T.C.
Gömrük və Ticarət Nazirliyi
Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

…./….. /2017

Sayı : 17474625-109
Mövzu : Akaryakıt Ürünlerinde GTİP Tespiti

03.07.2017 /26144056
GENELGE
(2017/14)

İthalat ve ihracata konu eşya, Bakanlığımız ve muhtelif kamu kurumlarının uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat çerçevesinde tahlile tabi tutulabilmektedir. Aynı eşyanın muhtelif kamu kurumlarınca tahlile tabi tutulması ithalatçılar ve ihracatçılara ilave yükler getirmekte ayrıca kamu kaynaklarının israfına sebebiyet vermektedir. Dış ticarete konu eşyanın tahlillerinin tek aşamada yapılarak, bir kurum tarafından ulaşılan sonuçların diğer kurumlarca da kullanılabilmesi bahsi geçen olumsuzlukların önlenmesi bakımından önem arz etmektedir.

10.09.2004 -ci il tarixli və 25579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 31.12.2014 -ci il tarixli 29222 saylı (4. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişik dokuzuncu fıkrasında; “Numunenin alındığı depo ve mühür bilgilerinin de kaydedildiği analiz raporu; laboratuvar yetkilileri ve raporu ibrazla yükümlü kişilerce imzalanır. Analiz raporları veya üçüncü fıkrada yer alan belgeler; gümrük girişinde, gümrük beyannamesine, diğer hallerde 4/1/1961 -ci il tarixli və 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tanzimi gereken ilk belgeye eklenir…” deyilməkdədir.

Diğer taraftan anılan Yönetmeliğin 25.04.2007 -ci il tarixli 26503 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile değişik dördüncü fıkrası; “Numunelerin analizi, Türk Akreditasyon Kurumu veya uluslararası karşılıklı tanıma anlaşmasına imza atmış ve tanınırlığı olan akreditasyon kuruluşları tarafından ilgili deney yöntemlerinde akredite edilmiş sabit ve gezici laboratuvarlar vasıtasıyla yapılır” denilmektedir.

bu məzmunda; gömrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesi beşinci fıkrasında; “Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi mevzuatları gereği yapılan ve yaptırılan tahlillere ilişkin raporların gümrük laboratuvarlarına ibrazı durumunda, hangi hallerde yeniden tahlil yapılmayarak ibraz edilen tahlil sonuçları üzerinden laboratuvar raporu düzenleneceğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hökmü iştirak etməkdədir.

bu çərçivədə, akaryakıt ürünlerinin GTİP tespitine yönelik olarak, Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uyarınca yurt içindeki akredite laboratuvarlar tarafından düzenlenen analiz raporlarının tarih ve sayısının, yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde açık bir şekilde beyan edilmesi ve ilgili gümrük müdürlüğüne beyanname ekinde mezkur analiz raporunun aslı veya analizi yapan akredite laboratuvar yetkililerince onaylı bir nüshasının ibrazı durumunda;

1. Muayene memurunca, yükümlüsü tarafından gümrük beyannamesi ekinde sunulan akredite laboratuvarlar tarafından düzenlenen analiz raporunun LARA sistemi üzerinden sisteme eklenmesinin sağlanması ve beyannameye ait numune ve şahit numunenin gümrük laboratuvarlarına gönderilmesi,

2. Gümrük laboratuvarlarınca; söz konusu raporu düzenleyen kuruluşun akreditasyonunun geçerliliğinin TURKAK web sitesinden kontrol edilmesinin akabinde, kendilerine intikal eden numunelere ilişkin tarife tespitinde, yükümlüsü tarafından gümrük beyannamesi ekinde sunulan ve akredite laboratuvar tarafından düzenlenen analiz raporunda yer alan sonuçların esas alınması,

3. Beyanname ekinde sunulan akredite laboratuvar tarafından düzenlenmiş analiz raporlarının GTİP tespiti için yetersiz bulunması veya şüphe arz etmesi halinde; laboratuvar müdürlüklerince gerekli tahlillerin yapılarak tarife tespitinin yapılması,

4. Akredite laboratuvarlar tarafından düzenlenen analiz sonuçlarına istinaden laboratuvar müdürlüğünce yapılan tarife tespitine itiraz edilmesi halinde; tahlillerin mer’i mevzuat çerçevesinde ilgili laboratuvar müdürlüklerinde yapılması, gerekmektedir.

5. Bu genelge ile 2015/5 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Məlumat və gərəyini xahiş edirəm.

Cenap AŞCI
nazir a.
məsləhətçi