[ad_1]

Təsvir : gömrük Qanununun 241 -ci maddəsində göstərilən usulsüzlük cəzasının, 4458 saylı Gömrük Qanununun Bəzi maddələrinin həyata keçirilməsi haqqında Qərarın 122 -ci maddəsində göstərilən çox iş ödənişləri və Gömrük Yönetmeliğinin 500 -cü maddəsində iştirak edən məbləğlərin və 584 -cü maddəsində göstərilən usulsüzlük cəzasının 2017 -ci ilin yenidən qiymətləndirmə nisbətinə görə yenidən təyin olunması haqqında Təbliğ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) Bu Tebliğin məqsəd və əhatə dairəsi, 11/11/2017 -ci il tarixli və 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No: 484) ilə 2017 ili üçün yenidən qiymətləndirmə nisbəti % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olaraq təsbit edilmiş olduğundan 4458 saylı Gömrük Qanununun 241 inci maddəsi, 29/9/2009 -ci il tarixli və 2009/15481 saylı Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qüvvəyə qoyulan 4458 Saylı Gömrük Qanununun Bəzi maddələrinin həyata keçirilməsi haqqında Qərarın 122 -ci maddəsi və 7/10/2009 -ci il tarixli və 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 -cü və 584 -cü maddələrində iştirak edən məbləğlərin yenidən təyin olunmasıdır.

4458 saylı Gömrük qanununda yer alan usulsüzlük cəzasının yenidən təyin olunması

Maddə 2 - (1) 4458 saylı Gömrük Qanununun 241 -ci maddəsinin birinci bəndində göstərilən usulsüzlük cəzası 105,00 AZN olaraq tətbiq.

4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda yer alan çalışma ücretlerinin yeniden belirlenmesi

Maddə 3 - (1) 4458 saylı Gömrük Qanununun Bəzi maddələrinin həyata keçirilməsi haqqında Qərarın 122 -ci maddəsinin birinci bəndinin (bir) bəndində göstərilən çox iş ödənişi ixracat üçün 9,39 TL, digər əməliyyatlar üçün 22,52 TL, (b) bəndində göstərilən Türk nömrəli yük maşınları üçün çox iş ödənişi yük maşını başına ixracat üçün 22,52 TL, digər əməliyyatlar üçün 35,68 AZN olaraq tətbiq.

Gömrük müdiriyyətinə iştirak edən məbləğlərin yenidən təyin olunması

Maddə 4 - (1) gömrük Yönetmeliğinin;

bir) 500 -cü maddəsinin birinci bəndinin (bir) bəndində göstərilən məbləğ 183.000,00 TL, (b) bəndində göstərilən məbləğ 935.000,00 TL, (c) bəndində göstərilən məbləğ 935.000,00 TL,

b) 584 -cü maddəsində göstərilən usulsüzlük cəzası 105,00 TL

olaraq tətbiq.

qüvvəyə minmə

Maddə 5 - (1) bu Təbliğ 1/1/2018 tarixində qüvvəyə minir.

icra

Maddə 6 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

[ad_2]