[ad_1]

بيان : Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasında imzalanan ve 6775 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 2017/10555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Serbest Ticaret Anlaşmasının Protokol 1 inde yer alan Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokolün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmesi hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

مادة 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasında 14/11/2015 tarihinde imzalanan, 14/2/2017 مؤرخ 6775 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/7/2017 مؤرخ 2017/10555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Serbest Ticaret Anlaşmasının Protokol 1’inde yer alan “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol”ün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

مادة 2 - (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasında 14/11/2015 tarihinde imzalanan, 14/2/2017 مؤرخ 6775 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 3/7/2017 مؤرخ 2017/10555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Serbest Ticaret Anlaşmasının Protokol 1’indeki “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol”ün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

مادة 3 - (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 مؤرخ 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi ile 1 inci maddede belirtilen Protokole dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

مادة 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

ا) Anlaşma: Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasında mevcut, 2 nci maddede belirtilen Serbest Ticaret Anlaşmasını,

ب) ASEAN: Brunei, أندونيسيا, Filipinler, كمبوديا, Laos, Malezya, Myanmar, Singapur, Tayland ve Vietnam’ın üyesi olduğu Güneydoğu Asya Uluslar Birliğini,

ج) Aynı ve ikame edilebilir girdiler: Aynı teknik ve fiziksel özelliklere sahip, aynı türde ve ticari kalitede olan, nihai ürün içine dâhil edildiğinde birbirinden ayırt edilemeyen girdileri,

ç) وزارة: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

d) Eşya: Girdileri ve ürünleri,

e) Fabrika çıkış fiyatı: Ürün için nihai işçilik veya işlemin gerçekleştirilmesini üstlenen imalatçıya fabrika çıkışı itibariyle ödenen, kullanılan bütün girdi fiyatlarının ve üretim kapsamındaki bütün maliyetlerin dâhil edilmiş olduğu, elde edilmiş ürünün ihracında geri ödenen veya ödenebilecek yurtiçi vergilerin çıkartılmasıyla bulunan fiyatı, (Gerçekte ödenen fiyatın Türkiye veya Singapur’da imal edilen ürünün üretimine ilişkin tüm maliyetleri yansıtmadığı hallerde, tüm bu maliyetlerin toplamından, elde edilen ürün ihraç edildiğinde geri ödenen veya ödenebilecek yurtiçi vergilerin çıkartılmasıyla elde edilen fiyatı,)

F) Fasıllar, pozisyonlar ve alt pozisyonlar: Bu Yönetmelikte “Armonize Sistem” olarak geçen, Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemini oluşturan nomanklatürde kullanılan fasıllar, pozisyonlar ve alt pozisyonları,

g) Girdi: Eşyanın üretiminde kullanılan herhangi bir bileşen, hammade, parça, aksam ve benzerini,

ğ) Girdilerin kıymeti: Kullanılan menşeli olmayan girdilerin ithalatı esnasındaki gümrük kıymeti veya bunun bilinmemesi ve tespit edilememesi halinde, Türkiye’de veya Singapur’da menşeli olmayan girdiler için ödendiği tespit edilebilen ilk fiyatı,

h) Gümrük kıymeti: Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nın VII nci maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak 1994’te yapılan Anlaşma’ya (Gümrük Kıymeti Hakkında Dünya Ticaret Anlaşması) göre tespit edilen kıymeti,

ı) İmalat: Montaj dâhil olmak üzere her türlü işçilik veya işleme tabi tutmayı,

i) Menşeli eşya veya menşeli girdi: Bu Yönetmelik altında menşeli olarak nitelendirilen bir eşya veya girdiyi,

j) Menşeli olmayan eşya veya menşeli olmayan girdi: Bu Yönetmelik altında menşeli olarak nitelendirilmeyen bir eşya veya girdiyi,

k) Menşe ispat belgesi: Menşe beyanını,

l) Sevkiyat: Ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen ya da ihracatçıdan alıcıya sevkinde tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan veya böyle bir evrakın olmaması halinde tek bir fatura kapsamına giren ürünleri,

m) Ürün: Bilahare başka bir imalat işleminde girdi olarak kullanılması söz konusu olsa bile imal edilmiş ürünü,

n) Yetkili makamlar: Türkiye’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığını ve Singapur’da Maliye Bakanlığını,ifade eder.

(2) Birinci fıkranın (e) bendi kapsamında, gerçekleştirilen nihai işlem ve işçiliğin bir alt yükleniciye devredildiği durumlarda, asıl işi devreden kişi de imalatçı olarak kabul edilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Menşeli Ürün Kavramının Tanımı ve Koşulları

Menşeli ürünler

مادة 5 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

ا) 7 nci maddede belirtildiği şekilde, tamamen o Taraf ülkede elde edilen ürünler ve

ب) 8 inci maddede belirtildiği şekilde, o Taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen söz konusu Taraf ülkede elde edilmemiş girdiler ihtiva ederek o Taraf ülkede üretilen ürünlerTaraf ülkelerden biri menşeli kabul edilirler.

Menşe kümülasyonu

مادة 6 - (1) 5 inci madde hükümlerine halel getirmeksizin, Taraflardan biri menşeli girdiler, diğer Taraf ülkede bir ürüne dâhil edildiğinde, diğer Taraf ülke menşeli girdiler olarak kabul edilir. 9 uncu maddede belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik veya işlemden geçmiş olmaları şartıyla, söz konusu girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.

(2) Birinci fıkraya rağmen, Armonize Sistemin 25 ila 97 nci Fasıllarında yer alan Avrupa Birliği menşeli girdiler, Türkiye’de veya Singapur’da daha ileri düzeyde bir işleme tabi tutuldukları veya bu ülkelerde bir ürün içine dâhil edildikleri takdirde, Türkiye veya Singapur menşeli girdiler olarak kabul edilir.

(3) İkinci fıkrada atıfta bulunulan ürünlerin menşe statüsü kazanabilmesi için:

ا) Söz konusu girdilerin Türkiye’de veya Singapur’da tabi tutulduğu işçilik veya işlemin, 9 uncu maddede atıfta bulunulan işlemlerin ötesine geçmesi,

ب) Söz konusu girdiler Türkiye’ye veya Singapur’a doğrudan ihraç edilmiş olsalar idi geçerli olacak menşe kuralları uygulandığında, girdilerin yine Avrupa Birliği menşei kazanacak olması ve

ج) Türkiye, Singapur ve Avrupa Birliği arasında, bu kümülasyon mekanizması ile söz konusu ürünlerin menşeinin belgelendirilmesi ve kontrolüne ilişkin maddelerin tam olarak uygulanmasını sağlayan yeterli idari işbirliği süreçlerine imkan veren düzenlemelerin mevcut olmasıkoşullarıyla, girdilerin yeterli işçilik veya işlemden geçmiş olmaları gerekmez.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda tesis edilen kümülasyon Türkiye, Singapur ve Avrupa Birliği arasında ayrı tercihli ticaret anlaşmalarının yürürlükte olması koşuluyla uygulanır.

(5) Armonize Sistemin 25 ila 97 nci Fasıllarında yer alan ve Türkiye ile arasında bir tercihli ticaret anlaşması olan ASEAN’a üye bir ülke menşeli girdiler, Türkiye’de veya Singapur’da bir ürün içine dâhil edildikleri takdirde, Türkiye veya Singapur menşeli girdiler olarak kabul edilir.

