[ad_1]

İqtisadiyyat Nazirliyindən:

Maddə 1 - 15/7/2009 -ci il tarixli və 27289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (təbliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı Birim CIF Kıymet (ABD Doları/Ton*)
1204.00.90.00.00 Diğerleri 1.200
1205.10.90.00.00 Diğerleri 1.050
1205.90.00.00.00 Diğerleri 1.050
1206.00.91.00.19 Diğerleri 570
1206.00.99.00.19 Diğerleri 1.500
1207.60.00.00.00 Aspir (Carthamus tinctorius) tohumu 675
1208.90.00.00.11 Ayçiçeği tohumunun unu ve kaba unları 1.000
1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 1.150
1512.19.90.00.11 Ayçiçeği tohumu yağı 1.250

Maddə 2 - Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış işlem

GEÇİCİ MADDE 3 - (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde tescil edilmesi veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu maddenin yayımı tarihinden önceki Tebliğ hükümleri uygulanır.”

Maddə 3 - Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 4 - Bu Təbliğ hökmlərini İqtisadiyyat naziri icra.

[ad_2]