerden hangisini/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Gümrük beyanı/beyannamesinde yer alan bilgilerin sipariş ile uygunluğu kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Gümrük beyanı/beyannamesindeki bilgilerin ve ekli belgelerin tam ve doğru olduğu kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Kıymetin doğruluğu kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Tercihli veya tercihsiz menşei beyanının doğruluğu kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Tarifenin doğruluğu kontrol edilmektedir

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Ticaretini yaptığınız veya hizmet verdiğiniz eşyanın; lisans, izin, uygunluk belgesine tabi olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Ticaretini yaptığınız veya hizmet verdiğiniz eşyanın; ek mali yükümlülük, dampinge karşı vergi veya telafi edici vergiye tabi olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Ticaretini yaptığınız veya hizmet verdiğiniz eşyanın; kota, tarife kontenjanı, ithalatta gözetim uygulamasına tabi olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ğ) Ticaretini yaptığınız veya hizmet verdiğiniz eşyanın; çift kullanımlı eşya olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] h) Ticaretini yaptığınız veya hizmet verdiğiniz eşyanın; ithalat veya ihracatının yasak olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ı) Ticaretini yaptığınız veya hizmet verdiğiniz eşyanın; ambargoya tabi olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] i) Kontroller en az bir yıllık dönemler itibariyle yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] j) Kontroller, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin altıncı maddesinin birinci fıkrasının (F) bendinin ikinci alt bendi uyarınca gümrük ve dış ticaret işlemleri konusunda bilgili ve tecrübeli kişi/kişilerden oluşan, firmalardan hizmet alımı yapılan firma tarafından yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] k) Kontrollerin sonuçları kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] l) Kontroller sonrasında tespit edilen hatalara ilişkin olarak talimat verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] m) Tespit edilen hatalar sonrasında verilen talimatlar düzenli olarak gözden geçirilmektedir

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] n) Kontrol sonuçları üst yönetime bildirilmektedir

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

5.3. İhlallerin Bildirimi

5.3.1. Firmanızda gerçekleşen gümrük mevzuatı ihlallerinde aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Tespit edilen uygunsuzluk ve usulsüzlükler kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) İhlal olması durumunda gümrük idaresine en kısa sürede bildirimde bulunulmaktadır

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Eşyaya ilişkin hizmet verilmesi halinde, ihlal olması durumunda en kısa sürede eşya sahibine de bildirimde bulunulmaktadır

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Eşyaya ilişkin hizmet alınması halinde, ihlal olması durumunda en kısa sürede hizmet alınan firmaya da bildirimde bulunulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) İhlal olması durumunda gümrük idaresine ve ilgili diğer taraflara bildirimde bulunacak kişi/kişiler ve yedek kişiler belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Personel, kendiliğinden tespit ettiği uygunsuzlukları (kayıp, hırsızlık, kaçakçılık vb.) ve usulsüzlükleri yetkili makamlara bildirmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Yönetime intikal eden sorunların en hızlı şekilde değerlendirilip karara varılması ve varsa yapılacak işlemlerin nasıl belirleneceğine dair usuller bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6. TESİS GÜVENLİĞİ

6.1. Sınır Güvenliği

6.1.1. Tesislerinizin dış sınırları aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile korunmaktadır işaretleyiniz.

[ ] ا) Duvar

[ ] ب) Demir parmaklık

[ ] ج) Tel örgü

[ ] ç) Jiletli tel örgü

[ ] d) Çit

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.1.2. Tesislerinizin dış sınırları aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile izlenmektedir işaretleyiniz.

[ ] ا) Nöbetçi

[ ] ب) Nöbetçi/Kontrol Kulesi

[ ] e) Bekçi köpeği

[ ] ç) Hareket sensörü

[ ] d) Kapalı devre kamera sistemi

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.1.3. Tesislerinizin dış sınırlarında bulunan güvenlik önlemleri aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile kontrol edilmektedir işaretleyiniz.

[ ] ا) Tesislerinizin dış sınırlarında bulunan güvenlik önlemleri (çit, duvar, kamera, sensör vb.) güvenlik birimi tarafından kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Tesislerinizin dış sınırlarında bulunan güvenlik önlemleri günlük olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج ) Tesisin dış sınırlarının kontrolü merkezi sistem (kameradan izleme, sensör takibi vb.) üzerinden yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Tesisin dış sınırlarının kontrolü güvenlik personeli (devriye, sabit nöbet vb.) tarafından yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

d) Tesisin dış sınırlarının kontrolünde güvenlik personeli tarafından devriye kalemi kullanılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.1.4. Tesisinizin dış sınırlarının ihlali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri yapılmıştır işaretleyiniz.

[ ] ا) Son bir yıl içerisinde tesislerinizin dış sınırları ile ilgili ihlal yaşanmıştır.

[ ] ب) Son bir yıl içerisinde tesislerinizin dış sınırları ile ilgili ihlal yaşanmamıştır.

[ ] ج) İhlal yaşanması durumunda güvenlik birimlerince nasıl hareket edileceği belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

ç) Yaşanan ihlaller sonucunda kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.2. Nizamiye ve Kapı Güvenliği

6.2.1. Giriş ve çıkış kapıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin doğru olduğunu işaretleyiniz.

[ ] ا) Personel, eşya ve ziyaretçiler için kapı ayırımı vardır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Personel, eşya ve ziyaretçiler kapı ayırımı yoktur.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.2.2. Tesisinizdeki çalışma saatleri ile ilgili olarak doğru olanı işaretleyiniz.

[ ] ا) Sadece mesai saatlerinde çalışılmaktadır.

[ ] ب) Vardiyalı çalışma vardır.

[ ] ج) 7/24 çalışma yapılmaktadır.

6.2.3. Giriş çıkış kapılarındaki izleme ve kontrol sistemlerinden aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin bulunduğunu işaretleyiniz.

[ ] ا) Kapalı devre kamera sistemi,

[ ] ب) Turnike/kartlı geçiş sistemi,

[ ] ج) Metal dedektör kapısı,

[ ] ç) El tipi metal dedektör,

[ ] d) Güvenlik görevlisi kontrolü,

[ ] e) X-ray tarama sistemi

6.2.4. Personelinizin kapılardan giriş ve çıkışlarında aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz

[ ] ا) Personelinizin tesislere giriş ve çıkışında kartlı geçiş sistemi kullanılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Personelinizin tesislere giriş ve çıkışında personel kimlik kartı kontrolü yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Kapıda görevli personel tarafından kayıt tutulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kapsayacak şekilde “biyometrik tarama” ile geçiş kontrol sistemi kullanılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Personel kimlik kartı yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında kimlik kontrolü yapılarak ve geçici giriş çıkışma ilişkin kart verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Personel kimlik kartı yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında kimlik kontrolü yapılarak sisteme kaydı yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Personel kimlik kartı yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında kimlik kontrolü yapılarak manuel kayıt yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Kimlik kartı ya da herhangi bir kimlik belgesi yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında tanıyan bir personelin teyidi alınarak sisteme giriş kaydı yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ğ) Kimlik kartı ya da herhangi bir kimlik belgesi yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında tanıyan bir personelin teyidi alınarak manuel giriş kaydı yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.2.5. Ziyaretçilerin kapılardan giriş ve çıkışlarında aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Ziyaretçilerin girişinde ziyaret edilecek kişiye haber verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Ziyaret edilecek kişinin teyidi alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Ziyaretçilerin çıkışında ziyaret edilecek kişiye haber verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Ziyaretçilerin tesislere girişinde ziyaretçi kartı verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Ziyaretçinin tesise girişine ziyaret edeceği kişinin refakatinde izin verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Ziyaretçiye, tesiste ziyaret edeceği kişinin yanına gidene kadar güvenlik görevlisince refakat edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Ziyaretçilerin tesise giriş ve çıkışı kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Ziyaretçilerin tesislere girişinde üst araması (el ya da metal detektörü ile) yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ğ) Ziyaretçilerin çantaları bagaj x-ray’inden geçirilmektedir

