بيان : İthalat Rejimi Kararı II sayılı listede yer alan ve Karar eki tabloda bildirilen 5205.31 ila 5205.48 و 5206.31 ila 5206.45 tarifelerinde sınıflandırılan pamuk iplikleri (balıkağı ipliği hariç) ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

عدد من القرارات: 1475

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 القانون رقم 1 بوصة, 474 القانون رقم 2 عشر, 3283 القانون رقم 2 عشر, 4458 القانون رقم 16 عشر, 22 الثالث و 55 المادة مع 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

21 Ağustos 2019

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

مادة 1- (1) 20/12/1995 مؤرخ 95/7606 مرقمة Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

مادة 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 مؤرخ 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

مادة 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke gruplan İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklannda yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

مادة 4 -(1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) ليتم شحنها إلى تركيا قبل تاريخ نشر هذا القرار يتكون من وثيقة النقل التي تنظم تركيب البضاعة من تاريخ نشر هذا القرار على أقصى تقدير 45 في إطار اليوم تسجيل التشريعات الجمركية أو حالة البيانات الجمركية للإعلان ملخص استيراد, هذا القرار لا تنطبق.

مادة 5 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 6 - (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TABLO

G.T.İ.P İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )*
1 2 3 4 5 9
6 7 8
5205.31.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5205.31.00.90.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5205.32.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5205.32.00.90.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5205.33.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5205.33.00.90.00 0 0 0 0 8 8 8 8
5205.34.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5205.34.00.90.00 0 0 0 0 8 8 8 8
5205.35.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5205.35.00.90.00 0 0 0 0 8 8 8 8
5205.41.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5205.41.00.90.00 0 0 0 0 8 8 8 8
5205.42.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5205.42.00.90.00 0 0 0 0 8 8 8 8
5205.43.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5205.43.00.90.00 0 0 0 0 8 8 8 8
5205.44.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5205.44.00.90.00 0 0 0 0 8 8 8 8
5205.46.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5205.46.00.90.00 0 0 0 0 8 8 8 8
5205.47.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5205.47.00.90.00 0 0 0 0 8 8 8 8
5205.48.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5205.48.00.90.00 0 0 0 0 8 8 8 8
5206.31.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5206.31.00.90.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5206.32.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5206.32.00.90.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5206.33.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5206.33.00.90.00 0 0 0 0 8 8 8 8
5206.34.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5206.34.00.90.00 0 0 0 0 8 8 8 8
5206.35.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5206.35.00.90.00 0 0 0 0 8 8 8 8
5206.41.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5206.41.00.90.00 0 0 0 0 8 8 8 8
5206.42.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5206.42.00.90.00 0 0 0 0 8 8 8 8
5206.43.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5206.43.00.90.00 0 0 0 0 8 8 8 8
5206.44.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5206.44.00.90.00 0 0 0 0 8 8 8 8
5206.45.00.20.00 0 0 0 0 5 5 5 5
5206.45.00.90.00 0 0 0 0 8 8 8 8
* 1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları; 2: Güney Kore; 3: Malezya; 4: Singapur 5: Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 6: En Az Gelişmiş Ülkeler; 7: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 8: Gelişme Yolundaki Ülkeler; 9: Diğer Ülkeler