[ad_1]

12/04/2017 -ci il tarixli və 30036 saylı Rəsmi Qəzet

Məqsəd və əhatə

Maddə 1 - (1) Bu müdiriyyəti məqsədi; 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Gömrük Qanununun 235 ci maddəsinə görə əl qoyularaq mülkiyyətin cəmiyyətə keçirilməsi qərarı verilən vasitələrin sahiblərinə qaytarılmasına dair üsul və əsasları təyin etməkdir.

(2) bu Müdiriyyət, qanunun müvəqqəti 9 -cu maddəsinin qüvvəyə tarixindən əvvəl eyni Qanunun 235 ci maddəsinə görə əl qoyularaq mülkiyyətin cəmiyyətə keçirilməsi qərarı verilmiş və hələ təmizliyi tamamlanmamış olan vasitələri əhatə edir.

dayaq

Maddə 2 - (1) bu Müdiriyyət, 27/10/1999 -ci il tarixli və 4458 saylı Gömrük Qanununun müvəqqəti 9 -cu maddəsinə əsasən, hazırlanmışdır.

anlayışlar

Maddə 3 - (1) Bu Yönetmelikte keçən;

bir) vasitə: Kara nəqliyyat vasitəsini,

b) müraciət sahibi: vasitənin malikini,

c) ilk əldə: 4760 saylı Xüsusi İstehlak Vergisi Qanununa əlavə edilmiş (II) saylı siyahıdakı quru nəqliyyat vasitələrindən Türkiyədə qeydiyyatdan və qeydiyyat edilməmiş olanlarının istifadə edilmək üzrə idxalına, hərrac yolu ilə və ya qeydiyyatdan və qeydiyyat edilmiş olsa belə 6502 saylı İstehlakçının Qorunması Haqqında Qanun müddəalarına görə geri edilənlər də daxil motorlu vasitə ticarəti edənlərdən iktisabını, motorlu vasitə ticarəti edənlər tərəfindən istifadə edilməyə başlanmasını, aktiv alınmasını və ya adlarına qeydiyyatdan və qeydiyyat etdirilməsini,

ç) Hüquq: 4458 saylı Gömrük Məcəlləsinin,

ifadə edər.

Müraciət forması və müddəti

Maddə 4 - (1) qanunun 235 inci maddəsinə uyğun olaraq əl qoyularaq mülkiyyətin cəmiyyətə keçirilməsi qərarı verilən quru nəqliyyat vasitələrinin qaytarılması ilə əlaqədar olaraq Qanunun müvəqqəti 9 -cu maddəsi hökmlərindən faydalanmaq istəyən kəslərin, 31/7/2017 tarixi iş saatı bitiminə qədər mülkiyyətin cəmiyyətə keçirilməsi qərarını verən gömrük idarəsinə EK-1-də iştirak edən ərizə ilə müraciət olmaları şərtdir.

(2) müraciət ərizəsində, vasitənin qeydiyyat sənədi məlumatlarına, müraciət edən adamın açıq adres və ünsiyyət məlumatlarına, ilk iktisapla əlaqədar əməliyyatları həyata keçirən vergi dairəsi məlumatına, varsa mülkiyyətin cəmiyyətə keçirilməsi qərarı nümunəsinə, vasitəyə əl qoyulmasına bağlı sənəd surətinə iştirak verilir.

(3) İlk iktisab reallaşdığı yer vergi dairəsi məlumatı, motorlu nəqliyyat vasitələri vergisi ilə vəzifəli hər hansı bir vergi dairəsindən vasitənin qeydiyyat sənədi təqdim edilmək surətiylə öyrənilir.

(4) Şikayətlərin iadeli sifarişli poçt və ya Tələsik saxlayın Service yolu ilə edilməsi vəziyyətində müraciət sənədlərinin poçta verildiyi tarix, normal poçt ilə və ya şəxsən edilməsi halında isə müraciət edilən idarənin ümumi sənəd qeydlərinə intiqal etdiyi tarix müraciət tarixi olaraq nəzərə alınır.

Gömrük idaresince ediləcək əməliyyatlar

Maddə 5 - (1) Edilən araşdırma nəticəsində lazımlı şərtləri təmin etmədiyi aydın müraciətlərin, nöqsanların 31/7/2017 tarixinə qədər tamamlanması halında qəbul edilir.

(2) Vasitənin tasfiyesinin tamamlandığının başa düşülməsi halında müraciət rədd. qanunun müvəqqəti 9 -cu maddəsi əhatəsinə girən vasitələrin təmizlik əməliyyatları, xatırlanan maddənin qüvvəyə mindiyi tarixdən, 31/7/2017 tarixi iş saatı bitiminə qədər dayandırılır.

(3) İlk iktisab sərbəst dövriyyəyə girişdən sonra gerçekleştiğinin başa düşülməsi halında, gömrük idaresince üç gün içində, müraciət sahibi tərəfindən bildirilən vasitənin ilk iktisab ilə əlaqədar əməliyyatları həyata keçirən vergi dairəsindən, vasitənin ilk iktisabında ödənilən xüsusi istehlak vergisinin bildirilməsi xahiş olunur.

