[ad_1]

Təsvir : Sərbəst dövriyyəyə daxil və dahilde emal rejimi daxilində denizyolu konteyner daşımaları ilə Türkiyə Gömrük Bölgəsinə gələn yerli istehsalda girdi olaraq istifadə edilə əşyanın əlaqədar rejimə daxil əməliyyatlarının Türkiyə Gömrük Bölgəsinə gəlişindən əvvəl başlanabilmesine bağlı üsul və əsasların təyin olunması hk.

ticarət Nazirliyindən:

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) Bu Tebliğin məqsədi, sərbəst dövriyyəyə daxil və dahilde emal rejimi daxilində denizyolu konteyner daşımaları ilə Türkiyə Gömrük Bölgəsinə gələn yerli istehsalda girdi olaraq istifadə edilə əşyanın əlaqədar rejimə daxil əməliyyatlarının Türkiyə Gömrük Bölgəsinə gəlişindən əvvəl başlanabilmesine dair üsul və əsasları təyin etməkdir.

dayaq

Maddə 2 - (1) bu Təbliğ, 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Gömrük Qanununun 10 -cu, 40 ıncı, 74 ila 78 -ci maddələri ilə 7/10/2009 -ci il tarixli və 27369 mükərrər saylı Rəsmi Gazete'de nümayiş olunan Gömrük Yönetmeliğinin 74 -cü və 75 -ci maddələrinə əsaslanaraq hazırlanmışdır.

anlayışlar

Maddə 3 - (1) Bu Təbliğdə keçən;

bir) Nazirlik: ticarət nazirliyini,

b) Ümumi Müdirlik: Gömrüklər Ümumi Müdürlüğünü,

c) icazə: Bu Təbliğ daxilində verilən gəlişi əvvəli gümrükleme icazəsini,

ç) icazə müraciəti: Bu Təbliğ daxilində edilən şikayəti,

d) Hüquq: 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Gömrük Məcəlləsinin,

e) müdiriyyət: gömrük müdiriyyətinə,

ifadə edər.

Müraciət sahibinə bağlı şərtlər

Maddə 4 - (1) Əşyanın Türkiyə Gömrük Bölgəsinə gəlişindən əvvəl əlaqədar rejimə daxil əməliyyatlarına başlanabilmesine icazə vermək üçün müraciət sahibinin aşağıdakı şərtləri təmin etməsi tələb olunur:

bir) Türkiyə Gömrük Bölgəsində məskun olması.

b) İdarə heyəti üzvləri, sərmayəsinin yüzdə onundan çoxuna sahib fiziki şəxslər ilə gömrük və xarici ticarət əməliyyatlarında təmsil səlahiyyətini sahib işçilərinin; dövlətin təhlükəsizliyinə qarşı cinayətlər, konstitusiya nizama və bu quruluşun işləyişinə qarşı cinayətlər, dövlət sirlərinə qarşı cinayətlər və casusluq, beynəlxalq cinayətlər, tərəf, işləyir, rüşvət, etibarı sui-istifadə etmə, oğurluq, fırıldaqçılıq, sahtecilik, inancı sui-istifadə etmə, hiyləli iflas, yalan şahidlik, cinayət uydurma və böhtan cinayətləri ilə tenderə fəsad qarışdırma, edim ifasına fəsad qarışdırma, cinayətə qaynaqlanan mal varlığı dəyərlərini ağlama günahlarından 1/3/1926 -ci il tarixli və mülga 765 saylı Türk Cəza Qanunu ilə 26/9/2004 -ci il tarixli və 5237 saylı Türk Cəza Qanununa; vergi qaçaqçılığı və ya vergi qaçaqçılığına təşəbbüs günahlarından 4/1/1961 -ci il tarixli və 213 saylı Vergi Üsul Qanununa; 7/1/1932 -ci il tarixli və mülga 1918 saylı qaçaqçılığı Mən və təqibinə Dair Qanuna, 10/7/2003 -ci il tarixli və mülga 4926 saylı Kaçakçılıkla Mübarizə Qanununa, 21/3/2007 -ci il tarixli və 5607 saylı Kaçakçılıkla Mübarizə Qanununa, 19/4/1990 -ci il tarixli və 3628 saylı Mal haqqında bildirişdə edilməsi, Rüşvət və Yolsuzluklarla Mübarizə Qanununa, 20/2/1930 -ci il tarixli və 1567 saylı Türk Pulunun Qiymətini Qoruma haqqında Qanuna, 4/12/2003 -ci il tarixli və 5015 saylı Neft bazarı Qanununa, 11/10/2006 -ci il tarixli və 5549 saylı Cinayət Gəlirlərinin Aklanmasının Önlənməsi haqqında Qanuna, 12/6/1933 -ci il tarixli və 2313 saylı Narkotik maddələrin mürəkkəbəsi haqqında Qanuna, 3/6/1986 -ci il tarixli və 3298 saylı Narkotik maddələrlə əlaqədar Qanuna müxalifətdən cəza və ya məhkum olmaması.

