[ad_1]

Təsvir : ÖTV, matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarında yüzde 25, 640 lira ile 1500 lira arasındaki telefonlarda yüzde 40, 1500 lira üzerindeki telefonlarda ise yüzde 50 oldu; sigarada sıfır olan asgari maktu vergi 0.2679 a yükseldi; hurda teşviki uygulanacak araçların bedelleri de yeniden belirlendi.

Qərarların sayı: 1013

Bazı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılması ve bazı mallara uygulanacak Özel tüketim vergisi oran ve tutarları ile özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 saylı Əlavə Dəyər Vergisi Qanununun 28 inci maddəsi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 -ci maddəsi və 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

30 Nisan 2019

30/4/2019 TARİHLİ VE 1013 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

Maddə 1- 24/12/2007 -ci il tarixli və 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın;

bir) Ekli (mən) sayılı listesinin 12 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“12- Konut yapı kooperatifleri ile Darülaceze Başkanlığına yapılan inşaat taahhüt işleri,"

b) Ekli (II) sayılı listesinin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 5 inci sırasında yer alan “perde” ibaresinden sonra gelmek üzere “(montaj ve hareket ettirici mekanizması kısmen alüminyum, plastik ve benzeri malzeme içerenler dahil)” ibaresi eklenmiştir.

Maddə 2- 6/6/2002 -ci il tarixli və 4760 saylı Xüsusi İstehlak Vergisi Qanununa əlavə edilmiş (III) saylı siyahının (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi vergi
Oranı (%)
Asgari Maktu. vergi
Tutarı
(TL)
Maktu Vergi Tutarı
(TL)
2402.20 Tütün içeren sigaralar 67 0,2679 0,4200
2402.90.00.00.00 Digərləri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar
67 0,2679 0,4200
24.03 Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları
(2403.11.00.00.00,2403.19.10.00.19,2403.19.90.00.19,
2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 xaric)
67 0,2679 0,4200
2403.99.10.00.00 Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün 67 0,2679 0,4200

Maddə 3- 4760 sayılı Kanuna ekli (IV) saylı siyahının 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numarasında yer alan malların Özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları ile özel tüketim vergisi oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%)
8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telden cihazları
– Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşmayanlar
– Özel tüketim vergisi matrahı 640 TL’yi aşıp, 1.500 TL’yi aşmayanlar
– Diğerleri
25
40
50

Maddə 4- 14/5/2018 -ci il tarixli və 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (bir) bendinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yeni Aracın Özel Tüketim Vergisi Matrahı (TL) Terkin Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarı (TL)
Matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar için 10.000
Matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar için 8.000
Matrahı 120.000 TL’yi aşanlar için 3.000

Maddə 5- Bu Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 6- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

24/12/2007 -ci il tarixli və 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
30/12/2007 26742
24/12/2007 -ci il tarixli və 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
8/2/2008 26781
6/4/2008 26839
19/7/2008 26941
20/9/2008 27003
29/3/2009 27184
15/7/2009 27289
28/4/2011 27918
27/11/2011 28125
27/12/2011 28155
27/1/2012 28186
24/3/2012 28243
12/9/2012 28409
1/1/2013 28515
24/2/2013 28569
1/12/2013 28838
31/1/2015 29253
1/1/2016 29580
5/5/2016 29703
30/6/2016 29758
8/9/2016 29825
25/11/2016 29899
3/2/2017 29968
28/7/2017 30137
3/2/2018 30321
5/5/2018 30412
9/5/2018 30416
18/5/2018 30425
15/8/2018 30510
31/10/2018 30581 (Mükerrer)
19/12/2018 30630
31/12/2018 30642 (4. Mükerrer)
21/3/2019 30721
22/3/2019 30722

[ad_2]