Vergi dairesince ediləcək əməliyyatlar

MADDDE 6 - (1) 4 -cü maddənin üçüncü bəndinə görə edilən tələb üzərinə əlaqədar vergi dairəsi, qeydiyyat sənədində təqdim edilən vasitənin ilk iktisab ilə əlaqədar əməliyyatları həyata keçirən vergi dairəsi məlumatını, ilk iktisapla əlaqədar əməliyyatların vergi dairələrində gerçekleştirilmediğinin təsbiti halında isə bu vəziyyəti üç gün içində müraciət sahibinə bildirir.

(2) 5 -ci maddənin üçüncü bəndinə uyğun olaraq gömrük idarəsi tərəfindən istənilən, vasitənin ilk iktisabında ödənilən xüsusi istehlak vergisi məbləği məlumatı, əlaqədar vergi dairelerince üç gün içində gömrük idarəsinə bildirilir. Ödənən xüsusi istehlak vergisi, nəqliyyat vasitəsinin ilk iktisab baş verdikdən sonra verilən düzəltmə bəyannamələri üzərinə və ya sair səbəblərlə edilən əlavə tahakkuklar da nəzərə alınaraq müəyyən edilir.

(3) qanunun müvəqqəti 9 -cu maddəsi çərçivəsində əməliyyat edilməsi, söz mövzusu vasitələrin ilk iktisabında ödənilən vergilərdən bir əskiklik təsbit edilməsi halında, lazımlı vergi tarhiyatının edilməsinə və cəza tətbiqinə maneə təşkil etməz.

Ödənəcək məbləğin təsbiti və ödəmə

Maddə 7 - (1) ilk iktisab, sərbəst dövriyyəyə girişdə reallaşması halında vasitənin idxalatında ödənilən xüsusi istehlak vergisi məbləği, sərbəst dövriyyəyə girişdən sonra reallaşması halında isə əlaqədar vergi dairəsi tərəfindən bildirilən ödənilən xüsusi istehlak vergisi məbləği əsas alınaraq hesablanır% 25-lik məbləğ, müraciət sahibinə əlaqədar gömrük idaresince poçt, elektron poçt, faks və bənzəri ünsiyyət yolları ilə bildirilir.

(2) ödəmə, müraciət tarixindən etibarən bir ay içində əlaqədar gömrük idarəsinə aparılır.

(3) Gömrük idarəsinə təqdim edilən sənədlər çərçivəsində, vasitə məlumatlarının də iştirak etdiyi ödəməyə bağlı iki nüsxə sənəd müraciət sahibinə verilir.

vasitənin qaytarılması

Maddə 8 - (1) Edilən ödəməyi ardınca əlaqədar gömrük idaresince lazımlı əməliyyatlar edilərək vasitə sahibinə qaytarılır. Derdest işlər, vasitənin geri edildiyi məlumatı gömrük idaresince əlaqədar məhkəməyə bildirilir.

(2) Vasitənin mühafizəsi səbəbiylə ortaya çıxan xərclər üçün, müraciət sahibindən illik 250 AZN hesablanır. Vasitənin qaldığı müddətin tam il olmayan qismi üçün, ifadə edilən məbləğ əsas alınaraq aylıq məbləğ üzərindən hesablama aparılır. Bu hesablamada bir aydan az olan müddətlər tam ay olaraq qəbul edilir.

Özbaşına edilən bəyanlar

Maddə 9 - (1) 27/1/2017 tarixindən əvvəl sərbəst dövriyyəyə daxil rejiminə tabe tutularaq ilk iktisab reallaşmış vasitələrlə əlaqədar olaraq, qanunun 235 inci maddəsi daxilində əl qoyularaq mülkiyyətin cəmiyyətə keçirilməsi qərarı verilməsi lazım olan hərəkətin gömrük idaresince təsbit edilməsindən əvvəl və dördüncü maddədə göstərilən müddət içində gömrük idarələrinə özbaşına bildirilməsi vəziyyətində 7 -ci maddədə müəyyən nisbət %15 olaraq tətbiq. Ödəmə müddəti içində vasitəyə əl qoyulmaz və mülkiyyətin cəmiyyətə keçirilməsinə qərar verilməz.

(2) Ödənişin edilməməsi halında Qanunun müvəqqəti 9 -cu maddəsi hökmündən faydalanılamaz.

digər hökmlər

Maddə 10 - (1) Bu müdiriyyəti həyata keçirilməsində qarşılaşılan; gömrük idarələri ilə əlaqədar tərəddüdləri aradan qaldırmağa Gömrük və Ticarət Nazirliyi, vergi dairələri ilə əlaqədar tərəddüdləri aradan qaldırmağa Maliyyə Nazirliyi səlahiyyətliləri.

(2) Müraciət mövzusu hərəkətin eyni zamanda 5607 saylı Kaçakçılıkla Mübarizə Qanununun müvəqqəti 10 -cu maddəsi daxilində olması halında, yalnız 5607 saylı Qanun müddəalarına uyğun olaraq əməliyyat edilər.

qüvvəyə minmə

Maddə 11 - (1) Bu Müdiriyyət dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

icra

Maddə 12 - (1) Bu Müdiriyyət hökmlərini Gömrük və ticarət naziri ilə maliyyə naziri birgə icra.

[ad_2]