c) Varsa davamlı olaraq xaricdə yaşayan xarici uyruklu; idarə heyəti üzvləri, sərmayəsinin yüzdə onundan çoxuna sahib fiziki şəxslər ilə gömrük və xarici ticarət əməliyyatlarında təmsil səlahiyyətini sahib işçilərinin, 5237 saylı Türk Cəza qanununda sayılan beynəlxalq cinayətlər, dövlətin təhlükəsizliyinə qarşı cinayətlər, konstitusiya nizama və bu quruluşun işləyişinə qarşı cinayətlər, dövlət sirlərinə qarşı cinayətlər və casusluq, tərəf, irtikâp, rüşvət, etibarı sui-istifadə etmə, oğurluq, fırıldaqçılıq, sahtecilik, inancı sui-istifadə etmə, hiyləli iflas, yalan şahidlik, cinayət uydurma və böhtan cinayətləri ilə tenderə fəsad qarışdırma, edim ifasına fəsad qarışdırma, cinayətə qaynaqlanan mal varlığı dəyərlərini ağlama günahlarından, vergi qaçaqçılığı və ya vergi qaçaqçılığına təşəbbüs günahlarından, gömrük qaçaqçılığı və ya gömrük qaçaqçılığına təşəbbüs günahlarından, neft qaçaqçılığı günahlarından, narkotik qaçaqçılığı günahlarından, haqsız mal əldə etmə cinayətlərindən, Türkiyənin və ya digər ölkələrin qanunvericilik müddəalarına müxalifətdən cəza və ya məhkumluq qərarı olmaması.

ç) Usulsüzlük və vergi cəzaları ilə əlaqədar olaraq;

1) Şikayətlərin qeydə alındığı ayın ilk günündən geriyə dönük son üç il içərisində, on iki aylıq üç dövr ayrı-ayrı olmaq üzrə, əməliyyat görən bəyannamə sayının yüzdə ikisini aşan sayda vergi itkisinə səbəb olan gömrük qanunvericiliyi pozuntusu səbəbiylə cəza tətbiq olunmamış olması,

2) Şikayətlərin qeydə alındığı ayın ilk günündən geriyə dönük son üç il içərisində, on iki aylıq üç dövr ayrı-ayrı olmaq üzrə, işlem gören beyanname sayısının yüzde beşini aşan sayıda gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmamış olması,

3) Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer’i amme borcu bulunmaması.

d) Yeminli mali müşavir tarafından aşağıdaki koşulların incelenerek, olumlu görüşle rapora bağlanmış olması;

1) Başvuru sahibinin ticari ve varsa taşımaya ilişkin kayıtlarını, gümrük idarelerince yapılan ve özellikle sonradan kontrol kapsamında yapılacak denetimlerin sağlıklı ve etkin bir şekilde yapılmasına olanak verecek, bilgi ve kayıtların gerçekliğini koruyan şekilde ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutması,

2) Başvuru sahibinin iştigal ettiği iş alanının özellikleri, kapasite raporu ve mali bilançosu göz önüne alındığında, yeterli bir mali durumda bulunması ve hakkında iflas işlemleri başlatılmamış olması.

e) Başvuru yılından önceki son üç takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, yılda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat gerçekleştirmiş olması,

f) 17/4/1957 -ci il tarixli və 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu hükümleri kapsamında sanayi sicil belgesini haiz olması ve/veya 18/5/2004 -ci il tarixli və 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre sanayici sayılması,

g) İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt verilmesi.

