بيان : Serbest bölgelerden Türkiyeye yapılacak tamir ve bakım amaçlı ithalatlarda SBİF ile sözlü beyana tabi eşya hk

T.C.

وزارة التجارة

المديرية العامة للجمارك

عدد :41208501-107

موضوع :2016/16 Sayılı Genelge Kapsamı
Sözlü Beyana Tabi Eşya

11.07.2018 / 35751908

توزيع PLACE ل

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan 12/6/2018 tarihli ve E.62458 sayılı yazıda Genel Müdürlüklerine intikal eden yazılardan bahisle, bazı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerinin ilgili Serbest Bölge Müdürlüklerine, serbest bölgelerden Türkiye’ye tamir ve bakım amaçlı çıkışlar için 2016/16 sayılı Genelge kapsamında sözlü beyan formu ile işlem yapılırken Serbest Bölge İşlem Formu (SBİF) düzenlenmesi uygulamasına devam edilip edilmeyeceğini sordukları ifade edilerek, tamir ve bakım gibi durumlarda gerekli prosedürlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesini teminen tamir ve bakım konulu SBİF formlarının onayları için SBBUP programında öncelik verilmesine yönelik gerekli güncellemelerin yapıldığı, öte yandan Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerince serbest bölgelerden Türkiye’ye yapılacak tamir ve bakım amaçlı ithalatlarda SBİF aranmaya devam edilmesi, ancak haftasonu ve mesai saatleri dışında sözlü beyan formu ile işlem yapılmasını müteakip formun bir örneğinin sonradan SBİF düzenlenebilmesi için Serbest Bölge Müdürlüğüne iletilmesi hususu bildirilmektedir.

Mezkur yazının bir örneği ilişikte gönderilmekte olup, bilgi edinilmesi ve buna göre gereğini rica ederim.

مصطفى SILVER
باكان.
المدير العام

EKLER
1 الإعلانات النصية على سبيل المثال.

DISTRIBUTION
كل المديرية الجهوية للجمارك والتجارة

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

12.06.2018

عدد :90386059 - 299 – E.62458

موضوع :2016/16 sayılı Genelge

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA

(المديرية العامة للجمارك)

Bakanlıklarınca çıkarılan 2016/16 sayılı Genelgenin, 2018/9 sayılı Genelge ile değişik 1 inci maddesinde “Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşında kayıtlı eşyanın tamir ve bakım amacıyla dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithal edilmek istenmesi halinde, sözlü beyana tabi tutulması ve söz konusu sözlü beyan formunun tescilinin dahilde işleme izni hükmünde sayılarak, izne ilişkin tüm işlemlerin sözlü beyan formu üzerinden gerçekleştirilmesi” hükmü yer almaktadır.

Son dönemde Genel Müdürlüğümüze intikal eden yazılarda, bazı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerinin, ilgili Serbest Bölge Müdürlüklerine, serbest bölgelerden Türkiye’ye tamir ve bakım amaçlı çıkışlar için mezkur Genelge kapsamında “sözlü beyan formu” ile işlem yapılırken Serbest Bölge İşlem Formu (SBİF) düzenlenmesi uygulamasına devam edilip edilmeyeceğini sordukları, bazılarının ise tamir ve bakım amaçlı çıkışlarda SBİF aramayabileceklerini ifade ettikleri bildirilmektedir.

Malumları olduğu üzere, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 8 inci maddesine 6772 sayılı Kanunla eklenen fıkra “Serbest bölgelerde faaliyette bulunan işletmelerde yatırım amaçlı olarak kullanılan makine ve ekipmanın bakım onarım ihtiyaçlarının Türkiye’nin diğer yerlerinde karşılanması, bölge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdaların Türkiye’ye çıkarılması, Türkiye’nin diğer yerlerinde yapılacak film çekim faaliyetlerinde kullanılacak araç-gereç ve ekipmanın bölgeden geçici çıkışı ve benzeri özellik arz eden durumlarda vergi mükellefiyetine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, iş ve işlemlerin basitleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca müştereken belirlenir” hükmünü amirdir.

Aynı kanunun 7 nci maddesinin (ب) bendinde “yurt dışından bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1 ve bölgeden Türkiye’ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden binde 9 oranında, peşin olarak ödenecek ücretler” serbest bölge gelirleri arasında sayılmıştır.

Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 27 nci maddesine göre ise “Kullanıcılar, bölgedeki faaliyetleri dolayısıyla yapılmasını istedikleri işlerle ilgili olarak Serbest Bölge İşlem Formunu doldurarak Bölge Müdürlüğü’ne vermek ve Özel Hesaba ödenmesi gereken ücreti bölge gelirlerinin toplanması amacıyla açılmış olan özel hesabın bulunduğu bankalara ödemekle yükümlüdür”.

Yine mezkur yönetmeliğin 58 inci maddesine göre “Kullanıcıların defter ve belgelerinde kayıtlı demirbaş ve yatırım mallarının bakım-onarım gibi nedenlerle bölgeden Türkiye’ye geçici olarak çıkarılması sırasında bu malların defter ve belgelerde kayıtlı değerleri üzerinden binde 9 oranında teminat alınması gerekmektedir”. Dolayısıyla söz konusu binde 9 oranındaki teminatın takip ve tahsili SBİF formları vasıtasıyla gerçekleştiğinden tamir ve bakım amaçlı giriş ve çıkışların SBİF’e bağlanması zorunlu olup, Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri tarafından sözlü beyan formunun yanı sıra SBİF’in de aranması kamu gelirinin güvence altına alınması açısından önem arz etmektedir.

من الطرف الاخر, serbest bölgelere giren ve serbest bölgelerden çıkan her türlü malın kaydını tutmak üzere tasarlanan Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP), SBİF formlarından derlenen verilerle çalıştığından serbest bölge içi veya dışı her türlü mal hareketinde SBİF düzenlenmektedir. Ancak, serbest bölge kullanıcısı firmaların üretimlerini sürdürebilmeleri için aciliyet iktiza eden tamir ve bakım gibi durumlarda gerekli prosedürlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesini teminen, tamir ve bakım konulu SBİF formlarının onayları için SBBUP programında öncelik verilmesine yönelik gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

Yukarıda maruz hususlar ve mezkur mevzuat hükümleri çerçevesinde Serbest Bölge Gümrük Müdürlüklerinin “serbest bölgelerden Türkiye’ye yapılacak tamir ve bakım amaçlı ithalatlarda SBİF aranmaya devam edilmesi, ancak hafta sonu ve mesai saatleri dışında sözlü beyan formu ile işlem yapılmasını müteakip formun bir örneğinin sonradan SBİF düzenlenebilmesi için Serbest Bölge Müdürlüğüne iletilmesi” şeklinde talimatlandırılmaları ve mezkur Genelgenin bu çerçevede güncellenmesi hususunda gereğini arz ederim.

Emel EMİRLİOĞLU
باكان.
المدير العام V.