T.C.
Gömrük və Ticarət Nazirliyi
Gömrüklər Ümumi Müdirliyi

Sayı : 85593407-156.02
Mövzu : "Jet Ski", "Motorbot", "Sərt Polietilen Bot" və "Gəmi" Ticarət
Adlı Əşyanın KDV oranı

03.07.2017 / 26205632
DAĞITIM YERLERİNE

"Jet Ski", "Motorbot", "Sərt Polietilen Bot" və "Gəmi" kommersiya adlı əşyanın KDV nisbəti ilə əlaqədar Maliyyə Nazirliyindən alınan 06.06.2017 -ci il tarixli və 50169878-200.03-E.68631 saylı yazı ilişikte göndərilir.

Məlumat və gərəyini xahiş edirəm.

Erkan ERTÜRK
nazir a.
Dairə Başçısı

EKLER:
A 1. Bir ədəd yazı nümunəsi.

DAĞITIM:
İstanbul Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi
Ege Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi
Şərq Marmara Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi
Qərb Aralıq dənizi Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi
Orta Aralıq dənizi Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi
Şərq Aralıq dənizi Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi
Uludağ Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi
Orta Karadeniz Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi
Şərq Qaradəniz Gömrük və Ticarət Region Müdirliyi

T.C.
Maliyyə Nazirliyi
Gəlir İdarəsi Başkanlığı

BU

06.06.2017

Sayı: :50 169878-200.03-E.68631
Mövzu: "Jet Ski", "Motorbat", "Sərt polietilen
bot "və" gəmi "kommersiya adlı əşyaların
KDVoranı

Gömrük və Ticarət Nazirliyinə
(Gömrüklər Ümumi Müdirliyi)
Dumlupınar tap. Yox: 151 Eskişehir Yolu 9.Km. 06800 Çankaya / ANKARA

maraq: bir) 24/04/2017 -ci il tarixli və 24445749 saylı yazınız.

b) 16/05/2017 -ci il tarixli və 25036968 saylı yazınız.

maraq (bir)'Da qeydə yazınızda 8903 tərifə mövqesində sınıflandırıldığı bildirilən "jet-ski", "Motorbat" və "sərt polietilen bat (şişirilebilir olmayan, boyu 2,5 metrdən çox, ağırlığı 100 kq-dan çox, motor ilişərək hərəkət etdirilən, idman məqsədli)"Kommersiya adlı əşyaların; maraq (b)'Də qeydə yazınızda isə 8903.99.99.00.19 Gömrük Tarif Statistika Mövqe (GTiP) nömrəsində sınıflandırıldığı bildirilən "motorbat" və "gəmi" kommersiya adlı əşyaların əlavə dəyər vergisi (KDV) nisbəti barəsində məlumat istenilmektedir.

KDV nisbətləri, 3065 saylı Əlavə Dəyər Vergisi Qanununun 28 ci maddəsinin verdiyi səlahiyyətə əsaslanaraq yayımlanan 2007/13033 saylı Nazirlər Kabinetinin qərarı (BKK) eki (mən) saylı siyahıda iştirak edən təslim və xidmətlər üçün % 1, (II) saylı siyahıda iştirak edən təslim və xidmətlər üçün % 8, bu siyahılarda yer alanlar istisna olmaqla vergi tutulan əməliyyatlar üçün % 18 olaraq müəyyən edilmişdir.

Bununla birlikdə, 2017/9759 saylı Fərman ilə 2007/13033 saylı BKK eki (mən) saylı siyahının 19 -cu sırası dəyişdirilmiş və 03.02.2017 tarixindən etibarən "yatlar, KOTRA, gəmilər və gəzinti gəmiləri "bu sıra uyğun olaraq % l nisbətində KDV'ye tabe tutulmuşdur.

digər tərəfdən, Nəqliyyat, Dənizçilik və Kimlik Nazirliyinin Bakanlığınıza da intiqal etdirildiyi aydın 27.04.2017 -ci il tarixli və 36056 saylı yazısında "... quruluşu baxımından bir dəniz vasitəsinin gəmi olaraq qəbul edilməsinə bağlı bir məhdudiyyət olmayıb yuxarıda göstərilən təriflər göz önünə alınaraq; sabit karinalı və kənarları şişmə vəsaitdən olanlar ilə mühərriki xaricdən və ya daxildən taxmalı olan bütün gəmilərin "yat, KOTRA, gəmi və gəzinti gəmiləri "çərçivəsində olması lazım olduğu qiymətləndirilməkdədir." ifadəsinə yer verilmişdir.

buna görə, maraq qeydə yazılarınızda 8903 tərifə mövqesində sınıflandırıldığı göstərilən "Jet-ski" istisna olmaqla, "Motorbat", "Sərt polietilen bot (şişirilebilir olmayan, boyu 2,5 metrdən çox, ağırlığı 100 kq-dan çox, motor ilişərək hərəkət etdirilən, idman məqsədli)"Və" gəmi "kommersiya adlı əşyaların 2007/13033 saylı (BKK) eki (mən) saylı siyahının 19 -cu sırası çərçivəsində qiymətləndirilərək % l nisbətində KDV'ye tabe tutulması lazımdır.

Məlumat götürülməsinə və gərəyini ərz edirəm.

e-imzalıdır
Mahmud Südçü
nazir a.
Gəlir İdarəsi Başçı Köməkçisi