[ad_1]

بيان : Doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.

من وزارة الاقتصاد:

الغرض والنطاق

مادة 1 - (1) الغرض من هذا الاتصال, 20/11/2017 مؤرخ 2017/11024 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ve yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtımı, yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

راحة

مادة 2 - (1) هذا الإخطار, Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 مؤرخ 2010/339 وفرض قرار مجلس الوزراء بتاريخ الواردات الحصص، وقد تم إدارة التخصيص تعرفة أعد بناء على قرار.

إجراءات تطبيق التعرفة توزيع الحصص والمبادئ

مادة 3 - (1) وفقا لقرار بشأن حصص استيراد المنتجات الصناعية التعريفة الجمركية لبعض من التنفيذ, 3806.10 gümrük tarife pozisyonlu (GTP) yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ithalatında açılan 40.000 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı ile 3815.90.10 veya 3815.90.90 GTP’li yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatında açılan 450 tonluk tarife kontenjanının dağıtımı talep toplama yöntemiyle yapılır.

(2) Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurular, ithalatçıların bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, وزارة الاقتصاد (وزارة) الموقع (www.ekonomi.gov.tr) تقع في الجزء السفلي من التوقيع الالكتروني التطبيق "مقدمة لE-التوقيع التطبيق" في قسم "عمليات استيراد" تتم مع التوقيعات الإلكترونية.

(3) ويجوز للشركة أن تتقدم بطلب نيابة عن صاحب التوقيع الالكتروني للشخص من خلال هذا البيان تغطيها, 27/12/2017 مؤرخ 30283 رقم نظام الطلب الالكتروني البيان الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ عمليات الاستيراد (بلاغ رقم: 2017/3) يتكون الإطار.

(4) الطلبات المقدمة في نطاق هذا البيان, المحدد في الفقرة الثانية "عمليات استيراد" صفحة "إجراءات التطبيق" تحت عنوان رئيسي "وصول التطبيق" الشاشة كما في شهادة نوع "TPS-0955-رخصة استيراد (METAL-CHEMICAL)", ورقة / ورقة محددة، هذا القرار. Başvuru Formunun elektronik olarak doldurulup Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmesinden sonra yetkili kullanıcı tarafından elektronik imza atılması suretiyle başvuru tamamlanır.

(5) التقدم بطلب للحصول شركة السلع المتعددة والمطلوبة لتقديم طلب منفصل لكل البضائع.

(6) Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, fiziksel başvurular da yapılabilir. Bu durumda Ek-1’de yer alan başvuru formu kullanılır.

توزيع

مادة 4 - (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve önceki yıllarda kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

İthal lisansının düzenlenmesi, واستخدام الإشعارات

مادة 5 - (1) حصص التعريفة الجمركية أن يكون جعلت ضمن نطاق تراخيص الاستيراد التي عقدها مكتب وزارة الواردات الجمركية فيما يخص تسجيل البيان الجمركي.

(2) هذا البيان على المبادئ والإجراءات في إطار مخصصات حصص التعريفة الجمركية الصادر باسم تصدر تراخيص الاستيراد من قبل وزارة مقدم الطلب بإعلام الإلكترونية نموذج الطلب وعناوين البريد الإلكتروني الموجودة. Bildirimde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (نظام النافذة الواحدة) معطى 23 يقع عدد من رقم وثيقة عن وثيقة تاريخية. تمت كتابة التطبيق أيضا لا يتم التبليغ.

(3) تقع في وثيقة الإشعار رقم المستند وتاريخ الإعلان المطلوب 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir. İthal lisansının fiziksel olarak düzenlenmesi halinde, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur.

مدة رخصة الاستيراد

مادة 6 - (1) تراخيص استيراد ليتم تحريرها 31/12/2018 حتى الآن (بما في ذلك هذا التاريخ) صالح. Süresi biten ithal lisansları kapsamı eşyanın 1/1/2019 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesinin yapıldığının Bakanlığa yapılacak bir başvuru ile tevsik edilmesi halinde ithal lisanslarının süresi 15/2/2019 حتى الآن (15/2/2019 dâhil) uzatılır.

