[ad_1]

Təsvir : İran Gümrük İdaresinin talebine binaen ve TTA kapsamı ticaretin usulüne uygun gerçekleştirilmesini teminen, İran a TTA kapsamına giren ürünlerin ihracatında (belgelerin isim benzerliğinden dolayı karışıklık yaşandığı düşünülen) menşe şahadetnamesinin değil, bir örneği yazı ekinde yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiş (İran TTA) Menşe İspat Belgesinin kullanılması gerektiği hk.

T.C.
Gömrük və Ticarət Nazirliyi
Avrupa Birliği vc Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-724.01,02/IR
Mövzu : İran TTA Kapsamı Menşe İspat
Belgesi Düzenlenmesi

30.01.2018 /31637525

DAĞITIM YERLERİNE

İran ile Ülkemiz Gümrük İdareleri arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve karşılaşılan sorunların çözümü amacıyla, 25 Sentyabr 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen “6. Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısında alınan kararlar uyarınca, ülkemizden İran’a gerçekleştirilen ihracatlarda düzenlenen menşe ispat belgelerinin konsolosluk onayı yapıldıktan sonra İran Gümrük İdaresi tarafından kabul edilmesine yönelik uygulama yürürlükten kaldırılmıştır.

Türkiye-İran Gümrük İdareleri Veri Değişimi Çalışma Grubunun 16-17 Aralık 2017 tarihlerinde Tahran’da gerçekleştirilen toplantısında, İran tarafınca yapılan açıklamalar neticesinde, ülkemizce düzenlenen ve tercihsiz ticarette kullanılan “menşe şahadetnamelerinin” konsolosluklarca onaylanmasıyla bu belgelerin ülkemizle İran arasında yürürlükte bulunan Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) kapsamında tercihli ticarette kullanılan “Menşe İspat Belgesi” (EK-1) olarak kabul edildiği ve konsolosluk onaylı menşe şahadetnameleri kapsamı eşyaya sehven tercihli tarife tanındığı anlaşılmıştır.

Bahsi geçen toplantıda, Bakanlığımız temsilcilerince her iki belgenin farklı amaca hizmet ettiği ifade edilerek, TTA kapsamı tercihli ticaretin sadece “Menşe İspat Belgesi” ibraz edilen belgeye tanınabileceği hatırlatılmıştır. Yapılan istişare sonucunda İran tarafınca İdarelerince yapılan hatalı işlemler için tedbir alınacağı belirtilmiş, bununla birlikte TTA kapsamında yapılması amaçlanan ihracatlarda “Menşe İspat Belgesi” (EK-1) düzenlenmesi için Türk ihracatçıların bilgilendirilmesi hususunda Bakanlığımızın yardımı talep edilmiştir.

Bilindiyi üzrə, 14.11.2015 tarix və 29532 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) uyarınca ihracatta kullanılan menşe ispat ve dolaşım belgelerinin Merkezi BİLGE Sistemine kaydedilmesi ve elektronik ortamda Gümrük Müdürlüklerimizce vize edilmesi gerekmektedir. Bunula birlikte, Gümrük İdarelerimizce vize edilmeyen “menşe şahadetnameleri” bahsi geçen tebliğin kapsamı dışındadır.

Yukarıda belirtilen İran Gümrük İdaresinin talebine binaen GÜVAS üzerinde yapılan sorguda, ülkemizden İran’a TTA kapsamında ihracat gerçekleştiğine dair veriye ulaşılamaması, İran’a gerçekleştirilen ihracatlarda TTA “Menşe İspat Belgesi” yerine menşe şahadetnamesi kullanıldığına yönelik değerlendirmelerimizi desteklemiştir.

İran Gümrük İdaresinin talebine binaen ve TTA kapsamı ticaretin usulüne uygun gerçekleştirilmesini teminen, “İran’a TTA kapsamına giren ürünlerin ihracatında” (belgelerin isim benzerliğinden dolayı karışıklık yaşandığı düşünülen) menşe şahadetnamesinin değil, bir örneği yazımız ekinde yer alan ve “Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun düzenlenmiş (İran TTA) “Menşe İspat Belgesi”nin kullanılması gerektiği bilgisinin Derneğiniz üyesi Gümrük Müşavirleriyle paylaşılarak belge düzenleme işlemleri sırasında ihracatçılarımızın bilgilendirilmesinin/yönlendirilmesinin önemli olduğu değerlendirilmektedir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Haşan KÖSEOĞLU
nazir a.
Ümumi Müdir

A :
(EK-1) “Menşe İspat Belgesi” örneği

DAĞITIM :

İzmir Gümrük Müşavirlari Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği

MENŞE İSPAT BELGESİ (CERTIFICATE OF ORIGIN)

1. İhracatçı (Adı, açık adres, ülke)
Exporter (Name, full address, country)

Menşe İspat Belgesi / Certifıcate of Origin
No A 000000 – TR

Form doldurulmadan önce arkadaki notları okuyunuz.
See notes overleaf before completing this form.

