بيان : 2017 / 10345 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar kapsamında 2016/9548 sayılı Karar ile İlave Gümrük vergisine tabi 6601.99 pozisyonunda yer alan şemsiyeler ve bahçe şemsiyelerinde En az Gelişmiş Ülkeler için uygulanan İlave Gümrük Vergisi oranı %10 dan %20 ye çıkarılmış olup detaylara linkimizden ulaşabilirsiniz.

عدد من القرارات: 2017/10345

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; وزارة الاقتصاد 28/4/2017 مؤرخ 41523 كتابات رقم على, 20/2/1930 مؤرخ 1567 القانون رقم 1 بوصة, 14/5/1964 مؤرخ 474 القانون رقم 2 عشر, 6/5/1986 مؤرخ 3283 القانون رقم 2 عشر, 27/10/1999 مؤرخ 4458 القانون رقم 16 عشر, 22 الثالث و 55 المادة مع 2/2/1984 مؤرخ 2976 وفقا لأحكام القانون رقم, مجلس الوزراء 29/5/2017 وقد وافقت على.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

مادة 1- 21/11/2016 مؤرخ 2016/9548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ekli tabloda yer alan ve aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) belirtilen maddenin ismi ve ithalatında uygulanacak ilave gümrük vergisi oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.P. MADDE İSMİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)*
1 2 3 4 8
5 6 7
6601.99 Diğerleri 0 0 0 20 20 20 20
*İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları:
1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova 2: Güney Kore; 3: Malezya; 4: Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu, 5: En Az Gelişmiş Ülkeler, 6: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler, 7: Gelişme Yolundaki Ülkeler, 8: Diğer Ülkeler.

مادة 2- Aynı Kararın geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmiş veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmiş olması halinde, ilave gümrük vergisinin tahsilinde bu Karar hükümleri uygulanmaz.”

مادة 3- Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren 1 ay içerisinde başvurulması kaydıyla; 2 nci madde ile yapılan değişiklik kapsamına giren eşyaya ilişkin olarak tahsil edilmiş ilave gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç; gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yükümlüsüne iade olunur.

GEÇİCİ MADDE 1– Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan 1 inci madde kapsamındaki eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, ilave gümrük vergisinin tahsilinde bu Karardan önceki oranlar uygulanır.

مادة 4- Bu Kararın 2 nci maddesi 8/12/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

مادة 5- ينفذ هذا القرار من قبل وزير الاقتصاد.

Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
8/12/2016 29912