[ad_1]

Təsvir : Elektron mühitdə ediləcək tebligatlara dair üsul və əsasları təşkil edilməsi hk.

ədalət Nazirliyindən:

BİRİNCİ HİSSƏ

məqsəd, tətbiqi sahəsi, dayaq, Anlayışlar və prinsiplər

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) Bu müdiriyyəti məqsədi, elektron mühitdə ediləcək təbliğata dair üsul və əsasları tənzimlənməsi.

(2) bu Müdiriyyət, 11/2/1959 -ci il tarixli və 7201 saylı təbliğat Qanunu uyğun olaraq təbliğat çıxarmağa səlahiyyətli orqan və orqanlar tərəfindən saxlayın və Teleqraf Təşkilatı Anonim Şirkəti (PTT) vasitəsiylə ediləcək elektron təbliğata bağlı xüsusları əhatə edir.

dayaq

Maddə 2 - (1) bu Müdiriyyət, Təbliğat Qanununun 7 / a-ci maddəsinə əsasən hazırlanmışdır.

anlayışlar

Maddə 3 - (1) Bu Yönetmelikte keçən;

bir) Nazirlik: ədalət nazirliyini,

b) dəlil qeydi: təbliğat; təbliğat çıxarmağa səlahiyyətli orqan və mərcinin Milli Elektron Təbliğat Sistemi (UETS) tərəfindən təslim alındığına, həmsöhbətin elektron təbliğat ünvanına çatdığına, oxunduğuna və üsulu ilə təbliğ edilmiş sayıldığına dair çıxarılan və elektron sertifikat ilə imzalanmış qeydləri,

c) elektron sertifikat: 15/1/2004 -ci il tarixli və 5070 saylı Elektron İmza Qanununun 9 -cu maddəsində keyfiyyətləri ifadə edilən xüsusiyyətli elektron sertifikatı,

ç) elektron təbliğat: Təbliğat Qanunu və bu Müdiriyyəti uyğun olaraq elektron mühitdə edilən təbliğatı,

d) Elektron təbliğat ünvanı: PTT tərəfindən, fiziki şəxslər üçün şəxsiyyət məlumatları, hüquqi şəxslər üçün isə tabe olduqları sistem məlumatları əsas alınmaq surətiylə tək və unikal şəkildə yaradılan və UETS'ye yazılan təbliğat ünvanını,

e) Elektron təbliğat mesajı: Təbliğat çıxarmağa səlahiyyətli orqan və mərci tərəfindən etibarlı elektron imza və ya elektron sertifikayla imzalanmış, təbliğ ediləcək məzmun, əlavə sənədlər və təbliğ üçün lazımlı həmsöhbət məlumatlarından ibarət olan elektron mesajı,

f) Təhlükəsiz elektron imza: 5070 saylı Qanunun 4 -cü maddəsində keyfiyyətləri ifadə edilən etibarlı elektron imzanı,

g) Qenerasiya qeydi: PTT tərəfindən elektron təbliğat xidmətinin verilməsi əsnasında meydana gələn və qanunvericilik gərəyi qeydinin tutulması zəruri olan bütün informasiya sistemi əməliyyat qeydlərini,

ğ) həmsöhbət: Elektron təbliğat alıcısı gerçək və ya hüquqi şəxsi,

h) PTT: Poçt və Teleqraf Təşkilatı Anonim Şirkətini,

ı) Təbliğat çıxarmağa səlahiyyətli orqan və mərci: Təbliğat Qanunu uyğun olaraq təbliğat çıxarmağa səlahiyyətli orqana, idarə, təşkilat, quruluş və kəsləri,

mən) UETS: Təbliğat Qanunu və bu Müdiriyyət uyğun olaraq edilən elektron təbliğat əməliyyatlarını icra etmək məqsədiylə PTT tərəfindən qurulan, işlədilən və təhlükəsizliyi təmin edilən sistemi,

j) zaman damğası: 5070 saylı Qanunun 3 -cü maddəsinin birinci bəndinin (h) bendinde tanımlanan zaman damgasını,

ifadə edər.

