[ad_1]

بيان : Gümrük Müdürlüklerinden (özellikle limanlarda) konteyner ve tank konteynerlere yüklenen yurt dışı menşeli malların taşıma evrakı, işaret, etiket, turuncu levha gibi eksiklikleri tespit edilmesi halinde; konteyner/tank konteyner levha ve işaretlemeleri için hem taşıyıcıya hem de göndericiye ayrı ayrı olmak üzere; göndericiye 1.000,-TL, taşıyıcıya 500,- TL ve taşıt üzerindeki işaretlerde de eksiklik tespit edilmesi durumunda taşıyıcıya ilave 500,-TL idari para cezası uygulanmaktadır.

TOBB

TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ

Tarih: 19.09.2017 14326

عدد: 0512/ FAKS

موضوع: Tehlikeli Madde Denetimleri hk.

………………………………………………

GENEL SEKRETERLİĞİNE

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğünden alınan 24.08.2017 tarihli bir yazıda, Bakanlıkları tarafından gerçekleştirilen Tehlikeli Madde denetimleri sırasında tereddüt hasıl olan bir kısım konular hakkında açıklamalar yapmıştır (Ek-1)

Sureti ekte sunulan söz konusu açıklamalardan başlıcaları aşağıda belirtilmektedir:

-Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam edip, anlaşmanın veya iş akdinin feshedilmesi durumunda 30 gün içerisinde yeni bir TMGD istihdam etmeyen / Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı kuruluşundan (TMDK) hizmet almayan işletmelere 24/13/2013 مؤرخ 28801 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik 27. maddesi dördüncü fıkrasının (ğ) bendi gereğince 3.000- TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir. Ayrıca TMGD hükmü yerine getirilinceye kadar aynı yönetmeliğin 28. maddesi altıncı fıkrası gereğince takip eden her ay için idari yaptırım uygulanması hükmü yürürlüktedir. (Yönetmelikte belirtilen para cezalarında ayrıca her yıl Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan yeniden değerleme oranının uygulanmakta olduğu bilinmelidir.)

-TMGD istihdam etmeyen veya TMGDK’dan bu hizmeti almayan işletmelere söz konusu Yönetmeliğin 28. Maddesi dördüncü fıkrası (ğ) bendine göre para cezası uygulanmaktadır.

-Gümrük Müdürlüklerinden (özellikle limanlarda) konteyner ve tank konteynerlere yüklenen yurt dışı menşeli malların taşıma evrakı, işaret, etiket, turuncu levha gibi eksiklikleri tespit edilmesi halinde; konteyner/tank konteyner levha ve işaretlemeleri için hem taşıyıcı hem de göndericiye ayrı ayrı olmak üzere söz konusu Yönetmeliğin 5. maddesi beşinci fıkrasına göre; göndericiye 1.000-TL , taşıyıcıya 500.-TL ve taşıt üzerindeki işaretlerde de eksiklik tespit edilmesi durumunda taşıyıcıya ilave 500.-TL idari para cezası uygulanmaktadır.

Bilgileriniz ve yukarıda belirtilen açıklamalar ile ekli yazıda belirtilen ilave hususların Odanız üyesi ilgili firmalara duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.

بإخلاص,

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yrd.

Ek-1: 24/08/2017 tarih ve E.64642 sayılı UDHB yazısı

توزيع: Tüm Odalar

T.C.
ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI
Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

24.08.2017

عدد: 14511534-360.02-E.64642
موضوع: Tehlikeli Madde Denetimi Hakkında

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE
Dumlupınar Bulvarı No:252 06530 / ANKARA

فائدة: Bakanlığımız Bursa IV üncü Bölge Müdürlüğümüzden alınan 04.08.2017 مؤرخ 22354 sayılı yazı.

Bakanlığımız Bursa IV üncü Bölge Müdürlüğümüzden alınan ilgi yazıda, Tehlikeli Madde Taşımacılığı ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi hakkında Bölge Müdürlüklerince yol kenarı denetim istasyonlarında ve işletmelerde denetimler yaptıklarını belirtilerek, yapılan bu denetimler esnasında aşağıda belirtilen konular hakkında tereddütler hasıl olduğundan bahisle, yaşanan bu tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırılması talep edilmektedir.

