T.C.
Gömrük və Ticarət Nazirliyi
Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı : 85593407-156.02
Mövzu : “Jet-Ski”, “Motorbot”, “Sert Polietilen Bot” ve “Tekne” Ticari
İsimli Eşyanın KDV Oranı

03.07.2017 / 26205632
DAĞITIM YERLERİNE

“Jet-Ski”, “Motorbot”, “Sert Polietilen Bot” ve “Tekne” ticari isimli eşyanın KDV oranı ile ilgili Maliye Bakanlığından alınan 06.06.2017 tarihli ve 50169878-200.03-E.68631 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Məlumat və gərəyini xahiş edirəm.

Erkan ERTÜRK
nazir a.
Dairə Başçısı

EKLER:
EK 1. Bir adet yazı örneği.

DAĞITIM:
İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Orta Karadeniz Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi
Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

T.C.
MALİYE BAKANLIGI
Gəlir İdarəsi Başkanlığı

ACELE

06.06.2017

Sayı: :50 169878-200.03-E.68631
Mövzu: “Jet-ski”, “motorbat”, “sert polietilen
bot” ve “tekne” ticari isimli eşyaların
KDVoranı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA
(Gömrüklər Ümumi Müdirliyi)
Dumlupınar Bul. Yox: 151 Eskişehir Yolu 9.Km. 06800 Çankaya/ANKARA

maraq: bir) 24/04/2017 -ci il tarixli və 24445749 saylı yazınız.

b) 16/05/2017 -ci il tarixli və 25036968 saylı yazınız.

maraq (bir)’ da kayıtlı yazınızda 8903 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı belirtilen “jet-ski”, “motorbat” ve “sert polietilen bat (şişirilebilir olmayan, boyu 2,5 metreden fazla, ağırlığı 100 kg’dan fazla, motor takılarak hareket ettirilen, spor amaçlı)” ticari isimli eşyaların; maraq (b)’de kayıtlı yazınızda ise 8903.99.99.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTiP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen “motorbat” ve “tekne” ticari isimli eşyaların katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda bilgi istenilmektedir.

KDV nisbətləri, 3065 saylı Əlavə Dəyər Vergisi Qanununun 28 ci maddəsinin verdiyi səlahiyyətə əsaslanaraq yayımlanan 2007/13033 saylı Nazirlər Kabinetinin qərarı (BKK) eki (mən) saylı siyahıda iştirak edən təslim və xidmətlər üçün % 1, (II) saylı siyahıda iştirak edən təslim və xidmətlər üçün % 8, bu siyahılarda yer alanlar istisna olmaqla vergi tutulan əməliyyatlar üçün % 18 olaraq müəyyən edilmişdir.

Bununla birlikdə, 2017/9759 sayılı Kararname ile 2007/13033 sayılı BKK eki (mən) saylı siyahının 19 uncu sırası değiştirilmiş ve 03.02.2017 tarihinden itibaren “yatlar, KOTRA, tekneler ve gezinti gemileri” bu sıra uyarınca % l oranında KDV’ye tabi tutulmuştur.

digər tərəfdən, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Bakanlığınıza da intikal ettirildiği anlaşılan 27.04.2017 -ci il tarixli və 36056 sayılı yazısında “… yapısı bakımından bir deniz aracının tekne olarak kabul edilmesine ilişkin bir kısıtlama olmayıp yukarıda belirtilen tanımlar göz önüne alınarak; sabit karinalı ve kenarları şişme malzemeden olanlar ile motoru dıştan veya içten takmalı olan tüm teknelerin “yat, kotra, tekne ve gezinti gemileri” kapsamında olması gerektiği değerlendirilmektedir.” ifadesine yer verilmiştir.

buna görə, ilgide kayıtlı yazılarınızda 8903 tarife pozisyonunda sınıflandırıldığı belirtilen “jet-ski” hariç olmak üzere, “motorbat”, “sert polietilen bot (şişirilebilir olmayan, boyu 2,5 metreden fazla, ağırlığı 100 kg’dan fazla, motor takılarak hareket ettirilen, spor amaçlı)” ve “tekne” ticari isimli eşyaların 2007/13033 saylı (BKK) eki (mən) saylı siyahının 19 uncu sırası kapsamında değerlendirilerek % l oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

e-imzalıdır
Mahmut SÜTCÜ
nazir a.
Gəlir İdarəsi Başçı Köməkçisi