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] h) Ziyaretçilerin uymaları gereken güvenlik kuralları belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ı) Ziyaretçilere uymaları gereken güvenlik kuralları bilgilendirme kartı, broşür, video, tabela vb.ile bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] i) Denetçiler, müşteriler, paydaşlar gibi düzenli ziyaretçilere yanlarında bulundurulmak üzere özel fotoğraflı kimlik kartı verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] j) Denetçiler, müşteriler, paydaşlar gibi düzenli ziyaretçiler parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kullanabilecek şekilde sisteme kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.2.6. Özel taşıtların kapılardan giriş ve çıkışlarında aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Firma personelinin özel taşıtlarının tesislere girişine izin verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Ziyaretçilerin özel taşıtlarının tesislere girişine izin verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Özel taşıtların tesise girişine izin verilmemektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Özel taşıtlar tesislere giriş ve çıkışta manuel olarak kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Özel taşıtlar tesislere giriş ve çıkışta plaka okuma sistemi ile kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Özel taşıtların giriş ve çıkışlarında taşıt araması yapılmaktadır

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.2.7. Kişisel kargoların kapılardan giriş ve çıkışlarında aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Kişisel kargolar hiçbir şekilde tesis içerisine alınmamakta, tesise girişte bekletilmekte, tesisten çıkış yaparken ilgili personele teslim edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Kişisel kargolar tesise girişte güvenlik görevlilerince açılarak ya da bagaj x-ray’inden geçirilerek kontrol edildikten sonra kargo firması görevlisince tesis içerisinde alıcısına ulaştırılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Kişisel kargolar tesise girişte güvenlik görevlilerince açılarak ya da bagaj x-ray’inden geçirilerek kontrol edildikten sonra firmanız görevlisi tarafından tesis içerisindeki alıcısına ulaştırılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.3. Özel Taşıt Park Yerleri

6.3.1. Çalışanların ve ziyaretçilerin özel taşıtlarının park yerlerine ilişkin olarak aşağıdaki sınırlamalardan hangisi/hangilerinin olduğunu işaretleyiniz.

[ ] ا) Ziyaretçilerin özel taşıtları tesis dışına park edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Taksi ve servis taşıtları tesis dışına park edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Çalışanların özel taşıtları tesis içerisinde ayrı, izole, güvenliği sağlanmış ve izlenen bir alana park edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Ziyaretçilerin özel taşıtları tesis içerisinde ayrı, izole, güvenliği sağlanmış ve izlenen bir alana park edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Taksi ve servis taşıtları tesis içerisinde ayrı, izole, güvenliği sağlanmış ve izlenen bir alana park edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Özel taşıtların yükleme/boşaltma ve depolama alanlarının yakınma park etmesinin engellenmesi için bu alanlara ve yakınlarına park etmenin yasak olduğuna dair işaret levhaları konulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Park yeri ile ilgili düzenlemeler tüm personele duyurulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Park yeri ile ilgili düzenlemeler girişte ziyaretçilere bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ğ) Özel taşıt park yerleri güvenlik personelince kontrol ve takip edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.4. Binaların Yapısı

6.4.1. Tesisinizdeki binaların yapısı ile ilgili olarak hangisi/hangileri doğrudur.

[ ] ا) Tesisinizdeki binalar kaçak girişi engelleyecek türde kolaylıkla kırılamayacak beton, çelik konstrüksiyon vb. malzemeden inşa edilmiştir.

[ ] ب) Binaların kaçak girişleri önlemeye yönelik bakım, onarım ve kontrolü periyodik olarak yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.5. Kilit ve Anahtarların Kontrolü

6.5.1. Kilit ve anahtarlara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Tüm kapılarda kilitleme mekanizması mevcuttur.

[ ] ب) Tüm pencerelerde kilitleme mekanizması mevcuttur.

[ ] ج) Kapılarda kart okuyucu bulunmaktadır.

[ ] ç) Kapılardan şifre ile giriş yapılmaktadır.

[ ] d) Pencereler dışarıdan açılamayacak şekilde kapatma mekanizmasına sahiptir.

[ ] e) Pencerelerin tümü açılamaz şekilde sabittir.

[ ] F) Kilit mekanizmasına sahip olmayan pencereler açılamaz şekilde sabittir.

[ ] g) Anahtarlardan sorumlu kişiler isim, unvan ve departman bazında belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ğ) Anahtar, şifre veya kartlar sorumlu kişiler tarafından belirlenmiş prosedürlere göre giriş izni verilebilecek kişilere imza karşılığında teslim edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] h) Anahtar, şifre veya kartlara ilişkin envanter sayımı sorumlu kişiler tarafından periyodik olarak yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ı) Tesisler 7/24 açık değildir, tesisin gece kapatılması ve sabah açılması ile ilgili usuller ve sorumlular belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] i) Bariyerler güvenlik görevlisince açılmaktadır.

[ ] j) Bariyerler giren çıkan kişilerce uzaktan kumanda ile açılmaktadır.

[ ] k) Bariyerler plaka okuma sistemi aracılığıyla otomatik olarak açılmaktadır.

[ ] l) Bariyerler RF-ID etiket sistemi aracılığıyla otomatik olarak açılmaktadır.

[ ] m) Plaka okuma veya RF-ID aracılığı ile yapılan giriş-çıkışlarda kimlik bilgisi kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] n) Bariyerlerin açılması için uzaktan kumandalar gibi diğer anahtar çeşitlerinin kimler tarafından kullanıldığı belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.6. Aydınlatma

6.6.1. Aşağıdaki yerlerden hangisi/hangilerinde aydınlatma ekipmanlarının yeterli olduğunu işaretleyiniz.

[ ] ا) Giriş-çıkış kapıları,

[ ] ب) Yükleme/boşaltma ve depolama yerleri,

[ ] ج) Park ve bekleme alanları,

[ ] ç) Tesis çevresi.

6.6.2. Aydınlatma ekipmanlarının kontrol ve onarımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığım işaretleyiniz.

[ ] ا) Aydınlatma ekipmanları günlük olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Aydınlatma ekipmanları haftalık olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Aydınlatma ekipmanları aylık olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Aydınlatma ekipmanları firmanız bünyesinde çalışan teknik personel tarafmdan kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Aydınlatma ekipmanlarının kontrolü için bir bakım firması ile sözleşme yapılmıştır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Aydınlatma ekipmanlarının kontrolü için teçhizatların satın alındığı firmalarla bakım konusunda da sözleşme yapılmıştır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Olumsuz kontrol sonuçları ilgili birimine iletilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Kontrol ve onarımı firmanızda çalışan teknik personelce yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ğ) Bozulduğu anlaşılan aydınlatma donanımları mesai saatlerinde derhal, mesai saatleri dışında ilk mesai saatinde derhal onarılır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.7 Alarm ve Güvenlik Kamerası Sistemleri

6.7.1. Alarm ve güvenlik kamera sistemlerinin aşağıdakilerden hangisi/hangilerine imkan sağladığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Kaçak girişlerin engellenmesi,

[ ] ب) Kaçak giriş yapanların anlık tespit edilmesi,

[ ] ج) Kaçak giriş yapanların geriye dönük tespit edilmesi.

