[ad_1]

بيان : 1002 قبل القرار 5903.10.90.90.00, 5903.20.90.90.00, 5903.90.99.90.00 تقع فقط النسيج impertex في التعرفة , ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.

Ticaret Bakanlığından:

الغرض والنطاق

مادة 1 - (1) الغرض من هذا الاتصال, 18/4/2019 مؤرخ 1002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde yer alan tabloda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) ve tanımları gösterilen eşyanın ithalatında açılan tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

راحة

مادة 2 - (1) هذا الإخطار, 18/4/2019 مؤرخ 1002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 مؤرخ 2010/339 وفرض قرار مجلس الوزراء بتاريخ الواردات الحصص، وقد تم إدارة التخصيص تعرفة أعد بناء على قرار.

إجراءات تطبيق التعرفة توزيع الحصص والمبادئ

مادة 3 - (1) 18/4/2019 مؤرخ 1002 sayılı Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, aşağıdaki tabloda G.T.İ.P ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşılarında gösterilen miktarlarda açılan tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu eşyayı üretiminde girdi olarak kullanan sanayicilere, ويتم طريقة تسجيل طلبات الشراء مع.

G.T.İ.P Eşyanın Tanımı Birim Miktar İlave Gümrük Vergisi (%)
5903.10.90.90.00 آحرون (Yalnızca İmpertex Kumaş) م2 30.000.000 0
5903.20.90.90.00 آحرون (Yalnızca İmpertex Kumaş) 0
5903.90.99.90.00 آحرون (Yalnızca İmpertex Kumaş) 0

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on beş iş günü içerisinde, Ek-1’de yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgeleri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ticaret Bakanlığına (المديرية العامة للالواردات) müracaat etmeleri zorunlu olup, başvuruların değerlendirilmesinde, Ticaret Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt numarası esas alınacaktır.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ticaret Bakanlığınca (المديرية العامة للالواردات) Ek-1’de yer alan başvuru formu ile Ek-2’de yer alan başvuruya eklenmesi gereken belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

توزيع

مادة 4 - (1) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda taleplerin tam olarak karşılanması esastır.

(2) Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, üretim faaliyeti, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

İthal lisansının düzenlenmesi, واستخدام الإشعارات

مادة 5 - (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalatta Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansı, gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır.

(2) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tarife kontenjanı tahsisatı yapılan başvuru sahibi adına ithal lisansı Bakanlıkça elektronik olarak düzenlenir ve başvuru formunda yer alan e-posta adresine bildirilir. Bildirimde Ticaret Bakanlığınca elektronik ortamda (نظام النافذة الواحدة) معطى 23 يقع عدد من رقم وثيقة عن وثيقة تاريخية. تمت كتابة التطبيق أيضا لا يتم التبليغ.

(3) تقع في وثيقة الإشعار رقم المستند وتاريخ الإعلان المطلوب 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

(4) Başvuru sahibinin gümrük idaresinde kaydının olmaması nedeniyle, ithal lisansının Tek Pencere Sisteminde kaydının onaylanamaması durumunda, başvuru formunda yer alan e-posta adresine İthalat Genel Müdürlüğünce bildirimde bulunulur. Yapılan bildirim üzerine ithalatçı tarafından 5 (beş) iş günü içinde gümrük sistemine kayıt yaptırılarak Bakanlığa bilgi verilir. Aksi takdirde, yapılmış olan başvuru geçersiz sayılır.

(5) Tarife kontenjanı konusu eşya ancak ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girebilir.

مدة رخصة الاستيراد

مادة 6 - (1) تراخيص استيراد ليتم تحريرها 31/12/2019 حتى الآن (بما في ذلك هذا التاريخ) صالح.

نقل ترخيص المستوردة

مادة 7 - (1) الواردات بنسبة رخصة الاستيراد تغطيها, مطلوب حامل رخصة الاستيراد الذي ينبغي القيام به من قبل الشركة. تراخيص استيراد نقلها إلى أطراف ثالثة.