1. TMGD istihdam edip, anlaşmanın veya iş akdinin feshedilmesi durumunda 30 gün içerisinde yeni bir TMGD istihdam etmeyen işletmelere, Yönetmeliğin 28/4-ğ maddesine göre 3.114 TL mi, yoksa Tebliğin 30/1-g maddesine göre 602 TL mi İdari para cezası uygulanacağı,

كما هو معروف, Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) paralelinde hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” 24/10/2013 مؤرخ 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında hazırlanan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenleyen “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” 22/05/2014 مؤرخ 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu, Tebliğ hükümlerinin taşımacılık sektöründe daha etkin ve verimli uygulanabilmesi amacıyla görülen ihtiyaç üzerine, Tebliğ’de bazı maddelerde değişikliğe gidilmiş ve yapılan bu Tebliğ değişikliği ise 19/04/2017 مؤرخ 30043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’in işletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri başlıklı 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Tebliğ kapsamında kalan işletmelerin, en az bir adet TMGD istihdam etmeleri veya İdarece yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarından (TMGDK) hizmet alma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu bağlamda, Yönetmeliğin 33 üncü maddesi ile Yönetmelik kapsamında kalan işletmelerin, TMGD istihdam etmesi veya TMGD’lerden hizmet alma zorunluluğu bulunmakta olup ayrıca, Yönetmeliğe dayanılarak yayımlanan Tebliğ’in 27 inci maddesinin birinci fıkrasına göre de işletmelerin en az bir adet TMGD istihdam etmeleri veya idarece yetkilendirilen Tehlikeli Madde Danışmanlığı Kuruluşlarından (TMGDK) hizmet alma zorunluluğu bulunmaktadır.

من الطرف الاخر, Tebliğ’in 27 inci maddesinin beşinci fıkrasının (ا) bendi “Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler; İstihdam edeceği TMGD’leri veya hizmet alacağı TMGDK’ler ile yapacağı anlaşmayı www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden bildirmekle ve yapılan bu anlaşmanın veya TMGD’nin iş akdinin fesih edilmesi durumunda ise 30 (otuz) gün içerisinde TMGD istihdam etmekle veya TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmakla, yükümlüdürler. ” hükmüne amirdir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulamaya yönelik yapılan değerlendirmede; işletmenin istihdam ettiği TMGD’nin, işletme ile yaptığı anlaşmayı fesih ederek ayrılması veya işletmenin TMGD ile yapılan anlaşmayı fesih etmesi hallerinde, işletmenin 30 gün içerisinde e-devlet kapısı üzerinden yeni bir TMGD ile anlaşma yapması gerekmekte olup, bu süre sonunda işletmenin her hangi bir TMGD ile e-devlet kapsı üzerinde anlaşma yapmaması halinde ise işletmeye, yukarıda izah edilen mevzuat hükümleri kapsamında, bu tür ihlaller için farklı mevzuatlarda ön görülen idari yaptırımlardan en üst ceza olan, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ğ) bendinin uygulanması gerekmektedir.

أيضا, bu tür işletmelere, TMGD yükümlülüğünü yerine getirinceye kadar Yönetmeliğin 28 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre takip eden her ay için idari yaptırımın uygulanması gerektiği, diğer taraftan yukarıda yer alan Tebliğ değişikliğine göre işletmelerin 01/01/2018 tarihi itibarı ile en az bir adet TMGD istihdam etmeleri veya idarece yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarından (TMGDK) hizmet alma zorunluluğunun getirildiğinin bilinmesinde fayda mütalaa edilmektedir.

2. TMGD İstihdam etmeyen veya TMGDK’dan hizmet almayan işletmeye Yönetmeliğin 28/4-ğ maddesine göre 3.114 TL mi yoksa, Tebliğin 30/1-1 maddesine göre 3.000 TL mi idari para cezası uygulanacağı, (U-Net ceza modülüne veri girişinde bu madde eklenmemiş.)

Yukarıda izah edilen mevzuat hükümleri kapsamında, bu tür ihlaller için farklı mevzuatlarda ön görülen idari yaptırımlardan en üst ceza olan, Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ğ) bendinin uygulanması gerekmektedir.

3. Gümrük Müdürlüklerinden (özellikle limanlar) konteyner ve tank konteynerlere yüklenen yurt dışı menşeili malların taşıma evrakı, işaret, etiket, turuncu levha gibi eksikliklerinin tespit edilmesi halinde gönderen firmaya ait sağlıklı bilgi elde edilememektedir. (vergi no, adres vs.) Bu durumda cezai işlemin kime uygulanacağı,

Bu tür ihlallerde araçta bulunan diğer kurumlara ait mevzuata göre düzenlenmiş sevk ve evrakları benzeri üzerinden göndericinin tespit edilebileceği gibi ayrıca, Yönetmeliğin Taşımacılık faaliyetlerinde genel kurallar başlıklı 5 inci maddesinin beşinci fıkrası “Tehlikeli madde taşımacılığında ADR’de tanımlanan etiket, işaret ve turuncu plakaların kullanılması zorunludur.” hükmüne amirdir.