(6) Beşinci fıkrada atıfta bulunulan ürünlerin menşe statüsü kazanabilmesi için:

ا) Söz konusu girdilerin Türkiye’de veya Singapur’da tabi tutulduğu işçilik veya işlemin, 9 uncu maddede atıfta bulunulan işlemlerin ötesine geçmesi,

ب) Söz konusu girdilerin menşeinin, Türkiye’nin söz konusu ASEAN’a üye ülkeye uyguladığı tercihli anlaşma çerçevesindeki menşe kurallarına göre belirlenmesi,

ج) Taraflardan birine daha ileri bir işçilik veya işleme tâbi tutulmak amacıyla ihraç edilen ASEAN’a üye ülke menşeli girdilerin menşeinin tevsikinin, söz konusu girdiler doğrudan Türkiye’ye ihraç edilse idi kullanılacak menşe ispat belgesi ile sağlanmasıgerekir.

(7) Beş ile altıncı fıkrada yer alan kümülasyon hükümleri, girdisi kullanılan ASEAN’a üye ülkelerin Anlaşmaya uyum sağladığına veya sağlayacağına ve Anlaşma hükümlerinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için hem Türkiye hem de kendi aralarında gerekli idari işbirliğini temin edeceklerine dair bu fıkrada belirtilen yükümlülükleri Türkiye’ye bildirmeleri halinde uygulanır.

(8) Altıncı fıkranın (ج) bendinde belirtilen menşe ispat belgesi üzerinde aşağıda yer alan ibare yer almalıdır:“Application of Article 3 of Protocol 1 of the Turkey/Singapore FTA”.

(9) Bu Yönetmeliğin EK C’sinde yer alan girdiler, eşyanın ithalatı esnasında,

ا) Girdiler için bir Taraf ülkede uygulanan tercihli tarife, kümülasyona dahil olan tüm ülkelerde aynı değilse; و

ب) Söz konusu girdilerin kümülasyon yoluyla, doğrudan bir Taraf ülkeye ihraç edilmesi halinde yararlanacağı tercihli tarifeden daha elverişli bir tarifeden yararlanıyorsa,beş ila sekizinci fıkralarda yer alan kümülasyondan yararlanamaz.

(10) ASEAN’a üye ülke menşeli girdiler, bu Yönetmeliğin EK D’sinde listelenen ürünlerden birine dahil edildiğinde veya ileri bir işleme tâbi tutulduğunda, 9 uncu maddede belirtilen işlemlerin ötesinde bir işçilik ve işlemden geçmiş olmaları şartıyla Taraf ülke menşeli girdiler olarak kabul edilir.

(11) Onuncu fıkra kapsamında, girdilerin menşei, 31/12/2014 مؤرخ 29222 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar” kapsamında belirlenir.

(12) Onuncu fıkra kapsamında, ileri bir işçilik veya işleme tabi tutulmak için ASEAN’a üye ülkeden bir Tarafa ihraç edilen girdilerin menşei, 31/12/2014 مؤرخ 29222 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar” kapsamındaki bir menşe ispat belgesi ile tespit edilir.

(13) On ila on ikinci fıkrada yer alan kümülasyon hükümleri, girdisi kullanılan ASEAN’a üye ülkelerin bu Yönetmelik ile uyum sağladığına veya sağlayacağına ve bu Yönetmelik hükümlerinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için hem Türkiye hem de kendi aralarında gerekli idari işbirliğini temin edeceklerine dair bu fıkrada belirtilen yükümlülükleri Türkiye’ye bildirmeleri halinde uygulanır.

(14) Onuncu fıkranın uygulanması için sunulan menşe ispat belgesi üzerinde aşağıda yer alan ibare yer almalıdır:“Application of Article 3 of Protocol 1 of the Turkey/Singapore FTA”.

(15) Beş ila dokuzuncu fıkra hükümlerinin karşılandığı hallerde on ila on dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

(16) Yedi ve on üçüncü fıkra hükümlerinin hangi tarih itibariyle uygulanacağı Bakanlık tarafından Resmî Gazete’de yayımlanarak duyurulur.

Tamamen elde edilmiş ürünler

مادة 7 - (1) Aşağıdakilerin tamamen Taraflardan birinde elde edilmiş oldukları kabul edilir:

ا) Taraflardan birinin topraklarından veya deniz yataklarından çıkartılan mineral ürünler,

ب) Taraf ülkede yetiştirilen veya hasat edilen bitkisel ürünler,

ج) Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar,

ç) Taraf ülkede yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler,

d) Taraf ülkede doğmuş ve yetiştirilmiş kesilen hayvanlardan elde edilen ürünler,

e) Taraf ülkede avlanan veya balıkçılık ile elde edilen ürünler,

F) Balıkların, kabukluların ve yumuşakçaların Taraf ülkede doğduğu ve yetiştirildiği su kültürü ürünleri,

g) Taraflardan birinin karasuları dışında kendi gemileriyle denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer ürünler,

ğ) Münhasıran (g) bendinde belirtilen ürünlerden kendi fabrika gemilerinin bordasında üretilen ürünler,

h) Yalnızca hammaddelerin geri kazanımına elverişli olan Taraf ülkede toplanmış kullanılmış mallar,

ı) Taraf ülkede yapılan işleme veya imalat işlemleri sonucu elde edilen atık ve hurdalar,

i) Taraflardan birinin karasuları dışındaki deniz toprağı veya deniz toprağı altı ile ilgili münhasır işletme haklarına sahip olması kaydıyla, Taraflardan birinin deniz toprağı veya deniz toprağı altından çıkarılan ürünler,

j) Taraflardan birinde münhasıran (ا) ila (i) bentleri arasında atıfta bulunulan ürünlerden imal edilmiş ürünler.

(2) Birinci fıkranın (g) و (ğ) bentlerinde geçen “kendi gemileri” ve “kendi fabrika gemileri” terimleri sadece;

ا) Türkiye’de veya Singapur’da kayıtlı olan,

ب) Türkiye’nin veya Singapur’un bayrağı altında seyreden,

ج) En az yüzde 50’si Türkiye veya Singapur vatandaşlarına ait olan, veya yönetim ve iş merkezleri Türkiye’de veya Singapur’da olan ve en az yüzde 50’sine Türkiye veya Singapur’un, bunların kamu kurumlarının veya vatandaşlarının sahip olduğu şirketlere ait olan,gemiler ve fabrika gemileri için kullanılır.

Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler

مادة 8 - (1) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ب) bendine göre, tamamen elde edilmemiş ürünler, EK B veya Ek B(ا)’da yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilirler.

(2) Anlaşma tarafından kapsanan tüm ürünler için listede belirtilen şartlar, imalatta kullanılan menşeli olmayan girdiler üzerinde yapılması gerekli işçilik ve işlemleri gösterir ve sadece bu girdilerle ilgili olarak uygulanır. Bu nedenle, EK B veya Ek B(ا)’da yer alan listedeki şartları yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün başka bir ürünün imalatında kullanılırsa, onun bileşiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar, kendisine uygulanmaz ve bunların imalatında kullanılmış olabilecek menşeli olmayan girdiler dikkate alınmaz.

(3) Birinci fıkraya istisna ve dördüncü ile beşinci fıkraya tabi olarak, EK B veya EK B(ا)’da yer alan listede belirtilen şartlar uyarınca belli bir ürünün imalatında kullanılmaması gereken menşeli olmayan girdiler, ancak toplam kıymetlerinin veya ölçülen net ağırlıklarının;

ا) Fasıl 16’da sınıflandırılan işlenmiş balıkçılık ürünleri hariç olmak üzere, Armonize Sistemin Fasıl 2’si ile Fasıl 4 ila 24’ünde sınıflandırılan ürünler için, o ürünün ağırlığının yüzde 10’unu,

ب) EK A’nın not 6 ve 7’sinde belirtilen toleransların uygulandığı Armonize Sistemin Fasıl 50 ila 63’ünde sınıflandırılan ürünler hariç olmak üzere diğer ürünler için, ürünün fabrika çıkış fiyatının yüzde 10’unu,geçmemesi şartıyla kullanılabilir.

