[ad_1]

Təsvir : gömrük Qanununun 241 -ci maddəsində göstərilən usulsüzlük cəzasının, 4458 saylı Gömrük Qanununun Bəzi maddələrinin həyata keçirilməsi haqqında Qərarın 122 -ci maddəsində göstərilən çox iş ödənişləri və Gömrük Yönetmeliğinin 500 -cü maddəsində iştirak edən məbləğlərin və 584 -cü maddəsində göstərilən usulsüzlük cəzasının 2018 -ci ilin yenidən qiymətləndirmə nisbətinə görə yenidən təyin olunması haqqında Təbliğ

ticarət Nazirliyindən:

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - Bu Tebliğin məqsəd və əhatə dairəsi, 30/11/2018 -ci il tarixli və 30611 saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan Vergi Üsul Qanunu Ümumi Təbliği (sıra No: 503) ilə 2018 ili üçün yenidən qiymətləndirmə nisbəti % 23,73 (yirmiüç vergül yetmişüç) olaraq təsbit edilmiş olduğundan 4458 saylı Gömrük Qanununun 241 inci maddəsi, 29/9/2009 -ci il tarixli və 2009/15481 saylı Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə qüvvəyə qoyulan 4458 Saylı Gömrük Qanununun Bəzi maddələrinin həyata keçirilməsi haqqında Qərarın 122 -ci maddəsi və 7/10/2009 -ci il tarixli və 27369 mükərrər saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan Gömrük Yönetmeliğinin 500 -cü və 584 -cü maddələrində iştirak edən məbləğlərin yenidən təyin olunmasıdır.

4458 saylı Gömrük qanununda yer alan usulsüzlük cəzasının yenidən təyin olunması

Maddə 2 - 4458 saylı Gömrük Qanununun 241 -ci maddəsinin birinci bəndində göstərilən usulsüzlük cəzası 130,00 AZN olaraq tətbiq.

4458 Saylı Gömrük Qanununun Bəzi maddələrinin həyata keçirilməsi haqqında Qərarda iştirak edən iş ödənişlərinin yenidən təyin olunması

Maddə 3 - 4458 Saylı Gömrük Qanununun Bəzi maddələrinin həyata keçirilməsi haqqında Qərarın 122 -ci maddəsinin birinci bəndinin (bir) bəndində göstərilən çox iş ödənişi ixracat üçün 12,00 AZN digər əməliyyatlar üçün 28,00 TL, (b) bəndində göstərilən Türk nömrəli yük maşınları üçün çox iş ödənişi yük maşını başına ixracat üçün 28,00 TL, digər əməliyyatlar üçün 44,00 AZN olaraq tətbiq.

Gömrük müdiriyyətinə iştirak edən məbləğlərin yenidən təyin olunması

Maddə 4 - gömrük Yönetmeliğinin;

bir) 500 -cü maddəsinin birinci bəndinin (bir) bəndində göstərilən məbləğ 226.000,00 TL , (b) bəndində göstərilən məbləğ 1.157.000,00 TL, (c) bəndində göstərilən məbləğ 1.157.000,00 TL,

b) 584 -cü maddəsində göstərilən usulsüzlük cəzası 130,00 TL

olaraq tətbiq.

Maddə 5 - Bu Təbliğ dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Maddə 6 - Bu Təbliğ hökmlərini Ticarət naziri icra.

[ad_2]