6.7.2. Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların (Kameralar, elektronik kayıt sistemleri, GPS cihazları, x-ray cihazların) düzgün çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı firmanızın görevli teknik personeli tarafından periyodik olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı dışarıdan hizmet alımı yapılan teknik firma/firmalar tarafından periyodik olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Tespit edilen aksaklıklar ivedilikle yönetime bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Tespit edilen aksaklıkların ivedilikle giderilmesi için yapılacak işlemler prosedürü belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Aksaklık olması durumunda, aksaklık giderilene kadar cihazın yaptığı işin yerine getirileceği aynı ya da benzer işlevde yedek cihazlar devreye alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Aksaklık giderilene kadar cihazın yaptığı işi manuel olarak yapabilecek ilave personel görevlendirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Aksaklık giderilene kadar elektronik ortamda tutulması gereken kayıtlar kağıt ortamında tutulmakta, bu kayıtlar sorun giderildiğinde elektronik ortama aktarılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.8. Güvenlik Birimi

6.8.1. Güvenlikten sorumlu biriminiz/personeliniz veya güvenlik hizmeti aldığınız firma ve güvenlik planı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin doğru olduğunu işaretleyiniz.

[ ] ا) Firmada güvenlikten sorumlu bir birim veya personel bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Bir özel güvenlik firmasından güvenlik hizmeti alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Firmanız organize sanayi bölgesi ya da lojistik üssü gibi bir yerin içinde bulunmakta ise, güvenlik hizmeti tüm tesisin güvenliğini sağlayan firmadan alınmaktadır. Bu durumda kendi firmanızda da ayrıca güvenlikten sorumlu birim/personel bulundurmakta ya da güvenlik firması ile irtibatı sağlamakla görevli personel bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Firmada görevli güvenlik personeli ya da özel güvenlik firması personelinin Valiliğe bildirimi yapılarak izin alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Güvenlik planı bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Tesislerinizde ihtiyaç duyduğunuz güvenlik personeli sayısı tesisin büyüklüğü, coğrafi konumu, yürütülen faaliyetler ve firmanın izleme sistemleri göz önünde bulundurularak valilik onayı ile belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.9. Personelin Katlara Giriş Kontrolü

6.9.1. Personelin katlara girişlerinin kontrolüne ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Personelinizin kimliklerini tesis içinde kontrol etmeye yönelik olarak sürekli görünebilir fotoğraflı kimlik kullanımı zorunludur.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Personelinizin katlara geçişi kartlı okuma sistemi ile sağlanmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Personelinizin katlara geçişi asansörün karta verilen yetkiye göre katlara gidişi ile sağlanmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Personelinizin katlara geçişi parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kapsayacak şekilde “biyometrik tarama” sistemi ile sağlanmaktadır

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Stajyerler vb. geçici personeliniz için farklı tipte kimlik kartı verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.10. Güvenlik ile İlgili Talimatların Duyurulması

[ ] ا) Güvenlikle ilgili prensip ve talimatlar personele işe girişte bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Güvenlikle ilgili prensip ve talimatlar tesisin görünür yerlerine asılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Güvenlikle ilgili prensip ve talimatlara ilişkin değişiklikler e-posta ya da yazı ile personele duyurulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.11. Ziyaretçilerin Katlara Giriş Kontrolü

6.11.1. Ziyaretçilerin katlara girişlerinin kontrolüne ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Ziyaretçilerin kat arda hassas nitelikteki yerlere girişi kısıtlanmıştır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Ziyaretçilerin katlarda görünebilir ziyaretçi kimliği ile dolaşması zorunludur.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Ziyaretçiler katlarda ziyaretçi yeleği vb. ile dolaşması zorunludur.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.12. İzinsiz Girişlerin Tespiti ve Engellenmesi

6.12.1. Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere (depolama alanları, üretim alanları vb.) izinsiz girişleri engellemeye yönelik olarak aşağıdaki güvenlik tedbirlerinden hangisi/hangilerinin alındığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Personelin hassas yerlere giriş ve çıkışında üst araması el ile yapılmaktadır

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Personelin hassas yerlere giriş ve çıkışında metal detektör ile üst araması yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Hangi unvandaki personelin nereye girebileceği konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere girişlerde güvenlik personeli bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere girişlerde kartlı giriş sistemi bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelerde kamera sistemi bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Giriş çıkışlar görevlendirilen personel tarafından kayıt edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere girişlerde parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları içeren biyometrik tarama sistemi kullanılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.12.2. Tesislere yetkisiz girdiğinden şüphelenilen kişi ve araçların tespiti, ihbarı ve gerekli müdahalenin gerçekleştirilmesine yönelik olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Tesislere yetkisiz girdiğinden şüphelenilen kişi ve taşıtların ihbarı için telefon numarası/numaraları tahsis edilmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Tesislere yetkisiz girdiğinden şüphelenilen kişi ve taşıtların ihbarı için bir telsiz hattı/hatları tahsis edilmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) İhbar için tahsis edilen telefon numaraları / telsiz kanalları, tesisin çeşitli yerlerinde afış/panolarla duyurulmuştur.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) İhbar hatları/kanalları firmada görev yapan güvenlik birimine bağlıdır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Güvenlik birimi, alınan ihbarlar sonucu tespit edilen ihlallere mevcut bir usul çerçevesinde müdahale etmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Güvenlik birimi, alınan ihbarlar sonucu tespit edilen ihlallere müdahale sonrası gerekiyorsa kolluk kuvvetine haber vermektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

7. PERSONEL GÜVENLİĞİ

7.1. İşe Alım Öncesi Kontroller

7.1.1. Daimi ve geçici personele yönelik olarak, işe başlamadan önce aşağıdaki güvenlik tedbirlerinden hangisi/hangilerinin alındığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Güvenlik açısından hassas pozisyonlarda (güvenlik, muhasebe, dış ticaret, depolama, yükleme-boşaltma, bilgi işlem, insan kaynakları) çalışacak daimi personel için adli sicil kayıtları alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Güvenlik açısından hassas pozisyonlarda (güvenlik, muhasebe, dış ticaret, depolama, yükleme-boşaltma, bilgi işlem, insan kaynakları) çalışacak geçici personel için adli sicil kayıtları alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) İş geçmişi ve referanslar hakkında inceleme yapılmaktadır

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

7.2. Mevcut Personel İçin Düzenli Adli Sicil Kontrolleri

7.2.1. Halihazırda firmanızda çalışan personel ile ilgili güvenlik tedbirlerinden hangisi/hangilerinin alındığını işaretleyiniz.

