بيان : 2017/7 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ kapsamında , 7009.91 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan çerçevesiz cam aynaların İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında kota şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin uygulama süresinin 3 yıl süre ile uzatılmasına ve 03.07.2017-02.07.2018 dönemi için 2147 ton , 03.07.2018-02.07.2019 dönemi için 2211 ton , 03.07.2019-02.07.2020 dönemi için 2277 ton olarak uygulanmasına karar verilmişitr.

Ekonomi Bakanlığından:

Kapsam

مادة 1 - (1) Bu Tebliğ, 22/4/2017 مؤرخ 30046 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2017/3) ile başlatılan ve 10/5/2004 مؤرخ 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 مؤرخ 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.

Soruşturma

مادة 2 - (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.

Karar

مادة 3 - (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu 7009.91 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan ürünlerin İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında kota şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin uygulama süresinin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına ve kota miktarının aşağıda yer alan tablodaki gibi düzenlenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

GTP Tanımı Kota Miktarı (ton)
3/7/2017 - 2/7/2018 3/7/2018 - 2/7/2019 3/7/2019 - 2/7/2020
7009.91 Çerçevesiz cam aynalar 2.147 2.211 2.277

قوة

مادة 4 - (1) Bu Tebliğ 3/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

تنفيذي

مادة 5 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.