Təsvir : 2017/10344 sayılı İthalat Rejim Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile İlave Gümrük Vergisine tabi 7217.30.90.00.00 (Adi metallaerle kaplanmış , ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içeren) pozisyonundaki ürünleri kendi üretiminde girdi olarak kullanan firmalar yapacakları ithalatlarda İlave Gümrük Vergisi %5 olarak uygulanacaktır. Karar kapsamı dışındaki ithalatlarda söz konusu oran %25 tir. Aynı kararla 7228.50.69.00.11 (sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve işlenmiş , daire şeklinde kesiti olan , çapı 10 mm. veya daha az olan alaşımlı çelikten çubuklar) pozi,syonundaki ürünler içinde İlave Gümrük Vergisi kapsamından çıkarılmıştır. Karar çıkmadan evvel uygulanmakta olan İlave Gümrük Vergisi oranı %25 ti.

Karar Sayısı: 2017/10344

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar’ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 28/4/2017 -ci il tarixli və 41527 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 -ci il tarixli və 1567 saylı Qanunun 1 qarış, 14/5/1964 -ci il tarixli və 474 saylı Qanunun 2 nci, 6/5/1986 -ci il tarixli və 3283 saylı Qanunun 2 nci, 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Qanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 -ci maddələri ilə 2/2/1984 -ci il tarixli və 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

Maddə 1- 15/6/2015 -ci il tarixli və 2015/7749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ekli tabloda yer alan 72.17 və 7228.50 gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) karşısında belirtilen madde isimleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve tablonun son kısmına aşağıda yer alan (1) numaralı dipnot eklenmiştir.

G.T.P. MADDE İSMİ İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)*
1 2 3 4 8
5 6 7
72.17 Dəmir və ya alaşımsız poladdan tellər(1) 0 0 0 25 25 25 25
7228.50 Diğer çubuklar (sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve işlenmiş) (7228.50.69.00.11 xaric) 0 0 0 25 25 25 25
(l) 7217.30.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu maddeyi kendi üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi %5 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.
* İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke grupları:1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova; 2: Cənubi Koreya; 3: Malezya; 4: Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 5: En Az Gelişmiş Ülkeler; 6: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler; 7: Gelişme Yolundaki Ülkeler; 8: Diğer Ülkeler.

Maddə 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Maddə 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
5/7/2015 29407