[ad_1]

بيان : 8427 tarifesi altında sınıflandırılan forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları (mekanik kaldırma platformlu yük arabaları hariç) ithalatında ilave gümrük vergisi alınır. (Yürürlük Tarihi: 25.01.2020)

عدد من القرارات: 1822

بدء العمل بالقرار المكمل لقرار نظام الاستيراد المرفق; 1567 القانون رقم 1 بوصة, 474 القانون رقم 2 عشر, 3283 القانون رقم 2 عشر, 4458 القانون رقم 16 عشر, 22 الثالث و 55 المادة مع 2976 وقد تقرر وفقا لأحكام القانون رقم..

11 Aralık 2019

قرار إضافي بشأن قرار نظام الاستيراد

مادة 1- (1) 20/12/1995 مؤرخ 95/7606 مرقمة Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

مادة 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 مؤرخ 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) ilave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

مادة 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Karan eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke gruplan İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplandır, İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

مادة 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

مادة 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinden 45 ساري المفعول بعد أيام.

مادة 6- (1) ينفذ هذا القرار وزير التجارة..

TABLO

G.T.İ.P. İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)*
1 2 3 4 5 9
6 7 8
8427.10.10.00.00 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
8427.10.90.00.00 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
8427.20.11.00.00 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
8427.20.19.00.00 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
8427.20.90.00.00 0 0 0 0 6,5 6,5 6,5 6,5
8427.90.00.90.00 0 0 0 0 6 6 6 6
* 1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları; 2: Güney Kore, 3: Malezya, 4: Singapur, 5:Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu, 6: En Az Gelişmiş Ülkeler, 7: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 8: Gelişme Yolundaki Ülkeler, 9: Diğer Ülkeler.

[ad_2]