İlkeler

Maddə 4 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır:

bir) Teslim, bilgilendirme ve belgelendirmenin sağlanması.

b) Bilgi güvenliğinin sağlanması.

c) Kişisel verilerin korunması.

ç) Entegrasyon ve işbirliğinin sağlanması.

d) Hizmet kalitesinin sağlanması.

e) Ulusal ve uluslararası standartların sağlanması.

İKİNCİ BÖLÜM

Tebligatın Elektronik Yolla Yapılması Zorunlu Olanlar, müraciət, Adresin Oluşturulması ve Teslimi

Tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olanlar

Maddə 5 - (1) Aşağıda belirtilen gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur:

bir) 10/12/2003 -ci il tarixli və 5018 saylı Cəmiyyət Maliyyə Rəhbərliyi və İdarə Qanununa əlavə edilmiş (mən), (II), (III) və (IV) saylı cetvellerde iştirak edən ictimai idarələri ilə bunlara bağlı dönər sermayeli təşkilatlar.

b) 5018 saylı Qanunda təyin məhəlli idarələr.

c) Xüsusi qanunla qurulmuş digər ictimai qurum və təşkilatları ilə qanunla qurulan fondlar və girov sandıqları.

ç) İctimai iqtisadi təşəbbüsləri ilə bunların bağlı ortaqlıqları, müəssisə və müəssisələri.

d) Sərmayəsinin yüzdə ellisinden çoxu cəmiyyətə aid digər ortaqlıqlar.

e) Cəmiyyət təşkilatı xüsusiyyətindəki peşə təşkilatları və üst təşkilatları.

f) Qanunla kurulanlar da daxil olmaq üzrə bütün xüsusi hüquq hüquqi şəxsləri.

g) notariuslar.

ğ) Bar lövhəsinə yazılı vəkillər.

h) Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.

ı) İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

(2) Birinci fıkra kapsamı dışında kalan gerçek ve tüzel kişilere, talepleri hâlinde elektronik tebligat adresi verilir. Bu durumda bu kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunludur.

Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olanlar için yapılacak başvuru

Maddə 6 - (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için başvuru, zəruriliyin başladığı tarixdən etibarən bir ay içində əlaqədar təşkilat, quruluş və ya birlik tərəfindən PTT'ye edilər.

(2) Müraciətə aşağıdakı məlumat və sənədlər əlavə olunur:

bir) Cəmiyyət təşkilat və KURUŞLAR ilə birliklər üçün Dövlət Təşkilatı Mərkəzi Qeydiyyat Sistemində (DETSİS) iştirak edən unikal nömrəsini və sistem məlumatları, DETSİS'e qeydə olmayanlar üçün tabe olduqları sistem məlumatları.

b) Mərkəzi Sicil Qeydiyyat Sisteminə (MERSİS) qeydə hüquqi şəxslər üçün MERSİS nömrəsi və sistem məlumatları, MERSİS'e qeydə olmayan hüquqi şəxslər üçün tabe olduqları sistem məlumatları.

c) Türk vatandaşı gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri; yabancı gerçek kişiler için yabancı kimlik numarası da dâhil olmak üzere kimlik bilgileri.

(3) PTT, ikinci fıkrada belirtilenler dışında da bilgi ve belge talep edebilir. Buna ilişkin usul ve esaslar Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.

Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğuna tabi olmayanlar için yapılacak başvuru

Maddə 7 - (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında kalan gerçek veya tüzel kişiler, elektronik tebligat adresi almak için PTT’ye başvurabilir.

(2) PTT müraciət sahibinin şəxsiyyətini aşağıdakı məlumat və sənədlərə görə təsbit edir:

bir) Türk vətəndaşları üçün şəxsiyyət nömrəsi olan Türkiyə Respublikası şəxsiyyət vəsiqəsi, pasport, qanunla şəxsiyyət yerinə keçən etibarlı rəsmi sənəd və ya etibarlı elektron imza.

b) Xaricilər üçün xarici şəxsiyyət nömrəsi, Mavi Kart nömrəsi, pasport və ya etibarlı elektron imza.

c) Hüquqi şəxslər üçün tabe olduqları sistem məlumatları.

