[ad_1]

بيان : 3907.69.00.00.00 tarifesinde sınıflandırılan Polietilen Tereftalatın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 2 (iki) yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar (عدد من القرارات: 258)

عدد من القرارات: 262

Ekli “Kore Cumhuriyeti Menşeli Polietilen Tereftalat İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 20/2/1930 مؤرخ 1567 القانون رقم 1 بوصة, 14/5/1964 مؤرخ 474 القانون رقم 2 عشر, 6/5/1986 مؤرخ 3283 القانون رقم 2 عشر, 27/10/1999 مؤرخ 4458 القانون رقم 16, 22 و 55 inci maddeleri ve 2/2/1984 مؤرخ 2976 sayılı Kanun hükümleri ile 26/1/1995 مؤرخ 4067 وقد تقرر وفقا لأحكام القانون رقم..

30 Ekim 2018

KORE CUMHURİYETİ MENŞELİ POLİETİLEN TEREFTALAT İTHALATINDAKORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam

مادة 1- (1) هذا القرار, 23/2/2018 مؤرخ 30341 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2018/1) ile başlatılan ve 10/5/2004 مؤرخ 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar, 8/6/2004 مؤرخ 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği ile 1/5/2013 tarihinde yürürlüğe giren ülkemiz ile Kore Cumhuriyeti arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde Kore Cumhuriyeti menşeli eşyaya yönelik yürütülen korunma önlemi soruşturması sonucunda alınan korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

مادة 2- (1) 3907.69.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan “Diğerleri” tanımlı eşyanın Kore Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 2 (iki) yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

G.T.İ.P. EŞYANIN TANIMI MENŞE ÜLKE EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK (CIF %)
3907.69.00.00.00 Diğerleri Kore Cumhuriyeti 1. Dönem* 2. Dönem*
% 6,5 %6

*Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.

Ek mali yükümlülüğün tahsili

مادة 3- (1) التزامات مالية إضافية, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

Diğer mevzuat

مادة 4- (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, المستحقة ل, اتهم ل, بالنظر الى الوراء ل, وتابع الإجراءات والأحكام المتعلقة شكل لربط ضمانات, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, الاستحقاق, جمع, عودة, ينطبق أيضا في المتابعة والاتصال المعاملات المضمونة.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

قوة

مادة 5 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

تنفيذي

مادة 6 -
(1) ينفذ هذا القرار وزير التجارة..

[ad_2]