عدد من القرارات : 2017/10106

31/1/2017 مؤرخ 2017/9759 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/4/2017 مؤرخ 50162 كتابات رقم على, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci ve 29 uncu maddeleri ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesine göre, مجلس الوزراء 25/4/2017 وقد وافقت على.

25/4/2017 مؤرخة 2017/10106 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

مادة 1 - 31/1/2017 مؤرخ 2017/9759 sayılı Kararnamenin eki Kararın 5 inci maddesi ile 8 inci maddesinde yer alan “30/4/2017” ibareleri “30/9/2017” şeklinde değiştirilmiştir.

مادة 2 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.