ا) Güvenlik açısından hassas pozisyonlarda (güvenlik, muhasebe, dış ticaret, depolama, yükleme-boşaltma, bilgi işlem, insan kaynakları) çalışan personelin adli sicil sorgulaması yıllık olarak gerçekleştirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

ب) Güvenlik açısından hassas pozisyonlarda (güvenlik, muhasebe, dış ticaret, depolama, yükleme-boşaltma, bilgi işlem, insan kaynakları) çalışan personelin adli sicil sorgulaması iki yılda bir gerçekleştirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

7.3. Personelin İstifası veya İşten Çıkarılması

7.3.1. İstifa eden ya da işten çıkarılan personele yönelik olarak aşağıdaki güvenlik tedbirlerinden hangisi/hangilerinin alındığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Daimi personelin istifa etmesi veya işten çıkarılması durumunda, söz konusu personelin kimlik kartının alınması ile tesislere erişimi engellemektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Daimi personelin istifa etmesi veya işten çıkarılması durumunda, söz konusu personelin şifrelerine bloke konulması ile bilgi sistemlerine erişimi engellemektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Geçici personelin ayrılması veya çalışmasının sonlandırılması durumunda, söz konusu personelin kimlik kartının alınması ile tesislere erişimi engellenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Geçici personelin ayrılması veya çalışmasının sonlandırılması durumunda, söz konusu personelin şifrelerine bloke konulması ile tesislere ve bilgi sistemlerine erişimi engellenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) İstifa dilekçesi veya işten çıkarma bildirim tarihi ile personelin ilişik kesmesi arasında ilgili personel firmanızda çalışmaya devam ediyorsa, bu personelin yaptığı işlemler izlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) İstifa eden personele ihbar süresi kullandırılmadan ilişiği derhal kesilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) İşten ayrılacağı bilinen veya tahmin edilen personelin yerini alabilecek yedek personelin yerini alabilecek yedek personel görevlendirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

7.4. Eğitim ve Farkındalık

7.4.1. Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili risklere yönelik olarak aşağıdaki güvenlik tedbirlerinden hangisi/hangilerinin alındığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Uluslararası tedarik zincirinde eşyanın hareketleriyle ilgili riskler konusunda eğitim alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) İlgili personelin narkotik maddeleri tespit edebilmesi için eğitim alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) İlgili personelin nükleer, biyolojik ve kimyasal (NBC) maddeleri tespit edebilmesi için eğitim alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) İlgili personelin yanıcı ve patlayıcı maddeleri tespit edebilmesi için eğitim alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Söz konusu eğitimler en az üç yılda bir verilmektedir

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Söz konusu eğitimler, bu konulara ilişkin olarak fiilen ya da geçmişte görev yapan ve bu kapsamda mesleki yeterliliği olan kendi personeliniz tarafından verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Söz konusu eğitimler bu konulara ilişkin olarak geçmişte görev yapmış ve bu kapsamda mesleki yeterliliği olan personel istihdam eden şirketlerden hizmet alımı ile
gerçekleştirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Söz konusu eğitimler bu konulara ilişkin olarak geçmişte görev yapmış ve bu kapsamda mesleki yeterliliği olan bağımsız eğitmenlerden hizmet alımı ile gerçekleştirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

8. İŞ ORTAKLARININ GÜVENLİĞİ

8.1. İş Ortağı Seçimi

8.1.1. İş ortaklarınızın (tedarikçi, alıcı, taşımacı, depolama/antrepo hizmeti veren vb.) seçimi ile ilgili olarak aşağıdakilerinden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Yüklemenin güvenli bir alanda yapılması için tedbirlerin alınıp alınmadığına bakılır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Yüklemenin güvenli bir alanda yapılması için tedbirlerin alınıp alınmadığına bakılır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Tedarik zincirinin güvenliği ile ilgili sertifikaları, ISO veya diğer standardizasyon belgelerine bakılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Bağımsız denetim raporlarına bakılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Personeline güvenlik konusunda verilen eğitimlerine bakılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Yapılan değerlendirmelerin sonuçları kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) YYS sahibi olan iş ortaklarınızın bu belgeye sahip olmaya devam ettiği kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

8.2. Güvenlik Gereksinimleri

8.2.1. İş ortaklarınızın tedarik zinciri güvenliği konusundaki koşulları sağladığının anlaşılmasına ilişkin olarak aşağıdakilerinden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz, (iş ortaklarınız hizmet alımı yoluyla firmanız adına işlem yapıyorsa taahhüt belgesi, yazılı veya elektronik bir onay, sözleşme vb. detaylandırılması gerekmektedir.)

[ ] ا) Tedarik zinciri güvenliği için firmanızca oluşturulan standartların iş ortaklarınızca kabulüne ilişkin olarak üst düzey yöneticilerden yetkilendirilmiş yükümlü statüsü koşullarına uyumlu çalıştığına ilişkin spesifik taahhüt belgesi, yazılı veya elektronik bir onay, sözleşme vb. alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Hizmet alınan tesislerin/depoların güvenlik bakımından yeterliliğine ilişkin olarak üst düzey yöneticilerden yetkilendirilmiş yükümlü statüsü koşullarına uyumlu çalıştığına ilişkin spesifik taahhüt belgesi, yazılı veya elektronik bir onay, sözleşme vb. alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Hizmet alınan araçların güvenlik açısından yeterliliğine ve yükleme öncesi kontrollerine ilişkin olarak üst düzey yöneticilerden yetkilendirilmiş yükümlü statüsü koşulları ile ilgili spesifik taahhüt belgesi, yazılı veya elektronik bir onay, sözleşme vb. alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Son 1 yılda, iş yaptığınız firmalarla tedarik zinciri güvenliği konusunda sorun yaşanmıştır.
[ ] d) İş yaptığınız firmalarla tedarik zinciri güvenliği konusunda yaşanan sorunlarla ilgili mevcut bir usul çerçevesinde gerekli önlemler alınmıştır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Son 1 yılda, iş yaptığınız firmalarla tedarik zinciri güvenliği konusunda sorun yaşanmamıştır.

9. TAŞERON FİRMALAR

9.1. Firmanızda aşağıdaki hizmetlerden hangisi/hangilerini taşeron firmalardan alındığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Güvenlik

[ ] ب) Temizlik

[ ] ج) Yemek

[ ] ç) Bilgi işlem

[ ] d) Bakım onarım

[ ] e) Personel Servisi

9.2. Firmanızda çalışan taşeron firmaların güvenliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Tesislerinizde çalışan taşeron firmalarla güvenlik konuları ile ilgili yazılı anlaşmalarda yetkilendirilmiş yükümlü statüsü koşulları ile ilgili spesifik güvenlik kriterleri yer almaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Taşeron firmalarla yapılan güvenlik konularına ilişkin anlaşmalarda yer alan maddelere taşeron firmalarca uyulduğu firmanızda görevlendirilen kişi/birim tarafından periyodik olarak yerinde izlenilmekte ve kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Taşeron firmalarla yapılan güvenlik konularına ilişkin anlaşmalarda yer alan maddelere taşeron firmalarca uyulduğu firmanızda görevlendirilen kişi/birim tarafından periyodik olarak belgeler üzerinde izlenilmekte ve kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