Elektron təbliğat ünvanının yaradılması və təslimi

Maddə 8 - (1) PTT, şikayəti edildiyi tarixdən etibarən bir ay içində elektron təbliğat ünvanını, fiziki şəxslər üçün şəxsiyyət məlumatlarını, tüzel kişiler için ise tabi oldukları sistem bilgilerini esas almak suretiyle tek ve benzersiz olacak şekilde oluşturur ve UETS’ye kaydeder.

(2) PTT, 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında kalanlar için oluşturduğu elektronik tebligat adresini, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe gönderir. Teslim işleminin gerçekleştiği bilgisi kendisine iletildikten sonra bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.

(3) PTT, 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında kalanlar için oluşturduğu elektronik tebligat adresini ilgilisine teslim eder ve bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına derhâl sunar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Tebligatın Yapılması

Elektronik tebligatın hazırlanması ve muhataba ulaştırılması

Maddə 9 - (1) Təbliğat çıxarmağa səlahiyyətli orqan və mərci, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS’ye teslim eder.

(2) UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırır.

(3) Gizliliğin sağlanması amacıyla tebliğ edilecek içerik ve ekli dokümanlar, UETS tarafından şifrelenir ve bunlar ancak muhatap tarafından görülür.

(4) Gerek UETS içi ve gerekse sistemler arası entegrasyon yoluyla yapılan tebligata ait delil kayıtları, elektronik tebligat mesajının tamamının ulaştığı anda üretilir.

(5) Elektronik yolla tebligat, idareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birime yapılır. Temsile yetkili olan kişilerin ayrı bir elektronik tebligat adresinin bulunması bu kuralın uygulanmasına engel olmaz.

(6) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Muhatabın bilgilendirilmesi

Maddə 10 - (1) Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirir.

(2) elektron təbliğat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak iletilir.

(3) Bu madde kapsamındaki bilgilendirmelerin herhangi bir nedenle yapılamamış veya geç yapılmış olması, tebligatın geçerliliğini etkilemez.

(4) Muhatabın bu madde kapsamında bilgilendirilmesine ilişkin işlem kayıtları UETS tarafından tutulur.

Muhatabın elektronik tebligat adresine erişimi

Maddə 11 - (1) Muhatap elektronik tebligat adresine, güvenli elektronik imzasını kullanarak veya e-Devlet kapısı üzerinden kimlik doğrulaması yaparak ya da PTT tarafından verilen şifre ile birlikte telefonuna kısa mesajla gelen tek kullanımlık doğrulama kodunu kullanarak erişir.

Elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşmasına dair delil kaydının bildirimi

Maddə 12 - (1) UETS, elektronik tebligatın muhatabın adresine ulaşıp ulaşmadığına dair delil kayıtlarını tutar ve bu kayıtları, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercie derhâl ve en geç yirmi dört saat içinde bildirir. Müddətində bildiriş edilmədiyi üçün yenidən elektron təbliğat çıxarılması vəziyyətində bu təbliğatı xərci PTT tərəfindən qarşılanar.

Ana və alt əməliyyat rəsmisi

Maddə 13 - (1) 5 inci maddə daxilində qalan hüquqi şəxslər, elektron təbliğat ünvanıyla əlaqədar əməliyyatları etmək üçün ən az bir, ən çox on ana əməliyyat rəsmisi təyin PTT'ye bildirir.

(2) Ana əməliyyat səlahiyyətlisinin vəzifə və səlahiyyətləri bunlardır:

bir) Alt əməliyyat səlahiyyətlilərini təyin etmək, bunları UETS'ye bildirmək və ya çıxarmaq.

b) UETS'de alt əməliyyat səlahiyyətlilərinə rol təsvir.

c) Lazım olduğunda alt əməliyyat səlahiyyətlilərinin edəcəyi bütün əməliyyatlar ilə digər texniki əməliyyatları icra etmək.

