بيان : 2017/10111 saylı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinde bildirilen öncelikli yatırım konularına Lisanslı Depoculuk Yatırımları ve Nükleer Enerji Santrali eklenmiş ve aynı Kararın Alt Bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar başlıklı 18. maddesine 2017/9917 sayılı Karar ile eklenen 4 ncü fıkranın geçerlik tarihi de 22.11.2016 olarak belirlenmişitr.

عدد من القرارات : 2017/10111

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; وزارة الاقتصاد 21/4/2017 مؤرخ 44943 كتابات رقم على, 14/5/1964 مؤرخ 474 القانون رقم 2 عشر, 25/10/1984 مؤرخ 3065 القانون رقم 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 مؤرخ 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü, 31/5/2006 مؤرخ 5510 sayılı Kanunun ek 2 عشر, 3/6/2011 مؤرخ 637 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11 inci ve 26 ncı maddeleri ile 13/6/2006 مؤرخ 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 24/4/2017 وقد وافقت على.

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

مادة 1- 15/6/2012 مؤرخ 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“r) Lisanslı depoculuk yatırımları,

الصورة) Nükleer enerji santrali yatırımları.”

مادة 2- 13/2/2017 مؤرخ 2017/9917 مرقمة Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – Bu Kararın 2 nci maddesi 22/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

مادة 3- Bu Kararın 2 nci maddesi 22/2/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 4- ينفذ هذا القرار من قبل وزير الاقتصاد.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
19/6/2012 28328
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
13/10/2012 28440
15/2/2013 28560
30/5/2013 28662
9/5/2014 28995
6/8/2014 29080
5/3/2015 29286
8/4/2015 29320
27/8/2015 29458
19/11/2015 29537
8/4/2016 29678
5/10/2016 29848
22/2/2017 29987