10. TAŞITLARIN GÜVENLİĞİ

10.1. Taşıtların İncelenmesi

10.1.1. Taşıtların yükleme öncesi kontrollerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Konteyner harici taşıtların çadır, halat, kafes, kasa, şasi ve kaportasının genel fiziki sağlamlığı ve bütünlüğü yükleme öncesinde kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Kapıların mekanizmalarının sağlamlığı yükleme öncesinde kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Kilit mekanizmalarının (örn. çadır ipleri, asma kilit, sabit kilit vb.) sağlamlığı yükleme öncesinde kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ]ç) Taşımalarınızda konteyner kullanılıyorsa, yükleme öncesinde yedi noktalı kontrol (ön, sağ,sol, zemin, tavan, iç/dış kapılar, komple iç/dış cephe) yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ]d) Taşıma vasıtalarındaki potansiyel zula alanlarını kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Kontrolü yapacak kişi/kişiler ile yedek kişiler önceden belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Yapılan kontrollerin sonucunda sorun tespit edilirse yetkili kişi/birime bildirimde bulunulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

10.1.2. Taşıtların firmanıza ait olmayan bir tesisten yüklenmesi öncesi kontrollerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Konteyner harici taşıtların çadır, halat, kafes, kasa, şasi ve kaportasının genel fiziki sağlamlığı ve bütünlüğü yükleme öncesinde kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Kapıların mekanizmalarının sağlamlığı yükleme öncesinde kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Kilit mekanizmalarının (örn. çadır ipleri, asma kilit, sabit kilit vb.) sağlamlığı yükleme öncesinde kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Taşımalarınızda konteyner kullanılıyorsa, yükleme öncesinde yedi noktalı kontrol (ön, sağ,sol, zemin, tavan, iç/dış kapılar, komple iç/dış cephe) yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Taşıma vasıtalarındaki potansiyel zula alanlarını kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Kontrolü yapacak kişi/kişiler ile yedek kişiler önceden belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Yapılan kontrollerin sonucunda sorun tespit edilirse yetkili kişi/birime bildirimde bulunulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

10.1.3. Tesisinize boşaltma yapmak üzere gelen taşıtların kontrollerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Konteyner harici taşıtların çadır, halat, kafes, kasa, şasi ve kaportasının genel fiziki sağlamlığı ve bütünlüğü boşaltma öncesinde kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Konteynerlerin genel bütünlüğü boşaltma öncesinde kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Kontrolü yapacak kişi/kişiler ile yedek kişiler önceden belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Yapılan kontrollerin sonucunda sorun tespit edilirse yetkili kişi/birime bildirimde bulunulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

10.1.4. Firmanıza ait olmayan tesiste boşaltma yapmak üzere gelen taşıtların kontrollerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Konteyner harici taşıtların çadır, halat, kafes, kasa, şasi ve kaportasının genel fiziki sağlamlığı ve bütünlüğü boşaltma öncesinde kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Konteynerlerin genel bütünlüğü boşaltma öncesinde kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Kontrolü yapacak kişi/kişiler ile yedek kişiler önceden belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Yapılan kontrollerin sonucunda sorun tespit edilirse yetkili kişi/birime bildirimde bulunulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Yapılan kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

10.2. Mühür Kontrolü

10.2.1. Firmanızda ya da taşıma hizmeti alınan firmada kullanılan mühürlerin özelliklerinin aşağıdakilerden hangileri olduğunu işaretleyiniz.

[ ] ا) Elektronik mühür

[ ] ب) ISO standardında yüksek güvenlikli mekanik mühür

[ ] ج) Standart mekanik mühür

[ ] ç) Mekanik kilit

[ ] d) Taşınan eşyanın niteliğinden dolayı açık araçlarla taşıma yapıldığında mühür kullanılmamaktadır.

[ ] e) Kullanılan mühür ya da kilitler açma, kapama, kurcalanma vb. tüm olayları merkeze anında elektronik yolla iletilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Kullanılan mühür ya da kilitler açma, kapama, kurcalanma vb. tüm olaylarla ilgili verileri kendi üzerine elektronik olarak kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

10.2.2. Tesisinize gelen eşyanın mührüne ilişkin olarak aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Tesisinize gelen eşya/taşıtlardaki mühürlerin sağlamlığı taşıtın tesise girişinde kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Tesisinize gelen eşya/taşıtlardaki mühürlerin sağlamlığı taşıtın boşaltılmasından önce kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Tesisinize gelen eşya/taşıtlardaki mühürlerin sağlamlığını kontrol edecek kişi önceden belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Yapılan kontrollerin sonucunda sorun tespit edilirse yetkili kişi/birime bildirimde bulunulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Söz konusu kontrollerin sonucu kayıt altına alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

10.2.3. Tesisinizden çıkış yapacak eşyanın mührünün takılmasında aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Tesisinizden çıkış yapacak eşya/taşıtların ne tür mühür/kilit ya da benzeri bir mekanizma ile emniyet altına alınacağı belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Tesisinizden çıkış yapacak eşya/taşıtların kim tarafından ve ne tür mühürler ile mühürleneceği belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Takılan mühür numaraları belgelere kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Takılan mühür numaraları ve hangi mühürlerin hangi eşya/taşıta takıldığı sisteme kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Takılan mühür numaraları ve hangi mühürlerin hangi eşya/taşıta takıldığı manuel olarak kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

10.3. Sevk Edilen Taşıtın Kontrolleri

10.3.1. Sevkiyat süresince taşıtın kontrollerine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Taşıtla ilgili görevlilerin, güzergah boyunca taşıtın durup yanından ayrıldıkları her noktada, kalkış öncesi taşıtın genel durumu, taşıta herhangi bir müdahalede bulunulup bulunulmadığı, kapı, kilit ve mühürlerin sağlamlığı ve kabin içi kontrolleri yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Taşıta sevkiyat yerinden başka bir yerde eşya eklenecekse, araç ve eşyanın güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Yüklemenin güvenli bir alanda yapılması için tedbirler alınır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Taşıta yetkisiz kişilerin müdahalesi önlenir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Yükleme sonrası taşıtın genel güvenlik kontrolü yapılır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Yükleme süreci yetkili biri(şoför de olur) tarafından takip edilir ve kayıt altına alınır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmesi durumunda durum firmanıza ivedilikle bildirilmektedir. (Firma taşımacı ise eşya sahibine de, firma eşya sahibi ise taşımacıya da aynı zamanda bildirimde bulunulmaktadır.)

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Bu başlıktaki gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediği düzenli olarak denetlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ğ) Bu başlıktaki gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediği rastgele aralıklarla denetlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

10.4. Taşıma Araçları, Konteyner ve Sevk Eşyasının Muhafazası

10.4.1. Tesislerinizdeki güvenlik açısından hassas alanlarda muhafaza edilen/bekletilen taşıt, konteyner ve sevk edilecek eşyaya izinsiz erişimin engellenmesine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Firmanın tesisleri içindeki kamyon, dorse, treyler, konteyner vb. taşıma vasıtalarının tutulabileceği güvenliği sağlanmış bekleme alanları bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Bu park alanlarının giriş-çıkışları görevlendirilmiş kişi/kişiler tarafından kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Bu park alanları kamera sistemi ile devamlı olarak izlenilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Firma tesisleri içinde hiçbir suretle taşıt /konteyner/sevk eşyası bekletilmemektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Tesislere giren taşıtlar/konteynerler derhal yükleme/boşaltma yaptıktan sonra hemen tesisten ayrılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Tesis dışında firmanın kendisince ve taşeronca (taşeron sözleşmelerine net hükümler konulması ile ilgili) bekletilen boş taşıtlar için yer bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Yetkisiz giriş veya sevkiyat dışı eşya girişine mevcut usul çerçevesinde derhal müdahale edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Sevkiyat sürecine dahil olmayan taşıt tesis içerisine alınmamaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

11. ŞOFÖRLERİN GÜVENLİĞİ

(Firmanız taşımacılık hizmeti alıyorsa bu bölüm firmanızın taşımacılık hizmeti aldığı firmanın yaptığı işlemler dikkate alınarak cevaplandırılacaktır.)