(4) Üçüncü fıkra, EK B’de yer alan listede yer verilen kurallarda, menşeli olmayan girdiler için belirlenmiş olan azami yüzdelerin aşılmasına imkan tanımaz.

(5) Üçüncü ve dördüncü fıkra, 7 nci madde anlamında Taraf ülkelerden birinde tamamen elde edilmiş ürünlere uygulanmaz. Buna karşın, bu fıkralarda sağlanan tolerans, 9 uncu madde ve 10 uncu maddenin ikinci fıkrasına halel gelmeksizin, ancak EK B’de yer alan listede bir ürün için kullanılan girdilerin tamamen elde edilmiş olmasını gerektiren bir kural olması halinde, o ürünün imalatında kullanılan girdilerin tamamına uygulanır.

Yetersiz işçilik veya işlem

مادة 9 - (1) İkinci fıkraya halel gelmeksizin, 8 inci maddede belirtilen koşullar yerine getirilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki işlemler menşe statüsü vermek için yetersiz işçilik veya işlem olarak kabul edilir:

ا) Nakliyat ve depolama süresince ürünlerin iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler,

ب) Ambalaj ayırma ve paketleri birleştirme,

ج) Yıkama, temizleme, toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma,

ç) Tekstil ürünlerinin ve bunların imalatında kullanılan maddelerin ütülenmesi veya preslenmesi,

d) Basit boyama ve cilalama işlemleri,

e) Pirincin kabuklarını soyma ve kısmen veya tamamen öğütme; tahıl ve pirincin cilalanması ve perdahlanması,

F) Şeker renklendirme veya şeker tatlandırma veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri; kristal şekerin kısmen veya tamamen öğütülmesi,

g) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, zarlarını ayıklama, çekirdeklerini çıkarma,

ğ) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme,

h) Eleme, kalburdan geçirme, ayırma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme (mallardan setler oluşturma dâhil),

ı) Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri,

i) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri,

j) Farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri; şekerin herhangi bir girdiyle karıştırılması,

k) Ürünlere basitçe su ilave edilmesi veya ürünlerin seyreltilmesi veya suyunun alınması veya denatürasyonu,

l) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin parçalarına ayrılması,

m) (ا) ila (l) bentlerinde belirtilen işlemlerin iki veya daha fazlasının bir arada yapılması,

n) Hayvan kesimi.

(2) Birinci fıkranın amacına uygun olarak, yerine getirilmesi için özel vasıflara ya da özellikle bunun için üretilmiş veya kurulmuş makine, cihaz veya ekipmana gerek duyulmayan işlemler basit olarak kabul edilir.

(3) Belirli bir ürüne uygulanan işçilik veya işlemin birinci fıkra hükümleri çerçevesinde yetersiz kabul edilip edilmeyeceğine karar verilirken, Türkiye’de ya da Singapur’da gerçekleştirilen işlemlerin tümü birlikte dikkate alınır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nitelendirme Birimi, Aksesuarlar, Yedek Parçalar, Aksam, Setler ve Etkisiz Unsurlar

Nitelendirme birimi

مادة 10 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması amacıyla, nitelendirme birimi, Armonize Sistem kullanarak sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen üründür.

(2) Bir sevkiyat, Armonize Sistemde aynı pozisyon içinde sınıflandırılan, belli sayıda aynı üründen oluşuyorsa, her bir ürün bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanışı sırasında münferiden değerlendirilir.

(3) Armonize Sistemin 5 inci Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne dâhil ediliyorsa, menşe tespiti açısından da dâhil edilir.

Aksesuarlar, yedek parçalar ve aksam

مادة 11 - (1) Normal bir ekipmanın parçası olan ve ürünün fiyatına dahil edilen veya ayrıca faturalandırılmayan aksesuarlar, ekipman parçası ile sevk edilen yedek parçalar ve aksam, makine, aletler veya araç; söz konusu ekipman, makine, alet veya araç ile bir olarak kabul edilir.

Setler

مادة 12 - (1) Armonize Sistemin 3 sayılı Genel Kuralında tanımlanan setler, ürünlerin tüm bileşenleri menşeli olduğunda, menşeli olarak kabul edilir. Bir set menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden oluştuğunda, menşeli olmayan ürünlerin kıymeti, setin fabrika çıkış fiyatının yüzde 15’ini aşmıyorsa, set bir bütün olarak menşeli olarak kabul edilir.

Etkisiz unsurlar

مادة 13 - (1) Bir ürünün menşeli olup olmadığını belirlemek için, ürünün imalatında kullanılabilecek olan;

ا) Enerji ve yakıtın,

ب) Bakımları için kullanılan ürünler de dâhil olmak üzere, teçhizat ve ekipmanın,

ج) Makineler, aletler, kalıplar ve şablonlar; ekipmanların ve binaların bakımı için kullanılan ayrı parçalar ve maddeler; ekipmanların ve binaların işletilmesi için veya bunların üretiminde kullanılan makine yağları, gres yağları, birleştirme malzemeleri ve diğer malzemeler; eldivenler, gözlükler, ayakkabılar, kıyafetler, güvenlik ekipman ve malzemeleri, eşyanın test veya kontrol edilmesi için kullanılan ekipman, cihaz ve malzemeleri, katalizör ve çözücünün,

ç) Ürünün nihai bileşimine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan diğer eşyalarınmenşeini belirlemek gerekmez.

Muhasebesel ayrım

مادة 14 - (1) Bir ürün üzerinde gerçekleştirilen işçilik veya işlemlerde aynı ve birbirleri yerine geçebilen menşeli ve menşeli olmayan girdilerin kullanılması halinde Bakanlık, uygun gördüğü tüm şartların yerine getirilmesi kaydıyla, söz konusu girdilerin ayrı stoklarda tutulmaksızın muhasebesel ayrım yönteminin kullanılarak yönetilmesi için yükümlünün yazılı talebi üzerine yetki verebilir.

(2) Bu yetki sadece, Türkiye veya Singapur menşeli olarak kabul edilebilecek ürünlerin miktarı ile stokların fiziksel olarak ayrı tutulması yöntemi kullanılsaydı elde edilmiş olacak miktarın her an aynı olacağının, muhasebesel ayrım yöntemi kullanılarak garanti edilebilmesi halinde verilir.

(3) Yetkinin verilmesi halinde ortalama alma, son giren ilk çıkar veya ilk giren ilk çıkar gibi yöntemler uygulanır ve eşyanın imalatının nerede gerçekleştirildiğine bağlı olarak, geçerli genel muhasebe ilkelerine göre bu uygulamanın kaydı tutulur.

(4) Muhasebesel ayrım yöntemini kullanan imalatçı, menşeli olarak kabul edilebilecek miktardaki eşya için menşe beyanı düzenler. Yetkilendirilen kişi, Bakanlığın talep etmesi halinde, söz konusu miktarların ne şekilde takip edildiğine dair Bakanlığa bir bildirimde bulunur.

(5) وزارة, ikinci fıkrada atıfta bulunan yetkinin kullanımını takip eder ve yetkilendirilen kişinin yetkiyi herhangi bir şekilde uygunsuz kullandığı veya bu Yönetmelikte belirlenen diğer koşulları yerine getirmediği durumlarda geri alabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ülkesel Gereklilikler

Ülkesellik ilkesi

مادة 15 - (1) Menşe statüsü kazanılmasına ilişkin İkinci ve Üçüncü Bölümlerde yer alan koşullar, Taraf ülkelerden birinde kesintisiz olarak yerine getirilir.

