Gömrüklər Ümumi Müdirliyinin 18.10.2019 -ci il tarixli və 48650825 saylı yazısı hk. (Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarında GK 238 Uygulanmasında Bandrol Ücreti)

Təsvir : Geçici olarak ithal edilen kara taşıtların Gümrük Kanununun 238-1 inci maddesi uyarınca düzenlenecek para cezası hesaplamasında, TRT Bantrol ücretinin ceza miktarına ekleneceği […]

davamı

Gömrüklər Ümumi Müdirliyinin 18.10.2019 -ci il tarixli və 48632388 saylı yazısı hk. (5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda Yer Alan Aldatıcı İşlem ve Davranış Fiili Hk.)

Təsvir : Eşyanın, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokulması durumunda, her somut olayın kendi içerisinde değerlendirilmek suretiyle, kasıt […]

davamı

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar hk. (Karar Sayısı: 1770) (11.11.2019 t. 30945 s. R.G.)

Təsvir : İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda yapılan değişiklikle; son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin dolar […]

davamı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ hk. (Yox: 2019/30) (08.11.2019 t. 30942 s. R.G.)

Təsvir : ÇHC ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 GTİP leri altında sınıflandırılan polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız […]

davamı

Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun – 7190 hk. (07.11.2019 t. 30941 s. R.G.)

Təsvir : Gümrük Kanunu (Transit Rejimi Altında Taşınan Eşyaya Uygulanacak Hükümler; Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna; Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler; Teminat; Gümrüklerde İş […]

davamı

1 2 3 ... 229 Next page