[ad_1]

بيان : 2018/1 و 2018/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yürütülen ithalat denetim faaliyetlerine ilişkin yayımlanmış olan GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/1), التعميم (MGMB-İTHALAT-2018/2), التعميم (MGMB-İTHALAT-2018/5) ve GENELGE (MGMB-İTHALAT-2018/6) değişiklik yapılmıştır.

T.C.
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı

عدد : 42569461-010.06.01.00-E.184820 10.05.2018

موضوع : İç Genelgeler-GENELGE (MGMB-
İTHALAT-2018/7)

التعميم
(MGMB-İTHALAT-2018/7)

فائدة :

ا) EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10.04.2018 مؤرخ -000-37551 sayılı Yazı

ب) EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12.04.2018 مؤرخ -000-38212 sayılı Yazı

ج) EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 27.04.2018 مؤرخ -000-44707 sayılı Yazı

ç) EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 30.04.2018 مؤرخ -000-45371 sayılı Yazı

d) EKONOMİ BAKANLIĞI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 03.05.2018 مؤرخ -000-46173 sayılı Yazı

1 و 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği kapsamında yürütülen ithalat denetim faaliyetlerine ilişkin yayımlanmış olan mer’i ithalat genelgeleri ile ilgili olarak:

1. التعميم (MGMB-İTHALAT-2018/1) ve GENELGE (MGMB-İTHALAT2018/2) “İlgilisince Düzenlenmeyen Belgeler” başlıklı 10.3’üncü maddesi tümüyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“İthalat denetimi kapsamında sunulan belgenin doğruluğundan şüphe edilmesi durumunda, belgenin doğruluğu belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sitesi üzerinden araştırılır. Bunun mümkün olmaması durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşla elektronik posta yoluyla temasa geçilerek belgenin doğruluğu teyit edilir. İlgili kuruluştan istenen bilginin 20 gün içerisinde gönderilmemesi durumunda denetim başvurusu mevcut bilgi ve belgeye göre sonuçlandırılır.

Bu şekilde belgenin doğru olmadığının anlaşılması halinde, belgenin yenilenmesi talep edilmez. Bunun yerine, ilgilisince düzenlenmeyen belge kapsamındaki testler, ürün numunesi üzerinden masrafları ithalatçı tarafından karşılanmak kaydıyla yurt içinde mer’i ithalat genelgeleri ve İthalat Uygunluk Değerlendirme Usul ve Esasları doğrultusunda Enstitümüz laboratuvarlarınca yapılır veya yaptırılır.

Test sonucunun uygun çıkması hâlinde başvuru olumlu sonuçlandırılır. Test sonuçlarının uygunsuz çıkması, ithalatçının testi kabul etmemesi veya ürünlerin test edilmesinin mümkün olmaması halinde denetim red ile sonuçlandırılır. Her sonuçta keyfiyet firmanın risk değerlendirmesinde dikkate alınmak üzere Bakanlığa bildirilebilmesini teminen Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığına iletilir.

Fiili denetime yönlendirilen ithalat denetimi başvurusu muhteviyatı ürünlere ilişkin denetim her bir kalem için ayrı ayrı yapılır. Kalemlerden birisi hakkında sunulan bilgi ve belgelerde herhangi bir tahrifat yapıldığının veya doğruluğundan şüphe duyulan bir işlem yapıldığının anlaşılması durumunda, yalnızca şüphe duyulan kalem veya kalemler için yukarıda yer alan hükümlere istinaden işlem yapılır, diğer kalem veya kalemlerin denetimi ilgili teknik mevzuatına uygunluk açısından tamamlanır.”

2. التعميم (MGMB-İTHALAT-2018/6) 2’nci maddesi iptal edilmiş olup; التعميم (MGMB-İTHALAT-2018/5) 1’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“TS 3034 kapsamı amortisörlerde; التعميم (MGMB-İTHALAT-2018/1) “10.8 Numune Alma” maddesi onuncu fıkrasında yapılan tanımlamalar geçerli olmakla beraber, numune alımında tür bilgisi (bağlantı türleri) dışındaki (sınıf, tip ve çeşit) hususlar dikkate alınacak, bağlantı türlerinin farklı olması denetimde numune alımını ve oluşacak partiyi etkilemeyecektir. Bu yönde alınan numuneler üzerinde yapılacak deneylerden olumlu sonuç alınması hâlinde oluşacak rapor; başvuruda aynı sınıf, tip, çeşit, üretici, marka ve menşei bilgilerine sahip diğer ürünler için de geçerli kabul edilecektir. Oluşacak raporlar, التعميم (MGMB-İTHALAT-2018/1) “18. EMSAL UYGULAMA” maddesi hükümlerine uygun olmak kaydıyla, müteakip ithalata konu ürünlerde tür bilgisi (bağlantı türü) dikkate alınmadan kullanılabilecektir.”