(2) Bir Taraf ülkeden Taraf olmayan bir ülkeye ihraç edilmiş olan menşeli eşyanın, geri gelmesi halinde;

ا) Geri gelen eşyanın, ihraç edilmiş eşya ile aynı olduğu ve

ب) Söz konusu ülkede bulunma veya ihraç edilme süresi içerisinde, iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı hususları gümrük idarelerini tatmin edecek şekilde ispat edilmediği takdirde,menşeli olmadığı kabul edilir.

Ürünlerin sevkiyatı

مادة 16 - (1) Taraf ülkelerden birinde ithal edilecekleri beyan edilen ürünler, menşeli oldukları kabul edilen diğer Taraf ülkeden ihraç edilmiş olan ürünlerle aynı olmalıdır. Bu ürünlerin, ithal edileceklerinin beyan edilmesinden önce değiştirilmemiş, herhangi bir şekilde dönüştürülmemiş veya iyi koşullarda muhafaza edilmelerine yönelik işlemler dışında veya ithalatçı Tarafın özel yerel şartlarına uyum sağlamak için işaretlerin, etiketlerin, mühürlerin veya başka herhangi bir belgenin eklenmesi veya yapıştırılması dışında bir işlemden geçmemiş olmaları gerekir.

(2) Transit ülke(ler)de gümrük gözetimi altında kalmaları koşuluyla, ürünlerin depolanması veya sevkiyatı gerçekleştirilebilir.

(3) Beşinci Bölüme halel getirmeksizin, transit ülke(ler)de kaldığı süre boyunca gümrük gözetimi altında olması kaydıyla, sevkiyatın bölünmesi ihracatçının veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği yerde yapılabilir.

(4) Gümrük idarelerine aksini gösterecek bir sebep olmadığı sürece, birinci ila üçüncü fıkra hükümlerinin yerine getirilmiş olduğu kabul edilir. Bu hallerde, gümrük idareleri beyan sahibinden, konşimento gibi yükleniciye ait taşımacılık belgeleri ya da ambalaj işaret veya numaralarına dayanan gerçek veya somut kanıtlar ya da eşyanın kendisiyle ilgili her tür kanıt dâhil olmak üzere, bu hükümlerin yerine getirildiğine dair herhangi bir usulde verilebilecek tüm kanıtları temin etmesini talep edebilir.

Sergiler

مادة 17 - (1) Üçüncü bir ülkeye sergilenmek üzere gönderilen ve sergiden sonra Taraflardan birine ithal edilmek üzere satılan menşeli ürünler, gümrük idarelerinin;

ا) Bir ihracatçının bu ürünleri Taraflardan birinin serginin düzenlendiği ülkeye naklettiği ve orada sergilediği,

ب) Ürünlerin bu ihracatçı tarafından Taraflardan birindeki bir kimseye satıldığı veya tasarrufuna verildiği,

ج) Ürünlerin sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildikleri durumda sevk edildiği ve

ç) Ürünlerin sergilenmek üzere gönderildikleri andan itibaren, bu sergide teşhir edilmek dışında başka bir amaçla kullanılmadığıhususlarında tatmin edilmesi kaydıyla, ithalatta Anlaşma hükümlerinden yararlanır.

(2) Beşinci Bölüm hükümleri uyarınca, bir menşe beyanı düzenlenmeli veya hazırlanmalı ve usullere uygun olarak ithalatçı Taraf ülke gümrük idaresine ibraz edilmelidir. Serginin adı ve adresi bu belgede gösterilmelidir. Gerektiğinde, ürünlerin sergilendikleri koşullara dair ek kanıtlayıcı belgeler istenebilir.

(3) Birinci fıkra, özel amaçla yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda düzenlenmemiş olan ve ürünlerin gümrük denetimi altında kaldığı her türlü ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösterilere uygulanır.

الباب الخامس

Eşyanın Menşeinin İspatı

Menşe beyanı

مادة 18 - (1) Türkiye menşeli ürünler Singapur’a ithal edilirken ve Singapur menşeli ürünler Türkiye’ye ithal edilirken bir menşe beyanının ibrazıyla Anlaşmadaki tercihli tarifeden yararlanır. Menşe beyanı, bir faturada veya menşeli ürünün tanımlanmasını mümkün kılmak için yeterli ayrıntıda açıklayan diğer herhangi bir ticari belgede yapılır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki menşeli ürünler, 22 nci maddede belirtilen durumlarda, birinci fıkrada atıfta bulunulan belgelerden herhangi birinin ibrazına gerek olmaksızın Anlaşmadan yararlanır.

Menşe beyanının hazırlanma koşulları

مادة 19 - (1) Menşe beyanı, ürünlerin Türkiye veya Singapur menşeli olduğu ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını karşıladığı hallerde düzenlenebilir.

(2) Menşe beyanında bulunan ihracatçı, ihracatçı Taraf ülkenin gümrük idaresinin talebi üzerine, ilgili ürünlerin menşe statüsünü göstermek için 23 üncü maddede belirtilen tüm belgeler ile bu Yönetmeliğin diğer koşullarının yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili vesaiki her an ibraz etmeye hazırlıklı olur.

(3) Menşe beyanı, ihracatçı tarafından İngilizce olarak, EK E’de verilen metnin fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, ıstampa ile damgalanması veya basılmasıyla ve ihracatçı Taraf ülkenin iç hukuku uyarınca hazırlanır. Eğer beyanda el yazısı kullanılırsa, büyük harflerle ve mürekkeple yazılır.

(4) Menşe beyanları ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını taşır.

(5) Bir menşe beyanı ihracatçı tarafından, istisnai biçimde, eşyanın Türkiye gümrük bölgesine girmesinin ardından iki yılı geçmeden, Singapur gümrük bölgesine girmesinin ardından bir yıl geçmeden ithalatçı Taraf ülkeye ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra da düzenlenebilir.

Tercihli tarife uygulamasının talep edilmesi ve menşe beyanının ibrazı

مادة 20 - (1) Menşe beyanları ithalatçı Tarafın gümrük idaresine, tercihli tarife uygulanmasının talep edilmesine yönelik olarak o ülkede geçerli usullere uygun şekilde ibraz edilir.

(2) Bir menşe beyanı, ihracatçı Taraf ülkede düzenlenmesinden itibaren on iki ay geçerlidir ve bu süre zarfında ithalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresinden tercihli tarife uygulanması talep edilebilir.

(3) İkinci fıkrada belirtilen son ibraz tarihinden sonra ithalatçı Tarafın gümrük idaresine ibraz edilen menşe beyanları, bu belgelerin belirlenmiş son tarihe kadar ibraz edilememesinin istisnai durumlardan kaynaklandığı hallerde, tercihli tarife uygulaması amacıyla kabul edilebilir.

(4) İthalatçı Taraf ülkenin gümrük idaresi, üçüncü fıkrada belirtilenler haricindeki geç ibraz hallerinde menşe beyanlarını, ürünlerin belirtilen son tarihten önce sunulmuş olmaları kaydıyla, o ülkenin usullerine uygun olarak kabul edebilir.

Parçalar halinde ithalat

مادة 21 - (1) İthalatçının talebi üzerine ve Bakanlıkça belirlenen şartlara binaen, Armonize Sistemin 2(ا) Genel Kuralı anlamındaki birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize Sistemin XVI ncı ve XVII nci Bölümlerinde ya da 7308 و 9406 no’lu pozisyonlarında yer alan ürünlerin, parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe beyanı, ilk parçanın ithalatı esnasında gümrük idaresine verilir.