11.1 Şoför Eğitimi

11.1.1. Şöferlere aşağıdaki eğitimlerden hangisi/hangilerinin verildiğini işaretleyiniz.

[ ] ا) Taşıtın kontrolü.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Eşya, güzergah ve varış noktasının gizliliği.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Anahtarlar, park alanları, yakıt ikmali ve planlanmamış molalar.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Kaza veya acil durumların bildirimi

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Yükleme, kilitleme ve mühürlemedeki herhangi bir uygunsuzluğun bildirimi.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Varsa, güvenlik alarmlarının ve takip cihazlarının test edilmesi.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Taşıtın yanından Her ayrılışta yapılması gerekenler.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

11.1.2. Şoförlere verilen eğitime ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Yeni başlayan şoförlere eğitim verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Eğitim yılda bir verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Eğitim iki yılda bir verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Kimlerin ne süre ile kimden eğitim aldığının kaydı tutulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

12. OLAY YÖNETİMİ

12.1. Olay yönetimine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttırabilecek durumları tespit etmek için uzman kişi/kuruluşlardan eğitim alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Terörizm, kaçakçılık, insan kaçakçılığı, organize suç ve diğer güvenlik ihlallerini arttırabilecek durumları nasıl tespit etmek için risk analizi yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Eşya güvenliği ile ilgili kriz yönetimi planı vardır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) İş idaresinin devamlılığı için iş sürekliliği planı mevcuttur.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Planlar düzenli o arak güncellenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Planın uygulanması için koordinatör belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Kriz yönetimi konusunda çalışanlarınıza bu konulara ilişkin olarak fiilen ya da geçmişte görev yapan ve bu kapsamda mesleki yeterliliği olan kişiler tarafından eğitim verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Acil durum tatbikatları yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ğ) Yaşanan olaylar veya riskli durumlar bildirilmesi, çözülmesi ve tekrarlanmasının önlenmesi için temel nedenler araştırılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

12.2. Ticari kayıtlarınızın saklandığı sistemin aksaması veya çökmesi durumunda uygulanacak acil durum planınızda aşağıdakilerden hangisi/hangileri yer almaktadır işaretleyiniz.

[ ] ا) Acil durumların neler olduğu belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Acil durum ekipleri (kurtarma takımları) fonksiyonları belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Ekiplerin acil durum anındaki görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Sistemin kurtarılması ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli planlar hazırlanmıştır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Planda tesis hakkında genel bilgiler (yerleşim yeri, personel sayısı, tesis krokiler vb.) yer almaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Acil durum yetkilileri, sorumluları, irtibat bilgileri belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Acil durumlarda eşya ve eşyaya ilişkin kayıtların güvenliğini sağlayacak eylem planları belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) İşlemlerin kağıt ortamında nasıl devam ettirileceği belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ğ) Sistemin kurtarılmasından sonra kağıt ortamında gerçekleştirilen işlemlerin belirli bir süre içerisinde sisteme nasıl aktarılacağı belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

Sıra numarası:
Tesis adı ve adresi:

6. TESİS GÜVENLİĞİ

6.1. Sınır Güvenliği

6.1.1. Tesislerinizin dış sınırları aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile korunmaktadır işaretleyiniz.

[ ] ا) Duvar

[ ] ب) Demir parmaklık

[ ] e) Tel örgü

[ ] ç) Jiletli tel örgü

[ ] d) Çit

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.1.2. Tesislerinizin dış sınırları aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile izlenmektedir işaretleyiniz.

[ ] ا) Nöbetçi

[ ] ب) Nöbetçi/Kontrol Kulesi

[ ] ج) Bekçi köpeği

[ ] ç) Hareket sensörü

[ ] d) Kapalı devre kamera sistemi

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.1.3. Tesislerinizin dış sınırlarında bulunan güvenlik önlemleri aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile kontrol edilmektedir işaretleyiniz.

[ ] ا) Tesislerinizin dış sınırlarında bulunan güvenlik önlemleri (çit, duvar, kamera, sensör vb.) güvenlik birimi tarafından kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Tesislerinizin dış sınırlarında bulunan güvenlik önlemleri günlük olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Tesisin dış sınırlarının kontrolü merkezi sistem (kameradan izleme, sensör takibi vb.) üzerinden yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Tesisin dış sınırlarının kontrolü güvenlik personeli (devriye, sabit nöbet vb.) tarafından yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Tesisin dış sınırlarının kontrolünde güvenlik personeli tarafından devriye kalemi kullanılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.1.4. Tesisinizin dış sınırlarının ihlali ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri yapılmıştır işaretleyiniz.

[ ] ا) Son bir yıl içerisinde tesislerinizin dış sınırları ile ilgili ihlal yaşanmıştır.

[ ] ب) Son bir yıl içerisinde tesislerinizin dış sınırları ile ilgili ihlal yaşanmamıştır.

[ ] ج) İhlal yaşanması durumunda güvenlik birimlerince nasıl hareket edileceği belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Yaşanan ihlaller sonucunda kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.2. Nizamiye ve Kapı Güvenliği

6.2.1. Giriş ve çıkış kapıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin doğru olduğunu işaretleyiniz.

[ ] ا) Personel, eşya ve ziyaretçiler için kapı ayırımı vardır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Personel, eşya ve ziyaretçiler kapı ayırımı yoktur.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.2.2. Tesisinizdeki çalışma saatleri ile ilgili olarak doğru olanı işaretleyiniz.

[ ] ا) Sadece mesai saatlerinde çalışılmaktadır.

[ ] ب) Vardiyalı çalışma vardır.

[ ] ج) 7/24 çalışma yapılmaktadır.

6.2.3. Giriş çıkış kapılarındaki izleme ve kontrol sistemlerinden aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin bulunduğunu işaretleyiniz.

