[ad_1]

بيان : İran İslam Cumhuriyeti menşeli 7004, 7005 و 7006 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan düz cam ithalatında üç yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

عدد من القرارات: 452

Ekli “İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Düz Cam İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 مؤرخ 1567 القانون رقم 1 بوصة, 14/5/1964 مؤرخ 474 القانون رقم 2 عشر, 6/5/1986 مؤرخ 3283 القانون رقم 2 عشر, 27/10/1999 مؤرخ 4458 القانون رقم 16 عشر, 22 الثالث و 55 inci maddeleri, 2/2/1984 مؤرخ 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 مؤرخ 4067 وقد تقرر وفقا لأحكام القانون رقم..

10 Aralık 2018

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ DÜZ CAM İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam

مادة 1- (1) هذا القرار, 28/9/2018 مؤرخ 30549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (لا: 2018/5) ile başlatılan ve 10/5/2004 مؤرخ 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ile 8/6/2004 مؤرخ 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde İran İslam Cumhuriyeti menşeli eşya hakkında yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemi kararına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

مادة 2- (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve tanımı belirtilen eşyamn ithalatında üç yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

(2) Ek mali yükümlülük aşağıda gösterildiği şekilde tahsil edilir.

GTP Eşyanın Tanımı Menşe Ülke Ek Mali Yükümlülük
12/12/2018-
11/12/2019
12/12/2019-11/12/2020 12/12/2020-11/12/2021
70.04 Çekme ve üfleme cam (plaka halinde), absorblayıcı(emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş) İran İslam Cumhuriyeti 48 ABD Doları/Ton 46 ABD Doları/Ton 44 ABD Doları/Ton
70.05 Float cam ve yüzeyi taşlanmış veya parlatılmış cam (plakalar halinde) absorblayıcı (emici) veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş
70.06 70.03, 70.04 veya 70.05
Pozisyonlarındaki camların bombelendirilmiş, kenar işlemeli, aşındırılmış, delinmiş, emaye baskı uygulanmış veya başka şekilde işlenmiş, fakat diğer malzemelerle çerçevelenmemiş veya donatılmamış olanlar

Ek mali yükümlülüğün tahsili

مادة 3- (1) التزامات مالية إضافية, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 21/7/1953 مؤرخ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Diğer mevzuat

مادة 4- (1) 27/10/1999 مؤرخ 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, المستحقة ل, اتهم ل, بالنظر الى الوراء ل, وتابع الإجراءات والأحكام المتعلقة شكل لربط ضمانات, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, الاستحقاق, جمع, عودة, ينطبق أيضا في المتابعة والاتصال المعاملات المضمونة.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2/2/1984 مؤرخ 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

قوة

مادة 5-
(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

تنفيذي

مادة 6- (1) ينفذ هذا القرار وزير التجارة..

[ad_2]