Ticari mahiyette olmayan eşya

مادة 22 - (1) Küçük paketler halinde gerçek kişilerden gerçek kişilere gönderilen veya yolcuların zati ya da hediyelik eşyasının bir bölümünü oluşturan eşya; ticarete konu olmamaları, bu Yönetmelik gereklerini yerine getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğu hakkında şüphe bulunmaması halinde menşe beyanı istenmeksizin menşeli ürünler olarak kabul edilir. Posta ile gönderilen ürünler için bu beyan, CN22/CN23 posta gümrük beyannamesi veya bu belgeye eklenen bir kâğıt üzerinde yapılabilir.

(2) Alıcıların, yolcuların veya ailelerinin şahsi kullanımına mahsus ürünler içeren arızi ithalat, eşyanın tabiatı ve miktarı itibariyle ticari bir amaç gözetilmediği bariz ise ticari ithalat olarak kabul edilmez.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen ürünlerin toplam kıymeti küçük paketler için 500 Euro’yu veya yolcunun zati eşyasını oluşturan ürünler için 1200 Euro’yu aşamaz.

Destekleyici belgeler

مادة 23 - (1) Aşağıda sayılan belgeler, bir menşe beyanı kapsamındaki ürünlerin Türkiye veya Singapur menşeli olduğu ve bu Yönetmeliğin diğer koşullarını yerine getirdiği hususlarını desteklemek amacıyla, 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeler arasındadır:

ا) İhracatçı veya tedarikçi tarafından, söz konusu eşyanın elde edilmesi için gerçekleştirilen işlemleri belgeleyici nitelikte; örneğin hesaplarında veya iç muhasebesinde yer alan doğrudan deliller,

ب) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, imalatta kullanılan girdilerin menşe statüsünü tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler veya

ج) Taraf ülkelerden birinde düzenlenmiş veya hazırlanmış, girdiler üzerinde bu ülkelerde yapılan işçilik veya işlemi tevsik eden, iç mevzuat uyarınca kullanılan belgeler.

Menşe beyanları ve destekleyici belgelerin muhafazası

مادة 24 - (1) Menşe beyanında bulunan ihracatçı, bu menşe beyanının bir kopyasını ve 19 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri menşe beyanının hazırlandığı tarihten itibaren en az üç yıl boyunca muhafaza eder.

(2) İthalatçı tarafın gümrük idaresi, menşe beyanının kendilerine sunulduğu eşyanın ithalinden itibaren en az üç yıl menşe beyanlarını muhafaza eder.

(3) Taraflar, Tarafların kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak, ihracatçıların, dosyaların ve kayıtların alınabilir ve basılabilir olması şartıyla, herhangi bir ortamda dosyalama yapmasına ve kayıt almasına izin verir.

Farklılıklar ve şekli hatalar

مادة 25 - (1) Menşe beyanlarındaki ifadeler ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında küçük farklılıkların bulunması, bu belgenin gümrük idaresine sunulan ürünlere tekabül ettiğinin kesin olarak ortaya konması kaydıyla, söz konusu menşe beyanlarının geçerliliğini kendiliğinden ortadan kaldırmaz.

(2) Menşe beyanları üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz konusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerektirmez.

Euro cinsinden ifade edilen tutarlar

مادة 26 - (1) 22 nci maddenin üçüncü fıkrasının uygulanması bakımından, ürünlerin Euro’dan başka bir para birimi üzerinden faturalandırıldığı durumlarda, Euro olarak ifade edilen tutara eşit olup ulusal para cinsinden ifade edilen tutarlar, ithalatçı Taraf ülkede uygulanan geçerli kur oranı uyarınca belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Yetkili Makamlar Arasında Karşılıklı İşbirliği

Karşılıklı yardım

مادة 27 - (1) Taraf ülkelerin yetkili makamları, menşe beyanlarının kontrolünden sorumlu makamlarının adreslerini birbirlerine iletir.

(2) Taraf ülkeler, yetkili makamları vasıtasıyla birbirlerine menşe beyanlarının geçerliliklerinin ve bu belgelerde yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrolünde yardımcı olur.

Sonradan kontrol talebi ve işlemleri

مادة 28 - (1) İthalatçı ülke gümrük idaresi, menşe beyanlarının gerçekliği veya eşyanın gerçek menşeine ilişkin bilgilerin doğruluğu hakkında makul bir şüphesi olduğunda veya sondaj usulü ile yapacağı kontrol sonucunda anılan belgeyi veya bir kopyasını, gerektiğinde araştırmanın gerekçelerini de belirterek, sonradan kontrol talebi ile ihracatçı ülke gümrük idaresine geri gönderir.

(2) Menşe beyanında yer alan bilgilerin doğru olmadığı kanaatini uyandıran elde edilmiş tüm belge ve bilgi, kontrol talebini desteklemek üzere gönderilir.

(3) Kontrol, ihracatçı ülke gümrük idaresi tarafından yapılır. Bu amaçla, ihracatçı ülke gümrük idaresi, her türlü delil talep etme ve ihracatçının hesap kayıtlarını denetleme veya gerekli gördüğü diğer kontrolleri yapabilme yetkisine sahiptir.

Sonradan kontrol sonuçları

مادة 29 - (1) Sonradan kontrol talebinde bulunan ithalatçı ülke yetkili makamı, kontrol sonucundan, tüm bulgular ve gerçekler de dahil olmak üzere, en kısa zamanda haberdâr edilir.

(2) Kontrol sonuçlarında, belgelerin gerçek olup olmadığı, söz konusu ürünlerin Taraf ülkelerden biri menşeli olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun olup olmadığı hususları açıkça belirtilir.

(3) İthalatçı ülke yetkili makamına ibraz edilen beyanın sonradan kontrol işlemine tabi tutulması halinde, söz konusu belge kapsamı eşyanın kanuni vergisi ile tercihli vergisi arasındaki fark kadar nakit veya teminat mektubu alınarak eşyanın gümrük işlemleri tamamlanır. Sonradan kontrol amacıyla gönderilen dolaşım belgelerinin, ihracatçı ülke yetkili makamınca doğruluğunun teyidi yapılarak geri gönderilmesinden sonra teminata bağlanan gümrük vergileri iade edilir.

(4) Makul şüphe durumlarında, on ay içinde cevap alınamaması veya cevapta söz konusu belgelerin doğruluğunun ya da ürünlerin gerçek menşeinin tespitine imkân verecek ölçüde yeterli bilginin bulunmaması halinde, talepte bulunan ithalatçı ülke yetkili makamları, istisnai durumlar hariç olmak üzere söz konusu eşyaya Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını reddedebilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Üçüncü ülkelerde düzenlenmiş faturalar

مادة 30 - (1) İthalatçı Taraf ülke gümrük idaresi, satış faturasının üçüncü bir ülkede yerleşik bir şirket tarafından veya söz konusu şirketin hesabına çalışan bir ihracatçı tarafından düzenlendiği durumlarda da, eşyanın bu Yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmesi koşuluyla, menşe beyanlarını kabul edebilir.

Cezalar

مادة 31 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı fiiller hakkında, 27/10/1999 مؤرخ 4458 قانون الجمارك رقم, 21/3/2007 مؤرخ 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Sevkiyat halindeki veya antrepodaki eşya

مادة 32 - (1) Anlaşma kapsamında bu Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte transit halinde olan ya da Taraf ülkelerde antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan eşyaya, ithalatçı ülkenin yetkili makamına söz konusu tarihten itibaren on iki ay içinde, eşyanın 16 ncı madde hükümleri çerçevesinde doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle beraber, sonradan düzenlenmiş bir menşe beyanının sunulması kaydıyla, bu Yönetmelik hükümleri tatbik edilebilir.

