[ad_1]

Təsvir : Buğday ve mahlut , Arpa , Mısır , Pirinç ithalatında Ekonomi bakanlığından alınan İthal lisansına istinaden çeşitli miktarlarda 31.05.2018 ilə 31.08.2018 e kadar tarife kontenjanı açılmıştır.

Karar Savısı: 2017/10589

Ekli “Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 3/7/2017 -ci il tarixli və 69224 nömrəli məqalədə, 20/2/1930 -ci il tarixli və 1567 saylı Qanunun 1 qarış, 14/5/1964 -ci il tarixli və 474 saylı Qanunun 2 nci, 6/5/1986 -ci il tarixli və 3283 saylı Qanunun 2 nci, 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Qanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 -ci maddələri ilə 2/2/1984 -ci il tarixli və 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Tarife kontenjanı

Maddə 1- (1) 14/4/2010 -ci il tarixli və 2010/339 saylı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen maddeler için karşısında gösterilen miktarda tarife kontenjanları açılmış olup, söz konusu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiştir.

G.T.P. Madde İsmi Tarife Kontenjanı Miktarı (ton) Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%) Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu
10.01 Buğday ve mahlut 750.000 0 31/5/2018
10.03 Arpa 700.000 0 31/5/2018
10.05 Mısır 700.000 0 31/7/2018
10.06 Pirinç 100.000 0 31/8/2018

gömrük vergisi

Maddə 2- (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

Maddə 3- (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İdxal Ümumi Müdirliyi) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(3) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Diğer mevzuat

Maddə 4- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

qüvvəyə minmə

Maddə 5- (1) Bu Qərar dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

[ad_2]