(2) Firmanın yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahibi olması halinde birinci fıkrada yer alan şartlar aranmaz.

(3) Resmî daireler, sermayesinin tamamı devlete ait olan iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait bağlı müesseselerin yapacakları izin başvurularında birinci fıkrada sayılan koşullar aranmaz.

Eşyaya ve rejime ilişkin koşullar

Maddə 5 - (1) Bu Tebliğ hükümlerinden yararlanacak eşya Genel Müdürlükçe belirlenir ve Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

(2) Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın bu Tebliğ hükümlerinden faydalanmasına izin verilir.

müraciət

Maddə 6 - (1) Başvurular, başvuru sahibinin ticaret sicili kaydı uyarınca bağlı bulunduğu ile en yakın Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne yapılır.

(2) Başvuru formu ile başvuruda yer alması gereken bilgi ve belgeler Bakanlık internet sitesinde duyurulur.

(3) Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü sahiplerinden ayrıca başvuru alınmaz. Bu kişiler bu Tebliğ hükümlerinden doğrudan faydalandırılır.

Başvurunun değerlendirilmesi

Maddə 7 - (1) 4 üncü maddede yer alan şartları taşıyan başvuru sahibinin yetkilendirmesi yapılarak başvuru sahibine bildirilir.

(2) Başvuruda eksik bilgi ve belge bulunması halinde eksikliklerin tamamlanması için başvuru sahibine 30 günlük süre verilir.

(3) Başvurunun 4 üncü maddede belirtilen sebeplerle uygun görülmemesi veya 30 günlük süre içerisinde eksik bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde başvuru reddedilir ve red kararı gerekçesi ile birlikte başvuru sahibine bildirilir.

İzin süre sonu

Maddə 8 - (1) İzin süre sonu, iznin verildiği yılı izleyen takvim yılını takip eden üçüncü yılın son günüdür.

(2) Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasının askıya alınması, geri alınması ve iptal edilmesi hallerinde, belgenin askıya alındığı, geri alındığı veya iptal edildiği tarih itibarıyla Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahipleri bu Tebliğ hükümlerinden faydalanamaz.

Beyanname işlemleri

Maddə 9 - (1) Bu Tebliğ kapsamı eşyanın gümrük beyannamesine konu edilebilmesi için tescil edilmiş statüde bir özet beyanın bulunması gereklidir.

(2) İzin kapsamında işlem görecek gümrük beyannamesinin “BS” kutusuna “BS-18” yazılır.

(3) İzin kapsamında tescil edilecek gümrük beyannamesinin, özet beyanın ilgili satırında yer alan eşyanın tamamını kapsaması gerekir.

Risk analizi ve beyanın kontrolü

Maddə 10 - (1) Bu Tebliğ kapsamında işlem gören gümrük beyannamelerinin beyanın kontrolü türü (hat bildirimi), varış bildirimi onayına kadar yükümlülere bildirilmez.

(2) Bu Tebliğ kapsamında işlem gören gümrük beyannamelerine ilişkin beyanın kontrolü, eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğu ve birbiriyle uygunluğu itibarıyla veya belge kontrolüne tabi tutulmaksızın gerçekleştirilir.

(3) Eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğu ve birbiriyle uygunluğu kontrol edilen veya belge kontrolüne tabi tutulmayan bu Tebliğ kapsamındaki gümrük beyannamelerinin, herhangi bir nedenle varış bildirimi onayına kadar fiziki muayeneye yönlendirilmesi mümkündür.

Eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi

Maddə 11 - (1) Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın taşıttan boşaltılması gümrük gözetimi altında gerçekleştirilir.