Diğer hususlar

مادة 33 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması bakımından bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 7/10/2009 مؤرخ 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

قوة

مادة 34 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

تنفيذي

مادة 35 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

EKLER

  • EK A -EK B’de Yer Alan Liste İçin Giriş Notları
  • EKB – İmal Edilen Ürünün Menşe Statüsü Kazanabilmesi İçin Menşeli Olmayan Girdilere Uygulanması Gereken İşçilik ve İşlem Listesi
  • EK B(ا) – Menşeli Olmayan Girdilere, İmal Edilen Ürünün Menşe Statüsü Elde Edebilmesi İçin Uygulanması Gereken İşçilik veya İşlem Listesine Ek
  • EKC – 6 ncı Maddenin Dokuzuncu Fıkrası Uyarınca Kümülasyon Dışında Bırakılan Girdiler
  • EK D – 6 ncı Maddenin Onuncu Fıkrasında Belirtilen ASEAN Ülkesi Menşeli Girdilerin Taraf Ülke Menşeli Girdi Olarak Kabul Edileceği Ürünler
  • EK E – Menşe Beyanı Metni


EK A
EK B’de Yer Alan Liste İçin Giriş Notları

Not 1 – Genel giriş

Liste, tüm ürünlerin işbu Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde yeterli düzeyde işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartları düzenler. وفي هذا السياق،

(ا) menşeli olmayan girdilerin azami içeriğinin işlem ve işçilik vasıtasıyla aşılmaması;

(ب) gerçekleştirilen işlem ve işçilik yoluyla imal edilen ürüne ait dört haneli Armonize Sistem pozisyonunun veya altı haneli Armonize Sistem alt pozisyonunun sırasıyla, o üründe kullanılan girdilere ait dört haneli Armonize Sistem pozisyondan veya altı haneli Armonize Sistem alt pozisyonundan farklı hale gelmesi;

(ج) belirli bir işlem ve işçiliğin gerçekleştirilmesi;

(d) belirli tamamen elde edilmiş girdiler üzerinde işlem ve işçilik gerçekleştirilmesi yolu olmak üzere ürüne göre farklılık gösteren dört farklı kural tipi vardır.

Not 2 – Listenin yapısı

2.1 Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. Birinci sütun Armonize Sistem’de kullanılan pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, ikinci sütun ise bu sistemde kullanılan pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki eşyanın tanımını vermektedir. İlk iki sütuna yapılan her bir giriş için 3’üncü sütunda bir kural belirtilmiştir. Bazı hallerde birinci sütundaki girişin önüne ‘y’ ibaresi konulması, 3’üncü sütundaki kuralın sadece pozisyonun 2’nci sütunda tanımlanan o kısmına uygulanacağı anlamına gelmektedir.

2.2 1 ’inci sütunda birçok pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olduğu veya bir fasıl numarasının verildiği ve dolayısıyla 2’nci sütundaki ürün tanımlarının genel ifadelerle verilmiş olduğu hallerde, 3’üncü sütundaki bitişik kurallar, Armonize Sistem’de faslın pozisyonlarında veya l’inci sütunda gruplandırılmış pozisyonlardan herhangi birisinde sınıflandırılan ürünlerin hepsine uygulanır.

2.3 Listede bir pozisyonunda yer alan farklı ürünlerin farklı kurallara tabi olması halinde, her bir bent, 3’üncü sütundaki bitişik kurallara tabi pozisyonun ilgili kısmının tanımını içerir.

2.4 3’üncü sütunda “veya” ile ayrılmış iki alternatif kural varsa, hangisinin kullanılacağı ihracatçının seçimidir.

Not 3 – Kuralların nasıl uygulanacağı ile ilgili örnekler
3.1 Başka bir ürünün imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmış ürünlere ilişkin bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan şartlar, menşe statüsünün bu ürünlerin kullanıldığı fabrikada veya Taraflardan birinde başka bir fabrikada kazanılıp kazanılmadığına bakılmaksızın uygulanır.

3.2 Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen işçilik veya işlem bu maddede belirtilen işlemlerin ötesine geçmelidir. Aksi takdirde, aşağıdaki listede belirtilen koşullar sağlanmış olsa dahi, söz konusu ürün, tercihli tarife uygulamasından faydalanamaz.

Yukarıda atıfta bulunulan hükme tabi olarak, listedeki kurallar gerekli asgari işçilik veya işlem miktarını gösterir. Bu listedeki kurallardan daha fazla uygulanan işçilik ve işlem, ürüne menşe statüsü verir; aksine daha az uygulanan işçilik ve işlem ürüne menşe statüsü veremez.

Nitekim, bir kural belirli bir imalat aşamasında menşeli olmayan girdi kullanılabileceğini belirtirse, bu tür girdinin daha önceki bir imalat aşamasında kullanımına izin verilir, daha sonraki aşamada kullanılmasına izin verilmez.

Eğer bir kural belirli bir imalat aşamasında menşeli olmayan girdi kullanılamayacağını belirtirse, bu tür girdinin daha önceki bir imalat aşamasında kullanımına izin verilir, daha somaki aşamada kullanılmasına izin verilmez.

مثال: Fasıl 19’daki liste kuralı “1101 ila 1108 pozisyonlarında yer alan menşeli olmayan girdiler %20 ağırlığı aşamaz” şeklinde olduğundan Bölüm 10’da (imalatın daha erken aşamasında kullanılan malzemeler) yer alan tahılların kullanımı (örneğin ithali) sınırlandırılmamıştır.

3.3 Not 3.2’deki kural saklı kalmak üzere, bir kural “herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat” ifadesini kullanıyorsa, herhangi bir pozisyondaki girdiler (ürün ile aynı pozisyon ve tanıma sahip girdiler bile), kuralın içerebileceği bazı özel kısıtlamalar da dikkate alınmak koşuluyla kullanılabilir.

ومع ذلك،, “… pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat” ya da “ürünle aynı pozisyonda yer alan diğer girdilerde dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat” ifadesi, listenin 2’nci sütununda belirtilen ürün ile aynı tanıma sahip olanlar hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerin kullanılabileceği anlamına gelir.

3.4 Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade ettiğinde, bu, bir veya birden çok girdinin kullanılabileceği anlamına gelir. Tamamının kullanılmasını gerektirmez.

3.5 Listedeki bir kural bir ürünün belli bir girdiden imal edilmesi gerektiğini ifade ederse, açıktır ki bu koşul kendi doğası gereği kuralı karşılamayan başka girdilerin kullanılmasını engellemez.

3.6 Listedeki kuralda kullanılabilecek menşeli olmayan girdilerin maksimum kıymeti için iki yüzde oranı verilmiş ise, bu yüzdeler birbirine eklenemez. Diğer bir deyişle kullanılan menşeli olmayan girdilerin toplam kıymeti verilen yüzde oranlarının en yüksek olanını aşamaz. أيضا, her bir yüzde oranı ilgili olduğu girdiye uygulanırken aşılmamalıdır.

Not 4 – Bazı tarım ürünleri ile ilgili genel hükümler

4.1 Faydalanan ülke topraklarında yetiştirilen veya hasat edilen 6, 7, 8, 9, 10, 12 nci Fasıllarda ve 2401 pozisyonunda yer alan tarım ürünleri, bir başka ülkeden ithal edilmiş tohum, çiçek soğanı, kök, budanmış parça, aşılı bitki, bitki filizi, tomurcuk veya bitkilerin diğer canlı bölümlerinden yetiştirilmiş olsalar bile, o ülke menşeli olarak kabul edilir.