Buna göre, anılan türde ürünler için yapılacak deneylerde TS 3034 standardının 4.2.8 Çalışma (Ömür) maddesi kriterlerine yönelik Bakanlıkça daha önce bildirilen tekrar sayıları yerine standarttaki kriterler ve tekrar sayıları dikkate alınacaktır.

3. 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği kapsamında indirgenmiş testleri yapılmak üzere fiili denetime yönlendirilen ürünlerle beraber gelen adaptör vb. ekipman da teste tabi tutulacak ve test sonuçlarının olumlu olması durumunda, ürünlerle gelen anılan türdeki ekipmana dair AT/AB uygunluk beyanı ve/veya işaretleme bilgileri (CE işareti, marka ve model bilgisi dahil olmak üzere) aranmadan denetim sonuçlandırılacaktır. İthalatçı
tarafından ürünlerle beraber gelen adaptör vb. ekipmana da ayrıca test yapılmasının kabul edilmemesi veya teste tabi tutulan ana ürünler denetimde olumlu bulunurken anılan türdeki ekipmanların olumsuz sonuç alması durumunda yalnızca ana ürünlerin ithaline izin verilecektir. Uygulamaya ilişkin olarak QDMS’de yayımlanan 15.02.01.LS.04 sayılı “İthalat Uygunluk Değerlendirme Kısmi Deneyler Listesi” liste ile mer’i ithalat genelgelerinde açıklanan hüküm ve kurallar esas alınacaktır.

4. Ekonomi Bakanlığınca, 9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği kapsamında fiili denetime yönlendirilen ancak Tebliğ çerçevesinde denetlenmesi
hedeflenmeyen ürünlerin beraberinde yer alan adaptörlerin de denetlenmemesinin uygun bulunduğu bildirilmiştir. Buna göre, fiili denetime yönlendirilmiş ancak Tebliğ eki listede yer alan GTİP açıklamalarındaki parantez içi ifadelere göre denetimin kapsamı dışında olduğu değerlendirilen ürünlerin beraberinde yer alan adaptörler için GENELGE (MGMB- İTHALAT-2018/2) “12. YÖNETMELİKLERE/ÜRÜNLERE İLİŞKİN MÜNFERİT
ESASLAR” maddesi on beşinci fıkrası çerçevesinde denetim yapılmayacaktır.

Genelge’nin tüm personele duyurulması ve bu çerçevede gerekli önlemlerin alınması, Genelge’nin ilgililerce https://kaysis.gov.tr/ ile Enstitümüz internet sitesi ve QDMS üzerinde yayımlanması ve mevcut durumda denetimi ithalat birimlerinde veya laboratuvarlarda devam eden TAREKS başvurularında bu Genelge’nin uygulanması mümkün olan lehteki hükümlerinin uygulanması hususlarında gereğini rica ederim.

e-imzalı
Aykut KIRBAŞ
Genel Sekreter G.

توزيع :
Genel Sekreter Teknik Yardımcılığı
Genel Sekreter Yardımcılığı (Teknik)
Genel Sekreter İdari Yardımcılığı
Hukuk Müşavirliği
Ankara İthalat Koordinasyon Müdürlüğü
İstanbul Avrupa Yakası İthalat Müdürlüğü
İstanbul Anadolu Yakası İthalat Müdürlüğü
İzmir İthalat Müdürlüğü
Mersin İthalat Müdürlüğü
Tekirdağ İthalat Müdürlüğü
Adana Belgelendirme Müdürlüğü
Antalya Belgelendirme Müdürlüğü
Bursa Belgelendirme Müdürlüğü
Çorum Belgelendirme Müdürlüğü
Denizli Belgelendirme Müdürlüğü
Eskişehir Belgelendirme Müdürlüğü
Gaziantep Belgelendirme Müdürlüğü
Hatay Temsilciliği
Iğdır Temsilciliği
Kayseri Belgelendirme Müdürlüğü
Konya Belgelendirme Müdürlüğü
Malatya Belgelendirme Müdürlüğü
Sakarya Belgelendirme Müdürlüğü
Samsun Belgelendirme Müdürlüğü
Trabzon Belgelendirme Müdürlüğü
Van Belgelendirme Müdürlüğü

[ad_2]