[ad_1]

Təsvir : Karar eki tabloda yer alan fasıllar ve GTP li eşyanın karşılarında belirtilen ülkeler menşeli olanlarının A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak, ek mali yükümlülük tahsil edilir.

Qərarların sayı; 2017/10926

Ekli “Bazı Ürünlerin ithalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 6/9/2017 -ci il tarixli və 92476 nömrəli məqalədə, 20/2/1930 -ci il tarixli və 1567 saylı Qanunun 1 qarış, 14/5/1964 -ci il tarixli və 474 saylı Qanunun 2 nci, 6/5/1986 -ci il tarixli və 3283 saylı Qanunun 2 nci, 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Qanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 -ci maddələri ilə 2/2/1984 -ci il tarixli və 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINDA EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

Məqsəd və əhatə

Maddə 1- (1) Bu Kararın amacı, bazı ülkeler menşeli eşyanın Avrupa Birliği ülkeleri üzerinden ithalatı sonucunda ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesini sağlamaktır.

(2) Bu Karar, ekli tabloda yer alan ülkeler menşeli ve karşılarında belirtilen fasıl veya gümrük tarife pozisyonlu (G.T.P.) eşyayı kapsar.

Ek mali yükümlülük

Maddə 2- (1) Ekli tabloda yer alan fasıllar ve G.T.P.’li eşyanın karşısında belirtilen ülkeler menşeli olanların A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilmesi halinde telafi edici vergi olarak, ek mali yükümlülük tahsil edilir.

(2) Bu karar kapsamında tahsil edilecek ek mali yükümlülük, 20/12/1995 -ci il tarixli və 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı eki II sayılı listede yer alan gümrük vergisi oranları dikkate alınarak;

(bir) İndoneziya, Hindistan, Sri Lanka ve Vietnam için “Diğer Ülkeler ()” gümrük vergisi ile “Gelişme Yolundaki Ülkeler” gümrük vergisi arasındaki fark kadar,

(b) Bangladeş ve Kamboçya için “DÜ” gümrük vergisi ile “En Az Gelişmiş Ülkeler” gümrük vergisi arasındaki fark kadar,

(c) Pakistan için “DÜ” gümrük vergisi ile “Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler” gümrük vergisi arasındaki fark kadar,
tahsil edilir.

Uygulama usul ve esasları

Maddə 3- (1) 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Gömrük Qanunu, İthalat Rejimi Kararı ve ilgili diğer mevzuatın, gümrük vergisinin tarhına, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, bu Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tarhı, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

(2) Bu Karar kapsamındaki beyandan ithalatçı sorumludur.

(3) Sonradan kontrol kapsamında ithalatçıdan menşe ispat belgeleri ile ilave bilgi ve belge talep edilebilir.

qüvvəyə minmə

Maddə 4- (1) Bu Karar yayımı tarihini izleyen 30 uncu gün yürürlüğe girer.

icra

Maddə 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
A

Fasıl-G.T.P. Madde Tanımı Ek Mali Yükümlülük Uygulanacak Ülkeler
39.22 Plastiklerden banyo küvetleri, duşlar, eviyeler, lavabolar, bideler, alafranga tuvaletler, kapaklar ve oturaklar, su depoları ve benzeri hijyenik eşya İndoneziya, Hindistan, Vietnam
39.23 Plastiklerden eşya taşımasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikten tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri
39.24 Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası
39.25 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastiklerden inşaat malzemeleri
39.26 Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya
42. Fasıl Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği bağırsağı hariç) İndoneziya, Hindistan, Vietnam, Pakistan
43. Fasıl Kürkler ve taklit kürkler, bunların mamulleri
50. Fasıl İpek İndoneziya, Pakistan, Vietnam, Bangladeş
51. Fasıl Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı, at kılından iplik ve dokunmuş mensucat (51.05 xaric)
52. Fasıl Pamuk
53. Fasıl Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler, kâğıt ipliği ve kâğıt ipliğinden dokunmuş mensucat (53.01 və 53.02 xaric)
54. Fasıl Sentetik ve suni flamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler
55. Fasıl Sentetik veya suni devamsız lifler
56. Fasıl Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat, özel iplikler, sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya
57. Fasıl Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
58. Fasıl Özel dokunmuş mensucat, tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dantela, duvar halıları, şeritçi ve kaytancı eşyası, işlemeler
59. Fasıl Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat, dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya
60. Fasıl Örme veya kroşe eşya
61. Fasıl Örme veya kroşe giyim eşyası ve aksesuarı
62. Fasıl Örülmemiş veya kroşe olmayan giyim eşyası ve aksesuarı Sri Lanka, Pakistan, Hindistan, Vietnam, Bangladeş, Kamboçya
63. Fasıl Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya, paçavralar
64. Fasıl Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya ve bunların akşamı Hindistan, Vietnam
65. Fasıl Başlıklar ve akşamı İndoneziya, Vietnam
66. Fasıl Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların akşamı
67. Fasıl Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya, yapma çiçekler ve insan saçından eşya
68. Fasıl Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya Hindistan, Vietnam
69. Fasıl Seramik mamulleri
70. Fasıl Cam ve cam eşya
84, Fasıl Nükleer reaktörler, kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları İndoneziya, Hindistan, Vietnam
85. Fasıl Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları, ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar, televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı. Hindistan, Vietnam
87. Fasıl Kara nakil vasıtaları (demiryolu veya tramvay taşıtları hariç) ve bunların aksam, parça ve aksesuarları İndoneziya
88. Fasıl Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları
89. Fasıl Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar
90. Fasıl Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar, bunların aksam parça ve aksesuarı Hindistan
91. Fasıl Saatler ve bunların aksam ve parçaları
92. Fasıl Müzik aletleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı
94. Fasıl Mobilyalar, yatak takımları, şilteler, şilte destekleri, yastıklar ve benzeri doldurulmuş mefruşat; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan lambalar ve aydınlatma cihazları; ışıklı panolar, ışıklı isim tabelaları ve benzerleri; prefabrik yapılar İndoneziya, Hindistan, Vietnam
95. Fasıl Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri, bunların aksam, parça ve aksesuarı
96. Fasıl Çeşitli mamul eşya

[ad_2]