4.2 Belli bir ürünün içinde yer alan menşeli olmayan şeker miktarının kısıtlamalara tabi olması halinde, nihai ürünün imalatında kullanılan ve nihai ürüne dâhil edilen menşeli olmayan ürünlerin imalatında kullanılan 1701 (sakkaroz) و 1702 (früktoz, glikoz, laktoz, maltoz, izoglikoz veya doğal şeker gibi) pozisyonlarında yer alan şekerin ağırlığı, bu gibi kısıtlamaların hesaplanmasında dikkate alınır.

Not 5 – Bazı tekstil ürünleri için kullanılan terminoloji

5.1 Listede “tabii lifler” kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta bulunmak üzere kullanılmıştır. هذا, eğirme işleminin başlamasından önceki -döküntüler dâhil- aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, taranmış veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri kapsar.

5.2 “Tabii lifler” kavramı 0511 pozisyonundaki at kılı, 5002 و 5003 pozisyonlarındaki ipek, 5101 ila 5105 pozisyonlarındaki yün lifler ve ince veya kaba hayvan kılları, 5201 ila 5203 pozisyonlarındaki pamuk lifleri ve 5301 ila 5305 pozisyonlarındaki diğer bitkisel lifleri kapsar.

5.3 “Tekstil hamuru”, “kimyasal maddeler” ve “kâğıt yapımına mahsus maddeler” kavramları listede 50 ila 63. fasıllarda sınıflandırılmayan ve sunî, sentetik ve kâğıt lifleri veya iplikleri imalinde kullanılabilen girdileri tanımlamak üzere kullanılmıştır.

5.4 “Sentetik ve suni devamsız lifler” kavramı listede 5501 ila 5507 pozisyonlarındaki sentetik veya sunî filament demetler, devamsız lifler veya döküntülere atfen kullanılmıştır.

Not 6 – Tekstil girdilerinin karışımından yapılan ürünler için geçerli toleranslar

6.1 Listede yer alan bir ürün için bu Nota atıfta bulunulduğunda, 3 üncü sütunda belirtilen şartlar, bu ürünün imalatında kullanılan, tüm temel dokumaya elverişli girdilerin toplam ağırlığının hep birlikte %10 veya daha azını oluşturan temel dokumaya elverişli girdilere uygulanmaz (aşağıdaki Not 6.3 ve 6.4’e de bakınız).

6.2 ومع ذلك،, Not 6.1 ’de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha fazla temel dokumaya elverişli girdiden yapılmış karışık ürünlere uygulanabilir.

Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli girdilerdir:

– ipek,
– yün,
– kaba hayvan kılı,
– ince hayvan kılı,
– at kılı,
– pamuk,
– kağıt yapımına mahsus maddeler ve kağıt,
– keten,
– kenevir,
– jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri,
– sisal ve agave türlerinin dokumaya elverişli lifleri,
– hindistan cevizi, abaka, rami ve dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler,
– sentetik fılamentler,
– sunî filamentler,
– iletkenliği olan fılamentler,
– polipropilenden sentetik devamsız lifler,
– poliesterden sentetik devamsız lifler,
– poliamidden sentetik devamsız lifler,
– poliakrilonitrilden sentetik devamsız lifler,
– poliimidden sentetik devamsız lifler,
– politetraflüoroetilenden sentetik devamsız lifler,
– polifenilen sülfitten sentetik devamsız lifler,
– polivinil klorürden sentetik devamsız lifler,
– diğer sentetik devamsız lifler,
– viskozdan suni ve sentetik devamsız lifler,
– diğer suni devamsız lifler,
– gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir polieter parçalı (segmentli) poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik,
– gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir poliester parçalı (segmentli) poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik,
– önemli bir kısmı alüminyum yapraklardan veya alüminyum tozuyla kaplanmış olsun olmasın plastik filmden oluşan şeritlerle birleştirilmiş 5605 pozisyonunda yer alan ürünler (metalize iplikler) (genişliği 5 mm.yi geçmeyen, iki plastik film arasına renkli veya renksiz bir yapıştırıcı vasıtasıyla sıkıştırılmış olanlar)
- 5605 pozisyonunda yer alan diğer ürünler,
– cam lifler,
– metal lifler.

Örneğin:
5203 pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden imal edilmiş 5205 pozisyonundaki bir iplik karışık bir ipliktir. Bu yüzden, menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik devamsız lifler (bunların kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan imal edilmesi gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en çok %10’una kadar kullanılabilir.

Örneğin:

5107 pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden mamul iplikten imal edilmiş 5112 pozisyonundaki bir yünlü mensucat karışık bir mensucattır. Bu yüzden menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik iplik (bunların kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan imali gerekmektedir) veya yün iplik (bunların karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii liflerden imali gerekmektedir) veya her ikisinin karışımı, mensucatın ağırlığının en çok %10’una kadar kullanılabilir.

Örneğin:

5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 pozisyonundaki pamuklu mensucattan imal edilmiş, 5802 pozisyonundaki bir tufte edilmiş mensucat, eğer pamuklu mensucat, iki farklı pozisyonda yer alan ipliklerden imal edilmiş bir karışık mensucat ise veya kullanılan pamuk iplikleri bir karışım ise, bir karışık üründür.

Örneğin:

Eğer bu tufte edilmiş mensucat, 5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden veya 5407 pozisyonundaki sentetik mensucattan imal edilmiş ise, bu takdirde açıktır ki, kullanılan iplikler iki ayrı temel dokumaya elverişli girdidir ve aynı şekilde tufte edilmiş mensucat bir karışık üründür.

6.3 “Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçaları (segment) içeren poliüretandan (segmente edilmiş) imal edilmiş iplik” ihtiva eden ürünlerde bu tolerans söz konusu iplik için %20’dir.

6.4 “Alüminyum yaprak veya alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın plastik film esaslı şerit ihtiva eden, 5 mm.yi geçmeyen genişlikte, bir yapıştırıcı ile iki plastik film arasına sıkıştırılmış” ürünlerde bu tolerans söz konusu şerit için % 30’dur.

Not 7 – Bazı tekstil ürünleri için geçerli diğer toleranslar

7.1 Listede bu giriş notuna atıfta bulunan bir dipnot ile işaretlenmiş tekstil ürünlerinde, söz konusu mamul ürünler için 3 üncü sütunda belirlenen kuralları karşılamayan (astar ve iç astarlar haricindeki) tekstil girdileri, mamulünkinden başka bir pozisyonda yer almaları ve toplam kıymetlerinin mamulün fabrika çıkış fiyatının %8’ini aşmamaları kaydıyla, kullanılabilirler.

7.2 Not 6.3’ün hükümlerine halel getirmeksizin, 50 ila 63. fasıllar arasında yer almayan girdiler, dokumaya elverişli madde ihtiva etsinler veya etmesinler, serbestçe kullanılabilirler.

Örneğin:

Listedeki bir kural, örneğin pantolon gibi belli bir tekstil eşyası için iplik kullanılması gerektiğini belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal eşyaların -düğmeler 50 ila 63. fasıllar arasında yer almadığından- kullanılmasını engellemez. Aynı nedenle, fermuarların, normal olarak dokumaya elverişli madde ihtiva etmelerine rağmen, kullanılmasına mani teşkil etmez.

7.3 Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymeti hesaplanırken 50 ila 63. fasıllarda yer almayan girdilerin kıymetlerinin de hesaba dahil edilmesi gerekir.