(2) Özet beyan eksiklik/fazlalık takibatı, müdiriyyətin 75 inci maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

(3) Varış bildirimi onayı ile kapanmış/kapatılabilir statüye gelen gümrük beyannamesinde belirtilen konteynerin boşaltma listesinde bulunmaması halinde söz konusu beyanname iptal edilir.

(4) Üçüncü fıkra kapsamı eşyaya ilişkin ödenmiş bir vergi bulunması halinde Kanun ve Yönetmeliğin geri verme hükümlerine göre işlem yapılır.

(5) Gümrük beyannamesinin iptal edilmesi halinde iptale ilişkin bilgi yükümlüye; gümrük beyannamesinde belirtilen konteyner numaraları ise liman işletmesine sistem üzerinden bildirilir.

Özet beyan verisinin değişmesi

Maddə 12 - (1) İzin kapsamında gümrük beyannamesine konu edilen özet beyanın ilgili satırında varış bildirimi verilinceye kadar değişiklik yapılması veya özet beyanın iptali halinde tescil edilmiş olan beyanname iptal edilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında yer alan gümrük beyannamesine ilişkin ödenmiş bir vergi bulunması halinde Kanun ve Yönetmeliğin geri verme hükümlerine göre işlem yapılır.

(3) Gümrük beyannamesinin iptal edildiği yükümlüye; iptal edilen beyannamede belirtilen konteyner numaraları ise liman işletmesine sistem üzerinden bildirilir.

Geçici depolama giriş-çıkış işlemleri

Maddə 13 - (1) Sarı ve yeşil hatta işlem gören gümrük beyannamesi kapsamı eşyanın geçici depolama giriş-çıkış kaydı yapılmaz.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası kapsamında kırmızı hatta sevki yapılan veya varış bildirimi onayı ile birlikte yükümlülerce beyanın kontrol türünün kırmızı hat olduğunun öğrenildiği gümrük beyannamesi kapsamı eşya izin kapsamında değerlendirilmez. bu vəziyyətdə, gümrük beyannamesinde düzeltme yapılarak “BS-18” basitleştirilmiş usul kodu iptal edilir. Ayrıca, izin kapsamında değerlendirilmeyen söz konusu eşyanın geçici depolama giriş kaydı yapılır.

Beyannamenin statüsü

Maddə 14 - (1) Beyanın kontrolü tamamlanan ve ilgili rejim uyarınca vergileri ödenen veya teminata bağlanan gümrük beyannamesi, varış bildirimi onayı ile birlikte serbest dolaşıma giriş rejiminde kapanmış, dahilde işlem rejiminde kapatılabilir statüye gelir.

Saha çıkış işlemleri

Maddə 15 - (1) 13 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında işlem görerek serbest dolaşıma giriş rejiminde kapanmış, dahilde işlem rejiminde kapatılabilir statüye gelen beyanname kapsamı eşyanın bulunduğu konteynerlerin saha çıkışı yapılabilir.

(2) Söz konusu konteynerler varış bildirimi onayıyla beraber tahliye planının yapılmasını teminen liman işletmesine bildirilir.

Sonradan kontrol işlemleri

Maddə 16 - (1) Bu Tebliğ kapsamında işlem gören eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve veriler, 27/10/2008 -ci il tarixli və 27037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği uyarınca sonradan kontrol kapsamında denetlenir veya beyannamenin tescil edildiği gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde yer alan Kontrol Şubelerince incelemeye tabi tutulur.

(2) Yapılan kontrol işlemleri sırasında izin sahibinin izne ilişkin koşulları taşımaya devam edip etmediği de kontrol edilir.

Hakimiyyət

Maddə 17 - (1) İzin sahibinin aldatıcı işlem ve eylemi halinde, verilen izni iptal etmeye izni veren Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilidir.

(2) Bu Tebliğ kapsamı eşyanın ithalat işlemlerine ilişkin özel ve istisnai durumları inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

qüvvəyə minmə

Maddə 18 - (1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 90 ıncı gün yürürlüğe girer.

icra

Maddə 19 - (1) Bu Təbliğ hökmlərini Ticarət naziri icra.

[ad_2]