Təsvir : ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük tahsil edilir. (kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya v.b)

Karar Sayısı : 2018/11973

Ekli “Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin ithalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararı’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/6/2018 -ci il tarixli və 59376 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 -ci il tarixli və 1567 saylı Qanunun 1 qarış, 14/5/1964 -ci il tarixli və 474 saylı Qanunun 2 nci, 6/5/1986 -ci il tarixli və 3283 saylı Qanunun 2 nci, 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Qanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 -ci maddələri ilə 2/2/1984 -ci il tarixli və 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 -ci il tarixli və 4067 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/6/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ MENŞELİ BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK UYGULANMASINA DAİR KARAR

Maddə 1 - (1) Bu Kararın amacı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli bazı eşyanın ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilmesidir.

(2) Ekli tabloda yer alan eşyanın ABD menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen oranlarda ek mali yükümlülük tahsil edilir.

Maddə 2 - (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

Maddə 3 - (1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, bu Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(2) Diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ek mali yükümlülükleri yerine getirmeden ithalat işlemlerini gerçekleştirenler hakkında 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde noksan ek mali yükümlülüğün iki katı para cezası uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Bu Qərarın yayımı tarixindən əvvəl Türkiyəyə sövq edilmək üzrə bir daşıma sənədi təşkil edilərək yükləməsi edilmiş olan əşyanın bu Qərarın yayımı tarixindən etibarən ən gec 45 gün içində ithalatına bağlı gömrük bəyannaməsinin qeydiyyatı və ya gömrük qanunvericiliyi çərçivəsində özet bəyanın verilməsi halında, bu Qərar hökmləri tətbiq.

Maddə 4 - (1) Bu Karar 21/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Maddə 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

TABLO

Pozisyon
Yox
Eşya Tanımı Ek Mali
Yükümlülük(%)
08.02 Diğer sert kabuklu meyvalar (taze veya kurutulmuş) (kabuğu çıkarılmış veya soyulmuş olsun olmasın) 10
10.06 Pirinç 25
2106.90 Diğerleri 10
22.08 Alkol derecesi hacim itibariyle %80’den az olan tağyir(denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler 70
24.01 Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 30
27.01 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak ve benzeri katı yakıtlar 5
2704.00 Taşkömürü, linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglomere edilmiş olsun olmasın); karni kömürü 5
2713.11 Kalsine edilmemiş 4
33.04 Güzellik veya makyaj müstahzarları ve cilt bakımı için müstahzarlar (ilaçlar hariç) (güneş kremleri veya güneşlenme müstahzarları dahil); manikür ve pedikür müstahzarları 30
3904.10 Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC) 25
3908.10 Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 veya -6,12 5
39.26 Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya 30
44.01 Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde); ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun, döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın) 5
48.02 Sıvanmamış kağıt ve karton (yazma, basma ve diğer grafik işlerinde kullanılan türden) ve her boyutta perfore edilmemiş delikli kart ve delikli şerit kağıt (rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) (48.01 və 48.03 pozisyonundaki kağıt hariç); el yapısı kağıt ve karton 10
48.04 Birincil elyaf (kraft) kağıt ve kartonları (kuşe edilmemiş, sıvanmamış, rulo veya tabakalar halinde) (48.02 və 48.03 pozisyonundakiler hariç) 10
48.11 Kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz liften tabakalar (sıvanmış, emdirilmiş, kaplanmış, yüzeyleri boyanmış, yüzeyleri dekore edilmiş veya baskı yapılmış) (her boyutta rulo veya dikdörtgen (kare dahil) tabaka halinde) (48.03, 48.09, 48.10 pozisyonundakiler hariç) 25
5502.10 Selüloz asetatdan olanlar 30
7308.90 Diğerleri 30
8413.70 Diğer santrifüj pompalar 10
8479.89 Diğerleri 10
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) 60
9022.19 Diğer amaçlarla kullanılanlar 5