Not 8 – Fasıl 27’deki belli ürünlere ilişkin yürütülen belirli süreçler ve basit işlemlerin tanımı

8.1. y2707 ve 2713 pozisyonları bahis konusu olduğunda “özel işlemler”, aşağıdakilerdir:

(ا) vakumla damıtma;
(ب) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma;
(ج) patlayıcılık verme (cracking);
(ç) yeniden şekillendirme (reforming);
(d) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;
(e) aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfırik asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini giderme);
(F) polimerizasyon;
(g) alkilasyon;
(ğ) izomerleştirme;

8.2. 2710, 2711 و 2712 pozisyonları bahis konusu olduğunda “özel işlemler”, aşağıdakilerdir:

(ا) vakumla damıtma;
(ب) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma;
(ج) patlayıcılık verme (cracking);
(ç) yeniden şekillendirme (reforming);
(d) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;
(e) aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfırik asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini giderme);
(F) polimerizasyon;
(g) alkilasyon;
(ğ) izomerleştirme;
(h) sadece y2710 pozisyonuna dâhil ağır yağlar açısından hidrojenle yapılan, işleme tabi tutulan ürünlerin kükürt muhtevasının asgari yüzde 85 azalması ile sonuçlanan kükürt- giderme (ASTM D 1266-59 T metodu);
(ı) sadece 2710 pozisyonuna dâhil ürünler açısından fıltrelemeden gayri bir işlemle parafın giderme;
(i) sadece y2710 pozisyonuna dâhil ağır yağlar açısından hidrojenin bir kimyasal reaksiyonda aktif bir element olarak yer aldığı, kükürt gidermenin dışında bir amaçla gerçekleştirilen, 20 bar’dan daha yüksek basınçta ve 250°C’den daha yüksek sıcaklıkta, katalizör kullanılarak hidrojen ile muamele. Bununla beraber, y2710 pozisyonunda yer alan yağlama yağlarının, daha özel olarak renk ve istikran iyileştirmek üzere, hidrojenle daha ileri muamelesi (yani hidrofınisaj ve renk giderme), özel işlem olarak kabul edilmeyecektir;
(j) sadece y2710 pozisyonuna dâhil fuel-oiller açısından bu ürünlerin, fireler dâhil hacimce yüzde 30’undan daha azının 300°C’de ASTM D 86 metoduyla damıtılması şartıyla, atmosferde damıtma;
(k) sadece y2710 pozisyonuna dâhil, gaz yağları ve fuel-oillerden gayri ağır yağlar açısından yüksek frekanslı elektrik fırça deşarjı vasıtasıyla muamele
(l) sadece y2712 pozisyonuna dâhil ham ürünler (vazelin, ozokerit, linyit mumu veya yağlı mum, yağın yüzde 0,75’inden daha az ağırlık içeren turb mumu dışında) açısından mikro- kristalleştirmeyle yağdan arındırma.

8.3 y2707 ve 2713 pozisyonları açısından, temizleme, dekantasyon, tuz giderme, su ile ayırma, filtreleme, renklendirme, işaretleme, kükürt muhtevalı ürünlerin karıştırılması sonucunda bir kükürt muhtevası elde etme, bu operasyonlar veya benzeri operasyonların herhangi bir kombinasyonu, menşe kazandırmaz.
EKC

6 ncı Maddenin Dokuzuncu Fıkrası Uyarınca Kümülasyon Dışında Bırakılan Girdiler

Armonize Sistem Kodu Girdinin Tanımı
y 3302 10 Bir içeceği karakterize eden bütün tat verici etkenleri içeren ve %1.5’ten fazla süt yağı, %5’ten fazla sukroz veya izoglukoz, %5’ten fazla glikoz veya nişasta içeren içecek endüstrisinde kullanılan güzel kokulu maddelerin karışımları.
3302 10 29 Ağırlık olarak %1,5’ten fazla süt yağı, %5’ten fazla sukroz veya izoglukoz,%5’ten fazla glukoz veya nişasta içeren hacmen %0,5’i geçen mevcut alkol miktarı dışında kalan, bir içeceği karakterize eden bütün tat verici etkenleri içeren içecek sanayiinde kullanılan müstahzarlar


EK D

6 ncı Maddenin Onuncu Fıkrasında Belirtilen ASEAN Ülkesi Menşeli Girdilerin Taraf Ülke Menşeli Girdi Olarak Kabul Edileceği Ürünler

Armonize
Sistem
Kodu
Tanım
2710 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağlan veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
2906 Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış, nitrozolanmış türevleri
2909 Eterler, eter-alkoller, eter fenoller, eter-alkol-fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
2910 Halkasında üç atom olan epoksit, epoksialkol, epoksifenol ve epoksiyeter ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
2912-2914 Aldehitler (oksijen işlevli olsun olmasın), aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit
2912 pozisyonunda bulunan ürünlerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
Ketonlar ve kinonlar (oksijen işlevli olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
2920 Ametallerin diğ anorganik asitlerinin esterleri (hidrojen halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
2922 Oksijen gruplu amino bileşikleri
2930 Kükürtlü organik bileşikler
2933 Sadece azotlu heterosiklik bileşik(ler)
2934 Nükleik asitler ve bunların tuzları (kimyasal olaral belirli olsun olmasın); diğer heteroksiklik bileşikler
2935 Sülfonamidler
2942 Diğer organik bileşikler
3215 Matbaa mürekkepleri, yazı ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkepler (konsantre edilmiş veya katı halde olsun olmasın)
3301 Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri ; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde “enflurage” veya “maceration” suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri
4010 Vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları
8408 Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel)
8412 Diğer motorlar ve makinalar
8483 Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar; yatak kovanları ve mil yatakları; dişliler ve dişli sistemleri; bilyalı ve makaralı vidalar; dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler (tork “torque” değiştiricileri dahil) volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil); kavramalar ve kaplinler (üniversal kaplinler dahil)
8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler
8506 Primer (şarj edilemeyen) piller ve bataryaları
8518 Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar( bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler; elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplikatörleri
8523 Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve diğer masnetler (kayıt yapılmış olsun olmasın) (disklerin üretimine mahsus, matris ve kalıplar dahil, fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç)
8546 Her türlü maddeden elektrik izolatörleri
8547 Elektrikli makina, cihaz, alet veya elektrik tesisatları için tamamen izole edici maddelerden mamul (montaj amacıyla döküm sırasında gövde içine gömülmüş küçük metal parçaları içerenler dahil) izole edici bağlantı parçaları (örneğin; vidalı duylar) (8546 pozisyonundaki izolatörler hariç); adi metallerden elektrik için iç yüzeyleri izole edilmiş borular ve bunların bağlantı parçaları
9005 Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler, diğer optik teleskoplar ve bunların mesnetleri; diğer astronomi aletleri ve bunların mesnetleri (telsiz astronomi cihazları hariç)
9006 Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları ( 85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları hariç)
9011 Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografı, sinefotomik- rografı veya mikroprojeksiyon mikroskopları dahil)
9013 Daha spesifik olarak diğer pozsiyonlarda belirtilen maddelerden oluşmayan sıvı kristalli tertibat; lazer diyotlar dışındaki lazerler, bu Fasılın başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer optik cihaz ve aletler
9025 Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler, termometreler, pirometreler, barometreler, higrometreler ve psikrometreler (kaydedici tertibatı olsun olmasın) ve bunların birbirleriyle kombine olanları

EK E

Menşe Beyanı Metni

Aşağıda metni verilen menşe beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak, dipnotların kopya edilmesine gerek yoktur.

Menşe Beyanı

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin under Turkey-Singapore Free Trade Agreement.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1
(Yer ve tarih)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(ihracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır.)

_____________________________
1Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

[ad_2]