[ad_1]

بيان : 20/12/1995 مؤرخ 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan listeler ve ekler yürürlükten kaldırılmış, aynı Karara I, II, III, رابعا, V ve VI sayılı listeler ile (A:1), (A:2), (A:3), (A:4), (A:5), (A:6), (A:7) و (A:8) ilave edilmiştir. (Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ), En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ), Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (ÖTDÜ, sektör listesi, Bileşim Tablosu (Meursing Tablosu), tarım payı)

عدد من القرارات: 517

بدء العمل بالقرار المكمل لقرار نظام الاستيراد المرفق; 20/2/1930 مؤرخ 1567 القانون رقم 1 بوصة, 14/5/1964 مؤرخ 474 القانون رقم 2 عشر, 6/5/1986 مؤرخ 3283 القانون رقم 2 عشر, 27/10/1999 مؤرخ 4458 القانون رقم 16 عشر, 22 الثالث و 55 المادة مع 2/2/1984 مؤرخ 2976 وقد تقرر وفقا لأحكام القانون رقم..

27 Aralık 2018

قرار إضافي بشأن قرار نظام الاستيراد

مادة 1- (1) 20/12/1995 مؤرخ 95/7606 مرقمة Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan listeler ve ekler, değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış; aynı Karara I, II, III, رابعا, V ve VI sayılı listeler ile (A:1), (A:2), (A:3), (A:4), (A:5), (A:6), (A:7) و (A:8) ilave edilmiştir.

مادة 2- (1) İlave gümrük vergisi alınmasına yönelik İthalat Rejimi Kararı’na Ek Kararların uygulanmasına devam edilir.

مادة 3- (1) Bu Karar kapsamında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinden daha yüksek oranda gümrük vergisi uygulanan eşyanın, serbest bölgelere gelerek veya Dâhilde İşleme Rejimi ya da Antrepo Rejimi kapsamında ülkemize gelerek Avrupa Birliği’ne ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesindeki gümrük vergisi oranları tatbik edilir.

مادة 4- (1) 4/1/2002 مؤرخ 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2 nci maddesinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılacak ithalata ilişkin gümrük beyannamesinin tescilinde Ticaret Bakanlığının (المديرية العامة للالواردات) izni aranır.

مادة 5- (1) İlgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ile istisnai hükümler saklı kalmak kaydıyla, 4 üncü madde kapsamında verilen izinler, diğer mevzuat kapsamında alınması gereken izin ve belgelerin yerine geçmez.

مادة 6- (1) Dördüncü maddede belirtilen hususlara ilişkin muafiyetler, istisnalar, usul ve esaslar Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanacak Tebliğler ile belirlenir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Karar ile gümrük vergisi yükselen eşya için, bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranları uygulanır.

(2) Birinci fıkra çerçevesinde özet beyanı verilmiş eşyanın anılan fıkra hükümlerinden faydalanabilmesi için serbest dolaşıma giriş beyannamesinin 31/3/2019 (bu tarih dahil) tarihine kadar tescil edilmiş olması gerekir.

مادة 7- (1) هذا القرار 1/1/2019 ساري المفعول على.

مادة 8- (1) ينفذ هذا القرار وزير التجارة..

[ad_2]