بيان : 2017/4 sayılı İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Menşe belgesi ve gümrük işlemleri başlıklı 2 nci maddesinde; İlave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde sadece serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalinde AB veya Türk menşeli olduğunu gösteren İhracatçı Beyanı, ithalatçı tarafından gümrük idaresine ibrazı halinde ilave gümrük vergisi alınmayacağı; Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanının yanısıra uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde de İhracatçı Beyanı aranmayacağı ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

Ekonomi Bakanlığından:

مادة 1 - 30/12/2017 مؤرخ 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (واردات: 2017/4)’in 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) İlave gümrük vergisi kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında Avrupa Birliği veya Türk menşeli olduğunu gösteren bir örneği ekte yer alan “İhracatçı Beyanı”, ithalatçı tarafından gümrük beyannamesinin ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Gümrük beyannamesi ekinde gümrük idaresine menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı veya uzun dönem tedarikçi beyanı ibraz edilmesi halinde “İhracatçı Beyanı” aranmaz.”

مادة 2 - Bu Tebliğ 28/2/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.