[ad_1]

T.C.

الجمارك والتجارة وزارة

المديرية العامة للجمارك

عدد :85593407-156.02

موضوع : KDV Kanunu 13(I) Maddesinin Uygulanması

11.08.2017 / 27248142

توزيع PLACE ل

فائدة :13.01.2017 مؤرخ 85593407-156.02/00021808596 رسالتنا المؤرخة.

İlgide kayıtlı yazımızda 3065 sayılı KDV Kanununun 13/ı maddesi kapsamındaki eşyanın ithalatında uygulanması gereken işlemlerle ilgili olarak Maliye Bakanlığından alınan 10.01.2017 مؤرخ 2801 sayılı yazıdan bahisle; 3065 sayılı KDV Kanununun 13/ı maddesi kapsamındaki eşyaya uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranları ile bu ürünlerin KDV istisnası kapsamında olup olmadığına ilişkin tablonun yazıları ekinde gönderildiği; في هذا السياق, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listenin 19 uncu sırası ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/ı maddesinde ismen sayılan [örneğin tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, yemlik lahana vb] ürünlerin kullanım yerine/amacına bakılmaksızın istisna kapsamında mütalaa edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığından alınan 10.08.2017 مؤرخ 99698 رقم المادة, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 23 üncü faslının “Genel Açıklamalar” bölümünde; “Bu fasıl, hazır gıda sanayiinde kullanılan bitkisel maddelerden arta kalan değişik kalıntı ve döküntüleri ve aynı zamanda hayvansal menşeli bazı ürünleri kapsamaktadır. Bu ürünlerin bazıları insan tüketimi için uygun olmasına rağmen esas kullanımları (tek başlarına veya diğer maddelerle karıştırılarak) hayvan beslenmesidir.

Bazıları ise (şarap tortusu, ham tartar ve yağlı tohum küspeleri gibi) sanayide de kullanılmaktadır.”

Aynı İzahnamenin 23.01 bölümünde ise “Bu pozisyondaki unlar, kaba unlar ve pelletler esas olarak hayvan beslenmesinde kullanılır, fakat diğer amaçlarla da kullanılabilir, (örneğin; gübre olarak).” açıklamaları na yer verildiği;

من الطرف الاخر, 6663 sayılı Kanunla 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 من هذه المادة 1 numaralı fıkrasına eklenen (ı) bendinin gerekçesinde; “Maddeyle tarım ve hayvancılık sektörünün önemli girdilerinden olan gübre ve yem teslimleri istisna kapsamına alınarak; tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyette bulunan üreticilerin üzerindeki vergi yükünün ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi, üreticilerin bu şekilde teşvik edilerek tarımsal ve hayvansal üretimin artırılması ve tarımsal ve hayvansal ürün ihracatının artırılarak, ithalatın azaltılması amaçlanmaktadır.” ifadesine yer verildiği;

في هذا الصدد, söz konusu eşyaların gerek yurt içi tesliminden ve gerekse ithalinden sonra kısmen de olsa tarımsal amaç dışında kullanılabilmesinin mümkün olduğu, dolayısıyla, TGTC’nin 23 üncü faslında yer alan yemlerin tarımsal amaç dışında (örneğin sanayi, tıp, eczacılık, kozmetik v.b. gibi) kullanmak üzere satın alanlara teslim edilmesi durumunda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 من هذه المادة 1 numaralı fıkrasının (ı) bendinde yer alan istisnadan yararlanılmasının mümkün olmadığı;

Buna göre, bu kapsamdaki ürünlerin tarımsal amaç dışında kullanılmayacağına dair ithalatçı firmadan bir dilekçe alınması ve bu dilekçenin bir örneğinin mükellefin KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine gönderilmesi kaydıyla bahse konu istisna kapsamında ithaline izin verilmesinde yasal açıdan bir sakınca olmadığı;

Belirtilmektedir.

المعلومات والحاجة إلى إرضاء.

Erkan ERTÜRK
باكان.
Daire Başkanı

[ad_2]