نقل ترخيص المستوردة

مادة 7 - (1) الواردات بنسبة رخصة الاستيراد تغطيها, مطلوب حامل رخصة الاستيراد الذي ينبغي القيام به من قبل الشركة. تراخيص استيراد نقلها إلى أطراف ثالثة.

تراخيص استيراد المنقحة

مادة 8 - (1) على متطلبات ترخيص الاستيراد بالنسبة للحالة المسائل مسجلة, وزارة الاقتصاد (المديرية العامة للالواردات) resen değişiklik yapabilir. رخصة الاستيراد التي تحتفظ بها الشركة نيابة عن, إذا تطبيق بالمعلومات والوثائق المتصلة بالتغيرات طلب, ithal lisansına ilişkin revize talepleri Ekonomi Bakanlığınca (المديرية العامة للالواردات) خلص. التطبيق في السؤال, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

Uygulamaya ilişkin önlemler

مادة 9 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. وزارة, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Yetki

مادة 10 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Ekonomi Bakanlığı (المديرية العامة للالواردات) yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

مادة 11 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 مؤرخ 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

مادة 12 - (1) 20/1/2017 مؤرخ 29954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalnız Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ ile 8/7/2017 مؤرخ 30118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalnız Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatından Kalan Tarife Kontenjanlarının Dağıtılması Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

قوة

مادة 13 - (1) يدخل هذا البيان حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره..

تنفيذي

مادة 14 - (1) يتولى وزير الاقتصاد تنفيذ أحكام هذا البيان..

EKLER

  • A 1 – ………. İTHALATINDA UYGULANAN TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İTHAL LİSANSI ALMAK İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ
  • A 2 BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Ek-1

……………………………………………………. İTHALATINDA UYGULANAN TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İTHAL LİSANSI ALMAK İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

Tarih…/…/……

EKONOMİ BAKANLIĞINA
(المديرية العامة للالواردات)

20/11/2017 مؤرخ 2017/11024 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar’a istinaden yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/2) kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır.

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı

Unvanı
İmza/Kaşe

İthalatçının firmanın;
Unvanı :
Vergi numarası :
Açık adresi :
Telefonu (dahili), faks numarası :
Web adresi :
E-posta adresi* :
İhracatçı firmanın unvanı, adresi :
G.T.İ.P. :
Madde ismi :
Ticari ismi :
Malın kullanılacağı yer :
Malın talep edilen miktarı :
Malın menşe ülkesi :
Malın sevk ülkesi :
Malın giriş yapacağı yetkili gümrük idaresi :

* Elektronik olarak düzenlenen ithal lisansları firmaların e-posta adreslerine iletilmekte olup, aktif olarak kullanılan e-posta adreslerinin bildirilmesi önem arz etmektedir.


Ek-2

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belge nüshalarının asılları ile uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.

1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu (Ek-1)

2- Noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (المديرية العامة للالواردات) نسخة مصدقة (sadece kağıt ortamında başvuru için gereklidir)

3- Ticaret unvanı, إقرار كتابي من التجارة تسجيل رقم وتسجيل الاسم التجاري مكتب التسجيل (بيان الشركة 1/10/2003 tarihinden önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmış ise şirket sözleşmesinin yer aldığı ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (المديرية العامة للالواردات) وافق على سبيل المثال, sonradan unvan veya adres değişikliği yapılması halinde mevcut duruma ilişkin ticaret sicil gazetesinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (المديرية العامة للالواردات) نسخة مصدقة

4- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar

5-Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan özel tanımlı eşyadan ithalat yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2015, 2016 و 2017 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu

Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu

Yalnızca ……………….. gümrük tarife istatistik pozisyonundan (GTP) kapsamı “ ……………………… (3 üncü madde birinci fıkrada yer alan söz konusu GTP’ye ait özel tanım) …………………………….. ” tanımlı maddenin ithalat miktarını gösterir.

Firma Unvanı:
Firma Vergi No:
تسلسل رقم Beyanname Miktar (عدد) Fatura
Sayısı Tarihi Numarası Tarihi
TOPLAM MİKTAR:

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvanı ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir).

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN
ADI SOYADI

[ad_2]