(3) Alt əməliyyat rəsmisi, ana işlem yetkilisince kendisine verilen yetki kapsamında verilere ulaşabilir.

İspat gücü

Maddə 14 - (1) Delil kayıtları, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır.

İşlem ve delil kayıtlarının muhafazası

Maddə 15 - (1) İşlem ve delil kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde muhafaza edilir:

bir) UETS kapsamında görev yapan sistem yöneticileri ve operatörler, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem kayıtları on yıl.

b) UETS iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem kayıtları on yıl.

c) Muhatabın UETS’ye erişim kayıtları on yıl.

ç) Delil kayıtları otuz yıl.

(2) İşlem ve delil kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş olması şartına bağlıdır.

(3) PTT, talep halinde elektronik tebligata ilişkin işlem ve delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla yükümlüdür.

Tebligatın elektronik yolla yapılamaması

Maddə 16 - (1) Elektronik yolla tebligatın, zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Tebligat Kanununda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Elektronik Tebligat Adresinin Kullanıma Kapatılması

Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması

Maddə 17 - (1) 5 inci maddenin birinci fıkrası kapsamındakiler için tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu ortadan kalktığı takdirde, ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından bir ay içinde PTT’ye gerekli bildirim yapılır. Elektron təbliğat ünvanı, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır.

(2) 5 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamındakiler için oluşturulan elektronik tebligat adresi, ilgilinin talebi üzerine talep tarihinden itibaren bir ay içinde PTT tarafından kullanıma kapatılır.

(3) Kısıtlılık, ceza infaz kurumuna girme veya askerlik hizmeti gibi hukuki ve fiili sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkânı ortadan kalkmış muhatabın elektronik tebligat adresi, ilgilisinin bildirimi üzerine PTT tarafından bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde kullanıma kapatılır.

(4) Kapatma işlemi ilgili kurum, kuruluş veya birlikler ile PTT’nin sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde otomatik olarak da yapılabilir.

Kullanıma kapatma işlemleri

Maddə 18 - (1) Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatıldığı an zaman damgasıyla kayıt altına alınır. Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine tebligat yapılamaz. Ancak bu adres altı ay süreyle adres sahibinin erişimine açık tutulur. Kapatma işlemi ve elektronik tebligat adresinin altı ay süreyle erişimine açık tutulacağı hususunda, varsa adres sahibinin elektronik posta adresi veya telefon numarasına bilgilendirme mesajı iletilir.

(2) PTT, adres kapatmaya ilişkin talepleri, yedi gün yirmi dört saat esasına göre kesintisiz olarak alır.

(3) PTT, kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresine ilişkin işlem ve delil kayıtlarını, 15 inci maddede öngörülen süreler boyunca güvenliğini, gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak muhafaza eder.

Kapatma ve kullandırma yasağı

Maddə 19 - (1) Elektron təbliğat ünvanı, kapatmaya ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten öncesine etkili olacak şekilde kullanıma kapatılamaz.

(2) Kullanıma kapatılan elektronik tebligat adresi, farklı bir kullanıcıya tahsis edilemez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

PTT ve Adres Sahibinin Yükümlülükleri

PTT’nin yükümlülükleri

Maddə 20 - (1) PTT’nin elektronik tebligat işlemlerinin yürütülmesindeki yükümlülükleri şunlardır:

bir) UETS’yi kurmak, işletmek, sistemin güvenliğini ve sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri almak.

b) Elektron təbliğata bağlı təbliğat Qanunu müddəalarına və bu Müdiriyyəti uyğun olaraq təbliğat çıxarmağa səlahiyyətli orqan və mərci tərəfindən ötürülən elektron təbliğatı, UETS vasitəsiylə muhataba çatdırmaq.

c) Elektron təbliğat mesajını, bu yönetmelikte təyin çərçivədə daxilolma hazır halda saxlamaq.