تراخيص استيراد المنقحة

مادة 8 - (1) على متطلبات ترخيص الاستيراد بالنسبة للحالة المسائل مسجلة, وزارة (المديرية العامة للالواردات) بحكم منصبه إجراء تغييرات. رخصة الاستيراد التي تحتفظ بها الشركة نيابة عن, إذا تطبيق بالمعلومات والوثائق المتصلة بالتغيرات طلب, طلب المنقحة بشأن تراخيص الاستيراد من قبل وزارة (المديرية العامة للالواردات) خلص. التطبيق في السؤال, adına ithal lisansı düzenlenmiş olan firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından yapılması gerekmektedir.

(2) İthal lisansının miktarının artırılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

Uygulamaya ilişkin önlemler

مادة 9 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan beyanın doğruluğuyla ve ithal mallarla ilgili incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya Bakanlık yetkilidir. Başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık olduğu durumlarda söz konusu tutarsızlık başvuru sahibi tarafından giderilinceye kadar talep karşılanmaz. وزارة, gerekli görmesi halinde, elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgelerin asılları ile ilave bilgi ve belge isteyebilir.

Yetki

مادة 10 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya, düzenleme yapmaya, gerekli durumlarda inceleme yapma veya yaptırmaya Bakanlık (المديرية العامة للالواردات) yetkilidir.

Hüküm bulunmayan haller

مادة 11 - (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, 20/12/1995 مؤرخ 95/7606 صدر بقرار مجلس الوزراء رقم İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

قوة

مادة 12 - (1) يدخل هذا البيان حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ نشره..

تنفيذي

مادة 13 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

Tarih…/…/….

وزارة التجارة

(المديرية العامة للالواردات)

18/4/2019 مؤرخ 1002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Bazı Tekstil Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara istinaden yayımlanan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم:2019/4)” kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

Bakanlığınızca talep edilen bilgi ve belgeler tam ve eksiksiz olarak ekte sunulmaktadır.

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı

Unvanı

İmza/Kaşe

İthalatçının firmanın;

Unvanı :

Vergi numarası :

Açık adresi :

Telefonu (dahili), faks numarası :

Web adresi :

E-posta adresi* :

İhracatçı firmanın unvanı, adresi :

G.T.İ.P. :

Madde ismi :

Ticari ismi :

Malın kullanılacağı yer :

Malın talep edilen miktarı :

Malın menşe ülkesi :

Malın sevk ülkesi :

Malın giriş yapacağı yetkili gümrük idaresi :

*Elektronik olarak düzenlenen ithal lisansları firmaların e-posta adreslerine iletilmekte olup, aktif olarak kullanılan e-posta adreslerinin bildirilmesi önem arz etmektedir.

Ek2

BAŞVURUYA EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belge nüshalarının asılları ile uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.

1- Başvuru sahibi firmayı temsil ve ilzama yetkili temsilci veya temsilciler tarafından imzalanmış Başvuru Formu (Ek-1).

2- Noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya Ticaret Bakanlığınca (المديرية العامة للالواردات) نسخة مصدقة.

3- Ticaret unvanı, إقرار كتابي من التجارة تسجيل رقم وتسجيل الاسم التجاري مكتب التسجيل (بيان الشركة 01.10.2003 قبل تاريخ الشركة الأصلية التي نشرت في الجريدة السجل التجاري من تركيا يأخذ مكان السجل التجاري من العقود أو وزارة التجارة (المديرية العامة للالواردات) وافق على سبيل المثال, العنوان الأصلي من الجريدة التجارة في وقت لاحق من الوضع أو عنوان التغييرات الحالية أو إذا فعلت من قبل وزارة التجارة (المديرية العامة للالواردات) نسخة مصدقة).

4- Üretimde hammadde olarak kullanılan eşyanın miktarını ayrıntılı olarak içeren ve başvuruda bulunan firma adına düzenlenmiş geçerli kapasite raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti.

5- İthal lisansı kapsamında ithalatı yapılacak mala ilişkin proforma fatura/faturalar.

[ad_2]