[ ] ا) Kapalı devre kamera sistemi,

[ ] ب) Turnike/kartlı geçiş sistemi,

[ ] ج) Metal dedektör kapısı,

[ ] ç) El tipi metal dedektör,

[ ] d) Güvenlik görevlisi kontrolü,

[ ] e) X-ray tarama sistemi

6.2.4. Personelinizin kapılardan giriş ve çıkışlarında aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Personelinizin tesislere giriş ve çıkışında kartlı geçiş sistemi kullanılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Personelinizin tesislere giriş ve çıkışında personel kimlik kartı kontrolü yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Kapıda görevli personel tarafından kayıt tutulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kapsayacak şekilde “biyometrik tarama” ile geçiş kontrol sistemi kullanılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Personel kimlik kartı yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında kimlik kontrolü yapılarak ve geçici giriş çıkışına ilişkin kart verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Personel kimlik kartı yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında kimlik kontrolü yapılarak sisteme kaydı yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Personel kimlik kartı yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında kimlik kontrolü yapılarak manuel kayıt yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Kimlik kartı ya da herhangi bir kimlik belgesi yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında tanıyan bir personelin teyidi alınarak sisteme giriş kaydı yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ğ) Kimlik kartı ya da herhangi bir kimlik belgesi yanında olmayan personelin giriş ve çıkışında tanıyan bir personelin teyidi alınarak manuel giriş kaydı yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.2.5. Ziyaretçilerin kapılardan giriş ve çıkışlarında aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Ziyaretçilerin girişinde ziyaret edilecek kişiye haber verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Ziyaret edilecek kişinin teyidi alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Ziyaretçilerin çıkışında ziyaret edilecek kişiye haber verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Ziyaretçilerin tesislere girişinde ziyaretçi kartı verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Ziyaretçinin tesise girişine ziyaret edeceği kişinin refakatinde izin verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Ziyaretçiye, tesiste ziyaret edeceği kişinin yanına gidene kadar güvenlik görevlisince refakat edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Ziyaretçilerin tesise giriş ve çıkışı kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Ziyaretçilerin tesislere girişinde üst araması (el ya da metal detektörü ile) yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ğ) Ziyaretçilerin çantaları bagaj x-ray’inden geçirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] h) Ziyaretçilerin uymaları gereken güvenlik kuralları belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ı) Ziyaretçilere uymaları gereken güvenlik kuralları bilgilendirme kartı, broşür, video, tabela vb ile bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] i) Denetçiler, müşteriler, paydaşlar gibi düzenli ziyaretçilere yanlarında bulundurulmak üzere özel fotoğraflı kimlik kartı verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] j) Denetçiler, müşteriler, paydaşlar gibi düzenli ziyaretçiler parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kullanabilecek şekilde sisteme kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.2.6. Özel taşıtların kapılardan giriş ve çıkışlarında aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Firma personelinin özel taşıtlarının tesislere girişine izin verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Ziyaretçilerin özel taşıtlarının tesislere girişine izin verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Özel taşıtların tesise girişine izin verilmemektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Özel taşıtlar tesislere giriş ve çıkışta manuel olarak kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Özel taşıtlar tesislere giriş ve çıkışta plaka okuma sistemi ile kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Özel taşıtların giriş ve çıkışlarında taşıt araması yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.2.7. Kişisel kargoların kapılardan giriş ve çıkışlarında aşağıdaki kontrollerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ]ا) Kişisel kargolar hiçbir şekilde tesis içerisine alınmamakta, tesise girişte bekletilmekte, tesisten çıkış yaparken ilgili personele teslim edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Kişisel kargolar tesise girişte güvenlik görevlilerince açılarak ya da bagaj x-ray’ inden geçirilerek kontrol edildikten sonra kargo firması görevlisince tesis içerisinde alıcısına ulaştırılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Kişisel kargolar tesise girişte güvenlik görevlilerince açılarak ya da bagaj x-ray’ inden geçirilerek kontrol edildikten sonra firmanız görevlisi tarafından tesis içerisindeki alıcısına ulaştırılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.3. Özel Taşıt Park Yerleri

6.3.1. Çalışanların ve ziyaretçilerin özel taşıtlarının park yerlerine ilişkin olarak aşağıdaki sınırlamalardan hangisi/hangilerinin olduğunu işaretleyiniz.

[ ] ا) Ziyaretçilerin özel taşıtları tesis dışına park edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Taksi ve servis taşıtları tesis dışına park edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Çalışanların özel taşıtları tesis içerisinde ayrı, izole, güvenliği sağlanmış ve izlenen bir alana park edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Ziyaretçilerin özel taşıtları tesis içerisinde ayrı, izole, güvenliği sağlanmış ve izlenen bir alana park edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Taksi ve servis taşıtları tesis içerisinde ayrı, izole, güvenliği sağlanmış ve izlenen bir alana park edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Özel taşıtların yükleme/boşaltma ve depolama alanlarının yakınına park etmesinin engellenmesi için bu alanlara ve yakınlarına park etmenin yasak olduğuna dair işaret levhaları konulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Park yeri ile ilgili düzenlemeler tüm personele duyurulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Park yeri ile ilgili düzenlemeler girişte ziyaretçilere bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ğ) Özel taşıt park yerleri güvenlik personelince kontrol ve takip edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.4. Binaların Yapısı

6.4.1. Tesisinizdeki binaların yapısı ile ilgili olarak hangisi/hangileri doğrudur.

[ ] ا) Tesisinizdeki binalar kaçak girişi engelleyecek türde kolaylıkla kırılamayacak beton, çelik konstrüksiyon vb. malzemeden inşa edilmiştir.

[ ] ب) Binaların kaçak girişleri önlemeye yönelik bakım, onarım ve kontrolü periyodik olarak yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.5. Kilit ve Anahtarların Kontrolü

6.5.1. Kilit ve anahtarlara ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Tüm kapılarda kilitleme mekanizması mevcuttur.

[ ] ب) Tüm pencerelerde kilitleme mekanizması mevcuttur.

[ ] ج) Kapılarda kart okuyucu bulunmaktadır.

[ ] ç) Kapılardan şifre ile giriş yapılmaktadır.

[ ] d) Pencereler dışarıdan açılamayacak şekilde kapatma mekanizmasına sahiptir.

[ ] e) Pencerelerin tümü açılamaz şekilde sabittir.

[ ] F) Kilit mekanizmasına sahip olmayan pencereler açılamaz şekilde sabittir.

[ ]g) Anahtarlardan sorumlu kişiler isim, unvan ve departman bazında belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ğ) Anahtar, şifre veya kartlar sorumlu kişiler tarafından belirlenmiş prosedürlere göre giriş izni verilebilecek kişilere imza karşılığında teslim edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] h) Anahtar, şifre veya kartlara ilişkin envanter sayımı sorumlu kişiler tarafından periyodik olarak yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ı) Tesisler 7/24 açık değildir, tesisin gece kapatılması ve sabah açılması ile ilgili usuller ve sorumlular belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] i) Bariyerler güvenlik görevlisince açılmaktadır.

[ ] j) Bariyerler giren çıkan kişilerce uzaktan kumanda ile açılmaktadır.

[ ] k) Bariyerler plaka okuma sistemi aracılığıyla otomatik olarak açılmaktadır.

[ ] l ) Bariyerler RF-ID etiket sistemi aracılığıyla otomatik olarak açılmaktadır.

[ ] m) Plaka okuma veya RF-ID aracılığı ile yapılan giriş-çıkışlarda kimlik bilgisi kaydedilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] n) Bariyerlerin açılması için uzaktan kumandalar gibi diğer anahtar çeşitlerinin kimler tarafından kullanıldığı belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.6. Aydınlatma

6.6.1. Aşağıdaki yerlerden hangisi/hangilerinde aydınlatma ekipmanlarının yeterli olduğunu işaretleyiniz.

[ ] ا) Giriş-çıkış kapıları,

[ ] ب) Yükleme/boşaltma ve depolama yerleri,

[ ] ج) Park ve bekleme alanları,

[ ] ç) Tesis çevresi.