3. Eşyanın gönderildiği şahıs (Ad, açık adres, ülke) (İsteğe bağlı)
Consignee (Name, full address, country) (Optional)
2. Certifıcate of Origin

used in preferential trade between
……………………………………………
(and)
……………………………………………
Uygun ülkeleri ekleyiniz
(Insert appropriate countries)
arasındaki tercihli ticarette kullanılacak
Menşe İspat Belgesi

4. Ürünlerin menşeli sayıldığı ülke Country, which the products are considered as originating 5. Varış Ülkesi Country of destination
6. Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe bağlı)
Transport details (Optional)
7. Gözlemler
Remarks
8. Kalem Sayısı; Marka ve İşaretler; Kolilerin sayısı ve türü(1);
Eşyanın tanımı

Item number; Marks and numhers; Number and kind of packages(1); Description of goods

9. Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (litre, m3, vs)
Gross mass (kg) or other measure (litres, m3, etc.)
10. Faturalar
(Tercihe bağlı)
mənnvoices
(Optional)
11. GÜMRÜK VİZESİ
CUSTOMS ENDORSEMENT
Onaylanan Beyan
Declaration certified
İhracat Belgesi(2)
Export document(2)
Form: ………………………… Yox:…………………….
Mühür / Stamp
Gümrük İdaresi
Customs office ………………………………………….
Çıkış ülkesi
Issuing country …………………………………………

…………………………………………….
Yer ve Tarih (Place and date)

……………………………………………
İmza (Signature)

12. İHRACATÇI BEYANI
DECLARATION BY THE EXPORTER

Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara uygun olduğunu beyan ederim.
mən, the undersigned, declare that the goods described above meet the conditions required for the issue of this certifıcate.

…………………………………………….
Yer ve Tarih (Place and date)

……………………………………………
İmza (Signature)

(1) Eşya ambalajlı değilse, yetine göre eşyaların sayısını veya ‘dökme’ olduğunu belirtiniz. If goods are notpacked, indicate number of articles or state “in bulk”as appropriate.
(2) Yalnız ihracatçı ülke veya alan kurallarının gerekli gördüğü yerleri doldurunuz. Complete only where the regulations of the exporting country or territory reguire.

13. DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMİ
REQUEST FOR VERIFICATION, to
14. KONTROLÜN SONUCU
RESULT OF VERIFICATION
Yapılan kontrol bu belgenin(1)
Verification carried out shows that this certificate(1)

[ ] Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir.
was issued by the customs office indicated and that the information contained therein is accurate.
[ ] doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara bakınız.)
does not meet the requirements as to authenticity and accuracy (see remarks appended).

………………………………………………………………
Yer ve Tarih (Place and date)
Mühür / Stamp
……………………………………………………………..
İmza (Signature)
_______________
(1) Uygun kutuya (x) işareti koyunuz.
Insert x in the appropriate box.

Bu belgenin doğruluğunun ve kurallara uygunluğunun onaylanması talep edilmektedir.
Verifıcation of the authenticity and accuracy of this certificate is requested

………………………………………………………………
Yer ve Tarih (Place and date)
Mühür / Stamp
……………………………………………………………..
İmza (Signature)

NOTLAR

1. Sertifikalar, silinmeler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzerinin çizilmek ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen kişi taralından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.

2. Sertifikaya kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklemeyi imkansız kılmak üzere iptal edilmelidir.

3. Eşyalar, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır.

NOTES

1. Certificate must not contain erasures or words written över one another. Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars and adding any necessary corrections, Any such alteration must be initialled by the person who completed the certificate and endorsed by the Customs authorities of the issuing country or territory.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item mustprecede by an item number. A horizontal line must be dram immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a manner as to make any later additions impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified.

[ad_2]