[ad_1]

بيان : Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

مادة 1 - 22/8/2009 مؤرخ 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin on birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

مادة 2 - Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “asaleten ve vekaleten” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

مادة 3 - Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Gündemin değiştirilmemesi kaydıyla nisabın yokluğu, azlığın talebi veya genel kurulun kararıyla yahut herhangi bir nedenle toplantının ertelenmesi halinde yapılacak toplantılar hukuken önceki toplantının devamı sayılır.”

مادة 4 - Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “asaleten ve vekaleten” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

مادة 5 - Aynı Yönetmeliğin 154 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “asaleten ve vekaleten” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

مادة 6 - Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) OSB’ler, OSB Üst Kuruluşu genel kurulunda, 145 inci maddede belirtildiği şekilde seçilen üyeler vasıtasıyla temsil edilir. Her temsilcinin bir oy hakkı vardır.”

مادة 7 - Aynı Yönetmeliğin 160 ıncı maddesinde yer alan “asaleten ve vekaleten” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

مادة 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 9 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi

Sayısı

22/8/2009 27327
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 12/8/2010 27670
2- 9/2/2011 27841
3- 4/8/2011 28015
4- 8/10/2011 28078
5- 8/8/2012 28378
6- 20/4/2013 28624
7- 6/3/2014 28933
8- 27/12/2014 29218
9- 18/11/2015 29536
10- 31/12/2016 29935 (3.Mükerrer)

[ad_2]