Bu amir hüküm kapsamında, taşımaya konu tehlikeli maddenin karayoluyla taşınması sırasında aracın, konteynerin, tank konteynerin, ambalajın ve benzeri ambalajların; ADR’de ve Yönetmelikte belirtilen işaret, etiket ve turuncu levhalar ile işaretlenmediğin tespiti halinde, Yönetmeliğin idari cezalar başlıklı 28 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (ب) bendinde yer alan ” 5 inci maddenin beşinci fıkrasına aykırı hareket eden göndericiye bin Türk Lirası, taşıyıcıya beşyüz Türk Lirası ve taşıt üzerindeki işaretleme eksiklikleri için sürücüye yüz Türk Lirası,” hüküm kapsamında, göndericiye ve taşımacıya ayrı ayrı olarak idari yaptırım uygulanmasına imkân sağlamakta olup, uygulamanın da bu çerçevede yapılması gerekmektedir.

4. Y.K.D.İ. denetimlerinde, boş temizlenmemiş tanklarda taşıma evrakı düzenlenmediği tespit edildiğinde, gönderen olarak cezai işlemin, son yükü gönderen firmaya mı, yoksa yükün boşaltıldığı firmaya mı düzenlenmesi gerektiği.

كما هو معروف, ADR ve Yönetmeliğe göre “Taşıma Evrakı’nın Gönderici tarafından ADR Bölüm 5.4.1’e göre düzenlenerek Taşımacıya verilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Yine bilindiği gibi “Temizlenmemiş boş muhafaza araçları için özel hüküm” başlıklı ADR 5.4.1.1.6’da temizlenmemiş boş tank, tanker, tüplü gaz tankeri vb. araçlara ilişkin taşıma evrakının nasıl düzenleneceği belirtilmektedir.

Bu bağlamda yapılan değerlendirmede; ADR ve Yönetmelik kapsamında tehlikeli madde gönderen, işletmecinin düzenlemesi gereken taşıma evrakını söz konusu taşıma birimi üzerindeki tehlikeli maddenin boşaltılıp yeniden tehlikeli madde ile yüklenip başka bir taşıma evrakı düzenlenmediği veya anılan taşıma biriminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanarak yürürlüğe giren 29/01/2009 مؤرخ 27125 sayılı Tanker Temizleme Tesisleri Tebliği kapsamında yetkilendirilen taşıma birimlerinin temizlenerek Temizleme Belgesi almadığı sürece, taşıma evrakından düzenlenmesine ilişkin sorumluluğun Gönderen tarafında bulunduğundan dolayı, bu tür taşımalarda yaşanan ihlallerde idari yaptırımın Gönderene uygulanması söz konusu olacaktır.

Ancak, Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki Tanımlar Başlığı altındaki birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlanan “Gönderen ” tanımına göre, Yönetmeliğin Gönderen yükümlülükleri başlığı altındaki taşıma birimlerinin temizlenerek “Temizleme Belgesi” almadığı sürece taşıma evrakından düzenlenmesine ilişkin yükümlülükler kısmının taşımacı tarafından yerine getirileceğine ilişkin, Gönderen ile Taşımacı arasında özel bir anlaşma yapılması ve yapılan bu anlaşmanın yol kenarı denetimlerinde denetim uzmanlarına aslı veya noter onaylı fotokopisini ibra etmesi halinde, yapılan bu anlaşmaya göre Gönderen yükümlülüğünün taşımacı tarafından yerine getirileceğinden, bu neviden yapılan taşımalarda Gönderen yükümlülüğünden doğan ihlallere ilişkin idari yaptırımın Taşımacıya uygulanması gerekmektedir.

Bilgileriniz ve gereğini rica ederim.

وقعت البريد الإلكتروني

İzzet IŞIK
Bakana.
المدير العام V.

توزيع:

Gereği: Bilgi:
B LİSTESİNE Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına
Emniyet Genel Müdürlüğüne
Jandarma Genel Komutanlığına
Karayolları Genel Müdürlüğüne
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE
PETDER PETROL SANAYİ DERNEĞİNE
TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.NE
ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ (UTİKAD)
PETROL ÜRÜNLERİ İŞVERENLER SENDİKASINA
ENERJİ, PETROL, GAZ İKMAL İSTASYONLARI İŞVEREN SENDİKASINA
TÜRKİYE AKARYAKIT BAYİLERİ PETROL VE GAZ ŞİRKETLERİ İŞVEREN SENDİKASINA
TÜRKİYE LPG DERNEĞİNE
MÜSTAKİL LİKİD PETROL GAZCILARI KİT SATICILARI VE OTOGAZ BAYİLERİ DERNEĞİNE
ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİNE

[ad_2]