ç) elektron təbliğatı, təbliğat çıxarmağa səlahiyyətli orqan və mərcinin UETS tərəfindən təslim alındığına, həmsöhbətin elektron təbliğat ünvanına çatdığına, oxunduğuna və üsulu ilə təbliğ edilmiş sayıldığına dair dəlil qeydlərini ayrı-ayrı meydana gətirib hər bir qeydi yaradıldığı andan etibarən dərhal və ən gec iyirmi dörd saat içində, təbliğat çıxarmağa səlahiyyətli orqan və mərcinin çatdırmaq.

d) Muhataba, bu Yönetmelikte belirlenen çerçevede bilgilendirme mesajı iletmek.

e) Elektronik tebligat adresine sistemler arası elektronik entegrasyon yoluyla veya mobil ortam üzerinden güvenli bir şekilde erişilebilmesini sağlamak.

f) Elektronik tebligata ilişkin ana ve yedek sistemleri, Türkiye Cumhuriyeti mülki sınırları içerisinde bulundurmak.

g) Elektronik tebligat sistemindeki imzalama süreçlerinde elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları tarafından PTT için oluşturulan elektronik sertifikayı kullanmak.

ğ) Delil kayıtlarının gerçek zamanlı olarak doğrulanması hizmetini sunmak.

h) Təbliğat çıxarmağa səlahiyyətli orqan və mərci tərəfindən elektron təbliğat haqqının əskiksiz olaraq əlaqədar hesaba yatırıldığını eyni gün UETS'ye işləmək.

ı) Qenerasiya və dəlil qeydlərinin təhlükəsizliyini, gizliliyini və bütövlüyünü təmin etmək və onları təyin olunan müddətlər qədər mühafizə etmək.

mən) Qanunlarda iştirak edən istisnalar nəzərə alınmaqla elektron təbliğat mesajının həmsöhbət xaricindəki şəxslər görülməməsi üçün lazımlı tədbirləri almaq.

j) Elektron təbliğat sistemi haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırmaq, elektron təbliğat xidmətini interaktiv və istifadəçi dostu bir mühitdə istifadəçiyə təqdim etmək.

(2) PTT, UETS'ye təslim edilən elektron təbliğat mesajını, muhatabın rızası olsa dahi, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciin amacı dışında herhangi bir maksatla kullanamaz ve üçüncü kişilerle paylaşamaz.

(3) PTT, elektronik tebligata ilişkin verilerin güvenli bir şekilde muhafazasından münhasıran sorumlu olup, mevzuat gereğince muhafazasına ihtiyaç kalmayan verileri imha eder.

(4) PTT, elektronik tebligatı muhatabın erişimine hazır tutar. PTT tarafından muhatap için tanımlanan muhafaza kapasitesinin dolması halinde veriler, usulen tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten başlamak üzere en az altı ay boyunca muhatabın erişimine açık tutulmak kaydıyla eski tarihliden başlanarak silinebilir.

(5) PTT, engelli kişilerin elektronik tebligat işlemlerinden yararlanabilmeleri için mümkün olan çalışmaları yapar.

Adres sahibinin yükümlülükleri

Maddə 21 - (1) Adres sahibinin yükümlülükleri şunlardır:

bir) Elektronik tebligat adres başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgeleri doğru ve eksiksiz olarak ilgili birime teslim etmek.

b) Elektronik tebligat adresi başvurusu sırasında teslim etmiş olduğu bilgi ve belgelerde olan değişiklikleri PTT’ye derhâl bildirmek.

c) Kimlik doğrulama amacıyla kendisine verilen bilgileri korumak, üçüncü kişilerle paylaşmamak ve başkasına kullandırmamak.