6.6.2. Aydınlatma ekipmanlarının kontrol ve onarımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Aydınlatma ekipmanları günlük olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Aydınlatma ekipmanları haftalık olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Aydınlatma ekipmanları aylık olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Aydınlatma ekipmanları firmanız bünyesinde çalışan teknik personel tarafından kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Aydınlatma ekipmanlarının kontrolü için bir bakım firması ile sözleşme yapılmıştır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Aydınlatma ekipmanlarının kontrolü için teçhizatların satın alındığı firmalarla bakım konusunda da sözleşme yapılmıştır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Olumsuz kontrol sonuçları ilgili birimine iletilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Kontrol ve onarımı firmanızda çalışan teknik personelce yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ğ) Bozulduğu anlaşılan aydınlatma donanımları mesai saatlerinde derhal, mesai saatleri dışında ilk mesai saatinde derhal onarılır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.7. Alarm ve Güvenlik Kamerası Sistemleri

6.7.1. Alarm ve güvenlik kamera sistemlerinin aşağıdakilerden hangisi/hangilerine imkan sağladığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Kaçak girişlerin engellenmesi,

[ ] ب) Kaçak giriş yapanların anlık tespit edilmesi,

[ ] ج) Kaçak giriş yapanların geriye dönük tespit edilmesi.

6.7.2. Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların (Kameralar, elektronik kayıt sistemleri, GPS cihazları, x-ray cihazların) düzgün çalışması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangileri yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı firmanızın görevli teknik personeli tarafından periyodik olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Güvenlik amacıyla kullanılan teknik cihazların düzgün çalışıp çalışmadığı dışarıdan hizmet alımı yapılan teknik firma/fırmalar tarafından periyodik olarak kontrol edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Tespit edilen aksaklıklar ivedilikle yönetime bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Tespit edilen aksaklıkların ivedilikle giderilmesi için yapılacak işlemler prosedürü belirlenmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Aksaklık olması durumunda, aksaklık giderilene kadar cihazın yaptığı işin yerine getirileceği aynı ya da benzer iş evde yedek cihazlar devreye alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Aksaklık giderilene kadar cihazın yaptığı işi manuel olarak yapabilecek ilave personel görevlendirilmektedtir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Aksaklık giderilene kadar elektronik ortamda tutulması gereken kayıtlar kağıt ortamında tutulmakta, bu kayıtlar sorun giderildiğinde elektronik ortama aktarılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.8. Güvenlik Birimi

6.8.1. Güvenlikten sorumlu biriminiz/personeliniz veya güvenlik hizmeti aldığınız firma ve güvenlik planı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin doğru olduğunu işaretleyiniz.

[ ] ا) Firmada güvenlikten sorumlu bir birim veya personel bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Bir özel güvenlik firmasından güvenlik hizmeti alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Firmanız organize sanayi bölgesi ya da lojistik üssü gibi bir yerin içinde bulunmakta ise, güvenlik hizmeti tüm tesisin güvenliğini sağlayan firmadan alınmaktadır. Bu durumda kendi firmanızda da ayrıca güvenlikten sorumlu birim/personel bulundurmakta ya da güvenlik firması ile irtibatı sağlamakla görevli personel bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Firmada görevli güvenlik personeli ya da özel güvenlik firması personelinin Valiliğe bildirimi yapılarak izin alınmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Güvenlik planı bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Tesislerinizde ihtiyaç duyduğunuz güvenlik personeli sayısı tesisin büyüklüğü, coğrafi konumu, yürütülen faaliyetler ve firmanın izleme sistemleri göz önünde bulundurularak valilik onayı ile belirlenmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.9. Personelin Katlara Giriş Kontrolü

6.9.1. Personelin katlara girişlerinin kontrolüne ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz

[ ] ا) Personelinizin kimliklerini tesis içinde kontrol etmeye yönelik olarak sürekli görünebilir fotoğraflı kimlik kulanımı zorunludur.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Personelinizin katlara geçişi kartlı okuma sistemi ile sağlanmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Personelinizin katlara geçişi asansörün karta verilen yetkiye göre katlara gidişi ile sağlanmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Personelinizin katlara geçişi parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları kapsayacak şekilde “biyometrik tarama” sistemi ile sağlanmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Stajyerler vb. geçici personeliniz için farklı tipte kimlik kartı verilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.10. Güvenlik ile İlgili Talimatların Duyurulması

[ ] ا) Güvenlikle ilgili prensip ve talimatlar personele işe girişte bildirilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Güvenlikle ilgili prensip ve talimatlar tesisin görünür yerlerine asılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Güvenlikle ilgili prensip ve talimatlara ilişkin değişiklikler e-posta ya da yazı ile personele duyurulmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.11. Ziyaretçilerin Katlara Giriş Kontrolü

6.11.1. Ziyaretçilerin katlara girişlerinin kontrolüne ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Ziyaretçilerin kat arda hassas nitelikteki yerlere girişi kısıtlanmıştır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Ziyaretçilerin katlarda görünebilir ziyaretçi kimliği ile dolaşması zorunludur.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Ziyaretçiler katlarda ziyaretçi yeleği vb. ile dolaşması zorunludur.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.12. İzinsiz Girişlerin Tespiti ve Engellenmesi

6.12.1. Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere (depolama alanları, üretim alanları vb.) izinsiz girişleri engellemeye yönelik olarak aşağıdaki güvenlik tedbirlerinden hangisi/hangilerinin alındığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Personelin hassas yerlere giriş ve çıkışında üst araması el ile yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

ب) Personelin hassas yerlere giriş ve çıkışında metal detektör ile üst araması yapılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) Hangi unvandaki personelin nereye girebileceği konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere girişlerde güvenlik personeli bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere girişlerde kartlı giriş sistemi bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelerde kamera sistemi bulunmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] F) Giriş çıkışlar görevlendirilen personel tarafından kayıt edilmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] g) Eşyanın yer aldığı bina/alan/bölgelere girişlerde parmak izi, göz tarama, yüz tanıma gibi unsurları içeren biyometrik tarama sistemi kullanılmaktadır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.12.2. Tesislere yetkisiz girdiğinden şüphelenilen kişi ve araçların tespiti, ihbarı ve gerekli müdahalenin gerçekleştirilmesine yönelik olarak aşağıdakilerden hangisi/hangilerinin yapıldığını işaretleyiniz.

[ ] ا) Tesislere yetkisiz girdiğinden şüphelenilen kişi ve taşıtların ihbarı için telefon numarası/numaraları tahsis edilmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ب) Tesislere yetkisiz girdiğinden şüphelenilen kişi ve taşıtların ihbarı için bir telsiz hattı/hatları tahsis edilmiştir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ج) İhbar için tahsis edilen telefon numaraları / telsiz kanalları, tesisin çeşitli yerlerinde afiş/panolarla duyurulmuştur.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] ç) İhbar hatları/kanalları firmada görev yapan güvenlik birimine bağlıdır.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] d) Güvenlik birimi, alınan ihbarlar sonucu tespit edilen ihlallere mevcut bir usul çerçevesinde müdahale etmektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

[ ] e) Güvenlik birimi, alınan ihbarlar sonucu tespit edilen ihlallere müdahale sonrası gerekiyorsa kolluk kuvvetine haber vermektedir.

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

Sıra numarası:
Tesisi adı ve adresi:

6. TESİS GÜVENLİĞİ

6.1. Sınır Güvenliği

6.1.1. Tesislerinizin dış sınırları aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile korunmaktadır işaretleyiniz.

[ ] ا) Duvar

[ ] ب) Demir parmaklık

[ ] ج) Tel örgü

[ ] ç) Jiletli tel örgü

[ ] d) Çit

Yazılı Usul Belgesi:
Sayfa no: Paragraf/Madde no:

6.1.2. Tesislerinizin dış sınırları aşağıdakilerden hangisi/hangileri ile izlenmektedir işaretleyiniz.

[ ] ا) Nöbetçi

[ ] ب) Nöbetçi/Kontr