[ad_1]

بيان : Serbest Bölgelerden atıkların yurt dışına ihracatı ve transit geçişinde ÇED uygunluk izni ile komisyonun uygun görüşü aranacağı durumlar hk.

T.C.
وزارة التجارة
المديرية العامة للجمارك

عدد :40216608-145

موضوع :Serbest Bölgelerden Yurt Dışına
Atık Gönderimi

03.01.2019 / 40402625
توزيع PLACE ل

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan 30.10.2018 مؤرخ 38382231 sayılı yazıda özetle;

Genel Müdürlükleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü arasında yapılan mütekabil yazışmalar neticesinde, serbest bölgelerde oluşan atıkların yurt dışına gönderilmesi işleminin çevrenin korunması ve uluslar arası yükümlülüklerimizin gözetilmesi yönüyle çevre mevzuatı açısından ihracat olarak değerlendirilmesi ve Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesi hükümlerinin uygulanması gerektiği; bununla birlikte Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 37 nci maddesinde serbest bölgeden Türkiye’ye atık çıkışlarında aranan komisyon kararının, yurt dışına atık gönderiminde de aranmasının uygun olacağı; bu doğrultuda Genel Müdürlüklerince Serbest Bölge Müdürlüklerine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine konuya ilişkin talimat verilmesi yönünde mutabık kalındığından bahisle;

Atık Yönetimi Yönetmeliği’nin “Atıkların ihracatı ve transit geçişi” başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında “tehlikeli atıkların, bertaraf edilebilmesi için gerekli teknik kapasiteye sahip tesislerin ülkemizde bulunmaması, atıkları ithalatçı ve transit devletin yetkili otoritesinin kabul etmesi, ihracata ilişkin iş ve işlemlerin tamamlanması durumunda sadece AB ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein’a ihraç edilebileceği”; ikinci fıkrasının (ب) bendinde, “tehlikesiz atıkların, AB ve/veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein’a ihracatında Çevre Bakanlığınca belge düzenlenmeyeceği, ihracat işlemi başlamadan Bakanlığa bilgi verileceği”, (ج) bendinde “tehlikesiz atıkların diğer ülkelere ihracatında ilgili ülkenin yetkili otoritesinden izin alınarak Bakanlığa başvuru yapılacağı, Bakanlıktan onay alınmaksızın ihracat işlemi yapılamayacağı”nın hüküm altına alındığı;

وفي هذا السياق،, Genel Müdürlüklerince iletilen talimat ile;

– Serbest bölgelerde oluşan atıkların yurt dışına gönderilmesi sırasında Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 37 nci maddesinin ve Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birlikte uygulanması,

– Yurtdışına atık göndermek isteyen firmaların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili mevzuatı uyarınca gerekli belgeleri Serbest Bölge Müdürlüğüne ibraz etmeleri,

– Serbest Bölge Müdürlüğü’nün, kullanıcının ibraz ettiği belgeleri, “Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği”nin 37 nci maddesi uyarınca toplanan komisyonun uygun görüşüne ilişkin tutanakla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim (ÇED) Genel Müdürlüğüne bir üst yazı ekinde iletmesi,

– Başvuru konusu atığın yurt dışına gönderilebileceğine dair ÇED Genel Müdürlüğü yazısı Serbest Bölge Müdürlüğüne ulaştıktan sonra, söz konusu atığın bölgeden çıkış işlemine ilişkin SBİF düzenlenmesi,

– AB veya OECD üyesi ülkeler ile Liechtenstein’e gönderilecek tehlikesiz atıklar için uygunluk yazısına gerek bulunmadığından, bu ülkelere gönderilecek tehlikesiz atıklar için ÇED Genel Müdürlüğü’ne belgeler gönderildikten sonra SBİF düzenlenmesi,

Hususlarında Serbest Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırıldığı ve konu hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bilgilendirildiği ifade edilerek Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerinin uygulama hakkında bilgilendirilmesi istenmektedir.

المعلومات والحاجة إلى إرضاء.

Halit HANOĞLU
باكان.
Genel Müdür Yardımcısı

توزيع:
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Gap Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne

[ad_2]