məlumat, belge gönderme usulü ve zorunluluğu

Maddə 22 - (1) PTT, elektronik tebligat sisteminin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgeleri, ilgili kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilerden ister. İlgililer, talep edilen bilgi ve belgeleri en geç bir ay içinde PTT’ye göndermek zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Sistemin Güvenliği, Adres Rehberi ve Teknik Kriterler

Sistemin güvenliği

Maddə 23 - (1) PTT, UETS’nin güvenliğini ve bu sistemde kayıtlı verilerin muhafazasını sağlayacak her türlü tedbiri alır. Bunun için güvenli sistem ve cihazlar kullanır; bu sistem ve cihazlar ile bunların bulunduğu bina veya alanın korunmasını sağlar.

(2) PTT, bilgi güvenliği, veri tabanı yönetimi, bilgisayar ağları ve veri koruması gibi teknik alanlarda yeteri kadar uzman personel istihdam eder veya ettirir. Bu personel, konusunda yeterli meslekî deneyime sahip ya da ilgili alanlarda eğitim almış olmak zorundadır.

(3) PTT, UETS organizasyon şemasında, istihdam ettiği veya ettirdiği tüm personelin görev tanımını ve dağılımını gösterir.

Adres rehberi

Maddə 24 - (1) PTT, elektronik tebligat adreslerine ilişkin bilgileri içerir güncel bir adres rehberi oluşturur ve bu rehberi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunar.

(2) Elektronik tebligat adres rehberine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın uygun görüşü alınmak suretiyle PTT tarafından belirlenir.

Teknik kriterler

Maddə 25 - (1) Elektron təbliğat sisteminin təsirli, məhsuldar və etibarlı bir şəkildə aparılması üçün PTT'nin istifadə sistemlər və qurğular haqqında texniki meyarlara dair üsul və əsaslar Nazirlik tərəfindən müəyyən edilir.

YEDDİNCİ HİSSƏ

Müxtəlif və Son müddəalar

PTT'nin digər xidmətləri

Maddə 26 - (1) PTT, UETS'nin aparılması üçün zəruri olan xidmətlər yanında bu sahə ilə əlaqədar etibarlı tərəf xidmətləri də təqdim edə bilər.

yoxlama

Maddə 27 - (1) Nazirlik, PTT'nin elektron təbliğat xidmətini qanunvericiliyə uyğun olaraq verib vermədiyini rəsən və ya şikayət üzərinə hər zaman nəzarət edə.

fəaliyyət hesabatı

Maddə 28 - (1) PTT, hər il yanvar ayının sonuna qədər bir əvvəlki bağlı fəaliyyət hesabatını nazirliyə verir. Hesabat aşağıdakı ünsürləri ehtiva:

bir) Yaradılan elektron təbliğat ünvanlarının növü və sayı.

b) İstifadəyə bağlanılan elektron təbliğat ünvanlarının sayı və istifadəyə bağlama səbəbləri.

c) Nazirlik tərəfindən istənəcək digər xüsuslar.

(2) Fəaliyyət hesabatında iştirak etməsi istənilən digər xüsuslar hər il ən gec Dekabr ayı içində Nazirlik tərəfindən PTT'ye yazılı olaraq bildirilir.

Pricing

Maddə 29 - (1) PTT, elektron təbliğat xidməti qarşılığında alacağı qiymətə bağlı ödəniş tarifesini təbliğat Qanunu hökmləri çərçivəsində təyin rəsmi internet səhifəsində dərc.

Hökm olmayan hallar

Maddə 30 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde niteliğine uygun düştüğü ölçüde 25/1/2012 -ci il tarixli və 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Maddə 31 - (1) 19/1/2013 -ci il tarixli və 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) 19/1/2013 -ci il tarixli və 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 9 və 14 üncü maddelerinde düzenlenen saklama yükümlülüğü, bu maddelerde belirtilen süreler doluncaya kadar devam eder.

qüvvəyə minmə

Maddə 32 - (1) bu Müdiriyyət 1/1/2019 tarixində qüvvəyə minir.

icra

Maddə 33 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

[ad_2]