[ad_1]

بيان : 3920.51.00.00.00 GTIP’te yer alan Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 12 milimetre ve altında olanlar) Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 12 milimetre üstünde) olanlar ürün için 15 Ekimden itibaren gözetim kıymet uygulaması başlıyor.

من وزارة الاقتصاد:

Kapsam

مادة 1 - (1) هذا الإخطار, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTIP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

GTIP Eşyanın Tanımı Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Kg*)
3920.51.00.00.00 Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 12 milimetre ve altında olanlar) 10
Poli(metil metakrilik)ten olanlar (kalınlığı 12 milimetre üstünde olanlar 6

* كلغ: Brüt Ağırlık

Gözetim uygulaması

مادة 2 - (1) Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (المديرية العامة للالواردات) düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilir. Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Elektronik ortamda düzenlenen Gözetim Belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

Başvuru

مادة 3 - (1) Gözetim Belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirilebilmesi için Ek-1’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu” ve Ek-2’de yer alan formlar ve belgelerin eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekir.

İnceleme

مادة 4 - (1) Bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen formlar ve belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi veya iletilen bilgi ve belgelerde çelişki tespit edilmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Yaptırım

مادة 5 - (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde Gözetim Belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

مادة 6 - (1) Gözetim Belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim Belgesi, 27/10/1999 مؤرخ 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymet, 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

مادة 7 - (1) 2/7/2015 مؤرخ 29404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (بلاغ رقم: 2015/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

قوة

مادة 8 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden 30 UNC يوم يدخل حيز التنفيذ.

تنفيذي

مادة 9 - (1) يتولى وزير الاقتصاد تنفيذ أحكام هذا البيان..
Ekler için tıklayınız.

[ad_2]